Microsoft Word - Рецензия Найденов.docx

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Рецензия Найденов.docx"

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Климент Минев Найденов СУ Св. Климент Охридски, ГГФ, катедра Регионално развитие (председател на Научно жури утвърдено с Заповед на Ректора на СУ Св. Климент Охридски със Заповед РД / г.) Научна област 4. Природни науки, математика и информатика. Професионално направление Науки за Земята Научна специалност География на населението и селищата. Катедра Регионална и политическа география, ГГФ, СУ Св. Климент Охридски тема: ВЪНШНИ МИГРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА г. Редовен докторант АДРЕАН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ 1. ДАННИ ЗА ДОКТОРАНТА Адреан Христов Георгиев е роден през 1969 г. През 1995 г. завършва магистърска програма по специалност География, в ГГФ на СУ Св. Кл. Охридски. Работил е на длъжност автомонтьор към БАЛКАН-ГУМИ ООД автосервизно обслужване и търговия ( г.) и от 2009 г. във фирма ЯНТРА на длъжност управител. В периода 2011

2 г. е редовен докторант в катедра Регионално развитие на ГГФ при СУ Кл. Охридски. 2. ДАННИ ДА ДОКТОРАНТУРАТА Адреан Георгиев е зачислен като редовен докторант към Катедра Регионална и политическа география в ГГФ на СУ Св. Кл. Охридски със Заповед на Ректора РД / На г. дисертационния труд е обсъден и насочен за защита на разширен съвет на катедри Регионално развитие и Регионална и политическа география при ГГФ на СУ Св. Кл. Охридски. Предоставените документи по процедурата отговарят на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ Св. Климент Охридски. 3. ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА И АВТОРЕФЕРАТА Темата на дисертационния труд е изключително актуална, доколкото проблемите, свързани с миграционните процеси в Р България са в дискусията на деня и се отнасят до проблеми на национално ниво свързани с демографската криза в която е изпаднала страната. Дисертационния труд е съобразен с всички изисквания на Закона За условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности и правилниците за приложението му. Актуалността на труда произхожда от факта, че подобен не е разработван в страната. Обемът на дисертацията е 182 стандартни машинописни страници. Трудът е разделен в съдържателно отношение на увод, 3 глави и заключение.

3 Включени са и 5 карти, 8 приложения, 35 таблици, 36 фигури 5 диаграми и 2 отделни таблици. Прави впечатление не големия брой използвани литературни източници - 55 на брой (40 на кирилица, 11 на латиница и 4 интернат адреса). Въпреки това като цяло обемът отговаря на изискванията за подобен род научно изследване. Представена е една публикация във връзка с дисертационния труд. Авторефератът е изготвен според изискванията и отразява в същността на дисертационния труд. В него антора използва понятия, като Северозападен статистически район, което е некоректно и би трябвало да се замени със Северозападен район от ниво 2. Това е свързано със Закона за регионално развитие и по-точно с цитирам За целите на планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на регионалното развитие се обособяват райони, които се разделят на нива в съответствие с изискванията на общата класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана в Европейския съюз. Приложеният списък от приноси отговарят на направените анализи. В дисертацията ясно са формулирани цел и задачи, актуалност и изученост на проблема. Целта съответства на заглавието на дисертацията. За нейното осъществяване са определени 5 задаци, които са изпълнени впоследствие, чрез подходящите за това методи и методика. Правилно са определени обекта и предмета на разработката. Разгледан e период до 2010 г., като териториалния обхват е на ниво България. При ограничаването на дисертационния труд в този период, не може реално да се отчете влиянието на

4 оперативните програми върху миграционното поведение на населението (ако има такова). Изведена е ролята на външната миграция при протичането на демографските процеси Темата е актуална и предлаганият научен труд има висока научна и приложна стойност с потенциал за използване за нуждите на управлението, включително и по оценка на предприеманите мерки, както на национално така и на регионално равнище. Отбелязваме това предвид факта, че миграционните процеси сред населението у нас са свързани с много значими социални и икономически последици, които се развиват и ще се развиват в дългосрочна перспектива при това със значителна интензивност. В увода са разгледани актуалността и изучеността на поставения проблем. Формулирани са обекта, предмета, целите, задачите и методите, като са анализирани и основните литературни източници свързани с проблемите на миграцията. Първа глава озаглавена Теоретични основи на изследванията върху миграциите показва богатата осведоменост на Адреан Георгиев по проблемите на миграционните процеси. Дефинирани са основните показатели за измерване и анализ на миграциите, които авторът ще използва в изследването. Представения анализ е много ценен, от една страна като задълбочена характеристика на същността и логиката на миграционните процеси и от друга като обобщение на един опит в областта на моделирането на тези демографски процеси, който следва да се има предвид при по-нататъшната работата по проблеми разглеждани в дисертационния труд. Представени са факторите, които

5 предизвикват миграция, като може да се твърди, че те могат да бъдат анализирани още по-задълбочено. В основата на дисертацията е заложен метода на Уеб. Въпреки, че метода на Уеб е широко използван в демографските изследвания, той има и своите недостатъци. Доста трудно чрез него могат да се определят точните възпроизвоствени възможности на населението. Въпреки това, направената типизация на ръста на броя на населението за страната, областите и статистическите райони по схемата на Уеб може да се отчете като принос на докторанта. Във втората глава Регионално разпределение на външните миграции и влиянието им върху динамиката в броя на населението и структурата на ръста е направен един много добър анализ на демографската ситуация през изследвания период. Главата е стуктурирана в много подглави и подточки. Чрез геодемографския анализ в тях, се затвърждават установените тенденции на територията на страната по отношение на много ниска раждаемостта, нарастваща обща смъртността и отрицателен естествения прираст. В третата глава Отражение на миграциите върху демографската ситуация в България докторантът прави опит за изясняване на влиянието на миграционните процеси върху демографската ситуация в страната. Обърнато е внимание на абсолютната загуба на млада работна сила и интелектуален потенциал и на стесняването на възпроизводствения потенциал на национално и регионално ниво. Освен, че са анализиране основните емиграционни потоци, е обърнато и внимание на имиграцията, която непрекъснато нараства.

6 Разгледано е задълбочаването на диспропорциите в социално-икономическото и демографското развитие за което допринася и отрицателното миграционно салдо (вътрешна и външна миграция). Тук ясно личат и приносите на Адреан Георгиев, като особен интерес представляват тези свързани с основните заплахи, произтичащи от демографската криза. Изведени са заплахи за националната сигурност и отбрана, заплахи за интелектуалния потенциал и работната сила и заплахи произтичащи от неравномерното териториално разпределение на населението и неравенствата в социалноикономическото развитие. Установена е тежестта на външната миграция и естественият прираст за формиране на броя и преразпределението на населението. Правилни са изводите на докторанта по отношение на създалата се тенденция на недостига на младо, трудоспособно и образовано население, което да генерира икономически и интелектуален растеж. В заключението са описани мерките за ограничаване на емиграцията. Правилно е отбелязано, че не се взимат адекватни решения за ограничаване отрицателно външно миграционно салдо. Правилно е изведена и зависимостта между социалните, икономическите, етническите и политически фактори, по отношение на емиграцията. Заключение: Въпреки направените бележки, считам, че изследванията по дисертацията имат необходимия личен принос на докторанта за подобен род разработка. Основният мотив за това са знанията, качествата които притежава и огромният обем от самостоятелно обработена статистическа информация съдържаща се в дисертационния труд. В

7 подкрепа на това е и ясната аргументация в дисертационния труд, логически издържаната структура и достоверност на научните тези. Дисертационния труд е осъществен върху ясно определена проблематика с научна и научно-приложна актуалност. Той притежава необходимите качества за присъждане на научнообразователната степен доктор. Авторът допълва, разработва, прилага и апробира модели за оценка и анализ на миграционните процеси на основата на много богата емпирична информация за България. Предвид на достойнствата на дисертационния труд си позволявам да предлагам на Научното жури да присъди на Адреан Христов Георгиев научно-образователната степен доктор по научната специалност География на населението и селищата. Рецензент: (доц. д-р Кл. Найденов) София, г.

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Тихомиров Александров Личев- СА Д.А. Ценов гр. Свищов (член на научното жури утвърдено с Заповед на Ректора на СУ Св. Климент Ох

СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Тихомиров Александров Личев- СА Д.А. Ценов гр. Свищов (член на научното жури утвърдено с Заповед на Ректора на СУ Св. Климент Ох СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Тихомиров Александров Личев- СА Д.А. Ценов гр. Свищов (член на научното жури утвърдено с Заповед на Ректора на СУ Св. Климент Охридски РД 38-422/02.07.2015) Тема на дисертационния

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Област на висше образование: 4. Природни науки, математи

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Област на висше образование: 4. Природни науки, математи Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.4. Науки

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Kaloyan_Ivanov

Microsoft Word - Recenzia_Kaloyan_Ivanov СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА КЛИМАТОЛОГИЯ, ХИДРОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ Бул. Цар Освободител 15, София 1504 РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за получаване на

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/07.05.2019 На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строите

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен Доктор Професионално направление 5.7. Архитектура, строите С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, докторска програма: Техника на безопасността

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Р Е Ц Е Н З И Я НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: ВЪТРЕШНИ КОМУНИКАТИВНИ ПРОЦЕСИ В РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ АСПЕКТИ за получаване на ОНС Доктор по ПН 3.5 Обществени

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно