УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научната специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката в УНСС. Основание за представяне на рецензията: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед 1023/ г. на Ректора на УНСС. Автор на дисертационния труд: Тема на дисертационния труд: Наталия Викторова Футекова Автоматизация на внедряването на ERP системи, посредством инструмент за анализ на бизнес процеси 1. Информация за дисертанта Дисертантката се е обучавала по докторска програма към катедра Информационни технологии и комуникации, факултет Приложна информатика и статистика на УНСС по научната специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката съгласно 1

2 Заповед на Зам.-ректора по НИД на УНСС 990/ г. Обучението е осъществено в свободна форма през периода г г. Докторантката е редовен асистент в катедра Информационни технологии и комуникации на УНСС. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Представеният ми за рецензиране дисертационен труд на тема Автоматизация на внедряването на ERP системи, посредством инструмент за анализ на бизнес процеси е в общ обем от 268 страници и се състои от увод, четири глави, научни приноси, заключение и използвана литература. Отделно е оформен том с 9 приложения в общ обем от 98 страници. Използваните литературни източници са 77 броя. От тях 20 са на български език, 35 на английски език и са използвани 22 интернет адреса. В изложението присъстват 98 фигури и 62 таблици. В увода е дефиниран изследователският проблем: автоматизиране на процеса по внедряване на ERP системи в предприятията, което ще позволи подобряване на вземаните управленски решения и повишаване на тяхната конкурентоспособност. Правилно са определени обектът, предметът, целта и задачите на научното изследване. Работата е изключително актуална, тъй като разширява възможностите за приложение на ИТ в икономиката. 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати В първа глава подробно са изяснени характеристиките на ERP системите и са дефинирани основните понятие използвани в дисертационния труд. Направен е анализ на литературата по тематиката на ERP системите и тяхното прилагане в бизнеса. Разгледани са 2

3 различни методологии за внедряване ERP системи. методологии за внедряване на такива системи. Описани са модулите на ERP система и влиянието, което оказва процеса по внедряване върху тяхната ефективност.в главата са представени ERP системи на Microsoft и Oracle и е даден сравнителен анализ по избрани критерии. В последната част от първата глава се дискутират възможностите за автоматизация на процеса по внедряване на ERP системите, чрез приложение на изпълними стандарти за описание на бизнес процеси. В втората глава се предлага методология за автоматизирано внедряване на ERP системи на базата на анализ на бизнес процесите от съответна предметната област. Дисертантката разработва методологията за автоматизирано внедряване която се състои от методи, които са разделени в две групи софтуерни и оценъчни. Към групата на софтуерните методи се отнасят: метод Промяна в структурата на базата данни на ERP системата ; метод Настройка на бизнес логиката на ERP системата и метод Параметризиране на интерфейса на ERP системата.към групата на оценъчните методи се отнасят: метод Анализ на бизнес процеси и метод Оценка на икономическия ефект от автоматизираното внедряване на ERP в МСП.системата. Експертно са определени степени на значимост, от една страна на подметодите в методите за оценка, а от друга страна на методите в крайната оценка. За всеки от методите и подметодите в дисертационния труд се представят схема за графично описание работата на метода, формула за изчисляване резултата от метода и таблица с показателите в състава на метода. Третата глава е посветена на софтуерната реализация на предложената методология. Разработката на тази софтуерна методология включва проектиране и реализиране на трите софтуерни метода: Промяна в структурата на базата данни на ERP системата ; 3

4 Настройка на бизнес логиката на ERP системата и Параметризиране на интерфейса на ERP системата.за илюстриране на проектирането и реализирането на тези методи са използвани графики, диаграми на класове, диаграми на последователността на дейностите и екрани от потребителски интерфейси. Представени са няколко сценария на работа на разработената методология и софтуерен инструмент за автоматизирано внедряване на ERP системи. Четвъртата глава представя резултатите от експерименталната част на изследването. За целта авторката е реализирала анкетно проучване сред фирми, в които е приложено автоматизирания подход за внедряване на ERP системи. Данните са събрани чрез анкетиране на респондентите. На тази основа те са систематизирани, обработени и използвани за целите на анализа. В тази част от дисертационния труд е представен подробен статистически анализ на резултатите. Той е един от положителните моменти в тази разработка.в края на тази глава е направен SWOT анализ на предложената методология, като положително може да се оцени графичното представяне на този анализ, както в първоначалния вариант на внедряването, така и след приложението на методологията за автоматизирано внедряване на ERP системи. В заключението се дават резултатите от поставените задачи и основните изводи от разработката. 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси Основните резултати, научни и научно-приложни приноси в дисертационния труд, са: Направен е сравнителен анализ на характеристиките на водещи компании в областта на внедряването на ERP системи, след обстойно литературно проучване; 4

5 Предложена е цялостна методология за автоматизирано внедряване на ERP системи в малките и средни предприятия. Методологията е се състои от няколко взаимосвързани софтуерни и оценъчни методи и е разработена на необходимото научно ниво за подобен вид разработки. За всеки от методите авторката дефинира съвкупност от характеристики, като обосновка за съществуването на метода, цел и задачи, място в системата от методи, графично описание, технологични особености и зависимости, начин на работа и резултат от изпълнението на метода; Направена е програмна реализация на методите, под формата на софтуерно приложение (инструмент), реализиран на.net Framework с програмния език C#. Предложеният софтуерен инструмент е приложен в няколко предприятия, като на е проведено анкетно проучване за ползите и резултатите от автоматизираното внедряване на ERP системи. След обработката на данните са проверени статистически хипотези и са установени връзки и зависимости между отделните показатели; Направен е SWOT анализ на разработената методология, като са очертани положителните, отрицателните й страни и възможностите за нейното развитие. 5. Оценка на публикациите по дисертацията По дисертационния труд на докторант Наталия Викторова Футекова са представени 5 публикации от национални и международни научни конференции. Те отговарят на темата на труда и предметната област. Публикациите са: Влияние на е-бизнес технологиите върху бизнес процесите в предприятията, Използване на специализиран софтуер за подпомагане работата на консултантите по внедряване на 5

6 ERP системи, Внедряването на ERP системи като фактор за повишаване конкурентоспособността на предприятията, Методологически аспекти при автоматизиране процеса по внедряване на ERP системи и Възможности за параметризиране на етапите при внедряване на ERP системи. 6. Оценка на автореферата Към дисертацията е представен автореферат от 64 страници, в който е отразена структурата на изследването и основните поставени цели и задачи. Коректно са отразени получените резултати. Представен е списък с публикациите по дисертационния труд и справка за приносите. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси Към дисертацията могат да се отправят следните критични бележки: В първата глава на изследването би могло да се разгледат повече на брой чуждестранни изследвания по въпросите на ERP системите и тяхното внедряване. Това ще позволи очертаване на някои от спецификите и ще представи по-задълбочено чуждестранния опит по проблематиката; Изводите от приложението на методологията и софтуерната реализация биха могли да се прецизират. В тази връзка е целесъобразно да се дадат повече препоръки за възможни приложения извън третираната предметна област; Някои от представените схеми по отделните глави отразяват описания в текста и биха могли да се съкратят. 6

7 8. Заключение Рецензираният дисертационен труд е посветен на актуална тематика и разглежда важни за приложението на информационните технологии в икономиката и малките и средни предприятия въпроси. По своята същност той представлява задълбочено научно изследване. Считам, че поставените задачи са изпълнени и целта му е постигната. Рецензираната дисертация отговаря на изискванията за подобен вид разработки. Прави впечатление сериозният брой на графики и таблици, които ясно илюстрират логиката на дисертационния труд и всички ключови моменти в него. Работата е оформена прецизно, като са представени и редица експериментални резултати. Дисертационният труд за присъждане на ОНС Доктор, с автор Наталия Футекова има достойнства с вече посочени приносни моменти. Като изразявам своята положителна оценка, препоръчвам на утвърденото научно жури да гласува за присъждането на ОНС Доктор на Наталия Викторова Футекова от катедра Информационни технологии и комуникации на УНСС. 20 Май 2013 г. Подпис: гр. София (акад. К. Боянов) 7

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катедра Бизнес информатика научна специалност Приложение

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж

Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъж Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Георги Димитров Мишев; УНСС; Научна специалност: 05.02.06 Статистика и демография. Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по 05.02.18

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доцент доктор Иван Тодоров Брешков, УНСС, Професионално направление: Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доцент доктор Иван Тодоров Брешков, УНСС, Професионално направление: Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: доцент доктор Иван Тодоров Брешков, УНСС, Професионално направление: 05.02.18. Икономика и управление /Икономика на съобщенията/. Относно:

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

Microsoft Word - RES_study_A.Angelova_final

Microsoft Word - RES_study_A.Angelova_final УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

+ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов на

+ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов на + УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов научна специалност Приложение на изчислителната техника

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Веселка Христова Павлова ръководител на катедра Статистика и иконометрия при УНСС- София Научна специалност Икономика - Статистика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство,

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Таня Петрова Парушева Университет за национално и световно стопанство, катедра Икономика на туризма Научна специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 05.02.18 Икономика и управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно