УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ"

Препис

1 С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на катедра Жилищни сгради при Архитектурния факултет (АФ) на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) обявен в ДВ. бр. 93 от г. и в интернет страницата на УАСГ. Като единствен кандидат в този конкурс се явява главен асистент д-р арх. Никола Димитров Миронски, преподавател в катедра Жилищни сгради към АФ на УАСГ. Становището е изготвено на основание заповед 615 от г. на ректора на УАСГ, с която съм утвърден за член на научното жури за провеждане на процедурата по избор на доцент по научната специалност Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на катедра Жилищни сгради към АФ на УАСГ, и решение на първото заседание на научното жури. Общо описание на представените материали Доктор арх. Никола Миронски участва в конкурса с монографията Методология на архитектурното проектиране (Изд. Студио 17,5-М, София, 2018, ISBN: ), научни статии, рецензии, редица архитектурни и устройствени проекти, цитирания. Отчита се и преподавателската дейност като асистент от 2001 г. (главен асистент от 2007 г.) до днес в катедра Жилищни сгради на Архитектурния Факултет. Представени са и всички изисквани по закон документи и материали.

2 От приложената таблица 2. Минимални изисквани точки по групи показатели за академичната длъжност ДОЦЕНТ от Област 5. Технически науки, Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия е видно, че кандидатът гл. асистент д-р арх. Никола Миронски значително е надхвърлил заложените минимални изисквания. Изпълнени са и всички законови изисквания за участие на д-р арх. Никола Миронски в обявения конкурс за заемане на академичната длъжност доцент към катедра Жилищни сгради на АФ на УАСГ. Преподавателска дейност Преподавателската дейност на арх. Миронски като асистент в катедра "Жилищни сгради" обхваща периода от 2001 г. до днес (от 2007 г. е гл. асистент), където води упражнения, ръководи курсови и дипломни проекти. От удостоверението за учебната заетост на кандидата е видно, че годишната норма за длъжността гл. асистент от 360 часа е надхвърлена: при изискване за гл. асистент 360 ч. за 2017/2018 са изработени 510 ч. Научна дейност и архитектурно творчество Д-р арх. Миронски има значително научно и архитектурно творчество. Освен монографията Методология на архитектурното проектиране (която ще анализирам по-нататък в становището) и научни публикации, той развива и значима творческа, проектантска дейност. Реализирани авторски проекти в областта на архитектурата (самостоятелно и като ръководител на екип) - Смесена сграда,упи VIII 106, кв. 5, ж.к. Зорница, гр. Бургас; - Нова сграда с предназначение къща за гости и преустройство на съществуваща жилищна сграда в къща за гости в ПИ V 1295, кв.116, с. Дерманци, област Ловеч; - Проект за Общ устройствен план на община Годеч; 2

3 - Общ устройствен план на община Разград, включващ екологична оценка и оценка за съвместимост; - Общ устройствен план на община Брезово, екологична оценка и оценка за съвместимост на плана; - Подробен устройствен план план за регулация и застрояване на 71 квартали в централната градска зона на Стара Загора. Кратка характеристика и оценка на монографията Монографията, с която арх. Миронски участва в конкурса за академичната длъжност доцент е структурирана във: въвеждаща част, 4 основни глави, заключение, речник и библиография. Обемът е 144 стр., включващи 40 фигури, модели, схеми и таблици. Библиографията съдържа 185 литературни източници. Книгата на арх. Миронски е значим научен труд, в който авторът задълбочено анализира подходите в архитектурното проектиране, като цели да покаже, че въпреки динамиката в развитието на проектантската дейност, тя подлежи на научни изследвания и придобиване на знания, необходими за нейната организация. Основната теза на автора, че проектантският процес не се основава само на моментни хрумвания и занаятчийски, заучени действия, а на организирана професионална творческа дейност е обосновано защитена и доказана в труда. В първата глава, авторът проследява развитието на методологията и нейните метаморфози и дефинира основните понятия, като методология, метод и методика. Във втората глава разглежда подробно някои характерни особености на проектантската дейност. Третата глава е посветена на организацията на проектантската дейност, като цялостна система от процеси, с ясно изразени характеристики и логическа структура. В четвъртата глава авторът разглежда моделирането, като логичен и 3

4 необходим процес при организацията на проектантската дейност. Анализирани са различни модели на проектиране с техните специфични особености, като същевременно е посочено реалното им приложение в проектантския процес. Книгата завършва със заключение и речник на използваните специфични термини. В заключението, авторът основателно изтъква, че методологията като наука, която се занимава с изследване и организация на архитектурното проектиране като творческа дейност не е в състояние да вкара рационален или научен ред в процеса, тя не може да сложи в рамка индивидуалните виждания, ценности, размисли, интерпретации и начини на творческо изразяване на проектанта. В труда са засегнати същностни теми и въпроси, които провокират разсъждения относно сложната и многопластова материя свързана с архитектурното проектиране. Темата е отворена, като монографията може да послужи за основа на бъдещи изследвания. Монографичният труд Методология на архитектурното проектиране с автор арх. Миронски е разработен на високо професионално равнище и съдържа оригинални приноси. Оценката ми за труда е висока и изцяло положителна. Оценка на личния принос на кандидата Монографията Методология на архитектурното проектиране, както и другите представени в конкурса научни публикации с автор д-р арх. Никола Миронски са разработен напълно самостоятелно и приносите в тях са изцяло лично дело на автора, плод на дългогодишна целенасочена и задълбочена изследователска работа. Критични бележки Нямам критични бележки към монографията и другите научните публикации на арх. Никола Миронски. 4

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Представената от кандидата монография Методология на архитектурното проектиране притежава всички качества на хабилитационен труд, който съдържа оригинални приноси, доразвива и обогатява знанията по научната специалност Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли, и отговаря на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за прилагането му и Правилника на УАСГ за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности. Предвид гореизложеното, оценявам високо и изцяло положително представената монография и съпътстващите я научни статии, както и цялостното научно творчество, преподавателската, проектантската и експертната дейност, присъствието и авторитетът на кандидата в академичните и проектантски среди, и напълно убедено препоръчвам д-р. арх. Никола Димитров Миронски да бъде избрана на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли от професионалното направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на катедра Жилищни сгради при Архитектурния факултет на УАСГ. март 2019 г. Изготвил становището: проф. д-р арх. Антон Гугов 5

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

Приложение 3:

Приложение 3: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор"

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно