Р Е Ц Е Н З И Я на дисертация за придобиване на образователно-научната степен доктор, област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни н

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ц Е Н З И Я на дисертация за придобиване на образователно-научната степен доктор, област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни н"

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я на дисертация за придобиване на образователно-научната степен доктор, област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.2 «Психология», научна специалност «Педагогическа и възрастова психология» на тема: ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТ Докторант: Цветелина Славчова Хаджиева Рецензент: проф. дпсн Людмил Кръстев Дисертационният труд е разработен в катедра Психология, към ФФ на ЮЗУ Неофит Рилски под научното ръководство на проф. д-р Станислава Стоянова. Дисертацията е оформена на 188 стандартни страници компютърно набран текст и е композирана в увод, 5 основни глави, изводи, заключение, научни приноси, литература и приложения. 1. Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем в научен и научно-приложен аспект. В теоретико-приложен план, значимостта на дисертационната разработка на Цветелина Хаджиева е безспорна, защото съвременният живот, който силно се преплита с установяването на технологичния прогрес и научните постижения в ежедневния живот на човека внася съществени промени в баланса между умственото и физическото натоварване, където човек става все по-ангажиран и напрегнат в опита си да отговори на новите социални изисквания, като физическата дейност отстъпва все повече на заден план. В следствие на това се наблюдава един изключително негативен аспект, напълно непознат в миналото - хиподинамията (обездвижването) или луксът на съвременните удобства, където всичко е на един клик разстояние. Докторантката Хаджиева успешно се е справила със сложната задача да се изгради научнообоснована система, защото цялостният процес на движение (развитие) на човешката същност се обуславя от динамиката на психичните процеси. Това я прави променлива във времето, където се 1

2 сменят нейните нагласи, възприятия, потребности, ценностни ориентации, представи, отношения, навици. В процеса на тези интеракции се изгражда и представата за себе си, своя вътрешен свят, защото личността се развива както следва миналия опит и отношението на околните. 2. Степен на познаване на състоянието на проблема и творческа интерпретация научните концепции по него. В своето теоретично изложение докторантката прави задълбочен обзор на широк кръг постановки, интерпретиращи както теоретикоаналитично, така и теоретико-емпирично проблемът за същността и характеристиките на потребностите и мотивите, където подбуждащата роля на потребностите, като възникваща конкретна нужда от нещо, активира и насочва човек да използва своя потенциал за тяхното задоволяване. Мотивацията е отговор на потребностите (интернална подбуда за действие), насочвайки поведението в търсенето на баланс и комфорт. Така целевата насоченост на мотива съответно води до удовлетворение или не на възникналата потребност. Логично на това, докторантката в подробен план коментира съдържателните и процесуални теории за мотивацията, като на обстоен анализ са поставени въпросите отнасящи се до мотивационните модели и теориите, обясняващи мотивационното поведение на личността. Цветелина Хаджиева в теоретичната част включва и разглеждането на проблема за самооценката, защото по своята същност тя сложно личностно образувание или фундаментален елемент от човешката природа. Тя заема основна позиция в личностната структура, отговорна за състоянието на психичното здраве и формирането на целите. Самооценката очертава характеристиките на интеракциите между личността и заобикалящия я свят, подпомагайки развитието на потенциалните умения за справяне в различни житейски ситуации. Тя се развива по пътя на постепенната интериоризация на външните оценки, изразяващи семейните изисквания, в изискванията на човека към самия себе си. При формирането и укрепването на самооценката нараства и способността към утвърждаване и отстояване на своята жизнена позиция. 2

3 Логично, докторантката в трета глава от теоретичната част на дисертацията включва разглеждането на навика като трайно установена особеност на човека, допринасяща за неговата организация, планиране, разпределение, контролиране, ефикасност и не на последно място гарантиране на сигурност. Всички тези компоненти са от особено значение за структурирано и динамизирано протичане на дейността, като необходима предпоставка за нейното ефективното и конструктивно изпълнение. Формирането на навиците се придобива постепенно чрез утвърждаване на асоциацията между ситуацията и действието, т.е. повторението на определено действие се превръща в последователна прогресивна автоматизация, с която се изпълнява действието, при случайно възникнала ситуация. Така навикът би могъл да се определи и като конкретна схема на поведение, която в началото се следва относително трудно, с внимание към всяко съпътстващо действие и детайл до момента, в който се автоматизира напълно, като своеобразна формула на поведение, която следва своята логическа структура. Изключително изчерпателният интерпретативен анализ върху теоретичните постановки и дизайнът на емпиричното психологическо изследване се явяват адекватно и логическо следствие от предметната област на дисертацията, което потвърждава информираността и компетентността на Цветелина Хаджиева по поставения на научно обсъждане проблем. Върху тази теоретична основа, докторантката си поставя за научна цел да изследва наличието на взаимовръзка между потребностите и самооценката при студенти, практикуващи спортни занимания в свободното си време и такива, които не осъществяват спортна активност в ежедневието си, както и да се проучат различията в потребностите и самооценката при спортуващи и неспортуващи студенти. В хода на изследването се търси и отговор на това, кои от изследваните потребности са по-силно изразени при спортуващите и неспортуващи студенти, какво е нивото на самооценката при двете групи изследвани студенти. 3. Методи за обработка на резултатите Резултатите са обработени с програма за статистическа обработка SPSS 16, а са представени в табличен вид с програмата Microsoft Excel

4 Освен дескриптивна/описателна статистика, са приложени следните статистически методи за проверка на хипотези: Коефициент на Колмогоров-Смирнов за проверка на нормалност на разпределение на променливи на интервално равнище на измерване; Т-критерий за две независими извадки (Independent Samples T-test) параметричен метод за установяване на наличие или отсъствие на статистически значими различия в показателите (на интервално или пропорционално равнище на измерване) на две извадки (групи); Непараметричен метод на Ман-Уитни (Mаnn-Whitney U) непараметричен метод за установяване на наличие или отсъствие на статистически значими различия между две групи по дадена променлива; Т-критерий за две свързани извадки (Paired Samples T-test) параметричен метод за установяване на наличие или отсъствие на статистически значими различия в показателите (на интервално или пропорционално равнище на измерване) на една и съща извадка при две тестирания с една и съща методика; Критерий за Уилкоксън (Wilcoxon Signed Ranks Test) непараметричен метод за установяване на наличие или отсъствие на статистически значими различия в показателите на една и съща извадка при две изследвания с една и съща методика; Еднофакторен дисперсионен анализ (One Way ANOVA) параметричен метод за установяване на наличие или отсъствие на статистически значими различия в показателите на интервално или пропорционално равнище на измерване) на повече от две извадки (групи); Непараметричен метод на Кръскал-Уолис (Kruskal Wallis Test) за установяване на наличие или отсъствие на статистически значими различия между повече от две групи по дадена променлива; Х2 анализ (Хи квадрат критерий) (Pearson s chi-square test) за оценка на различия между теоретични и наблюдавани честоти, съпоставени по две променливи; Корелационен анализ (Bivariate correlation), с коефициент на корелация на Пирсън метод за анализ на зависимости, определящ силата на линейна връзка между две променливи на интервално или пропорционално равнище на измерване; и коефициент на корелация на 4

5 Спирмън за анализ на взаимовръзка между променливи на ординално равнище на измерване или такива, които не са нормално разпределени; Измерители на размера на ефекта при отделните статистически методи - Cohen s d при Т-критерия; Partial eta-squared при дисперсионния анализ; Phi при хи-квадрат анализ, r при теста на Ман-Уитни, d при t- критерий за свързани извадки, eta-squared при непараметричния метод на Kruskal Wallis. 4. Анализ на получените емпирични данни и научно-приложни приноси на дисертационния труд. Данните от проведените изследвания са представени в 50 таблици и се наблюдава се сериозно отношение към обработката на данните за доказване или отхвърляне на издигнатите хипотези. Коментират се множество различия и зависимости, като е налице и задълбочена лична позиция при тълкуването на установените закономерности. След запознаване с теоретичния и емпиричен анализ в дисертационния труд на Цветелина Хаджиева, считам че в него са постигнати следните по-важни приноси, които категоризирам като научно-приложни: Установени са добри психометрични характеристики (относно надеждност и валидност) на Въпросника за изследване на глобалната самооценка на М. Розенберг и въпросника Автопортрет потребности и стремежи, модификация по въпросник на Г. Щерн, сред спортуващи и неспортуващи студенти в България. Констатирана е относителната устойчивост на самооценката с нейните компоненти самоподценяване и самоуважение, както и на потребностите при спортуващи и неспортуващи студенти за период от 6 месеца, която устойчивост е посилно изразена при неспортуващите студенти, отколкото при спортуващите. Потвърдено е наличието на взаимовръзка на самооценката с потребностите при студенти, особено с потребности от достижения, разяснение/обучение и познание, както и специално с потребността от афилиация при спортуващи студенти и с потребностите от показност и доминиране при неспортуващи студенти, което индикира възможности за промяна на изследваните феномени, 5

6 както и специфика на различията между спортуващи и неспортуващи студенти. Установена е по-високата самооценка на спортуващите студенти в сравнение с неспортуващите студентите (по данни от първото тестиране в края на учебната година с много на брой изследвани лица и представителност на резултатите за студентите), което се свързва с постигнатия напредък в спортната дейност. Открити са социално-демографски различия по пол и възраст в самооценката при спортуващите студенти, като се установи, че самооценката на спортуващите студенти-мъже е по-висока от самооценката на спортуващите студентки, както и по-възрастните спортуващи студенти са с по-висока самооценка от по-младите спортуващи студенти, но не бяха установени значими различия по пол и възраст относно самооценката на неспортуващите студенти. Открити са социално-демографски различия по пол, възраст и курс на обучение в потребностите при спортуващи и неспортуващи студенти. 6

7 В заключение искам да изразя своята положителна оценка към представената дисертация на Цветелина Хаджиева, защото е налице високо равнище на представяне на научния проблем и сериозни аналитични познания. Предлагам научната разработка да бъде оценена високо от научното жури и на Цветелина Хаджиева да бъде присъдена образователната и научна степен доктор. Дата: Благоевград Рецензент:... /проф. д.пс.н. Л. Кръстев/ 7

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧОВА ХАДЖИЕВА на тема: ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и в

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и в РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор по професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология) на Цветелина Славчова Хаджиева

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образователна и научна степен доктор в Област на висше образование:

Подробно

ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ БЛАГОЕВГРАД ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ Цветелина Славчова Хаджиева ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩ

ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ БЛАГОЕВГРАД ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ Цветелина Славчова Хаджиева ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩ ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ БЛАГОЕВГРАД ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ Цветелина Славчова Хаджиева ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ Автореферат на дисертация за придобиване

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ВАСИЛИКИ КАРАКЕПЕЛИ на тема: СПЕЦИАЛНОТО СРЕЩУ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за придобиване на образователната и научна степен доктор Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки Пр

РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за придобиване на образователната и научна степен доктор Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки Пр РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за придобиване на образователната и научна степен доктор Област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки Професионално направление 3.2. Психология Научна специалност:

Подробно

Становище Василики Манчева

Становище Василики Манчева Становище относно дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор, Професионално направление: 3.2. Психология, научна специалност: Педагогическа и възрастова психология Автор на

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРА

РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРА РЕЦЕНЗИЯ Докторска дисертация на тема: СТРЕС, ЕФЕКТИ НА СТРЕСА И СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (междукултурни сравнителни анализи) Докторант: КИКИ ХАДЖИХАРАЛАМБУС Рецензент: доц. Павлина Петкова, дм Докторската

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: V

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: V СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова за дисертационен труд на тема: Values, Self-evaluations and Future Expectations of

Подробно

Методично ръководство Съдържание Мита Георгиева по Статистика с приложение Магдалена Каменарова на SPSS 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характери

Методично ръководство Съдържание Мита Георгиева по Статистика с приложение Магдалена Каменарова на SPSS 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характери 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характеристика 1.2. Методически указания Статистически (съвкупностен) подход Форми на проявление Закономерности Статистическа информационна система 1.3. Решени задачи

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. Валери Стоилов Стоянов, д.пс.н., кат. Психология, Юридически факултет на Варненски свободен университет Черноризец Храбър относно дисертационен труд на тема Организационна култура

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Психологична готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда

РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Психологична готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Психологична готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда на Емилия Тихова, докторант в департамент Психология,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цанка Златева Попзлатева област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цанка Златева Попзлатева област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3 С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цанка Златева Попзлатева област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Специална психология), СУ Св. Климент

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д Основи на статистиката (Учебник) Проф. д-р Поля Ангелова автор Проф. д-р Петър Банчев рецензент Доц. д-р Величко Петров рецензент Академично издателство Ценов Свищов 4 СЪДЪРЖАНИЕ Предговор... 11 Тема първа.

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е от проф. Валери Стоилов Стоянов, доктор по психология, кат. Психология, Юридически факултет на Варненски свободен университет Черноризец Храбър относно дисертационен труд на тема: Нагласи

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова на дисертационен труд на тема: S

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова на дисертационен труд на тема: S СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СПЕЦИАЛНОСТ ПСИХОЛОГИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова на дисертационен труд на тема: SUCCESS AND HAPPINESS IN INDEPENDENT AND INTERDEPENDENT

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на МАРТИН ПEТРОВ ЯНКОВ на тема: ЛЮБОВНИ СТИЛОВЕ, САМООЦЕНКА И ЛЧНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР Изготвил становището:

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ "Св. Кл. Охридски" на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степе

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ Св. Кл. Охридски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степе Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ "Св. Кл. Охридски" на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в област на висше образование: 1. Педагогически

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е Относно дисертационен труд на Мина Илиева Антонова докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление Педагоги

С Т А Н О В И Щ Е Относно дисертационен труд на Мина Илиева Антонова докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление Педагоги С Т А Н О В И Щ Е Относно дисертационен труд на Мина Илиева Антонова докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 1. 3. Педагогика на обучение по / Педагогика на обучение по физическо

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно