Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин

Размер: px
Започни от страница:

Download "Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин"

Препис

1 Наредба ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН Девин, 2010 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1 / 7

2 Чл.1. Настоящата Наредба урежда условията и реда за именуване и/или преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение на територията на Община Девин, които не подлежат на наименуване по друг ред. Чл.2. Наименуват се нови или съществуващи обекти, които не са именувани. Чл.3. Наименованията се дават съобразно характера, мястото и значението на всеки конкретен обект и са свързани с имена на хора, исторически събития, открития от различни области на човешките познания, творения на природата и др. Чл.4. Имената на обектите, носещи имена на хора, събития, постижения и др., свързани с принос към общочовешките ценности, към световното и българско развитие, към развитието на община Девин, изразяват признателността на населението от общината към тяхната значимост. Глава втора Чл.5. Не могат да се наименуват и преименуват обекти с имена на живи лица. ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ Чл.6. Територията на община Девин е територията на включените в нея населени места и селищни образувания. Чл.7. Обектите, разположени на територията на община Девин, които: имат пряка или косвена връзка със задоволяване на обществените потребности на нас елението; са общинска собственост или предоставени за стопанисване и управление от общината, са обекти от общинско(местно) значение. 2 / 7

3 Чл.8. Сред обектите от общинско значение са: 1.Улици(спирките на градския транспорт), мостове, площади, градини, квартали; 2.Начални и средни училища, детски домове, градини и ясли, читалища, библиотеки; 3.Общински търговски дружества, предприятия и организации; 4.Болнични, социални и други заведения; 7.Спортни съоръжения, зали. 8.Други. Глава трета РЕД И ОРГАНИ ЗА НАИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ Чл.9 (1)Обектите, имащи характеристики на такива с национално значение - държавна собственост, на държавна издръжка, пряко ръководство от централни органи и др. се именуват или преименуват от съответните органи - Народно събрание, Президента на Република България, Министерства и приравнените към тях ведомства и 3 / 7

4 институции. (2) Именуване и преименуване на такива обекти може да извърши и Общинския съвет, след съгласуване със съответните ръководства. Чл.10 Предложения до Общински съвет - Девин за именуване и преименуване могат да правят: 1. Кмета на Община Девин; 2. Ръководствата на обществени, стопански, културни, неправителствени и други организации. 3. Кметовете на населени места. 4. Общински съветници. 5. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 15 души, формирани чрез съответна подписка(когато това се отнася за преименуване на улици и е свързано с подмяна на лични и други документи, подписката трябва да изразява съгласието на всички заинтересовани лица). 6. Всички предложения се съгласуват(писменно становище) със съответното кметство на населеното място или кметски наместник. 7. За именуване или преименуване на обекти с общинско значение решението се взема след обсъждане с гражданите на общината. 4 / 7

5 8. Именуване на улиците в местности с обособени новопостроени жилищни сгради става с числа /номера/ по приложен списък при липса на поименни предложения. Чл.11 Предложенията се завеждат в деловодството на Община Девин. Предложенията трябва да бъдат обосновани - да съдържат сведения за обекта, причините, които налагат да се именува и/или преименува, мотиви за предлаганото наименование (ако има такова), скица за местоположението на обекта, (ограничителни осеви точки, ако това се отнася за улица) и други подкрепящи документи по преценка на вносителя. Чл.12(1) Проектът за решение на Общинския съвет за именуване и преименуване на обекти от общинско значение се подготвя и внася от постоянната комисия по Стопанска политика и общинска собственост. Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. (2)Комисията разглежда предложения за на именуване/преименуване/ при условия,че: 1.Предложението отговаря на чл. 10 от настоящата Наредба. 2. Предложението за именуване(преименуване) е заведено в деловодството на Община Девин. Чл.13. Решенията за именуване и преименуване на обекти на територията на Община Девин се публикуват във вестник Диалог и на официалния сайт на общината. Глава четвърта АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 5 / 7

6 Чл.14. Забранява се поставянето на табели с надписи и изображения, указващи наименованието на обекта, чиито смисъл уронва престижа на община Девин, обществения морал и общоприетите норми на поведение. Чл.15. За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, виновните лица се наказват с административно наказание - глоба от 50 до 500 лв., като надписите и знаците се премахват в срок 30 дни след констатираните нарушения. Чл.16.(1)Наказателните постановления по нарушенията на тази Наредба се издават от Кмета на Общината или определено от него лице въз основа на акт, установяващ нарушението, съставен от длъжностни лица на общинската администрация - Девин. (2)Установяването на нарушенията и издаването на наказателни постановления(нп) се извършва по реда на закона за административните нарушения и наказания(занн). ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Настоящата Наредба е приета на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21,ал.1,т.1 8 от ЗМСМА. 2. Текстовете в Наредбата са съобразени с действащото българско законодателство. 3. При именуване на обекти с имена с небългарски произход, се спазват следните правила: 1. Ако има утвърден превод на името на български език, ползва се то. 6 / 7

7 2.В останалите случаи имената се транскрибират на кирилица(по произношение). 4. Изменения и допълнения в настоящата Наредба се правят с решения на Общинския съвет. 5. За неуредените в настоящата Наредба въпроси Общинският съвет приема отделни решения. 6. Наредбата е приета на заседание на Общинския съвет - Девин с Решение 121 о т г. 7. Настоящата Наредба влиза в сила от г.. 7 / 7

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на имот Домашен социален

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я 2 0 1 8 19.12.2018 г. Обявление по АдмД 366/2018 г. образувано адм. дело 366/2018 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр.

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Microsoft Word - reshenie_cik

Microsoft Word - reshenie_cik Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 600-МИ София, 09.08.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

t. 3

t. 3 ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Стоян Русев- председател на ПК по Култура, културноисторическо наследство, интеграционна политика и вероизповедания ОТНОСНО: Приемане

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я 2 0 1 7 13.12.2017г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм. д. 365/2017

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 08.06.2017 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно

Microsoft Word - programa_obs2019

Microsoft Word - programa_obs2019 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 351 Протокол 43 от 29.01.2019 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Р Е ПУ Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е ПУ Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е ПУ Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ 329 от 8 декември 2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Брусарци (Приета с Решение 110, от Протокол 17/30.10.2012г. на Общински

Подробно