Activyl Tick Plus, INN-Indoxacarb-Permethrin

Размер: px
Започни от страница:

Download "Activyl Tick Plus, INN-Indoxacarb-Permethrin"

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1

2 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Activyl Tick Plus 75 mg mg спот он разтвор за много малки кучета Activyl Tick Plus 150 mg mg спот он разтвор за малки кучета Activyl Tick Plus 300 mg mg спот он разтвор за средни кучета Activyl Tick Plus 600 mg mg спот он разтвор за големи кучета Activyl Tick Plus 900 mg mg спот он разтвор за много големи кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанции: Един (1) ml съдържа 150 mg indoxacarb и 480 mg permethtin Една еднодозова пипета съдържа: Обем в една доза (ml) Indoxacarb (mg) Permethrin (mg) Много малки кучета (1.2-5 kg) Малки кучета (5.1-5 kg) Средни кучета ( kg) Големи кучета ( kg) Много големи кучета ( kg) Ексципиенти: За пълния списък на ексципиентите, виж т ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Разтвор за прилагане върху ограничен участък. Бистър, безцветен до жълт или кафяво оцветен разтвор. 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП Кучета. 4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни Третиране на опаразитяване с бълхи (Ctenocephalides felis); продуктът има постоянна инсектицидна ефикасност до 4 седмици срещу Ctenocephalides felis. Продуктът има постоянна акарицидна ефикасност до 5 седмици срещу Ixodes ricinus и до 3 седмици срещу Rhipicephalus sanguineus. Ако кърлежи от тези видове присъстват, когато продукта се прилага, не всички кърлежи умират през първите 48 часа, но ще умрат в рамките на 1 седмица. Развиващи се стадии на бълхите в непосредствено заобикалящата кучето среда, умират след контакт с третираните кучета. Едно прилагане осигурява репелентно (не позволява хранене) действие срещу пясъчни мухи (Phlebotomus perniciosus) за срок до 3 седмици. 4.3 Противопоказания 2

3 Да не се използва при котки, тъй като могат да възникнат неблагоприятни реакции или дори смърт ( моля, виж т Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта) Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите. 4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП Продуктът осигурява репелентно (не позволява хранене) действие срещу пясъчни мухи, като по този начин предотвратява храненето с кръв на отблъснатите паразити. Но при неблагоприятни условия не може да се изключи потенциалното предаване на инфекциозни заболявания. След прилагането, кърлежите умират и падат от животното до 48 часа след третирането, без да са се хранили с кръв, но все пак не може да се изключи прикрепването на единични кърлежи след прилагане. Поради тази причина предаването на инфекциозни болести от кърлежи не може да се изключи. 4.5 Специални предпазни мерки при употреба Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта Да не се използва продуктът при кучета на възраст под 8 седмици или кучета с тегло под 1.2 kg. Гарантирайте, че дозата (пипетата) кореспондира с теглото на третираното куче (моля, виж т.4.9) Този продукт е само за външно прилагане върху ограничен участък. Да не се прилага перорално или по друг начин. Трябва много внимателно да се прилага ветеринарномедицинския продукт, за да се избегне контакт на продукта с очите на кучето. Приложете продукта само върху повърхността на кожата и върху здрава (интактна) кожа. Важно е да се гарантира, че продуктът се прилага върху зона, в която кучето не може да го оближе, и да се гарантира, че други животни не могат да облизват третираните места след прилагане. Дръжте третираното животно отделно, докато мястото на приложение изсъхне. Продуктът остава ефективен, когато третираните кучета са изложени на слънце или мокрене (плуване, къпане). На животните не трябва да се позволява да плуват и не трябва да се третират с шампоан за период от 48 часа след приложението. В случай на често миене с шампоан, продължителността на активност на продукта може да бъде намалена. Всички кучета в домакинството, трябва да се третират с подходящ продукт срещу бълхи. Препоръчва се подходящо третиране на средата на домашния любимец, чрез допълнителни химически или физически мерки. Кърлежите прикрепени веднъж към кучето може да не умрат в продължение на 2 дни след третирането и може да останат прикачени и ясно видими. Препоръчва се отстраняване на кърлежите по време на третиране на кучето, за да бъде предпазено от прикачването им и хранене с кръв. Ветеринарномедицнският продукт е изключително отровен за котки и може да предизвика поява на фатални конвулсии при котки, поради уникалната физиология на този вид, който е неспособен да метаболизира определени компоненти, включително permethrin. Признаци на отравяне са усилен тремор, мускулни крампи и атаксия. При случайно прилагане върху кожата, измийте котката с шампоан или сапун и незабавно потърсете медицински съвет. За да се предпазят котките от случайно прилагане на продукта, дръжте третираните кучета далеч от 3

4 котки, докато мястото на приложението не изсъхне. Трябва да сме сигурни, че котката няма да оближе мястото на прилагане на продукта върху кучето, третирано с този продукт. В този случай незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта. Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните Дръжте пипетите в оригиналните опаковки до момента на употреба. Да не се яде, да не се пие и да не се пуши по време на третирането с ветеринарномедицинския продукт. Сашето е защитено от деца. Съхранявайте продукта в сашето до приложението му, за да предпазите децата от директен достъп до продукта. Поставете употребената пипета далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Употребената пипета трябва да бъде изхвърлена незабавно. Този продукт съдържа indoxacarb и permethrin. Хора с установена свръхчувствителност към indoxacarb и/или permethrin трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт. Локални и/или систематични реакции са наблюдавани при някои хора след приложение на продукта, като: локални кожни реакции; раздразнение на гърло/уста или назални раздразнения; неврологични признаци; респираторни признаци; гастроинтестинални признаци или други системни признаци. За да се избегнат неблагоприятни реакции: индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от предпазни ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт; прилагайте продукта в място, което е с добра вентилация; не пипайте третираните животни, докато мястото на приложение не изсъхне; в деня на третиране, децата не трябва да пипат третираните животни и на животните не трябва да се разрешава да спят с техните собственици, особено децата; мийте ръцете непосредствено след употреба и незабавно да се отмие всеки продукт, при контакт с кожата с вода и сапун. тъй като този ветеринарномедицински продукт може да причини слабо възпаление на очите, избягвайте контакта му с очите. При случайно попадане в очите, измийте бавно и внимателно с вода. Ако се наблюдават неблагоприятни реакции, потърсете медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката на продукта. Продуктът е силно запалим. Съхранявайте го далече от топлинни източници, искри, открит огън или други запалими източници. 4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност) Преходна еритема, опадане на козината или сърбеж на мястото на приложение са често наблюдавани в клинични проучвания. Тези симптоми обикновено отзвучават без лечение. Гастроинтестинални признаци (като емезис, диария или анорексия), обратими неврологични признаци (като тремор или атаксия) или летаргия (сънливост) са били наблюдавани в много редки случай. Тези признаци са обикновено са бързопреходни и преминават за часа. Приложението на продукта може да причини поява на локално, временно мазно образувание или сплъстяване на козината на мястото на приложението му, а също така и поява на малко количество сух, бял остатъчен прах. Това е нормално състояние и преминава за няколко дни 4

5 след приложението. Тези промени не оказват влияние на безопасността и ефективността на ветеринарномедицинския продукт. Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация: - много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции) - чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни) - не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни) - редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни) - много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения). 4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене Бременност: Не се прилага по време на целия период от бременността при кучета. Лабораторните проучвания при плъхове, мишки и зайци с индоксакарб и перметрин не показват никакви доказателства за тератогенност, фетотоксичност и токсичност за майката. Изследване за репродуктивна токсичност при кучета с доза три пъти над препоръчаната е показало значително намаляване на съотношението на живите кученца: клиничното значение не е доказано, тъй като не са провеждани изследвания при кучета с приложение на препоръчаната терапевтична доза. Лактация: Не се прилага по време на лактация при кучета. Заплодяемост: Не се прилага при разплодни кучета. 4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие Не са известни. 4.9 Доза и начин на приложение Схема за приложение: Препоръчаната минимална доза е 15 mg indoxacarb и 48 mg permethrin за kg телесна маса, еквивалентно на 0.1 ml спот-он разтвор за kg телесна маса. Таблицата показва размера на пипетата която трябва да бъде приложена според теглото на кучето: Телесна маса на кучето (kg) Размера на пипетата, която трябва да бъде приложена Обем (ml) Indoxacarb (mg/kg) Permethrin (mg/kg) много малки кучета 0.5 Минимум 15 Минимум малки кучета средни кучета големи кучета много големи кучета

6 Телесна маса на кучето (kg) Размера на пипетата, която трябва да бъде приложена Обем (ml) Indoxacarb (mg/kg) > 60 kg Съответна комбинация от пипети трябва да бъде приложена Permethrin (mg/kg) Метод на приложение: Прилагане върху ограничен участък. Уверете се, че продукта се прилага върху здрава кожа. Отворете сашето и извадете пипетата. Стъпка 1: Дръжте пипетата в отвесна позиция, далеч от лицето. Пречупете за да е отворено връхчето, като го прегънете към основата му. Стъпка 2: Кучето трябва да бъде поставено в удобна за приложение позиция. Разделете козината, за да се вижда кожата и поставете върха на пипетата върху кожата между раменните плешки. Стъпка 3: При много малки и малки кучета, стиснете пипетата здраво и цялото съдържание на пипетата трябва да се постави директно върху кожата, на едно място между раменните плешки. При големи кучета, съдържанито на пипетата трябва да се приложи на равномерни 2 (средни кучета) или 3 (големи кучета) или 4 (много големи кучета) различни места, по дължината на гърба, от рамото до основата на опашката. За да предотвратите изтичане на разтвор, не прилагайте прекомерно количество на едно място. Ако се появи изтичане, не е необходимо повторно прилагане. Схема за третиране След еднократно приложение на ветеринарномедицинския продукт ще се предотврати понататъшно опаразитяване с бълхи в продължение на 4 седмици и ще се предотврати повторно опаразитяване (чрез акарицидния ефект) с I. ricinus и R. sanguineus съответно за 5 и 3 седмици; 6

7 Репелентното (не позволява хранене) действие срещу пясъчни мухи (Phlebotomus perniciosus) ще продължи за 3 седмици Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо Не са наблюдавани неблагоприятни реакции при кучета на 8 седмична възраст или по-големи, третирани 8 пъти, с интервали от 4 седмици или 6 пъти, с интервали от 2 седмици с 5 пъти препоръчаната доза. В случай на инцидентно третиране на котки: Трябва да се осигури интравенозно вливане на електролити, за да се стабилизират жизнените функции, ако се появят клинични признаци на отравяне (например: хиперсаливация, тремор, мускулни крампи). Признаци, свързани с нервната система, могат да бъдат третирани с напр. атропин (слюноотделяне) и диазепам (мускулни тремори / фасцикулация / крампи). Пентобарбитал, фенобарбитал или пропофол могат да бъдат показани, ако се появят повторни случаи на крампи/тремор. Възстановяването протича обикновено в рамките на часа след лечението Карентен срок Не е приложимо. 5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ Фармакотерапевтична група: ектопаразитицидни средства за локална употреба, включително инсектициди, перметрин, комбинации. Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QP53AC Фармакодинамични свойства Indoxacarb е притивопаразитно средство, принадлежащо към oxadiazine химичната група. Indoxacarb е пролекарствено средство, което изисква биоактивация чрез ензимите в чувствителните инсекти, за да прояви своите фармакокинетични ефекти. Той преминава главно чрез поглъщане и в по-малка степен чрез абсорбция през кутикулата на насекомото. В червата на чувствителните видове, ензимите на инсектите отстраняват carbomethoxy групата от indoxacarb и го преобразуват в биологично активна форма. Биоактивният метаболит действа като волтаж-зависима натриева помпа, антагонист в инсектите, чрез блокиране на натриевите канали, регулиращи натриевите йони в нервната система на инсектите. Това води до внезапно спиране на храненето за 0 до 4 часа след третирането, последвано от спиране на снасянето на яйца, парализа и смърт за 4 до 48 часа. Освен активността си срещу зрелите форми на бълхите, indoxacarb е активен срещу незрелите форми на бълхите при непосредствен контакт с третираното куче. Permethrin принадлежи към Тип 1 на клас pirethroids, които са акарициди и инсектициди с репелентно дeйствие. Пиретроидите повлияват на волтаж-зависимите натриеви канали при гръбначните и безгръбначни организми. Пиретроидите cа т.н. open channel blockers, повлияващи на натриевия канал, чрез забавяне на активиращите и инактивиращи свойства, водещи до свъхвъзбудимост и смърт на паразита. 5.2 Фармакокинетични особености След еднократно приложение на продукта, indoxacarb може да бъде открит в кожата и козината 4 седмици след третирането. Абсорбцията през кожата също е възможна, но тази системна абсорбция е частична и не се отнася за клиничната ефикасност. Абсорбираните 7

8 indoxacarb и permethrin силно се метаболизират в черния дроб до множество метаболити. Основният начин на екскреция на indoxacarb е чрез изпражненията, а на permethrin чрез урината и изпражненията. Влияние върху околната среда Indoxacarb и Permethrin може да имат вреден ефект върху водните организми. Виж секция ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 6.1 Списък на ексципиентите Propyl gallate (E310) Propylene glycol monomethyl ether (Dowanol PM) 6.2 Основни несъвместимости Не са известни. 6.3 Срок на годност Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 3 години. 6.4 Специални условия за съхранение на продукта Да се пази пипетата в оригиналната опаковка с цел предпазване от светлина и влага. 6.5 Вид и състав на първичната опаковка Картонена кутия с 1, 4 или 6 сашета; всяко саше съдържа една пипета с еднократна доза. Една пипета с еднократна доза съдържа 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml или 6 ml спот-он разтвор. В една картонена кутия има само един размер на пипета. Пипетата състояща се от блистер филм (polypropylene/cyclic-olefin-copolymer/polypropylene) и фолиево покритие (aluminium/ polypropylene co-extruded), е запечатана в алуминиево саше, защитено за деца. Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство. Activyl Tick Plus не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като това може да бъде опасно за риби или други водни организми. 7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА Intervet International BV Wim de Korverstraat AN Boxmeer The Netherlands. 8

9 8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА EU/2/11/13/ ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА Дата на първо издаване на лиценз за употреба: 09/01/2012 Дата на последно подновяване на лиценз за употреба: 14/12/ ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА Не е приложимо. 9

10 ПРИЛОЖЕНИЕ II A. ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ В. СТАТУС НА МДСОК 10

11 A. ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТГОВОРEH ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаването на партидите за продажба Intervet Productions SA Rue de Lyons Igoville France Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ Да се отпуска без лекарско предписание. В. СТАТУС НА МДСОК Не е приложимо. 11

12 ПРИЛОЖЕНИЕ III ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА 12

13 A. ЕТИКЕТ 13

14 ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА КАРТОНЕНА КУТИЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Activyl Tick Plus 75 mg mg спот он разтвор за много малки кучета (1.2 5 kg) Activyl Tick Plus 150 mg mg спот он разтвор за малки кучета ( kg) Activyl Tick Plus 300 mg mg спот он разтвор за средни кучета ( kg) Activyl Tick Plus 600 mg mg спот он разтвор за големи кучета ( kg) Activyl Tick Plus 900 mg mg спот он разтвор за много големи кучета ( kg) Indoxacarb + permethrin 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ Indoxacarb 75 mg + permethrin 240 mg Indoxacarb 150 mg + permethrin 480 mg Indoxacarb 300 mg + permethrin 960 mg Indoxacarb 600 mg + permethrin 1920 mg Indoxacarb 900 mg + permethrin 2880 mg 3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Разтвор за прилагане върху ограничен участък. 4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА 1 пипета 4 пипети 6 пипети 5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Кучета kg Кучета kg Кучета kg Кучета kg Кучета kg 6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ Преди употреба прочети листовката. Бълхи Кърлежи Пясъчни мухи 14

15 7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ За прилагане върху ограничен участък.. Преди употреба прочети листовката. 8. КАРЕНТЕН СРОК 9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО Преди употреба прочети листовката. Дръжте пипетите в оригиналните опаковки, до момента на употреба. ОПАСНО Да не се прилага при котки. 10. СРОК НА ГОДНОСТ Годен до: {месец/година} 11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ Да се пази пипетата в оригиналната опаковка с цел предпазване от светлина и влага. 12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА Унищожаване: прочети листовката. Продуктът не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни. 13. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО Само за ветеринарномедицинска употреба. 14. НАДПИСЪТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. 15. ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 15

16 Intervet International BV Wim de Korverstraat AN Boxmeer The NETHERLANDS 16. НОМЕРА НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП EU/2/11/137/001 EU/2/11/137/002 EU/2/11/137/003 EU/2/11/137/004 EU/2/11/137/005 EU/2/11/137/006 EU/2/11/137/007 EU/2/11/137/008 EU/2/11/137/009 EU/2/11/137/010 EU/2/11/137/011 EU/2/11/137/012 EU/2/11/137/013 EU/2/11/137/014 EU/2/11/137/ ПАРТИДЕН НОМЕР Lot: {номер} 16

17 МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ ВМП САШЕ 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Activyl Tick Plus 75 mg mg спот он разтвор за много малки кучета Activyl Tick Plus 150 mg mg спот он разтвор за малки кучета Activyl Tick Plus 300 mg mg спот он разтвор за средни кучета Activyl Tick Plus 600 mg mg спот он разтвор за големи кучета Activyl Tick Plus 900 mg mg спот он разтвор за много големи кучета Indoxacarb + permethrin 2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ СУСТАНЦИИ 75 mg mg 150 mg mg 300 mg mg 600 mg mg 900 mg mg 3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ 4. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ Разтвор за прилагане върху ограничен участък. 5. КАРЕНТЕН СРОК 6. ПАРТИДЕН НОМЕР Batch: {номер} 7. СРОК НА ГОДНОСТ Годен до: {месец/година} 8. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА Само за ветеринарномедицинска употреба. 17

18 Опасно - Да не се използва при котки. 18

19 МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ БЛИСТЕРИ ИЛИ ЛЕНТИ БЛИСТЕР (етикет на пипета) 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Activyl Tick Plus 75 mg mg за кучета kg Activyl Tick Plus 150 mg mg за кучета kg Activyl Tick Plus 300 mg mg за кучета kg Activyl Tick Plus 600 mg mg за кучета kg Activyl Tick Plus 900 mg mg за кучета kg Indoxacarb + permethrin 2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА Intervet International BV 3. СРОК НА ГОДНОСТ Годен до{месец/година} 4. ПАРТИДЕН НОМЕР Партида{номер} 5. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА Само за ветеринарномедицинска употреба. Да не се използва при котки. 19

20 B. ЛИСТОВКА 20

21 ЛИСТОВКА: Activyl Tick Plus спот он разтвор за кучета 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба Intervet International BV Wim de Korverstraat BV 5831 AN Boxmeer The Netherlands Производител, отговорен за освобождаване на партидата: Intervet Productions SA Rue de Lyons Igoville, France 2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Activyl Tick Plus 75 mg mg спот он разтвор за за много малки кучета Activyl Tick Plus 150 mg mg спот он разтвор за малки кучета Activyl Tick Plus 300 mg mg спот он разтвор за средни кучета Activyl Tick Plus 600 mg mg спот он разтвор за големи кучета Activyl Tick Plus 900 mg mg спот он разтвор за много големи кучета Indoxacarb + permethrin 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ Активни субстанции: Един (1) ml съдържа 150 mg indoxacarb и 480 mg permethrin Една пипета Activyl Tick Plus съдържа: Обем (ml) Indoxacarb (mg) Permethrin (mg) За много малки кучета (1.2 5 kg) За малки кучета ( kg) За средни кучета ( kg) За големи кучета ( kg) За много големи кучета ( kg) Бистър, безцветен до жълт или кафяво оцветен разтвор. 4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ Третиране на опаразитяване с бълхи (Ctenocephalides felis); продуктът има постоянна инсектицидна ефикасност до 4 седмици срещу Ctenocephalides felis. Продуктът има акарицидна ефикасност продължаваща до 5 седмици срещу Ixodes ricinus и до 3 седмици срещу Rhipicephalus sanguineus. Ако кърлежите от тези видове присъстват когато продукта се прилага, не всички кърлежи умират през първите 48 часа, но ще умрат в рамките на 1седмица. 21

22 Развиващи се стадии на бълхите в непосредствено заобикалящата кучето среда, умират след контакт с третираните кучета.. Едно прилагане осигурява репелентно (не позволява хранене) действие срещу пясъчни мухи (Phlebotomus perniciosus) за срок до 3 седмици. 5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Да не се използва при кучета в случай на установена свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите. ОПАСНО - Да не се използва при котки, тък като могат да възникнат неблагоприятни реакции или дори смърт ( моля, виж секция : Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта) 6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ Преходна еритема (зачервяване на кожата), опадане на козината или сърбеж на мястото на приложение са често наблюдавани (13 от 359 кучета) в клинични проучвания. Тези симптоми обикновено отзвучават без лечение. Гастроинтестинални признаци (като емезис (повръщане), диария или анорексия(загуба на апетит)), обратими неврологични признаци (като тремор (треперене) или атаксия (некоординирани движения)) или летаргия (сънливост) са били наблюдавани в много редки случай. Тези признаци са обикновено са бързопреходни и преминават за часа. Приложението на ветеринарномедицинския продукт може да причини поява на локално, временно мазно образувание или спластяване на козината в мястото на приложението му, а също така и поява на малко количество сух, бял остатъчен прах. Това е нормално състояние и преминава за няколко дни след приложението. Тези промени не оказват влияние на безопасността и ефективността на ветеринарномедицинския продукт. Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация: - много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение) - чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни) - не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни) - редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни) - много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения). Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Кучета. 22

23 8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ Разтвор за прилагане върху ограничен участък. Само за приложение върху кожата на кучето. Препоръчаната доза е 15 mg indoxacarb и 48 mg permethrin за kg телесна маса, еквивалентно на 0.1 ml / kg телесна маса. Таблицата показва размера на пипетата, която трябва да бъде приложена според теглото на кучето: Телесна маса на Размер на пипетата, която трябва да бъде приложена кучето (kg) Activyl Tick Plus за много малки кучета Activyl Tick Plus за малки кучета Activyl Tick Plus за средни кучета Activyl Tick Plus за големи кучета Activyl Tick Plus за много големи кучета > 60 Съответната комбинация от пипети трябва да се прилага Схема за третиране След еднократно приложение на ветеринарномедицинския продукт ще се предотврати понататъшно опаразитяване с бълхи в продължение на 4 седмици и ще се предотврати повторно опаразитяване (чрез акарицидния ефект) с I. ricinus и R. sanguineus съответно за 5 и 3 седмици; Репелентното (не позволява хранене) действие срещу пясъчни мухи (Phlebotomus perniciosus) ще продължи за 3 седмици. 9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ Прилагайте продукта върху здрава кожа. Отворете сашето и извадете пипетата. Стъпка 1: Дръжте пипетата в отвесна позиция, далече от лицето. Пречупете за да е отворено връхчето, като го прегънете към основата му. Стъпка 2: Кучето трябва да бъде поставено в удобна за приложение позиция. Разделете козината, за да се вижда кожата и поставете върха на пипетата върху кожата между раменните плешки. 23

24 Стъпка 3: При много малки и малки кучета,стиснете пипетата здраво и цялото съдържание на пипетата трябва да се приложи директно върху кожата, на едно място между раменните плешки. При големи кучета, съдържанието на пипетата трябва да се приложи на равномерни 2 (средни кучета) или 3 (големи кучета) или 4 (много големи кучета) различни места, по дължината на гърба, от рамото до основата на опашката. За да предотвратите изтичане на разтвор, не прилагайте прекомерно количество на едно място. Ако се появи изтичане, не е необходимо повторно прилагане. 10. КАРЕНТЕН СРОК Не е приложимо. 11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Съхранявайте пипетите в сашето защитено за деца. Да се пази пипетата в оригиналната опаковка с цел предпазване от светлина и влага. Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху картонената кутия, сашето и пипетата. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец. 12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП: Продуктът осигурява репелентно (не позволява хранене) действие срещу пясъчни мухи като по този начин предотвратява храненето с кръв на отблъснатите паразити. Но при неблагоприятни условия не може да се изключи потенциалното предаване на инфекциозни заболявания. След прилагането, като цяло кърлежите умират и падат от животното до 48 часа след третирането, без да са се хранили с кръв, но все пак не може да се изключи прикрепването на единични кърлежи след прилагане. Поради тази причина предаването на инфекциозни болести от кърлежи не може да се изключи. Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: Да не се използва продуктът при кучета на възраст под 8 седмици или кучета с тегло под 1.2 kg. Гарантирайте, че дозата (пипетата) кореспондира с телесната маса на третираното куче (моля, виж т.8) 24

25 Този продукт е само за външно приложение върху ограничен участък. Да не се прилага перорално или по друг начин. Трябва много внимателно да се прилага ветеринарномедицинския продукт, за да се избегне контакт на продукта с очите на кучето. Приложете продукта само върху повърхността на кожата и върху здрава (интактна) кожа. Важно е да се гарантира, че продуктът се прилага върху зона, в която кучето не може да го оближе, и да се гарантира, че други животни не могат да облизват третираните места след прилагане. Дръжте третираното животно отделно, докато мястото на приложение изсъхне. Всички кучета в домакинството, трябва да се третират с подходящ продукт срещу бълхи. Препоръчва се подходящо третиране на средата на домашния любимец, чрез допълнителни химически или физически мерки. Продуктът остава ефективен когато кучетата са изложени на слънце или мокрене (плуване, къпане). На животните не трябва да се позволява да плуват и не трябва да се третират с шампоан за период от 48 часа след лечението. В случай на често миене с шампоан, продължителността на активност на продукта може да бъде намалена. Кърлежите прикрепени веднъж към кучето може да не умрат в продължение на 2 дни след третирането и може да останат прикачени и ясно видими. Препоръчва се отстраняване на кърлежите по време на третиране на кучето, за да бъде предпазено от прикачването им и хранене с кръв. Ветеринарномедицнският продукт е изключително отровен за котки и може да предизвика поява на фатални конвулсии при котки, поради уникалната физиология на този вид, който е неспособен да метаболизира определени компоненти, включително permethrin. При случайно прилагане върху кожата, измийте котката с шампоан или сапун и незабавно потърсете медицински съвет. За да се предпазят котките от случайно прилагане на продукта, дръжте третираните кучета далеч от котки, докато мястото на приложението не изсъхне.трябва да сте сигурни, че котката няма да оближе мястото на прилагане на продукта върху кучето, третирано с този продукт. В този случай незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта. Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните Дръжте пипетите в оригиналните опаковки до момента на употреба. Да не се яде, да не се пие и да не се пуши по време на третирането с ветеринарномедицинския продукт. Сашето е защитено за деца. Съхранявайте продукта в сашето до приложението му, за да предпазите децата от директен достъп до продукта. Поставете употребената пипета далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Употребената пипета трябва да бъде изхвърлена незабавно. Този продукт съдържа indoxacarb и permethrin. Хора с установена свръхчувствителност към indoxacarb и/или permethrin трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт. Локални и/или систематични реакции са наблюдавани при някои хора след приложение на продукта, като: локални кожни реакции; раздразнение на гърло/уста или назални раздразнения; неврологични признаци; респираторни признаци; гастроинтестинални признаци или други системни признаци. За да се избегнат неблагоприятни реакции: индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от предпазни ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт; прилагайте продукта в място, което е с добра вентилация; 25

26 не пипайте третираните животни, докато мястото на приложение не изсъхне; в деня на третиране, децата не трябва да пипат третираните животни и на животните не трябва да се разрешава да спят с техните собственици, особено децата; мийте ръцете непосредствено след употреба и незабавно да се отмие всеки продукт, при контакт с кожата с вода и сапун. тъй като този ветеринарномедицински продукт може да причини слабо възпаление на очите, избягвайте контакта му с очите. При случайно попадане в очите, измийте бавно и внимателно с вода. Ако се наблюдават неблагоприятни реакции, потърсете медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката на продукта. Продуктът е силно запалим. Съхранявайте го далече от топлинни източници, искри, открит огън или други запалими източници. Бременност: Не се прилага по време на целия период от бременността при кучета. Лабораторните проучвания при плъхове, мшки и зайци не показват никакви доказателства за тератогенност, фетотоксичност и токсичност за майката. Изследване за репродуктивна токсичност при кучета с доза три пъти над препоръчаната е показало значително намаляване на съотношението на живите кученца: клиничното значение не е доказано, тъй като не са провеждани изследвания при кучета с приложение на препоръчаната терапевтична доза.. Лактация: Не се прилага по време на лактация при кучета. Заплодяемост: Не се прилага при разплодни кучета. Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): Не са наблюдавани неблагоприятни реакции при кучета на 8 седмична възраст или по-големи, третирани 8 пъти, с интервали от 4 седмици или 6 пъти, с интервали от 2 седмици с 5 пъти препоръчаната доза. В случай на инцидентно третиране на котки: Ако, се появят признаци на отравяне потърсете спешно съвет от лекар и носете листовката с Bас. За лекарите: Трябва да се осигури интравенозно вливане на електролити, за да се стабилизират жизнените функции, ако се появят клинични признаци на отравяне (например: хиперсаливация, тремор, мускулни крампи). Признаци, свързани с нервната система, могат да бъдат третирани с напр. атропин (слюноотделяне) и диазепам (мускулни тремори / фасцикулация / крампи). Пентобарбитал, фенобарбитал или пропофол могат да бъдат показани, ако се появят повторни случаи на крампи/тремор. Възстановяването протича обикновено в рамките на часа след лечението. 13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство. Activyl Tick Plus не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като това може да бъде опасно за риби или други водни организми. 26

27 14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Картонена кутия с 1 пипета х 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml или 6 ml Картонена кутия с 4 пипети х 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml или 6 ml Картонена кутия с 6 пипета х 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml или 6 ml Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба. België/Belgique/Belgien: VIRBAC BELGIUM NV, Esperantolaan 4, BE-3001 Leuven, Tél/Tel: + 32 (0) Република България: Ергон-Миланова ЕООД, Р България, гр.софия, ж.к.люлин 10, бл.145, Česká republika: VIRBAC, 1 ère avenue 2065 m L.I.D., FR Carros, Francie, Tel: + 33 (0) Danmark: VIRBAC Danmark A/S, Profilvej 1, DK-6000 Kolding, Tlf: Deutschland: VIRBAC Tierarzneimittel GmbH, Rögen 20, DE Bad Oldesloe, Tel: + 49 (4531) Eesti: OÜ ZOOVETVARU, Lietuva: OÜ ZOOVETVARU, Uusaru 5, Saue/Harjumaa, Estija, Tel: Luxembourg/Luxemburg: VIRBAC BELGIUM NV, Esperantolaan 4, BE-3001 Leuven, Tél/Tel: + 32 (0) Magyarország: VIRBAC, 1 ère avenue 2065 m L.I.D., FR Carros, Franciaország, Tel: + 33 (0) Malta: VIRBAC, 1 ère avenue 2065 m L.I.D., FR Carros, Franza, Tel: + 33 (0) Nederland: VIRBAC NEDERLAND BV, Hermesweg 15, NL-3771 ND Barneveld, Tel: + 31 (0) Norge: VIRBAC, 27

28 Uusaru 5, EE Saue/Harjumaa, Tel: Ελλάδα: VIRBAC HELLAS A.E., 13ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, EL Μεταμόρφωση, Αθήνα-ΕΛΛΑΔΑ, Τηλ: , España: VIRBAC ESPAÑA S.A., Angel Guimerá , ES-8950 Esplugues de Llobregat, France: VIRBAC France, 13 ème rue L.I.D. BP 27, FR Carros, Hrvatska: VIRBAC, 1 ère avenue 2065 m L.I.D., FR Carros, Francuska, Tel: + 33 (0) Ireland: VIRBAC, 1 ère avenue 2065 m L.I.D., FR Carros, France Tel: + 33 (0) Ísland: VIRBAC, 1 ère avenue 2065 m L.I.D., FR Carros, Frakkland, Sími: + 33 (0) Italia: VIRBAC SRL, Via Ettore Bugatti, 15, IT Milano, Tel: ère avenue 2065 m L.I.D., FR Carros, Frankrike, Tlf: + 33 (0) Österreich: VIRBAC Österreich GmbH, Hildebrandgasse 27, A-1180 Wien, Tel: + 43 (0) Polska: VIRBAC SP. Z O.O., Ul. Pulawska 314, PL Warszawa, Tel.: Portugal: VIRBAC DE PORTUGAL, LABORATÓRIOS LDA, R.do Centro Empresarial, Ed13-Piso 1- Esc.3, Quinta da Beloura, PT Sintra, Tel: România: VIRBAC, 1 ère avenue 2065 m L.I.D., FR Carros, Franţa, Tel: + 33 (0) Slovenija: VIRBAC, 1 ère avenue 2065 m L.I.D., FR Carros, Francija, Tel: + 33 (0) Slovenská republika: VIRBAC, 1 ère avenue 2065 m L.I.D., FR Carros, Francúzsko, Tel: + 33 (0) Suomi/Finland: VIRBAC, 1 ère avenue 2065 m L.I.D., FR Carros, Ranska/Frankrike, Puh/Tel: + 33 (0)

29 Κύπρος: VIRBAC HELLAS A.E., 13ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, EL Μεταμόρφωση, Αθήνα-ΕΛΛΑΔΑ, Τηλ: , Latvija: OÜ ZOOVETVARU, Uusaru 5, Saue/Harjumaa, Igaunija, Tel: Sverige: VIRBAC, 1 ère avenue 2065 m L.I.D., FR Carros, Frankrike, Tel: + 33 (0) United Kingdom: VIRBAC Ltd, Suffolk IP30 9 UP UK, Tel: + 44 (0)

Ypozane, INN-osaterone acetate

Ypozane, INN-osaterone acetate ПРИКЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ YPOZANE 1,875 mg таблети за кучета YPOZANE 3,75 mg таблети за кучета YPOZANE 7,5 mg таблети за кучета

Подробно

Vectra3D,INN-dinotefuran,pyriproxyfen,permethrin

Vectra3D,INN-dinotefuran,pyriproxyfen,permethrin ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 1.5 4 kg Vectra 3D спот-он разтвор за кучета > 4 10 kg Vectra 3D спот-он

Подробно

Cytopoint, INN-lokivetmab

Cytopoint, INN-lokivetmab ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ CYTOPOINT 10 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT 20 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT

Подробно

V-2003-PI-bg

V-2003-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax Rabies суспенсия за инжектране 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml съдържа: Активна

Подробно

ONCEPT IL 2

ONCEPT IL 2 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Oncept IL-2 лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за котки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Подробно

Bravecto, INN-Fluralaner

Bravecto, INN-Fluralaner ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Bravecto 112,5 mg дъвчащи таблетки за много малки кучета (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg дъвчащи таблетки за

Подробно

Simparica, INN-sarolaner

Simparica, INN-sarolaner ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Simparica 5 mg дъвчащи таблетки за кучета 1,3 2,5 kg Simparica 10 mg дъвчащи таблетки за кучета >2,5 5

Подробно

BTVPUR AlSap 8, Bluetongue virus serotype 8 antigen

BTVPUR AlSap 8, Bluetongue virus serotype 8 antigen ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ BTVPUR AlSap 8, инжекционна суспензия. 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml от ваксината

Подробно

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax RCP FeLV лиофилизирана ваксина и разтворител за инжекционна суспензия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

V-2001-PI-bg

V-2001-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/32 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Melosus 1,5 mg/ml перорална суспензия за кучета 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един ml съдържа:

Подробно

Posatex, INN-Posaconazole, Orbifloxacin, Mometasone furoate

Posatex, INN-Posaconazole, Orbifloxacin, Mometasone furoate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Posatex капки за уши, суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанции: Orbifloxacin

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: Габрофам ООД 7002 Русе, ул.

Подробно

PREVICOX - FIROCOXIB

PREVICOX - FIROCOXIB ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Previcox 57 mg дъвчащи таблети за кучета Previcox 227 mg дъвчащи таблети за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Apoquel, INN-oclacitinib maleate

Apoquel, INN-oclacitinib maleate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Apoquel 3.6 mg филмирани таблетки за кучета Apoquel 5.4 mg филмирани таблетки за кучета Apoquel 16 mg

Подробно

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 10 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg таблетки за кучета FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg таблетки за кучета 2. КАЧЕСТВЕН

Подробно

Versican Plus Pi+L4R, INN-canineparainfluenzatype2virus,straincpiv2-bio15/inactivated leptospirainterrogansserovar bratislava,strainmslb1088/inactivat

Versican Plus Pi+L4R, INN-canineparainfluenzatype2virus,straincpiv2-bio15/inactivated leptospirainterrogansserovar bratislava,strainmslb1088/inactivat ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Versican Plus Pi/L4R, лиофилизат и суспензия за инжекционна суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Imazol Cream plus Имазол Крем плюс 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 1 g крем съдържа 10 mg клотримазол и 2.5 mg хексамидинов диизетионат

Подробно

Suprelorin; INN: deslorelin (as deslorelin acetate)

Suprelorin; INN: deslorelin (as deslorelin acetate) ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Suprelorin 4.7 mg имплант за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активна субстанция: Deslorelin (под

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

Microsoft Word - BG - clean

Microsoft Word - BG - clean ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/20 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Изотик, капки за уши, суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активна субстанция: Хидрокортизон

Подробно

Microsoft Word - V-132-PI-bg

Microsoft Word - V-132-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/34 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Trocoxil 6 mg дъвчащи таблетки за кучета Trocoxil 20 mg дъвчащи таблетки за кучета Trocoxil 30 mg дъвчащи

Подробно

OSURNIA, INN-terbinafine, florfenicol, betamethasone acetate

OSURNIA, INN-terbinafine, florfenicol, betamethasone acetate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ OSURNIA гел за уши за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанции: 1 доза (1,2 g) съдържа:

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

Versican Plus DHPPi-L4R, INN-Canine distemper, canine adenovirus, canine parvovirosis, canine parainfluenza virus (live attenuated), canine leptospiro

Versican Plus DHPPi-L4R, INN-Canine distemper, canine adenovirus, canine parvovirosis, canine parainfluenza virus (live attenuated), canine leptospiro ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Versican Plus DHPPi/L4R, лиофилизат и суспензия за инжекционна суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROD Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 694-3 Референтен номер на актива

Подробно

[Version 8, 10/2012]

[Version 8, 10/2012] [Version 8, 10/2012] ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ РОКСАЦИН БГ ОРАЛЕН 100 mg/ml перорален разтвор за пилета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Microsoft Word - PIL Rotarix oral suspension in pre-filled oral applicator_16 Nov 2012

Microsoft Word - PIL Rotarix oral suspension in pre-filled oral applicator_16 Nov 2012 Листовка: информация за пациента Rotarix перорална суспензия в предварително напълнен апликатор за перорално приложение Ваксина срещу ротавирус, жива (Rotavirus vaccine, live) Прочетете внимателно цялата

Подробно