151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц

Размер: px
Започни от страница:

Download "151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц"

Препис

1 151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.цанко Иванов Николов / П Р О Т О К О Л Дата: г. Днес, в 10.00ч на г., комисия назначена със Заповед РД / г. на Директора на ТП ДГС Добрич в състав: Председател: инж.тодор Буров, зам.директор в ТП"ДГС-Добрич" Членове: инж. Иван Любенов -експерт в ЦУ на СИДП ДП гр.шумен инж.константин Костов - лесничей в ТП"ДГС-Добрич" Даниела Пеева, счетоводител в ТП"ДГС-Добрич" Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ юрист се събра в пълен състав на заседание в административната сграда на ТП ДГС- Добрич и проведе процедура ОТКРИТ КОНКУРС за Добив на дървесина сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от горски насаждения, разположени в горски територии държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС Добрич, за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, открит със Заповед РД-04-7/ г. на директора на ТП ДГС Добрич оправомощен за това със Заповед 38/ г. на директора на СИДП ДП Шумен. За провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските териториидържавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /Наредбата/ На заседанието присъстваха следните лица, в чието присъствие, Комисията започна своята работа: Гюрсел Адил, представляващ СЕМРА ООД с вх.номер на документацията 461/ ,00ч. Петър Иванов Петров, представляващ РУСИЯ ЕООД с вх.номер на документацията 462/ ,40ч. Иво Петров, представляващ ИВ КО БГ ЕООД с вх.номер на документацията 463/ ,55ч. Младен Панайотов, представляващ ЕВРОПА 2000 ЕООД с вх.номер на документацията 464/ ,00ч. Александър Димитров Пенков, упълномощен от КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА, представляващ ФУРНИРПЛАСТ 2016 ООД с вх.номер на документацията 466/ ,00ч. Цонко Георгиев Цонев, редовно упълномощен от Кено Димов Байчев, представляващ ЕКОЛЕС ЕООД с вх.номер на документацията 467/ ,40ч.

2 Димитър Костадинов Николов, представляващ ЛЕСОДОБ-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЕТ с вх.номер на документацията 468/ ,45ч. Диян Начев Димов, представляващ ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД с вх.номер на документацията 469/ ,50ч. Олег Донев, представляващ АГРОГОР АД с вх.номер на документацията 470/ ,55ч. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВИЯ ЕТАП ОТ ПРОЦЕДУРАТА проверка на представените документи и допускане или отстраняване от участие I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно изискванията на предварително обявените от възложителя условия: 1. Получаване на Списъка с кандидатите и представените от тях документи, и подписване на декларация по чл.21, ал.6 от Наредбата от членовете на комисията. 2.Проверка на самоличността на присъстващите лица и тяхната представителна власт. Констатации относно наличие/липса на кандидати за всички обекти. Вземане на решение за отлагане на втора дата провеждането на процедурата за обектите за които няма кандидати. 3. Отваряне на плика с подадените документи и извършване на проверка дали са оформени съгласно предварително обявените от възложителя изисквания и проверка за наличието на всички изискуеми документи. Отразяване на направената проверка на документите на всеки от кандидатите в контролен лист и подписването му от членовете на комисията и кандидата. 4.Вземане на решение за допускане и/или отстраняване на кандидат/и от участие в процедурата. II. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА СЪГЛАСНО ОБЯВЕНИЯТ ДНЕВЕН РЕД. По точка 1. Получаване на Списъка с кандидатите и представените от тях документи, и подписване на декларация от членовете на комисията. 1. Съгласно полученият списък и представените оферти, комисията констатира, че за участие в процедурата са получени документи за участие от следните кандидати: СЕМРА ООД с ЕИК седалище и адрес на управление в гр.добрич ул.руен 4-1-2, , представлявано от Гюрсел Адил управител, с входящ номер на документацията 461/ ,00ч. за Обект 5 РУСИЯ ЕООД с ЕИК , седалище и адрес на управление в с.бранище 9361, ул. ДВАНАДЕСЕТА No 16, , представлявано от Петър Иванов Петров управи тел, с входящ номер на документацията 462/ ,40ч. за Обект 3 ИВ КО БГ ЕООД с ЕИК , седалище и адрес на управление в гр.добрич, ул. Армейска 1, , представлявано от Иво Петров управител, с входящ номер на документацията 463/ ,55ч. за Обект 6 ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК седалище и адрес на управление в гр.добрич ж.к. ДРУЖБА 4 - ИМОТ , , представлявано от Младен Панайотов управител, с входящ номер на документацията 464/ ,00ч. за Обект 1 и 7 ФУРНИРПЛАСТ 2016 ООД с ЕИК , седалище и адрес на управление в гр. Добрич, бул. ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ No 10, ап. 2, представлявано от Александър

3 Димитров Пенков, упълномощен от КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА управител, с входящ номер на документацията 466/ ,00ч. за Обект 9 и 10 ЕКОЛЕС ЕООД с ЕИК , седалище и адрес на управление в гр. Белослав 9150, ул.плиска No 11, 0895/ , представлявано от Цонко Георгиев Цонев, редовно упълномощен от Кено Димов Байчев с входящ номер на документацията 467/ ,40ч., за Обект 1, 2 и 3 ЛЕСОДОБ-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЕТ с ЕИК седалище и адрес на управление в гр.добрич ж.к.дружба, бл.6, ет.4, ап.14, , представлявано от Димитър Костадинов Николов управител, с входящ номер на документацията 468/ ,45ч. за Обект 4 ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД с ЕИК , седалище и адрес на управление в гр. Добрич ул.марин ДРИНОВ 5, , представлявано от Диян Начев Димов управи тел, с входящ номер на документацията 469/ ,50ч. за Обект 2 и 8 АГРОГОР АД с ЕИК , седалище и адрес на управление в гр. Генерал Тошево 9500, ул. ТРЕТИ МАРТ No 42, , представлявано от Олег Донев управител, с входящ номер на документацията 470/ ,55ч. за Обект 2 и 8 2. Членовете на комисията подписаха декларация по чл.21, ал.6 от Наредбата. По точка 2. Проверка на самоличността на присъстващите лица и тяхната представителна власт. Констатации относно наличие/липса на кандидати за всички обекти. Вземане на решение за отлагане на втора дата провеждането на процедурата за обектите за които няма кандидати. 1.Комисията след проверка на самоличността на присъстващите представители на кандидатите, констатира че същите имат представителна власт. 2. Комисията констатира, че има подадени документи за всички обекти. 3. Поради констатацията в т.2 комисията обяви, че на този етап няма основание за прекратяване на процедурата. По точка 3. Отваряне на пликовете с подадените документи по реда на входящите им номера, и извършване на проверка дали са оформени съгласно предварително обявените изисквания, и проверка за наличието на всички изискуеми документи. Отразяване на направената проверка на документите на всеки от кандидатите в контролен лист и подписването му от членовете на комисията и кандидата. Относно кандидатите Комисията констатира: СЕМРА ООД с ЕИК входящ номер на документацията 461/ ,00ч. за Обект 5, е представил всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. РУСИЯ ЕООД с ЕИК , с входящ номер на документацията 462/ ,40ч. за Обект 3,, е представил всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. ИВ КО БГ ЕООД с ЕИК , с входящ номер на документацията 463/ ,55ч. за Обект 6, е представил всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите.

4 ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК с входящ номер на документацията 464/ ,00ч. за Обект 1 и 7, е представил всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. ФУРНИРПЛАСТ 2016 ООД с ЕИК , седалище и адрес на управление в гр. Добрич, бул. ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ No 10, ап. 2, представлявано от Александър Димитров Пенков, упълномощен от КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА управител, с входящ номер на документацията 466/ ,00ч. за Обект 9 и 10, е представил всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. ЕКОЛЕС ЕООД с ЕИК , с входящ номер на документацията 467/ ,40ч., за Обект 1, 2 и 3, е представил всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. ЛЕСОДОБ-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЕТ с ЕИК входящ номер на документацията 468/ ,45ч. за Обект 4, е представил всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД с ЕИК , с входящ номер на документацията 469/ ,50ч. за Обект 2 и 8,, е представил всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. АГРОГОР АД с ЕИК , с входящ номер на документацията 470/ ,55ч. за Обект 2 и 8, е представил всички изискуеми, съгласно конкурсната документация документи относно заявеното участие за обектите. По точка 4. Вземане на решение за допускане и/или отстраняване от участие в процедурата. 1. Комисията констатира, че няма основание за отстраняване на кандидати от участие в процедурата. В резултат на направените констатации, Комисията, единодушно взе следното решение и ДОПУСКА до участие следните кандидати: СЕМРА ООД с ЕИК за Обект 5 РУСИЯ ЕООД с ЕИК , за Обект 3, ИВ КО БГ ЕООД с ЕИК , за Обект 6 ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК за Обект 1 и 7 ФУРНИРПЛАСТ 2016 ООД с ЕИК за Обект 9 и 10 ЕКОЛЕС ЕООД с ЕИК , за Обект 1, 2 и 3 ЛЕСОДОБ-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЕТ с ЕИК за Обект 4 ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД с ЕИК , за Обект 2 и 8, АГРОГОР АД с ЕИК , за Обект 2 и 8 ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП ОТ ПРОЦЕДУРАТА ОЦЕНКА И НА КАНДИДАТИТЕ

5 I. Съобразно констатациите от първия етап на процедурата, Комисията обяви следният дневен ред на заседанието за провеждане на втория етап, съгласно предварително обявените от възложителя условия: 1.Отваряне на пликовете с ценовите предложения на участниците и обявяване на предложените цени. Проверка на ценовите предложения за съответствие с процедурните условия и вземане на решение за отстраняване или допускане на кандидатите до класиране. 2. Обявяване на ценовите предложения, оценяване и класиране на кандидатите по обекти. 3.Вземане на решение за отлагане за втора дата провеждането на процедурата, в случай на липса на кандидат поради отстраняване от участие за съответната обект. 4.Закриване на провеждането на процедурата. II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. По точка Първа: Комисията отвори пликовете на участниците по реда на подаване на офертите за всеки обект, и след като извърши проверка за съответствие на ценовите предложения с изискванията на възложителя, констатира че няма ценови предложения които да не съответстват на условията на възложителя, поради което не са налице основания за отстраняване на кандидати на този етап от процедурата. По точка Втора: Обявяване на ценовите предложения, оценяване и класиране на кандидатите по обекти, Комисията ОБЯВИ цените на кандидатите, извърши оценка на офертите и единодушно извърши долупосоченото класиране: За Обект 1 14-д ,15 539,11 ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК с предложена обща цена от 10750,00 лв.; ЕКОЛЕС ЕООД с ЕИК , с предложена обща цена от 7911,15 лв. без ЕКОЛЕС ЕООД ЕВРОПА 2000 ЕООД 7911,15 лв ,00 лв. 66,23 Наличие на специализирана техника- тежест собствена (10 т.) собствена (10 т.) 10,00 точки 10 76,23 Второ място

6 обявява за спечелил Обект 1 кандидата класиран на първо място. За Обект 2 21-б ,12 526,86 ЕКОЛЕС ЕООД с ЕИК с предложена обща цена от 7657,12 лв.без ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД с ЕИК , с предложена обща цена от 10537,00 лв. ; АГРОГОР АД с ЕИК , с предложена обща цена от 9500,00 лв.без ЕКОЛЕС ЕООД АГРОГОР АД ДОБРУДЖАНС КА ГОРА АД 7657,12 лв. 9500,00 лв.без ДДС 10537,00 лв.без ДДС 72,54 65,40 Наличие на специализирана собствена (10 т.) собствена (10 т.) собствена (10 т.) техника- тежест 10,00 точки (сбор от точките по отделните показатели) 82,54 75,40 Второ място Трето място обявява за спечелил Обект 2 кандидата класиран на първо място. За Обект 3 20-а, 21-ж ,05 796,60 РУСИЯ ЕООД с ЕИК с предложена обща цена от 15729,00 лв.без ЕКОЛЕС ЕООД с ЕИК , с предложена обща цена от 12765,78 лв. без

7 ЕКОЛЕС ЕООД РУСИЯ ЕООД 12765,78 лв ,00 лв. 73,04 Наличие на специализирана техника- тежест 10,00 точки собствена (10 т.) собствена (10 т.) 10 83,04 Второ място обявява за спечелил Обект 3 кандидата класиран на първо място. За Обект 4 32-в ,40 574,82 ЛЕСОДОБ-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЕТ с ЕИК с предложена обща цена от 11496,40 лв.; ЛЕСОДОБ-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЕТ 11496,40 лв. Наличие на специализирана техника- тежест 10,00 точки собствена (10 т.) обявява за спечелил Обект 4 кандидата класиран на първо място. За Обект 5 39-ж, 45-г ,04 567,75 СЕМРА ООД с ЕИК с предложена обща цена от 11355,04 лв.без

8 СЕМРА ООД 11355,04 лв. Наличие на специализирана техника- тежест 10,00 точки собствена (10 т.) обявява за спечелил Обект 5 кандидата класиран на първо място. За Обект 6 45-б ,49 540,02 ИВ КО БГ ЕООД с ЕИК с предложена обща цена от 10800,00 лв.без ИВ КО БГ ЕООД 10800,00 лв. Наличие на специализирана техника- тежест 10,00 точки собствена (10 т.) обявява за спечелил Обект 6 кандидата класиран на първо място. За Обект б ,13 742,31 ЕВРОПА 2000 ЕООД с ЕИК с предложена обща цена от 14800,00 лв.; ЕВРОПА 2000 ЕООД

9 14800,00 лв. Наличие на специализирана техника- тежест 10,00 точки собствена (10 т.) обявява за спечелил Обект 7 кандидата класиран на първо място. За Обект в ,42 939,42 АГРОГОР АД с ЕИК с предложена обща цена от 18788,00 лв.без ДОБРУДЖАНСКА ГОРА АД с ЕИК , с предложена обща цена от 18700,00 лв. ; ДОБРУДЖАНСКА АГРОГОР АД ГОРА АД 18700,00 лв ,00 лв. 89,58 Наличие на специализирана техника- собствена (10 т.) собствена (10 т.) тежест 10,00 точки 10 (сбор от точките по отделните показатели) 99,58 Второ място обявява за спечелил Обект 8 кандидата класиран на първо място. За Обект 9 87-н, 141-г, , ,97 н ФУРНИРПЛАСТ 2016 ООД с ЕИК с предложена обща цена от 20139,00 лв.;

10 ФУРНИРПЛАСТ 2016 ООД 20139,00 лв. Наличие на специализирана техника- тежест 10,00 точки собствена (10 т.) обявява за спечелил Обект 9 кандидата класиран на първо място. За Обект к, 214-и, , ,3 219-е, 199-р ФУРНИРПЛАСТ 2016 ООД с ЕИК с предложена обща цена от 23166,00 лв.; ФУРНИРПЛАСТ 2016 ООД 23166,00 лв. Наличие на специализирана техника- тежест 10,00 собствена (10 т.) точки обявява за спечелил Обект 10 кандидата класиран на първо място. По точка Трета: Комисията установи, че няма основание за вземане на решение прекратяване на процедурата относно нито един от обектите. По точка Четвърта: Закриване на процедурата за обектите. След приключване на работата си, Комисията единодушно взе решение за закриване на провеждането на процедурата за всички обекти.

11 Неразделна част от настоящия протокол са контролните листи за съответствие на кандидатите и офертите им с изискванията на възложителя. Настоящия протокол се представи на орган открил процедурата на г. Председател : П /подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/ инж.тодор Буров, зам.директор в ТП"ДГС-Добрич" Членове: инж. Иван Любенов -експерт в ЦУ на СИДП ДП гр.шумен П /подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/ инж.константин Костов - лесничей в ТП"ДГС-Добрич" П /подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/ Даниела Пеева, счетоводител в ТП"ДГС-Добрич" П /подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/ Цветан Георгиев-адвокат от ДАК, обслужващ юрист П /подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ представляващ ХОРИЗОНТИ ООД с вх.номер на документацията 2851/05.10.2017г.-15,47 Петър Иванов Петров представляващ РУСИЯ ЕООД с вх.номер на документацията

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish)

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish) П Р О Т О К О Л 4 Днес 22.02.2017 г., 10.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр. София, ул. Будапеща 16, зала 3 в изпълнение на Решение 839-ОП/08.12.2016 г. на председателя на КФН

Подробно

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-24 Днес, 09.05.2019г., Комисията назначена със Заповед РД 15-929 от 10.04.2019г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 19.10.2018 г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Георги Лапчев Кмет на Община Царево Подписът е заличен

Подробно

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-104 Днес, 05.12.2018г., Комисията назначена със Заповед РД 15-2728 от 02.11.2018г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

Blanka

Blanka Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - П л о в д и в ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ 3 от 11.10.2012 год. Днес 11.10.2012 год. се проведе редовно насрочено заседание на назначена с Заповед РД 04-485/01.10.2012 год. на Директора на Областна дирекция Земеделие Видин тръжна комисия

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я " З е м е д е л и е " - П л е в е н ОДОБРЯВАМ, ДИРЕКТОР ОДЗ - ПЛЕВЕН:.../п/

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 34 Днес 28

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 34 Днес 28 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 34 Днес 28.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ПРОТОКОЛ Днес, г., в 10:15 часа, в кабинет 208, находящ се в сградата на Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, етаж 2, се събра Комисия, назначе

ПРОТОКОЛ Днес, г., в 10:15 часа, в кабинет 208, находящ се в сградата на Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, етаж 2, се събра Комисия, назначе ПРОТОКОЛ Днес, 28.08.2018 г., в 10:15 часа, в кабинет 208, находящ се в сградата на Община Кнежа, ул. Марин Боев 69, етаж 2, се събра Комисия, назначена със Заповед 386 от 16.07.2018 г. на Кмета на Община

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПРОТОКОЛ 8 от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите

Подробно

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/18.12.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да отвори, разт:леда, оцени и класира представените оферти

Подробно

Вх. 09/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Ружинци С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основан

Вх. 09/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Ружинци С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основан ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Ружинци С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2016/2017 за землището

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ ,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ , РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054130, 02/8054133 факс 02/8054130, e-mail: rik23a@cik.bg ПРОТОКОЛ 1/06.04.2019 г. гр.софия

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

Вх. 22/ г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основ

Вх. 22/ г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д Ъ Р Ж А В Н А А Г Е Н Ц И Я Т Е Х Н И Ч Е С К И О П Е Р А Ц И И 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: ; факс: +

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д Ъ Р Ж А В Н А А Г Е Н Ц И Я Т Е Х Н И Ч Е С К И О П Е Р А Ц И И 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: ; факс: + РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д Ъ Р Ж А В Н А А Г Е Н Ц И Я Т Е Х Н И Ч Е С К И О П Е Р А Ц И И 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339 Изх. РД-31-11513 Дата : 12.12.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

Вх. 5/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Видин С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл

Вх. 5/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Видин С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Видин С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището на

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

Microsoft Word - Pr

Microsoft Word - Pr РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054133, 02/8054130 факс 02/8054130, e-mail: rik23-sofia@mail.bg ПРОТОКОЛ 2/19.08.2014

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Комисията за допускане на кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнителна служба 1

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СИЛИСТРА 7500 Силистра, ул. Христо Смирненски 2, ет. 3, ПК 5 тел./факс 086/ ;8

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СИЛИСТРА 7500 Силистра, ул. Христо Смирненски 2, ет. 3, ПК 5 тел./факс 086/ ;8 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СИЛИСТРА 7500 Силистра, ул. Христо Смирненски 2, ет. 3, ПК 5 тел./факс 086/822-063;822-186,821-989; Е-mail: odz_silistra@mbox.contact.bg

Подробно

П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, г. (двадесет и шести януари, две хил

П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, г. (двадесет и шести януари, две хил П Р О Т О К О Л на ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ за избор на органи на АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-гр.СТАРА ЗАГОРА Днес, 26.01.2013г. (двадесет и шести януари, две хиляди и тринадесета година) в гр.стара Загора, Избирателната

Подробно

Вх. 22 / г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн

Вх. 22 / г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на осн ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2017/2018 за землището

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-233/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Рег. 764р-7225 Екз.... 18.09.2019 г. П Р О Т

Подробно

Вх. 14/ г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основ

Вх. 14/ г. ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Димово С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2016/2017 за землището

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 10 Дупница 18.09.2019 г. На 18 септември 2019 г. от 16.00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 7 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 Днес, 19.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнение 1 щатна

Подробно