С Т Р А Т Е Г И Я

Размер: px
Започни от страница:

Download "С Т Р А Т Е Г И Я"

Препис

1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2013 г. Тя съдържа: Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост; 2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и аренда, за продажба по реда на Закона за общинската собственост и Закона за приватизация и следприватизационен контрол, за учредяване на ограничени вещни права, за публично - частно партньорство или за предоставяне на концесия; 3. Описание на обекти от първостепенно значение, които общината има намерение да построи; Описание на имотите, върху които общината има намерение да придобие собствеността или правото на ползване и способите за тяхното придобиване. II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПО- РЕЖДАНЕТО С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по Вид дейност ред ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Отдаване под наем на помещения и намиращите се в тях движими вещи, В това число несъбрани от минали години Прогнозен резултат (лв.) без ДДС в т. ч Отдаване под наем на терени Отдаване под наем на язовири и рибарници 3000 Отдаване под наем и аренда на земеделска земя+училища Отдаване под наем на пасища, мери Отдаване под наем на жилища Всичко от управление на имоти - общинска собственост Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Продажба на имоти - общинска собственост по реда на:

2 - Закона за общинската собственост Закона за приватизация и следприватизационен контрол Отдаване на концесия на язовири Ползване на дървесина от общински горски фонд Учредено право на строеж и пристрояване върху общински имоти и на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по и през имоти 7000 общинска собственост Всичко от разпореждане с имоти - общинска собственост ВСИЧКО ПРИХОДИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ За технически дейности (скици, заснемане, разделяне или обединяване на имоти и др.) За оценки За обявления 3000 За маркиране при ползване на дървесина от общинския горски фонд и други дейности по Закона за горите За застраховане на застроени имоти 7000 За ремонти на имотите, управлявани от кмета, кметове на кметства, кметски наместници и общинските жилища Разходи по приватизация Разходи за процедури по реда на Закона за концесиите 2500 За визуализация на общинската собственост - карти на населените места, каталози със снимков материал, технически характеристики и други. ВСИЧКО РАЗХОДИ III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НА- МЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРО- ДАЖБА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ по ред А. Описание на имота ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА СИЛИСТРА ИМА НАМЕРЕ- НИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ АОС Магазин, находящ се на ул. Добруджа 1 в гр. Силистра Магазин, находящ се на ул. Добруджа 22а в гр. Силистра Магазин, находящ се на ул. Дръстър 36 в гр. Силистра 2787 Магазин, находящ се на ул. Хр. Смирненски 2 в гр. Силистра Заведение за обществено хранене - павилион, находящ се на ул. Одеса в гр. Силистра Бивш магазин 14-павилион, находящ се на ул. Бесарабия в гр. Силистра

3 7. Бюфет във фоайето на сградата на ОСУ Дръстър, находяща се на ул. Петър Мутафчиев 20 в гр. Силистра Кухненски блок на бившия ученически стол в сутерена на ООС Младост на ул. П. Дамян 5 в гр. Силистра 2952 Кабинети, 102, 111, 112, 220, 221, 302, 309, 317, 320, 321, 402, 421, 501, 504, 505, 506, 516, 516, 517, 519 и 521, находящи се в сградата на бившата Стоматологична поликлиника в гр Силистра 10. Паркоместа, 1, 2, 3 и 4, находящи се в сутерена на сградата на бившата Стоматологична поликлиника в гр. Силистра Гараж до бившата Селска здравна служба на ул. Боровинка 1а в с. Айдемир Гараж, находящ се в двора на СЗС в с. Проф. Иширково Офис помещения в сградата на кметство в с. Проф. Иширково Бюфет в сутерена на сградата на СОУ Ю. Гагарин, находяща се на ул. П. Мутафчиев 20, в гр. Силистра Част от кухненски блок в сградата на СОУ Ю. Гагарин, находяща се на ул. П. Мутафчиев 20, в гр. Силистра Помещения, 5, 12, 15, 16, 17 и 18 в сградата на Бизнесинкубатора Киносалон, находящ се на първия етаж в сградата на т. н. Дом на учителя на ул. Петър Вичев 23 в гр. Силистра Помещение във фоайето на сградата на т. н. Дом на учителя, на ул. Петър Вичев 23 в гр. Силистра Помещения, находящи се в сутерена на сградата на общинска администрация на ул. С. Велики 33 в гр. Силистра, представляващи 4807 столова и спомагателни помещения 20. Офис помещения в сградата на Школата по изкуствата Заведение на входа на Драматичния театър Заведение в сутерена на Драматичния театър Хале - част от автосервиз, находящ се на бул. В. Търново в гр. Силистра, с полезна площ 121, 20 кв. м Язовир в землището на с. Айдемир, в местността Излаза Язовир в землището на с. Срацимир Язовир в землището на с. Ветрен Язовир в землището на с. Поп Кралево Поземлени имоти в урбанизираните територии на селата, за производство на селскостопанска продукция 2 Свободни земеделски земи 30. Освобождаващи се общински жилища Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА СИЛИСТРА ИМА НАМЕРЕ- НИЕ ДА ПРОДАДЕ І. ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ Поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на с. Айдемир, с площ 626 кв. м Поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на с. Айдемир, с НТП, с площ 406 кв. м

4 3. Урегулиран поземлени имот ІІ - 715, в кв. 98 по плана на с. Бабук, с площ 1650 кв. м 5227 Урегулиран поземлени имот ІV - 777, в кв. 98 по плана на с. Бабук, с площ 1370 кв. м 5228 Урегулиран поземлени имот V - 719, в кв. 98 по плана на с. Бабук, с площ 2350 кв. м 5229 Урегулиран поземлени имот VІІ - 717, в кв. 98 по плана на с. Бабук, с площ 1660 кв. м Урегулиран поземлени имот XX, в кв. 48 по плана на с. Проф. Иширково, с площ 1120 кв. м Поземлен имот по картата на възстановената собственост на с. Сърпово, с начин на трайно ползване Изоставено 5678 трайно насаждение и площ 8,563 дка Маломерни имоти с площ до 4 дка в землищата на населените места от общината 10. Поземлени имоти по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост по искане на собствениците на сградите 1 Части от поземлени имоти по чл. 35, ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от ЗУТ ІІ. ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИ- ВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ Складово помещение със ЗП 48, 90 кв. м, находящо се в сутерена на жилищен блок, прилежащо към магазин с идентификатор , находящ се в гр. Силистра, ул Симеон Велики 10, вх.в чрез търг 2. Обособена част от масивна триетажна сграда, състояща се от столова със ЗП 405 кв. м и котелно помещение със ЗП 163 кв. м, разположена на партерния етаж на сградата на ул. София в с. Айдемир чрез търг 3. Обособени части от масивна триетажна сграда, представляващи офис-помещения, разположени на втория и третия етаж на 4730 сградата на ул. София 88 в с. Айдемир чрез търг Урегулиран поземлен имот III, в кв. 53а по плана на с. Бабук, с площ 390 кв. м, заедно с построената в него масивна двуетажна сграда незавършено строителство, със ЗП 184 кв.м чрез търг Урегулиран поземлен имот II, отреден за обществено обслужване, в кв. 6а по плана на с. Брадвари, с площ 650 кв. м, заедно с построената в него полумасивна сграда - бивша работилница 4384 със ЗП 174 кв. м чрез търг Поземлен имот кад. 401, в кв. 47 с площ кв. м по плана на с. Ветрен, заедно с построените в него сгради (Бивш дом 5262 за деца) с обща ЗП 302 кв. м чрез търг 7. Масивна двуетажна сграда - бивше читалище, със ЗП 238 кв. м, построена в урегулиран поземлен имот ХІХ 104, в кв. 3 А 720 по плана на с. Главан чрез търг 8. Урегулиран поземлен имот XVI, отреден за обществено обс

5 лужване, в кв. 2 по плана на с. Главан, с площ 7000 кв. м, заедно с построената в него масивна сграда - фуражомелка със ЗП 42 кв. м чрез търг Урегулиран поземлен имот IX, отреден за производствени дейности, в кв. 2 по плана на с.проф. Иширково, с площ 1040 кв. м, заедно с построената в него масивна едноетажна сграда фуражомелка, със ЗП 95 кв. м чрез конкурс Урегулиран поземлен имот IV-377, в кв. 33 по плана на с.проф. Иширково, с площ 650 кв. м, заедно с построената в него масивна едноетажна сграда бивша баня със ЗП 154 кв. м и сутерен със ЗП 129, 20 кв. м чрез търг Урегулиран поземлен имот IX 191, в кв. 15 по плана на с. Йорданово, с площ 1450 кв. м., заедно с построената в него масивна едноетажна сграда - бивша баня, със ЗП 160, 50 кв. м и сутерен със ЗП 160, 50 кв. м чрез търг Урегулиран поземлен имот VІІІ, отреден за Дом "Майка и дете" и имот кад. 876, в кв.30 по плана на с. Калипетрово, с площ кв. м, заедно с построените в него масивна сграда, състояща се от 4 корпуса с обща ЗП 1900 кв. м, избени помещения под всички корпуси със ЗП 1900 кв. м и гаражи с обща ЗП 46, 87 кв. м чрез конкурс Едноетажна сграда с идентификатор , предназначена за магазин, със ЗП 62 кв. м, находяща се на ул. Красна поляна в с. Калипетрово чрез търг Дворно място, находящо се в кв. 18 по плана на с. Смилец, с площ 180 кв. м, заедно с построената в него масивна едноетажна сграда автосервиз, със ЗП 100 кв. м чрез търг Полумасивна сграда - бивш пенсионерски клуб със ЗП 80 кв. м и паянтова пристройка със ЗП 25 кв. м, построени в поземлен имот кад. 210 в кв. 27 по плана на с. Смилец чрез търг Урегулиран поземлен имот II, отреден за обществено обслужване в кв. 27 по плана на с. Смилец, с площ 680 кв. м, заедно с построените в него едноетажна масивна сграда - бивша баня със ЗП 167 кв. м и прилежащ сутерен със ЗП: 164 кв. м и едноетажна пристройка склад със ЗП: 140 кв. м чрез конкурс Урегулиран поземлен имот IX, отреден за обществено обслужване в кв. 27 по плана на с. Смилец, с площ 380 кв. м, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда -бивша столова със ЗП 121 кв. м чрез търг Урегулиран поземлен имот ХX, отреден за обществено обслужване в кв. 26 по плана на с. Срацимир, с площ 750 кв. м, заедно с построената в него масивна триетажна сграда - бивше общежитие със ЗП 430 кв. м чрез конкурс Урегулиран поземлен имот XIII, отреден за обществено обслужване в кв.24 по плана на с. Срацимир, с площ 130 км. м, заедно с построената в него масивна едноетажна сграда - млекоизкупвателен пункт със склад със ЗП 55 кв. м чрез търг

6 ИМОТИ, В КОИТО ОБЩИНА СИЛИСТРА ИМА НАМЕРЕ- В. НИЕ ДА ЛИКВИДИРА СЪСОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПРО- ДАЖБА ЧАСТТА НА ОБЩИНАТА Идеални части от поземлени имоти в населените места от общината ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА СИЛИСТРА ИМА Г. НАМЕРЕНИЕ ДА ОТСТЪПИ ПРАВО НА СТРОЕЖ ИЛИ ПРИСТРОЯВАНЕ Поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на гр. Силистра (до жил. бл. Киев 1), за изграждане 4233 на 2 бр. гаражни клетки 2. Поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на гр. Силистра (на ул. 31-ви полк ), за изграждане 2606 на търговски обект и 2 бр. гаражни клетки 3. Поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на с. Айдемир, за изграждане на гаражна клетка Урегулиран поземлен имот II, отреден за гаражи, находящ се в кв. 31 по плана на с. Калипетрово за изграждане на 15 бр. гаражни 4033 клетки Поземлени имоти, върху които може де се учреди право на пристрояване по реда на чл. 83, ал. 5 от Наредбата за общинската собственост ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА СИЛИСТРА ИМА НАМЕРЕ- Е. НИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ НА КОНЦЕСИЯ ИЛИ ДА ОТДАДЕ ПОД АРЕНДА Поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на землището на с. Айдемир, с НТП изоставена ор на земя и площ 92,278 дка 2. Историческа крепост Меджиди Табия 871 IV. ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ, КОИТО ОБЩИ- НА СИЛИСТРА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПОСТРОИ През 2013 г. Община Силистра има намерение да изгради следните обекти от първостепенно значение, които ще бъдат обявени за публична общинска собственост: Пречиствателна станция за отпадни води за с. Сребърна в имот по картата на възстановената собственост на землището на селото; 2. Пречиствателна станция за отпадни води за гр. Силистра - в имот по кадастралната карта на с. Айдемир; 3. Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци към Регионално депо Силистра - в имоти и по кадастралната карта на гр. Силистра. V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕ- РЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ СОБСТВЕНОСТТА ИЛИ ПРАВОТО НА ПОЛЗВА- НЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 6

7 През 2013 г. Община Силистра има намерение да придобие безвъзмездно собствеността върху следния имот от държавата: урегулиран поземлен имот ХI, отреден за имот кад. 39 и за гранична застава с площ 890 кв. м, в кв. 8 по плана на с. Богорово за изграждане на православен параклис (решение 558 от г. на Общински съвет Силистра); 2. През 2013 г. Община Силистра има намерение да придобие собствеността върху 1000/ 1670 ид. ч. от урегулиран поземлен имот IV, кв. 273 по плана на гр. Силистра (поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на града), заедно с построените в него сгради, чрез откупуване на частта от съсобственика. 3. През 2013 г. Община Силистра има намерение да придобие правото на безвъзмездно ползване върху части от държавни горски територии, използвани за зони за отдих. VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Силистра през 2013 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 6 ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината. Настоящата програма е приета с Решение 448 от г. на Общински съвет-силистра. 7

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него 21.05.1996 г. масивна двуетажна - Исторически музей със ЗП 203 кв. м Дворно място с площ 365 кв. м, заедно с построената в него 2 3 23.05.1996

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година РАЗДЕЛ І. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО,

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031>

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031> С П И С Ъ К НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, КОИТО СА ЗАЕТИ С ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ИЛИ НЕ СА БИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ И ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА БЕЗ ТЪРГ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно