Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з

Размер: px
Започни от страница:

Download "Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з"

Препис

1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) За включване в законодателната/ оперативната програма на Министерския съвет за периода: 01 януари 30 юни 2019 г. Нормативен акт: Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет Постановление 46 на Министерския съвет от 2003 г. (Обн. - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) Дата: г. Контакт за въпроси: Павлина Данаилова главен секретар на ДАМТН Телефон: 02/ Дефиниране на проблема: Приемането на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, се налага поради констатирани затруднения в организация на разнородната работа и възлагането на нови функции на агенцията 1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна. Към момента действащата организационна структура на общата администрация на ДАМТН е структурирана в една дирекция Финансово административна. Действащата структура на общата администрация е приета с Постановление 105/ г. на Министерски съвет и до настоящия момент не е актуализирана съобразно приоритетите, дейностите и новите възложени функции след м. април 2015 г., изпълнявани от администрацията на ДАМТН. С измененията и допълненията на Закона за водите, (Обн. ДВ. бр.67 от 1999 г.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр.45 от 1996 г.), на ДАМТН бяха вменени функции по упражняването на надзор върху техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, както и изцяло нови функции по контрол върху качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление. Допълнително вменените функции, за изпълнението на които бяха създадени главни дирекции към специализираната администрация, се отразяват върху дейността на общата администрация, което води до необходимост от нейното оптимизиране. Към настоящия момент, във връзка с увеличения обем на разнородната контролна дейност на агенцията, който рефлектира и върху обща администрация, е налице значително затруднение в оперативната организация на работа. Предвид на това и с цел ясно разграничаване на функциите и отговорностите, свързани с изпълнение на дейностите в областта на финансите и управление на собствеността и с изпълнение на административно-правните дейности, е необходимо да бъде направена структурна промяна в обща администрация, като съществуващата дирекция бъде разделена на две. В тази връзка е необходимо да бъдат предприети съответните действия за приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. С приетите изменения в Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ на ДАМТН се вмени да упражнява контрол върху качеството на твърдите горива за битово отопление. Посочената дейност беше извън обхвата на контролната дейност, упражнявана от Агенцията до момента на приемането на законовите изменения. Приетите изменения в ЗЧАВ наложиха

2 необходимостта от промени в устройството и функциите на ДАМТН. В тази връзка с Постановление 86/ г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор приет с Постановление 47 на Министерския съвет от 2003 г., се приеха промени в устройството и функциите на ДАМТН, като се създаде нова главна дирекция Контрол на качеството на горивата за битово отопление с численост от 20 щатни бройки. Осигуряването на посочените бройки е следствие от извършени структурни промени в специализираната администрация на ДАМТН, без да е увеличена общата численост на агенцията. За да се гарантира пълен всеобхватен и ефективен държавен контрол, насочен към подобряване на качеството на атмосферния въздух, а оттам и на жизнената среда в страната, е необходимо да се осигури допълнителен персонал в новосъздадената главна дирекция, което налага промяна в Устройствения правилник за увеличаване на нейната численост Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.). Наличната структура и функционална характеристика на отделните звена в общата администрация на ДАМТН, дирекция "Финансово административна, води до значителни затруднения в оперативната организация на работа. Необходимо е оптимизиране на структурата на администрацията и предефиниране на функциите на административните звена, с оглед обезпечаване на по-ефективното осъществяване на правомощията на председателя на ДАМТН. При така действащия Устройствен правилник, като следствие на заложените функции и разписаните въз основа на тези функции вътрешни правила за работа на общата администрация липсва оперативност и разграничаване на отговорност между отделните административни звена, което води до неефективност и забава на дейностите в областите на финансово счетоводната дейност, управление на собствеността, организирането, провеждането и изпълнението на обществените поръчки и изпълнението на административните услуги. В тази насока е необходимо изпълнението на задълженията в посочените области да се извършва при ясно разграничени функции и отговорности на отделните звена в обща администрация, с цел постигане на по-добра ефективност, бързина и оперативност на действията. Констатира се и необходимост от прецизиране на функциите на звената от обща администрация, поради това, че към момента изпълнението на задачите на общата администрация е концентрирано в една дирекция, което води до затруднения при спазване на вътрешно установени и нормативно определени срокове. Предвид приетите изменения в ЗЧАВ и характера на нововъведената контролна дейност във всички етапи, през които тя преминава, а именно: предприемане действия за установяване съответствието на твърдите горива с изискванията за качество документално и посредством вземане и изпитване на проби, като изпитването може да бъде възлагано на акредитирани лаборатории; контрол върху спазване на изискванията за опаковане и етикетиране; поддържане на регистър на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива; налагане на административни наказания на виновните лица, налагането на принудителни административни мерки и издаване актове за отнемане в полза на държавата на твърди горива, е налице необходимост от увеличаване числеността на служителите в главна дирекция Контрол на качеството на горивата за битово отопление при ДАМТН за да се гарантира извършване на контролните дейности в цялата страна.

3 1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? Не са извършени последващи оценки на нормативния акт. Анализът на действащият Устройствен правилник на ДАМТН показва невъзможност същият да бъде ефективно прилаган към настоящия момент, а това се отразява на качеството на работата на администрацията 2. Цели: Изграждане на ефективна структура на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която да даде възможност за организация на работата на общата администрация, създаваща по-добри условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване. Прецизиране и оптимизиране на структурата и функциите на административните звена в агенцията, с оглед ефективното изпълнение на правомощията на председателя на ДАМТН. Оптимизиране структурата на специализираната администрация с цел ефективност и качество на държавният контрол по отношение на горивата за битово отопление, предвиден със Закона за чистотата на атмосферния въздух, който е насочен към подобряване на качеството на атмосферния въздух, а от там и на жизнената среда в страната. Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка? 3. Идентифициране на заинтересованите страни: Преки заинтересовани страни: Администрацията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Пряко въздействие постановлението ще окаже върху: Служителите от администрацията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор; Потребителите на административни услуги, предоставяни в рамките на компетентността на председателя на ДАМТН. Косвени заинтересовани страни: Няма. Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.). 4. Варианти на действие:

4 Вариант 1 - Без действие. 1. Към настоящия момент с устройствения правилник на ДАМТН, общата администрация е организирана в една дирекция Финансово- административна със следните пет отдела: Отдел Административно и информационно обслужване Отдел Човешки ресурси Отдел Правни дейности и обществени поръчки Отдел Финансово - стопански дейности и управление на собствеността Отдел Управление на проекти При този вариант администрацията на ДАМТН ще работи с настоящата си структура и разпределение на кадровия си потенциал. Ежедневно ще се наблюдават затруднения при изпълнение обема на дейностите и липса на ясно дефинирани и разграничени отговорности, което води до възлагане на дейности на административни звена, които са извън техните функционалности. Няма да бъдат оптимизирани структурата и функциите на административните звена от обща администрация, с оглед на което няма да се постигне ефективно изпълнение на правомощията на председателя на ДАМТН. 2. Специализираната администрация на ДАМТН е организирана в шест главни дирекции в това число и главна дирекция Контрол на качеството на горивата за битово отопление с численост от 20 щатни бройки. При този вариант на действие няма да бъде оптимизирана специализираната администрация на ДАМТН и тя ще работи с настоящото си разпределение на кадровия си потенциал от 20 щатни бройки за цялата страна. Това е предпоставка за невъзможност държавния контрол, възложен на агенцията да бъде осъществен ефективно, качествено и в пълен обем на територията на цялата страна. Вариант 2 - Приемане на предлаганата промяна. С проекта на постановление се предвиждат структурни промени в общата администрация, които ще бъдат осъществени, чрез закриване на дирекция Финансово административна, като дейностите на тази дирекция ще бъдат преразпределени и профилирани в две нови дирекции: дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на проекти" с численост от 25 щатни бройки и дирекция Административноправно и информационно обслужване с численост от 23 щатни бройки. Така предложените структурни промени няма да доведат до увеличаване числеността на персонала на обща администрация в ДАМТН. При този вариант ще бъдат оптимизирани структурата и функциите на общата администрация в ДАМТН. Ще се постигне ефективно изпълнение на правомощията на председателя на агенцията и по-голяма бързина и оперативност на действията, ясно разграничаване на отговорностите на звената, ще се подобри взаимодействието между специализираната и общата администрация, както и между звената в обща администрация. За да се гарантира ефективността на държавния контрол, предвиден със Закона за

5 чистотата на атмосферния въздух, който е насочен към подобряване на качеството на атмосферния въздух, а от там и на жизнената среда в страната е необходимо увеличаване на числеността на специализираната администрация. В одобрената от министъра на финансите на г. финансова обосновка към ЗИД на ЗЧАВ по отношение качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление е разписано, че ще бъде осигурен допълнителен персонал в главна дирекция Контрол на качеството на горивата за битово отопление на ДАМТН, която ще се увеличи със 17 щатни бройки. Това, от своя страна налага да бъде извършена промяна в Устройствения правилник на агенцията При този вариант на действие ще бъде оптимизирана специализираната администрация на ДАМТН. Това е предпоставка за възможност държавния контрол в областта на качеството на твърдите горива да бъде осъществен ефективно, качествено и в пълен обем на територията на цялата страна. Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта без действие. 5. Негативни въздействия: 5.1.Вариант за действие 1: Без действие При този вариант администрацията на ДАМТН ще работи с настоящата си структура и разпределение на кадровия си потенциал без да са оптимизирани функциите на административните звена в обща администрация на агенцията. Създаване на риск за ефективното функциониране на администрацията в агенцията, поради неяснота относно оптималното определяне на функциите й. Затруднения при изпълнение обема на работа и при спазване на вътрешно установени и нормативно определени срокове, вкл. по изпълнение на административни услуги. Липса на ясно разграничени отговорности за конкретните дейности от структурни звена в обща администрацията на ДАМТН, което води до възлагане на дейности на административни звена, които са извън техните функционалности. Липса на ефективно изпълнение на правомощията на председателя на ДАМТН. При този вариант на действие няма да бъде оптимизирана специализираната администрация на ДАМТН и по отношение на контрола на твърдите горива за битово отопление тя ще работи със съществуващия кадрови потенциал от 20 щатни бройки за цялата страна. Затруднение при упражняване на предвидените в ЗЧАВ контролни функции по отношение на лицата извършващи дейности с горива за битово отопление. Създаване на предпоставка за невъзможност за ефективно, качествено и в пълен обем упражняване на държавния контрол на територията на цялата страна. Неефективност на превантивни мерки върху лицата, осъществяващи дейности с горива за битово отопление, предвид липсата на адекватни и навременни действия от страна на контролните органи. 5.2.Вариант за действие 2 Приемане на проекта на предложените изменения и допълнения в Устройствения правилник на ДАМТН При този вариант на действие не се очакват негативни въздействия. Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи

6 (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни Положителни въздействия: 6.1.Вариант за действие 1: Без действие По този вариант не са идентифицирани положителни въздействия 6.2.Вариант за действие 2: Приемане на проекта на предложените изменения и допълнения в Устройствения правилник на ДАМТН Ще бъде оптимизирана структурата на обща администрация в ДАМТН. Ще бъдат ясно определени и разграничени функциите и отговорностите на административните звена в общата администрация на агенцията, като ще се избегне възлагане на дейности на административни звена, които са извън техните функционалности. Ще се избегне рискът от неефективно функционирането на администрацията в агенцията, поради неяснота относно оптималното определяне на функциите й. Ще се преодолеят затруднения при изпълнение обема на работа и при спазване на вътрешно установени и нормативно определени срокове, вкл. по изпълнение на административни услуги. Ще се подобри ефективното изпълнение на правомощията на председателя на ДАМТН. Осъществяване на навременен постоянен, качествен и в пълен обем държавен контрол на твърдите горива за битово отопление на територията на цялата страна. Подобряване на ефективността при осъществяване на предвидените в ЗЧАВ контролни функции на ДАМТН; Засилена превенция върху лицата осъществяващи дейности по разпространение на горива за битово отопление на територията на цялата страна. 7. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове. Не са налице възможни рискове от приемането на измененията и допълненията в разпоредбите на Устройствения правилник на ДАМТН, включително и възникването на съдебни спорове Административната тежест за физическите и юридическите лица: Ще се повиши Ще се намали Няма ефект 8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги? Не се създават нови регулаторни режими. 9. Създават ли се нови регистри? Не се създават нови регистри. Когато отговорът е да, посочете колко и кои са те. 10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

7 Актът засяга пряко МСП Актът не засяга МСП Няма ефект 11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? Да Не 12. Обществени консултации: Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на акт ще бъдат проведени обществени консултации като проектът, докладът към него, частичната оценка на въздействието и становището на дирекция Модернизация на администрацията ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации и на Интернет страницата на Министерството на икономиката, за срок от 30 дни, съгласно изискванията на Закона за нормативните актове. Проектът на акт ще се подложи и на междуведомствено обсъждане, в съответствие с чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури. 13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? Да Не... Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт: Име и длъжност: Павлина Данаилова главен секретар на ДАМТН Дата: г. Подпис:

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите За включване в законодателната/

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Община Велинград За включване в програмата на

Подробно

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Нормативен акт Министерство на образованието и Постановление на Министерския

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Закон за финансовото управление

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора

Подробно

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за

Подробно

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация

Подробно

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от.. 2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Проект на закон за изменение

Подробно

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Дата:

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Проект

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на образованието и науката Нормативен акт: Постановление

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за прие

С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за прие С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ Концепция за създаване на Държавна агенция Електронно управление Настоящи структури за реализиране на е-управление и налагане на политики за областта на информационните технологии и електронните съобщения

Подробно