До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От

Размер: px
Започни от страница:

Download "До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От"

Препис

1 До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От : проф. д-р ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА, Университет за национално и световно стопанство (УНСС), катедра Счетоводство и анализ, Професионално направление Икономика, Научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската дейност Относно: конкурс за ДОЦЕНТ по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (анализ), обявен в ДВ, бр.59 от г. с участници: гл.ас. д-р Теодора Рупска и гл.ас. д-р Любомир Тодоров Конкурсът за доцент, с допълнителна конкретизация анализ на стопанската дейност е обявен за нуждите на катедра Счетоводство и анализ, факултет Финансово-счетоводен при УНСС, съгласно Решение на АС 4/ г. Участвам в състава на научното жури по конкурса съгласно заповед 2105/ г. на Ректора на УНСС. Уважаеми членове на научното жури, Представям на Вашето внимание настоящето становище, което е разработено въз основа на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и на Правилника за организацията и провеждането на конкурси за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в УНСС. В обявения конкурс участват двама кандидати - гл.ас д-р Теодора Йорданова Рупска и гл. ас д-р Любомир Владимиров Тодоров. Двамата кандидати са в основни трудови правоотношения с УНСС. 1

2 1. Законови изисквания за научна степен, научно звание и преподавателски стаж 1.1.Теодора Йорданова Рупска е придобила образователна и научна степен доктор по научната специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност през 2009 г. (диплом от г.) въз основа на защитена дисертация на тема Теоретически и методологически проблеми при счетоводното интерпретиране на краткотрайните биологични активи. Темата на дисертационния труд е в обхвата на научната специалност по конкурса Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (изпълнено изискване на чл.24, ал.1 от ЗРАСРБ). Д-р Теодора Рупска е редовен преподавател към катедра Счетоводство и анализ на УНСС от 2002г., а през 2006 г. й е присъдено научното звание главен асистент. Води семинарни занятия по следните дисциплини: Основи на счетоводството, Финансово счетоводство и Управленско счетоводство пред студентите от ОКС Бакалавър. За учебната 2012/2013г. й е възложен курс от лекции по дисциплината Управленско счетоводство пред студенти от ВТУ Тодор Каблешков, спец. Икономика на транспорта и Икономика на МСП, ОКС Магистър, като хонорован асистент към катедра Икономика и счетоводство в транспорта. За последните години аудиторната й заетост е над 400 часа годишно (изпълнени изисквания на чл.24, ал.1 от ЗРАСРБ). През 2004г. е специализирала по въпросите на практическото обучение в областта на счетоводството във Федерална Република Германия. Владее писмено и говоримо английски и руски езици Любомир Владимиров Тодоров е придобил образователна и научна степен доктор по научната специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската дейност през 2003 г. (диплом от г.). Темата на дисертацията Възможности за усъвършенствуване на методологията и методиката за анализ на рентабилността и стопанския риск е в обхвата на научната специалност по конкурса (изпълнено изискване на чл.24, ал.1 от ЗРАСРБ). Д-р Любомир Тодоров е редовен преподавател към катедра Счетоводство и анализ на УНСС от 1995г., а през 2001г. му е присъдено научното звание главен асистент. Чете лекции по дисциплините Бизнес анализ, Финансов анализ (в ИСК към УНСС), Основи на счетоводството и води семинарни упражнения по следните дисциплини: Бизнес анализ, Финансово-стопански анализ, Основи на счетоводството и Финансово счетоводство пред студентите от ОКС Бакалавър. През 2011г. е разработил учебна програма за лекционен курс по Бизнес анализ за студентите от специалност Счетоводство. За последните 2

3 години аудиторната му заетост е над 400 часа годишно (изпълнени изисквания на чл.24, ал.1 от ЗРАСРБ). Владее много добре английски език. 2. Изисквания за обем и актуалност на научната продукция 2.1. Гл. ас. д-р Теодора Рупска е представила за участие в конкурса следните публикации: Монографии 3 обем 323 стр.; Учебници и учебни помагала 4 самостоятелно участие 438 стр.; Студии 2 общ обем 80 стр.; Статии 26; Доклади на научни конференции 16 (от които 8 на международни конференции в чужбина). (а) Монографии: Приложни аспекти и проблеми на управленското счетоводство в аграрния сектор при членството на България в Европейския съюз, София, 2011 г., УИ Стопанство, с двама рецензенти, хабилитирани лица, с обем 89 стр. Монографията е публикувано научно изследване по НИД ( /2008г.) в УНСС. Втора и трета глава на представената монография повтарят напълно отделни части от съдържанието на защитения дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор т. 3.2 от глава първа Рискът и неопределеността при управлението на краткотрайните биологични активи и т.4 от глава трета - Възможности за приложение на анализа на зависимостта разходи-обем-печалба при управлението на краткотрайните биологични активи. Биологични активи, София, 2012, Издателство Форком, 119 стр. Второто издание е с двама рецензенти, хабилитирани лица. Дългосрочни инвестиции. Инвестиционни имоти, София, 2008г., Издателство Форком, 80 стр. Публикацията няма рецензент, а само научен редактор. Двете публикации са учебни помагала, свързани със счетоводното отчитане при прилагане на НСФОМСП (част от поредица Счетоводна библиотека ) и нямат характер на монографични изследвания. Третираната проблематика не отговаря на спецификата на обявения конкурс. (б) Студии: Представени са две студии: Методологични и приложни аспекти при отчитане на селскостопанската продукция и Нематериалните активи и инвестиционните имоти на предприятието в общ обем от 80 стр. Нашата оценка е, че тематиката, 3

4 която се обсъжда не съвпада с конкретизацията на научната специалност на обявения конкурс анализ на стопанската дейност. (в) Учебници и учебни помагала От представените за участие в конкурса учебници и учебни помагала за целите на оценяването и предвид спецификата на преподаването по учебните дисциплини, свързани с обявения конкурс, приемаме за рецензиране самостоятелното участие в учебника Основен курс по управленско счетоводство (в съавторство) 23 стр. и в учебника Икономически анализ (записки) за гимназия Проф. Иван Апостолов 22 стр., или общо 45 стр. 2,14 коли, при минимално допълнително изискване от 8 коли. В съответствие със спецификата на обявения конкурс е частта от учебно помагало Методическо ръководство по основи на счетоводството, свързана с основните показатели за анализ на финансовото състояние на предприятието, в обем от 3 стр. (г) Статии и научни доклади В конкурса д-р Теодора Рупска участва с 26 статии, 8 научни доклада на международни конференции в страната и 8 научни доклада на международни конференции в чужбина. Основната част от публикуваните статии и доклади са свързани със специфични проблеми на финансовото и управленското счетоводство и не попадат в обхвата на обявения конкурс. За целите на конкурса ние приемаме следните статии и доклади: Специфика на счетоводното бюджетиране в аграрните предприятия сп. Икономика и управление на селското стопанство, СА, София, бр.6/2010 г. Анализът разходи-обем-печалба основа за вземане на управленски решения, сп. Контролинг, бр.1/2007 г. Показателите за рентабилност и някои специфики на проявлението им в аграрния сектор, сп. Актив бр. 4/2009 г. Практически аспекти на показателите за ликвидност в предприятието, сп. Актив, бр.1/2011 г. От представените за участие в конкурса научни доклади приемаме за рецензиране 2 доклада, представени на научни форуми в страната и 2 доклада, представени и публикувани на научни форуми в чужбина, при които проблематиката, която се обсъжда в тях съвпада със спецификата на обявения конкурс и не повтаря части от дисертационния труд и монография под 1 от списъка на публикациите. Гл. ас. д-р Теодора Рупска е участвала в четири научно-изследователски проета един международен, два национални и един университетски. 4

5 Заключение: Представените публикации от гл.ас. д-р Теодора Рупска не отговарят на задължителните и допълнителни изисквания за заемане на академична длъжност доцент в УНСС (минимален праг от 200 т.). Предвид изразеното мнение и направените изводи давам отрицателна оценка на участника в конкурса. Не са налице законовите изисквания да предложа на научното жури да гласува за избирането на д-р Теодора Йорданова Рупска на академичната длъжност Доцент в катедра Счетоводство и анализ при УНСС Гл. ас. д-р Любомир Тодоров участва в конкурса със следните публикации: (а) Монография с наименование Съвременни модели за оценка на бизнеса, Тракия-М, София, 2011г., с двама рецензенти, хабилитирани лица (рецензиите са от 2012г.), 243стр. (11,6 издателски коли). Публикуваната монография не повтаря представената дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор". (б) Учебник Финансово-стопански анализ, Тракия-М, София, 2008г. /в съавторство/. Любомир Тодоров е автор на глави 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 от учебника, в общ обем от 210 стр. (10 издателски коли). Темите, които се разглеждат във всяка глава са свързани с проблематика, която е изцяло в обхвата на конкурса. (в) Студия Оценка на финансовия риск и степента на финансова устойчивост на предприятието, годишник на ИДЕС, София, 2011г. Съдържанието на студията изцяло съвпада с глава четвърта от монографията: Модели и показатели за оценка на финансовия риск и финансовото състояние на предприятието и затова я изключваме от обема на рецензираната от нас научна продукция. (г) Статии: представени са 36 статии с тематика, която съвпада с обхвата на конкурса. Ние приемаме за рецензиране само тези, които са публикувани в специализирани научни списания с редколегия и тези, чието съдържание не съвпада с публикуваната монография Съвременни модели за оценка на бизнеса и учебника Финансово-стопански анализ : Методика за анализ на приходите от продажби на продукция, стоки и услуги, сп. Български счетоводител, бр. 6/2004г.; Анализ на финансовия риск на предприятието, сп. Български счетоводител, бр. 21/2004г.; 5

6 Знаем ли как да оценяваме ликвидността и платежоспособността на предприятието, сп. Български счетоводител, бр.1/2005г.; Методи за оценка стойността на предприятието, сп. Счетоводство 21, бр. 1/2007г. статия в четири части; Оценка на финансовия риск на публичните дружества при инвестиране в акции, сп. Български счетоводител, бр. 6/2008г.; Оперативният ливъридж на предприятието показател свързан с доходността и бизнесриска, сп. Български счетоводител, бр. 7-8/2010г. (д) Научни доклади: от представените за участие в конкурса научни доклади приемаме за рецензиране 5 доклада, представени на научни форуми в страната и 1 доклад, представен и публикуван на научен форум в чужбина. Проблематиката, която се обсъжда в тях изцяло съвпада със спецификата на обявения конкурс. Публикациите на д-р Любомир Тодоров са цитирани седем пъти в български издания. Заключение: д-р Любомир Тодоров участва в обявения конкурс с достатъчен обем научна продукция, с актуална тематика и съдържание, която съответства на научната специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност, с допълнителна конкретизация анализ на стопанската дейност. Представените публикации отговарят на задължителните и допълнителни показатели за заемане на академична длъжност доцент в УНСС (минимален праг от 200 т.). 3. Научни и научно-приложни приноси в публикациите на д-р Любомир Владимиров Тодоров След внимателен преглед на представената за участие в конкурса научна продукция потвърждавам, че тя съдържа следните научни и научно-приложни приноси: Първо: принос с теоретико-методологичен характер са научните обобщения в областта на новата управленска концепция стойностно-базираният мениджмънт (Value-Based Management), в условия, при които интересът на инвеститорите е насочен към увеличаване на стойността и бъдещите перспективи на компанията. В тази връзка стойностно-базираните модели за оценка на бизнеса са обобщени в две групи: модели за измерване на добавената стойност и възвръщаемостта през даден период и модели за определяне стойността на предприятието към даден момент по оригинален начин, който в съществуващите у нас публикации не е представян. 6

7 Второ: принос с теоретико-методологичен характер е представената теоретична конструкция на бизнесриска като съвкупност от няколко вида риск макроикономически риск, отраслов риск, пазарен риск, вътрешнофирмен риск и риск по отношение на факторните пазари. Оригинална за специализираната литература е представената методика за анализ на бизнесриска в няколко насоки: обща оценка на бизнесриска на предприятието в т.ч. SWOT-анализ; анализ на динамиката и вариацията на основните бизнес-показатели; оценка на оперативния ливъридж и зоната на безопасност и анализ на чувствителността. Трето: с научно-приложен принос са предложените методики за: оценка на справедливата стойност на предприятието по метода на дисконтираните парични потоци, метода на икономическата добавена стойност, метода на пазарните сравнения и метода на фундаменталните променливи; оценка на финансовия риск на предприятието, базирана както на специализирани модели за оценка на риска - Z-score модел, модел на Спрингейт имодел на Фулмър, така и на традиционните финансови съотношения. На тази основа е предложена скала за оценка степента на финансова устойчивост на компанията; примерни показатели за оценка и стратегическо управление на предприятие в системата на Балансирана скоркарта (BSC), във всеки от основните аспекти за управление, което е научно-приложна интерпретация на класическата теория за балансираната карта на Каплан и Нортън; финансово-счетоводна интерпретация на корекциите на нетната оперативна печалба и на инвестирания капитал в условията на модела на Икономическата добавена стойност (EVA). В тази връзка се прави аналогия и сравнителен анализ между разпоредбите на Американските общоприети счетоводни принципи (US GAAP) и Международните стандарти за финансови отчети (IFRS) с цел да се отстранят т.нар. счетоводни несъответствия и нетната оперативна печалба максимално да се приближи до чистия паричен поток. Четвърто: практико-приложно значение имат: предложените два различни способа за елиминиране влиянието на инфлацията при измерване процента на вариация на някои основни бизнес-показатели за определен период от време чрез индекса на потребителските цени и чрез коригиране с дефлатор; косвеното приложение на модела за оценка на капиталовите активи (CAPM), като най-често прилаган способ за определяне цената на собствения капитал на българските компании; приложението на статистическия регресионен анализ за определяне на p/s коефициента ( цена-продажби ) на конкретна компания с цел определяне справедливата цена на нейните акции. 7

8 4. Критични бележки и препоръки 4.1. Научно-изследователските възможности на д-р Любомир Тодоров трябва да намерят реализация в специализирани научни издания в чужбина Препоръчвам на д-р Тодоров да участва в разработването на университетски и международни научни проекти. Заключително становище: Предвид изразеното мнение и направените изводи за научните постижения и учебно-преподавателската работа на гл.ас. д-р Любомир Владимиров Тодоров давам положителна оценка. Налице са законовите изисквания да предложа на научното жури да гласува за избирането му на академичната длъжност Доцент в катедра Счетоводство и анализ по научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (анализ). София, г. Подпис:... (проф. д-р Емилия Миланова) 8

До

До До Председателя на Научното жури за оценяване на кандидата за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.26

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/27.09.2013г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков, ПН 3.9. «Туризъм», научна специалност «Икономика

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академичн

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академичн РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8 Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО ДИСЦИПЛИНАТА: ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИИ

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно