SDS

Размер: px
Започни от страница:

Download "SDS"

Препис

1 С т р. 1 /1 0 О т п е ч а т а н о н а Р е в и з и я : * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а К о д : H P C П р е д н а з н а ч е н и е н а п р о д у к т а и п р о т и в о п о к а з а н и я П о к р и в а щ а к о м п о з и ц и я, п р е д н а з н а ч е н а з а п о к р и т и я н а в о д н а о с н о в а и / и л и д е к о р а ц и я н а д ъ р в е н и е л е м е н т и П р и л о ж е н и е н а п р о д у к т а : с а м о з а п р о ф е с и о н а л н а у п о т р е б а 1. 3 Д а н н и з а п р о и з в о д и т е л я и а в т о р а н а т о з и л и с т з а б е з о п а с н о с т I VM C h e m i c als srl V i a l e d e l l a S t a z i o n e P a r ona ( P V ) I t a l i a t e l : А й В и Е м К е м и к ъ л с, У л. V i a l e D e l l a S t a z i o n e 3, П а р о н а, И т а л и я, т е л. : Д о п ъ л н и т е л н а и н ф о р м а ц и я о т : С л у ж б а з а о п а з в а н е н а з д р а в е т о и о к о л н а т а с р е д а : h s eoffi c i v m c hem i c als.c o m 1. 4 С п е ш е н т е л е ф о н : От до И з в ъ н т е з и ч а с о в е в с ъ б о т а и н е д е л я и в п р а з н и ч н и д н и : И д е н т и ф и к а ц и я н а в р е д н о с т и т е 2. 1 К л а с и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а К л а с и ф и к а ц и я с ъ г л а с н о Д и р е к т и в а 67/ 548/ EEC и л и Д и р е к т и в а /4 5/ E C - Н е с е о т н а с я. И н ф о р м а ц и я о т н о с н о о п р е д е л е н и в р е д н о с т и з а ч о в е ш к о т о з д р а в е и л и о к о л н а т а с р е д а : Н е е н е о б х о д и м о т о з и п р о д у к т д а б ъ д е о б о з н а ч а в а н с п о р е д п р о ц е д у р а т а и с ъ г л а с н о а к т у а л н а т а в е р с и я н а О б щ и т е н а с о к и з а п р о д у к т и т е в Е С К л а с и ф и к а ц и о н н а с и с т е м а : К л а с и ф и ц и р а н е т о е с ъ г л а с н о п о с л е д н а т а р е в и з и я 2. 2 С ъ д ъ р ж а н и е н а е т и к е т а Е т и к и р а н е с ъ г л а с н о и з и с к в а н и я т а н а Е С : Д а с е с п а з в а т о б щ и т е п р е д п а з н и м е р к и п р и р а б о т а с х и м и к а л и. Т о з и п р о д у к т н е е о б е к т н а к л а с и ф и ц и р а н е и о б о з н а ч е н ие в с ъ о т в е т с т в и е с Д и р е к т и в и т е н а Е С. S - ф р а з и : S2 Д а с е п а з и о т д о с т ъ п н а д е ц а. S 2 9 Д а н е с е и з п у с к а в к а н а л и з а ц и я т а Д р у г и в р е д н о с т и P B T : Н е с е о т н а с я. v P v B : Н е с е о т н а с я. ( П р о д. н а с т р. 2 )

2 С т р. 2 / С ъ с т а в и и н ф о р м а ц и я з а с ъ с т а в к и т е ( П р о д. о т с т р. 1 ) 3. 2 Х и м и ч н а х а р а к т е р и с т и к а : с м е с и О п и с а н и е : С м е с : с ъ с т о и с е о т с л е д н и т е к о м п о н е н т и. О п а с н и к о м п о н е н т и : C A S : E I N E C S : Р е г XXXX C A S : (2 - м е т о к с и м е т и л е т о к с и ) п р о п а н о л В е щ е с т в о с о п р е д е л е н а о т О б щ н о с т т а г р а н и ц а н а е к с п о з и ц и я з а р а б о т н о т о м я с т о. ф о с ф а т н о н и л ф е н о л е т о к с и л а т C R 3 4 N R 5 1 / 5 3 и з г а р я к о ж а т а 1 В, Н в о д и х р о н. 2, Н % % Д о п ъ л н и т е л н а и н ф о р м а ц и я : В и ж т е р а з д е л 1 6. ( П р о д. н а с т р. 3 )

3 С т р. 3 / М е р к и з а п ъ р в а п о м о щ ( П р о д. о т с т р. 2 ) 4. 1 О п и с а н и е н а м е р к и т е з а п ъ р в а п о м о щ О б щ и : Н е с а н е о б х о д и м и н я к а к в и с п е ц и а л н и м е р к и. П р и в д и ш в а н е : О с и г у р е т е с в е ж в ъ з д у х. К о н с у л т и р а й т е с е с л е к а р, а к о о п л а к в а н и я т а п р о д ъ л ж а в а т. П р и к о н т а к т с к о ж а т а : П р о д у к т ъ т н е д р а з н и к о ж а т а. П р и п о п а д а н е в о ч и т е : И з п л а к н е т е о б и л н о о ч и т е с т е ч а щ а в о д а в п р о д ъ л ж е н и е н а н я к о л к о м и н у т и. П р и п о г л ъ щ а н е : А к о и м а с и м п т о м и, п о т ъ р с е т е м е д и ц и н с к а п о м о щ О с н о в н и с и м п т о м и и е ф е к т и ( о с т р и и з а б а в е н и ) В и ж т е р а з д е л И н д и к а ц и и з а н е з а б а в н о м е д и ц и н с к о н а б л ю д е н и е и с п е ц и а л н и г р и ж и Н я м а н а л и ч н а и н ф о р м а ц и я з а т а к а в а н е о б х о д и м о с т. 5. М е р к и з а п о ж а р н а б е з о п а с н о с т 5. 1 Г а с и т е л и П о д х о д я щ и г а с и т е л и : CO 2, п я с ъ к и л и в о д е н с п р е й. П р и п о - г о л е м и п о ж а р и в о д н а с т р у я и л и а л к о х о л у с т о й ч и в а п я н а С п е ц и ф и ч н и в р е д н о с т и, к о и т о м о г а т д а с е о т д е л я т В ъ з м о ж н о е о б р а з у в а н е н а т о к с и ч н и г а з о в е в р е з у л т а т н а в и с о к а т а т е м п е р а т у р а п р и п о ж а р П р е п о р ъ к и з а п о ж а р н и к а р и т е П р е д п а з н о о б л е к л о : Н е е н е о б х о д и м о п о - с п е ц и а л н о о б л е к л о. 6. М е р к и п р и с л у ч а й н о р а з л и в а н е 6. 1 Л и ч н и п р е д п а з н и м е р к и, п р е д п а з н о о б л е к л о и с п е ш н и м е р к и Н е е н е о б х о д и м о М е р к и з а о п а з в а н е н а о к о л н а т а с р е д а : Д а н е с е д о п у с к а р а з л и в к ъ м к а н а л и з а ц и о н н а т а м р е ж а, п о в ъ р х н о с т н и и п о д п о ч в е н и в о д и Н а ч и н и и м а т е р и а л и з а с ъ х р а н е н и е и п о ч и с т в а н е : С ъ б е р е т е р а з л я т о т о с п о м о щ т а н а м а т е р и а л и, а б с о р б и р а щ и т е ч н о с т и ( п я с ъ к, д и а т о м и т, у н и в е р с а л н и с п о и т е л и, д ъ р в е с н и с т ъ р г о т и н и ) и и з х в ъ р л е т е с ъ г л а с н о р а з п о р е д б и т е ( в и ж р а з д е л 1 3 ) П р е п р а т к и к ъ м д р у г и р а з д е л и Н е с е о с в о б о ж д а в а т о п а с н и в е щ е с т в а. В и ж т е р а з д е л 7 з а и н ф о р м а ц и я з а б е з о п а с н а р а б о т а. В и ж т е р а з д е л 8 з а и н ф о р м а ц и я з а л и ч н и т е п р е д п а з н и с р е д с т в а. В и ж т е р а з д е л 1 3 з а и н ф о р м а ц и я з а н а ч и н и т е н а и з х в ъ р л я н е. ( П р о д. н а с т р. 4 )

4 С т р. 4 /1 0 ( П р о д. о т с т р. 3 ) 7. О б с л у ж в а н е и с ъ х р а н е н и е 7. 1 М е р к и з а б е з о п а с н а р а б о т а Н е с а н е о б х о д и м и п о - с п е ц и а л н и м е р к и. И н ф о р м а ц и я з а п р е д п а з в а н е о т п о ж а р и е к с п л о з и я : Н е с а н е о б х о д и м и п о - с п е ц и а л н и м е р к и У с л о в и я з а б е з о п а с н о с ъ х р а н е н и е, в к л ю ч и т е л н о н е с ъ в м е с т и м о с т и С ъ х р а н е н и е : И з и с к в а н и я к ъ м с к л а д о в и т е п о м е щ е н и я и к о н т е й н е р и т е : С п а з в а й т е у к а з а н и я т а н а е т и к е т а, с р о к а н а г о д н о с т. О б ъ р н е т е в н и м а н и е д а л и с р о к ъ т т е ч е о т д а т а т а н а д о с т а в к а т а. В с л у ч а й, ч е н е е о т б е л я з а н с р о к н а г о д н о с т, т о в а о з н а ч а в а, ч е п р о д у к т ъ т т р я б в а д а с е о п о л з о т в о р и в с р о к о т 8 м е с е ц а И н ф о р м а ц и я о т н о с н о с ъ х р а н е н и е с д р у г и п о д о б н и п р о д у к т и : Н я м а с п е ц и а л н и и з и с к в а н и я. Д о п ъ л н и т е л н а и н ф о р м а ц и я о т н о с н о у с л о в и я т а н а с ъ х р а н е н и е : Н я м а С п е ц и ф и ч н а к р а й н а у п о т р е б а Т и п и ч н а т а з а п р о д у к т а и с ъ г л а с н о и н с т р у к ц и я т а з а у п о т р е б а. 8. К о н т р о л п р и р а б о т а / л и ч н о п р е д п а з в а н е Д о п ъ л н и т е л н а и н ф о р м а ц и я з а т е х н и ч е с к и т е с ъ о р ъ ж е н и я : Н я м а д о п ъ л н и т е л н и д а н н и. В и ж т е р а з д е л К о н т р о л н и п а р а м е т р и С ъ с т а в к и с у с т а н о в е н и г р а н и ч н и н о р м и, к о и т о и з и с к в а т к о н т р о л н а р а б о т н о т о м я с т о : ( 2 - м е т о к с и м е т и л е т о к с и ) п р о п а н о л Г р а н и ч н и н о р м и з а р а б о т н о т о м я с т о () П р и п р о д ъ л ж и т е л н а е к с п о з и ц и я : m g / m ³, 50ppm S k Д о п ъ л н и т е л н а и н ф о р м а ц и я : К а т о о с н о в а са и з п о л з в а н и л и с т о в е т е, в а л и д н и к ъ м м о м е н т а К о н т р о л н а е к с п о з и ц и я т а : Л и ч н о п р е д п а з н о о б л е к л о : О б щ и п р е д п а з н и и х и г и е н н и м е р к и : О б и ч а й н и т е п р е д п а з н и м е р к и п р и р а б о т а с х и м и к а л и. ( П р о д. н а с т р. 5 )

5 С т р. 5 /1 0 П р е д п а з в а н е н а д и х а т е л н а т а с и с т е м а : Н е с е н а л а г а с п е ц и а л н о п р е д п а з в а н е. ( П р о д. о т с т р. 5 ) П р е д п а з в а н е н а р ъ ц е т е : М а т е р и а л ъ т н а р ъ к а в и ц и т е т р я б в а д а б ъ д е н е п р о п у с к л и в и у с т о й ч и в к ъ м п р о д у к т а и и з г о т в е н с ъ г л а с н о EN 374 и Д и р е к т и в а 89/6 8 6 /E EC. Поради липса на тестове не може да се направи конкретна препоръка за материала на ръкавиците. При избора на материал за ръкавиците трябва да се има предвид времето, необходимо за проникване на материала, сстепента на напояване и разпад. М а т е р и а л з а и з г о т в я н е н а р ъ к а в и ц и т е И з б о р ъ т н а п о д х о д я щ и р ъ к а в и ц и н е з а в и с и с а м о о т м а т е р и а л а и к а ч е с т в о т о м о ж е д а е р а з л и ч н о п р и р а з л и ч н и п р о и з в о д и т е л и. Т ъ й к а т о п р о д у к т ъ т е с м е с о т н я к о л к о с у б с т а н ц и и, у с т о й ч и в о с т т а н а м а т е р и а л а, и з п о л з в а н з а и з р а б о т к а т а н а р ъ к а в и ц и т е, м о ж е д а с е п р е д в и д и и д а с е и з п и т а п р е д и у п о т р е б а н а р ъ к а в и ц и т е. В р е м е з а п р о н и к в а н е в м а т е р и а л а н а р ъ к а в и ц и т е В р е м е т о з а п р о н и к в а н е т р я б в а д а с е у с т а н о в и о т п р о и з в о д и т е л я н а р ъ к а в и ц и т е. П р е д п а з в а н е н а о ч и т е : п р е п о р ъ в а т с е р а б о т н и о ч и л а. 9. Ф и з и ч н и и х и м и ч н и с в о й с т в а 9. 1 И н ф о р м а ц и я з а о с н о в н и ф и з и ч н и и х и м и ч н и с в о й с т в а. О б щ а и н ф о р м а ц и я Ф и з и ч н о с ъ с т о я н и е : т е ч н о с т Ц в я т : с ъ г л а с н о с п е ц и ф и к а ц и я т а н а п р о д у к т а М и р и с : х а р а к т е р е н П р а г з а м и р и с : н е е о п р е д е л е н. p H - с т о й н о с т : не е определена. П р о м я н а в с ъ с т о я н и е т о Т о ч к а н а т о п е н е : не е определена. Т о ч к а н а к и п е н е : C Т о ч к а н а з а п а л в а н е : 75 C З а п а л и м о с т ( т в ъ р д о, г а з ) : Н е с е о т н а с я. Т е м п е р а т у р а н а з а п а л в а н е : C Т е м п е р а т у р а н а р а з п а д : не е определена. С а м о з а п а л в а н е : П р о д у к т ъ т н е с е с а м о з а п а л в а. О п а с н о с т о т е к с п л о з и я : П р о д у к т ъ т н е е е к с п л о з и в. Н е з а в и с и м о о т т о в а е в ъ з м о ж н о о б р а з у в а н е т о н а е к с п о л о з и в н и п а р и. ( П р о д. н а с т р. 7 )

6 С т р. 6 /1 0 ( П р о д. о т с т р. 6 ) Г р а н и ц и н а е к с п л о з и я : Д о л н а : 1,1 о б. % Г о р н а : 1 4, 0 о б. % П а р н о н а л я г а н е п р и 20 C : 0,4 h P a П л ъ т н о с т п р и 20 C : 1 g / c m ³ О т н о с и т е л н а п л ъ т н о с т не е определена. П л ъ т н о с т н а п а р и т е не е определена. С т е п е н н а и з п а р е н и е не е определена. Р а з т в о р и м о с т в / С м е с в а н е с в о д а : Н е с е с м е с в а и л и т р у д н о с е с м е с в а. П а р ц и о н е н к о е ф и ц и е н т ( n - о к т а н о л / в о д а ) : не е определен. В и с к о з и т е т : Д и н а м и ч е н : не е определен. К и н е м а т и ч е н п р и 20 C : 3 0 s ( IS O 3 m m ) С ъ д ъ р ж а н и е н а р а з т в о р и т е л : V O C и т о т а л е н V O C ( л е т л и в о р г а н и ч е н в ъ г л е р о д ) ( о р г а н и ч н и р а з т в о р и т е л и + р е а к т и в н и р а з т в о р и т е л и ) 4,2 6 % В о д а 7 4, 7 % V O C ( E C ) 4 2, 6 g / l Т в ъ р д о с ъ д ъ р ж а н и е : 2 0, 7 % 9. 2 Д р у г а и н ф о р м а ц и я Н е е н а л и ч н а. 10. С т а б и л н о с т и р е а к т и в н о с т Р е а к т и в н о с т : Т и п и ч н а з а п р о д у к т а Х и м и ч н а с т а б и л н о с т П р о д у к т ъ т е с т а б и л е н в н о р м а л н и у с л о в и я н а с ъ х р а н е н и е и у п о т р е б а с п о р е д у к а з а н и я т а. Т е р м и ч е н р а з п а д / у с л о в и я, к о и т о т р я б в а д а с е и з б я г в а т : Н я м а р а з п а д, а к о с е у п о т р е б я в а и с ъ х р а н я в а с п о р е д п р е п о р ъ к и т е В ъ з м о ж н о с т з а в р е д н и р е а к ц и и Н е с а п о з н а т и о п а с н и р е а к ц и и У с л о в и я, к о и т о т р я б в а д а с е и з б я г в а т : Н я м а и н ф о р м а ц и я Н е с ъ в м е с т и м и м а т е р и а л и : Н я м а и н ф о р м а ц и я В р е д н и п р о д у к т и н а р а з п а д а : н е с а и з в е с т н и о п а с н и с ъ е д и н е н и я. 11. Т о к с и к о л о г и ч н а и н ф о р м а ц и я И н ф о р м а ц и я з а т о к с и к о л о г и ч н и е ф е к т и О с т р а т о к с и ч н о с т : L D /L C 50: ( 2 - м е т о к с и м е т и л е т о к с и ) п р о п а н о л П е р о р а л н а К о ж н а L D 5 0 L D k g ( п л ъ х ) > m g / k g ( з а е к ) ( П р о д. н а с т р. 8 )

7 С т р. 7 /1 0 ( П р о д. о т с т р. 7 ) П ъ р в и ч е н д р а з н е щ е ф е к т : з а к о ж а т а : н е д р а з н и к о ж а т а и л и г а в и ц и т е. з а о ч и т е : н я м а д р а з н е щ е ф е к т. ч у в с т в и т е л н о с т : н я м а с е н с и б и л и з и р а щ е ф е к т. 12. Е к о л о г и ч н а и н ф о р м а ц и я Т о к с и ч н о с т В о д н а т о к с и ч н о с т : н я м а и н ф о р м а ц и я У с т о й ч и в о с т и р а з п а д : Н я м а и н ф о р м а ц и я Б и о а к у м у л а ц и о н е н п о т е н ц и а л : Н я м а и н ф о р м а ц и я П о д в и ж н о с т в п о ч в а т а : Н я м а и н ф о р м а ц и я. Д о п ъ л н и т е л н а е к о л о г и ч н а и н ф о р м а ц и я : О б щ и б е л е ж к и : В р е д н о с т з а в о д а к л а с 1 ( G e rm a n R e g u l a t i o n ) (S elf-a sse s s m ent ) : и з к л ю ч и т е л н о в р е д н о з а в о д и т е Д а н е с е д о п у с к а п р о д у к т ъ т д а п о п а д а в п о д п о ч в е н и т е в о д и и к а н а л и з а ц и я т а д о р и в м а л к и к о л и ч е с т в а. О п а с н о с т з а п и т е й н а т а в о д а, а к о д о р и н е з н а ч и т е л н и к о л и ч е с т в а п о п а д н а т в ъ в в о д а т а Р е з у л т а т и о т о п р е д е л я н е т о н а у с т о й ч и в а б и о а к у м у л а ц и я P B T и v P v B P B T : Н е с е о т н а с я. v P v B : Н е с е о т н а с я Д р у г и с т р а н и ч н и е ф е к т и : Н я м а и н ф о р м а ц и я. ( П р о д. н а с т р. 9 ) ( П р о д. о т с т р. 8 ) 13. И з х в ъ р л я н е, о с в о б о ж д а в а н е о т п р о д у к т а М е т о д и з а т р е т и р а н е н а о т п а д ъ к а П р е п о р ъ к и Да се предаде на службите за депониране на опасни отпадъци. * К о д ъ т н а п р о д у к т а е : О с в о б о ж д а в а н е о т о п а к о в к а т а : П р е п о р ъ к и : Д а с т а в а с ъ г л а с н о о ф и ц и а л н и т е р а з п о р е д б и. 14. Т р а н с п о р т н и и з и с к в а н и я UN- н о м е р A D R, I M D G, I A T A н я м а U N н а з в а н и е з а т р а н с п о р т A D R н я м а I M D G, I A T A К л а с т р а н с п о р т н и в р е д н о с т и н я м а A D R, I M D G, I A T A Г р у п а н а о п а к о в к а т а A D R, I M D G, I A T A н я м а В р е д н о с т и з а о к о л н а т а с р е д а : З а м ъ р с и т е л и з а м о р с к и в о д и : Не С п е ц и а л н и у к а з а н и я з а п о л з в а т е л я Н е с е о т н а с я Т р а н с п о р т в н е п а к е т и р а н о с ъ с т о я н и е с ъ г л а с н о А н е к с II на M ARP OL73 Н е с е о т н а с я. ( П р о д. н а с т р. 1 0)

8 P age 10/1 0 ( П р о д. о т с т р. 9 ) 15. Р е г у л а т о р н а и н ф о р м а ц и я Б е з о п а с н о с т, з д р а в н и и е к о л о г и ч н и р е г у л а ц и и / с п е ц и ф и ч н о з а к о н о д а т е л с т в о з а п р о д у к т а Д и р е к т и в а 96/8 2/ E C З а п а л и м о Л и м и т 1 : t Л и м и т 2 : t Д и р е к т и в а : 8 0 / / C E E, 8 2 / 6 05/ C E E, 8 3 / 4 77/ C E E, 8 6 / 1 88/ C EE e 8 8 /6 4 2 /C E E, 89/ 3 91/ C E E, 8 9 / 654/ C EE, 8 9 / / C EE, 89/ / C EE, 90/ 2 69/ C E E, 90/ 270/ C E E, 9 0 /3 94/C EE, 90/ 6 79/ C E E, 9 3 / 88/ C E E, 9 5 / 63/ C E, 9 7 / 42/ C E, 9 8 / 24/ C E, 9 9 / 38/ C E, 9 9 / 92/ C E, /4 5 /C E, / 44, / 10/ C E, / 18/ C E, /4 0/C E, /2 5 Д р у г и р е г у л а ц и и : З а у п о т р е б а, к о я т о н е е р е г у л и р а н а о т Д и р е к т и в а /4 2/E C Н а ц и о н а л н и р е г у л а ц и и : П р о д у к т ъ т т р я б в а д а б ъ д е е т и к и р а н с ъ г л а с н о п р и е т а т а н о р м а з а в р е д н и с у б с т а н ц и и О ц е н к а н а х и м и ч е с к а т а б е з о п а с н о с т : Н е е п р а в е н а о ц е н к а н а р и с к а з а х и м и ч е с к а б е з о п а с н о с т. 16. Д р у г а и н ф о р м а ц и я Т а з и и н ф о р м а ц и я с е о с н о в а в а н а з н а н и я т а к ъ м д а т а т а н а п о с л е д н а т а р е в и з и я н а т е к с т а. Т я н е е г а р а н ц и я з а с п е ц и ф и ч н и х а р а к т е р и с т и к и н а п р о д у к т а. Ф р а з и Н П р е д и з в и к в а т е ж к и к о ж н и и з г а р я н и я и у в р е д а н а о ч и т е. Н Т о к с и ч е н з а в о д н и т е о р г а н и з м и с д ъ л г о т р а е н е ф е к т. R 34 П р е д и з в и к в а и з г а р я н и я. R 5 1 /5 3 Т о к с и ч е н з а в о д н и о р г а н и з м и, м о ж е д а п р и ч и н и д ъ л г о т р а й н и н е б л а г о п р и я т н и е ф е к т и в ъ в в о д н а т а с р е д а. С ъ с т а в и т е л н а M S D S ( л и с т о в к а с д а н н и т е з а б е з о п а с н о с т ) : I VM C h e m i c als S r l Л и ц е з а к о н т а к т : К а р л о П о н т а И з т о ч н и ц и : Д и р е к т и в а / 45/ EC и п о с л е д в а щ и д о п ъ л н е н и я Д и р е к т и в а 6 7 /5 4 8 / EEC и п о с л е д в а щ и д о п ъ л н е н и я и у т о ч н е н и я У е б с а й т н а а г е н ц и я E CHA ( Е в р о п е й с к а а г е н ц и я з а х и м и к а л и т е ) I NRS F i c h e T o x i c o l o g iq u e ( Н а ц и о н а л е н и н с т и т у т з а о ц е н к а н а б е з о п а с н о с т т а и р и с к а з з д р а в е т о, Ф р а н ц и я ) * П р о м е н е н и д а н н и о т п р е д и ш н а т а л и с т о в к а.

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 В е р с и я 1 9 О т п е ч а т а н о н а 2 6. 08. 2013 Р е в и з и я : 2 6. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 О т п е ч а т а н о н а 2 9. 08. 2013 Р е в и з и я : 29. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

doc

doc : ; ; '. ' / ^ ФРЬ Г ХЧК РГРЮ РГ Ь б т в е р ж д е н т а с р е д с т в з м е р е н й U S.C.2 7.0 10.A 45647 рк действя д 01 марта 2017 г. Р З Р Й аратра гедезческая стнквая Trimble R3 З Г Ь Фрма "Trimble

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

П р и л о ж е н и е Jф 4 У Т В Е Р Ж Д Е Е IА п р и к aв о м и с п о л н я ю щ е г о о б я з а н н о с т и н а ч Lп ь н и к а к р и я о Ns 48 о д о т

П р и л о ж е н и е Jф 4 У Т В Е Р Ж Д Е Е IА п р и к aв о м и с п о л н я ю щ е г о о б я з а н н о с т и н а ч Lп ь н и к а к р и я о Ns 48 о д о т П р и л о ж е н и е Jф 4 У Т В Е Р Ж Д Е Е IА п р и к aв о м и с п о л н я ю щ е г о о б я з а н н о с т и н а ч Lп ь н и к а к р и я о Ns 48 о д о т < < 0l> > с е н т я б р я 2017 г. п о л и т и к А к

Подробно

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП бланк сертификата М О С К В А -1974 2 1 7 У Д К G 9 4.5 К Т - 7. 0-8. 4-7 1 К а р т а т р у д о в

Подробно

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП-032-18 г. Видное Содержание 1 Вводная часть... 3 2 Операции поверки... 4 3 Средства поверки...4

Подробно

а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая Е а а ы и в и и и и 1. щи ия: II

а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая Е а а ы и в и и и и 1. щи ия: II а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая а а ы и в и и и и 1. щи ия: 1. 1.. 8 II 04.10.2012 1006 «1. 2. и а а 46 2. Ц ы а а ы и и и и: Е 1006 04.10.2012

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ «УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТАУЛАР СЫРЫ» Базовое направление: «Өлкетану» Подпрограмма:

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров УДК 621.43.044:629.7 Группа Д 1 4 ОТРАСЛЕВОЙ с т а н д а р т СИСТЕМЫ ЗАИГАНИЯ ГТД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Номенклатура основных параметров ОСТ 102526-84 Н а 7 с т р а н и ц а х В в е д е н в п е р в ы е Ии». Jft

Подробно

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель директора по воспитатель

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с С HvB. Горбатых Согласовно Заместитель директора по воспитатель У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель диретора по воспитательной и С од и ал ь л итие Ю.П. Быстрова * ««ES0WL- л й

Подробно

(У т в е р ж д а ю ) Щ и р екто р Н О Ч У Ц О ку Т РО > К удрякова / Анна е s1_20 Н и к tlj!а с в llа _Ц i ш о л о х tе н и Е IIР Л В И Л А П Р И Е М

(У т в е р ж д а ю ) Щ и р екто р Н О Ч У Ц О ку Т РО > К удрякова / Анна е s1_20 Н и к tlj!а с в llа _Ц i ш о л о х tе н и Е IIР Л В И Л А П Р И Е М (У т в е ж д ю ) Щ ет Н О Ч У Ц О У Т РО > К удяв / А е s1_20 Н tlj! с в ll _Ц i ш л х tе Е IIР Л В И Л А П Р И Е М Л О Б У Ч А IО IЦ И Х С Я В Н О Ч У (Ц Е Н Т Р О Б Р А З О В А Н И Я (У Т Р О > Б щ Е

Подробно

Правила внутреннего распорядка

Правила внутреннего распорядка < У т в е р rк д а ю >!и р е к т о р./ Н О Ч У Ц О ку Т РО > К улрякова А н н а I I и к о л а е в i* а 20 } Lf в н у т,р е н ýrе г 0 р fiс ш о р я д к fr д л я о б у ч а ю щ и х с я Н О Ч У (Щ Е Н Т Р

Подробно

Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Горна Оряховица, Лясковец, Стражица Отдел Подотдел Землище

Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Горна Оряховица, Лясковец, Стражица Отдел Подотдел Землище Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Горна Оряховица, Лясковец, Стражица ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 58 п Горски горен Тръмбеж 17107 3,9 12800 8600 ПУСТЕЕЩИ

Подробно

Скачать Типовой проект Альбом VIII. Проектная документация по переводу помещения склада запчастей и агрегатов на режим ПРУ

Скачать Типовой проект Альбом VIII. Проектная документация по переводу помещения склада запчастей и агрегатов на режим ПРУ т л Т И П О В О Й П Р О Е К Т П - - 5 Ю 4 4 6-7 - 2 3 4.8 6 Р Е М О Н Т Н А Я М А С Т Е Г С К А Я д о р о ж н о - р е м о н т н о г о п у н к т а А Л Е В О М У Ш П Р О Е К Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И

Подробно

пропее itipfprolee X инженеринг ООД ч,% engineering ltd. I [ i s o Е В Ш Ш Ш Ш К гр.софия, ул. Пиротска 64, тел.: , факс:

пропее itipfprolee X инженеринг ООД ч,% engineering ltd. I [ i s o Е В Ш Ш Ш Ш К гр.софия, ул. Пиротска 64, тел.: , факс: пропее itipfprolee X инженеринг ООД ч,% engineering ltd. I [ i s o 9001-2008 Е В Ш Ш Ш Ш К 1303 - гр.софия, ул. Пиротска 64, тел.: 02 986 7002, факс: 02 9866781, www.proles.bg, e-mail: info@proles.bg СПИСЪК

Подробно

НАРЕДБА РД02201ОТ5ФЕВРУАРИ2015Г.ЗАУСЛОВИЯТАИРЕДА ЗАВЛАГАНЕНАСТРОИТЕЛНИПРОДУКТИВСТРОЕЖИТЕНА РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ Вс ил аот г. Из даде н аотмин

НАРЕДБА РД02201ОТ5ФЕВРУАРИ2015Г.ЗАУСЛОВИЯТАИРЕДА ЗАВЛАГАНЕНАСТРОИТЕЛНИПРОДУКТИВСТРОЕЖИТЕНА РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ Вс ил аот г. Из даде н аотмин НАРЕДБА РДОТ5ФЕВРУАРИ5ГЗАУСЛОВИЯТАИРЕДА ЗАВЛАГАНЕНАСТРОИТЕЛНИПРОДУКТИВСТРОЕЖИТЕНА РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ В 3 5 И дд м ъ й О ДВ 4 Ф 5 мдпдв 8 8 М 6 мдв 958Н м 7 Г пъ ОБЩИИЗИСКВАНИЯ Ч С д п д дъ п д ж Р п Бъ

Подробно

Р Щ 2 Ч. МИЙСКОГО MVM/ll!..: :.\il»smoro I'wnOHA * ; >l *; og»1.*\c ГИ л*, у н V* l; i-i п а п ь и с с 1 о ю *л ж о '/' *<-» до& Ь разы *..?е л ь м о

Р Щ 2 Ч. МИЙСКОГО MVM/ll!..: :.\il»smoro I'wnOHA * ; >l *; og»1.*\c ГИ л*, у н V* l; i-i п а п ь и с с 1 о ю *л ж о '/' *<-» до& Ь разы *..?е л ь м о Р Щ 2 Ч. МИЙСКОГО MVM/ll!..: :.\il»smoro I'wnOHA * ; >l *; og»1.*\c ГИ л*, у н V* l; i-i п а п ь и с с 1 о ю *л ж о '/' *

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П «В Н И И М С» У Т В Е Р Ж Д А Ю п о ка ч е с т в у

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 t

ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 t ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 tel.: +359 60840021 fax: +359 60840024 e-mail: obstina@popovo.bg

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, С. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христе Ботев 1, тел: , e-ma

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, С. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христе Ботев 1, тел: , e-ma СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, С. Абланца, общ. Хадждмово, обл. Благоевград, ул. Хрсте Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57e-mail: souablanicaffiabv.bg.suablanica ЗАПОВЕД РД-08-430 /06.02.2019

Подробно

Община Добричка, град Добрич Ул. "Независимост" 20, централа: 058/ ; факс: 058/ ; obshtin$(j3>.dobrichka.bci: web site: www,dobric

Община Добричка, град Добрич Ул. Независимост 20, централа: 058/ ; факс: 058/ ;   obshtin$(j3>.dobrichka.bci: web site: www,dobric бщи Дбрик, грд Дбри Ул. "Незвисимст" 0, цетрл: 058/6 889; фкс: 058/6 806; e-ail: bht$(>.dbrichka.bci: web ite: www,dbrichka.fcq ЗАПВЕД грд Дбри, / 0 019 гди Н свие л.44, лл, тл и л. т Зк з местт смупрвлеие

Подробно

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Московская область Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубн

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Московская область Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубн РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Московская область Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубна» (государственный университет «Дубна») ПРИКАЗ «JP»

Подробно

Акционерный Коммерческий Банк

Акционерный Коммерческий Банк ( ), .....3, : 4..5 6 7 : 1.... 8 2.,... 8 3.... 9 4.,... 9 5.... 17 6.... 17 7.... 19 8.... 19 9.... 20 10.... 20 11.... 21 12.... 21 13.... 21 14.... 24 15.... 24 16.... 25 3а к л rо ч е н и е п о р

Подробно

ОБЩИНА МОНТАНА 3400 МОНТАНА, ул. Извора"1, тел:(096) , факс: , УТВЪРДИЛ КМЕТ : ПЪРВО ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕ

ОБЩИНА МОНТАНА 3400 МОНТАНА, ул. Извора1, тел:(096) , факс: ,   УТВЪРДИЛ КМЕТ : ПЪРВО ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕ ОБЩИНА МОНТАНА 34 МОНТАНА, ул. Извора"1, тел:(96) 394 21, факс: 588 391, E-mail: rnontana@montanabg.net УТВЪРДИЛ КМЕТ : ПЪРВО ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР. МОНТАНА БЮДЖЕТ 2 1 9 г. БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

Подробно

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М 5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на 2019-2020 учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М а к си м И в а н о в и ч 1 8,0 0 2 Д ь я к о н о в

Подробно

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт Долуподписаният... *И: li.jr P.:, трите имена у /*» - -» * - -V хл У ЕГН... лична карта.»..

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт Долуподписаният... *И: li.jr P.:, трите имена у /*» - -» * - -V хл У ЕГН... лична карта.».. Долуподписаният... *И: li.jr P.:, трите имена у /*» - -» * - -V хл У ЕГН... лична карта.»......, издадена от...1 т...... на... Месторабота. Ih.lQjP.......... Служба/сектор/отдел...... у...... Длъжност

Подробно