СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисертационния труд: Автоматизирана система за оценка на устойчивостта на морски транспортни кораби Изготвил становището: доц. д-р инж. Мария Николова, кат. Информационни технологии, ВВМУ Н. Й. Вапцаров 1. Актуалност и значимост на разработвания в дисертационния труд проблем. В последните години нарастват изискванията на Международната Морска Организация (IMO) към софтуерните продукти на борда на кораба, свързани с натоварването и оценката на устойчивостта му. В съответствие с новите изисквания на резолюция МЕРС.248(66), влязла в сила на 01 януари 2016г., всички нефтени танкери трябва да бъдат снабдени с програмен инструмент с възможности за оценка на изиекваните характеристики на устойчивост на неповредения и повреден кораб не по-късно от 1 януари 2021г.. Резолюции с подобно съдържание са одобрени и за танкерите - химикаловози и газовозите. Тези съвременни изисквания определят актуалността и значимостта на дисертационния труд - налице е необходимост от разработване на автоматизирани информационни системи, позволяващи експресна оценка на устойчивостта на кораба в интерактивен режим с последваща визуализация. Във връзка с горното считам, че темата на дисертационното изследване е актуална както от научна, така и от приложна гледна точка. Ас. Колева е фокусирала своите изследвания върху анализа на съвременните тенденции

2 за осигуряване на безопасност на кораба, математическия модел за изчиеление на хидростатиката на кораба, създаването на методика, алгоритъм и автоматизирана програмна система за оценка на устойчивостта на неповреден и повреден кораб на оеновата на описание на корабната форма и позволяваща директни изчисления на непрограмирани предварително случаи на натоварване на кораба. 2. Познава ли дисертантът състоянието на проблема и оценява ли творчески литературния материал? Списъкът с цитираните литературни източници обхваща 103 заглавия, като 86 от тях са на английски, а останалите на български и руски езици. Те включват различни нормативни документи, касаещи изискванията по осигуряване на устойчивостта на кораба, както и публикации от последните няколко години, свързани с проблемите за оценка на устойчивостта и на съществуващите програмни продукти в тази облает. След направения литературен обзор творчески са анализирани проблемите, свързани с устойчивостта на кораба, и правилно са дефинирани изводи отноено съвременните тенденции за осигуряване на безопасност на корабоплаването. На тази база мога да заключа, че ае. Колева познава детайлно проблематиката и справяйки се уепешно еъс задачата за анализ на сегашното й състояние, ясно е формулирала основната цел на дисертационната работа и нейните задачи, включващи създаване на методика, алгоритми и автоматизирана информационна еиетема за оценка на устойчивостта на морски транспортни кораби.

3 3. Избраната методика на изследване може ли да даде отговор на поставената цел и да реши задачите на дисертационния труд? В дисертацията е разработена методика за оценка на устойчивоетта на кораба чрез създавяне на диаграми на гранична динамична височина на масовия център и на гранична динамична начална напречна метацентрична височина, до най-малкия от реално възможните големи ъгли на крена, базирана на световния опит в нормирането на устойчивостта на кораба, заложен в резолюция на Международната Морска Организация. На основата на представения математичен модел и на създадената методика е разработен алгоритъм и автоматизирана система за оценка на устойчивостта на кораба в процеса на експлоатацията му. Това ми дава основание да преценя, че формулираните четири задачи в дисертационния труд са достатъчни за постигане на поставената в дисертацията цел. Според мен задачите са изпълнени и по този начин основната цел на работата е доетигната. В хода на работата ас. Колева умело е използвала математически апарат за интегрално смятане, числени методи, методи за математическо моделиране, реализирани със специално разработени програми в средата на програмния продукт MATLAB. Считам че, правилно са изведени изводите в края на всяка глава от дисертацията. 4. В какво се заключават научните или научно-приложните приноси на дисертационния труд? Дисертационният труд има завършен вид и са постигнати редица резултати, даващи основание за заявяването на претенции от научноприложен и приложен характер. По моя преценка признавам за научно-приложни приноси: разработената методика за текуща експресна оценка на устойчивоетта на неповреден кораб;

4 алгоритъма, базиран на създадената методика. Като приложни приноси бих отбелязала: разработената автоматизирана информационна система (АИС) за оценка на устойчивоетта на морски транспортни кораби; тестването с реални данни на създаданата програмна система и възможността й да се използва както на борда на кораба, така и при обучението на мореки кадри. 5. Резултатите от дисертационния труд използвани ли са вече в научната и социалната практика? Има ли постигнат пряк икономически ефект и пр.? Разработената АИС е тествана за примерен кораб, избран за изследвания от Международната конференция на опитните басейни за Програмата SIMMAN. Софтуерът е изграден по начин, отчитащ спецификата на съответния кораб. Възможно е използването му на борда на кораба, както и в отделен оперативен център, което би довело до пряк икономически ефект, но такъв не е изследван. Разработената автоматизирана система за оценка на устойчивостта на морски транспортни кораби може да бъде използвана в качеството си на програмен инструмент и при обучението във ВВМУ от еледващата учебна година. При използване на системата в образованието, евентуалните финансови позитиви биха могли да бъдат основно косвени. 6. Мотивирани препоръки за бъдещо използване на научните и научно-приложните приноси: какво и къде да се внедри? Приносите получени от ас. Емилия Колева следва да бъдат апробирани в по-широк обхват. Резултатите от изследването следва да бъдат

5 приложени в системата на обучение на ВВМУ "Н. Вапцаров", а също и на морски транспортен кораб. Препоръчвам на дисертантката да продължи работата си в изследваната предметна област, да участва в научни проекти и да публикува последващите резултати от своята научноизследователска дейност в реномирани индексирани списания. 7. Други въпроси, по които рецензентът счита, че следва да вземе отношение. Дисертационният труд е лично дело на ас. Емилия Колева. Авторефератът е оформен съгласно правилата от Правилника за обучение на докторанти във ВВМУ и в голяма степен отразява постигнатите в хода на работата резултати. 8. Заключение с ясно становище да се даде или не научна степен. Представеният от асистент Емилия Радева Колева дисертационен труд отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за неговото приложение. Затова поставям висока оценка на представената работа и предлагам на дисертантката да се присъди образователната и научна степен доктор по научната специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и управление. гр. Варна г. Съставил: /доц. д-р инж. Мария Николова/

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТСКА РЕЧ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Научна специалност: Информатика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационeн труд за получаване на образователната и научна степен доктор, Автор: маг.инж. Ивайло Пламенов Пенев Тема: ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИ ЗАДАЧИ В РАЗПРЕДЕЛЕНА

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

В х.ж. СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователната и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: к-н лейт. Тодор Димов Кори

В х.ж. СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователната и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: к-н лейт. Тодор Димов Кори В х.ж. СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователната и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: к-н лейт. Тодор Димов Коритаров Тема на дисертационния труд: Критерии за оценка

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378>

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378> РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Росица Филчева Димитрова Тема на дисертационния труд: Изследване на вълнови

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим 1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Димитрова Тема на дисертационния труд: Създаване и изследване

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

Ш. Ш РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: ХИДРОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА РЕКА ДУНАВ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В БЪЛГАРСКИЯ УЧ

Ш. Ш РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: ХИДРОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА РЕКА ДУНАВ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В БЪЛГАРСКИЯ УЧ Ш. Ш ---------- РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: ХИДРОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА РЕКА ДУНАВ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТЪК. Автор на дисертационния труд: к-н лейт., ас.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научна специалност Автоматизирани системи за обработка на

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научна специалност Автоматизирани системи за обработка на РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научна специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и управление Автор на дисертационния труд:

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строите

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен Доктор Професионално направление 5.7. Архитектура, строите С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, докторска програма: Техника на безопасността

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д 1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор' в област на висше образование: 1. Педагогически

Подробно

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки,

Подробно