ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе"

Препис

1 ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определени чрез Закона за публичните финанси, Закона за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми и ПМС за изпълнението на държания бюджет за 2019 г. В програмата са взети под внимание особеностите на текущата година, а именно: насоките на Европейската комисия относно разработването и актуализацията на Националната програма за реформи и Конвергентната програма, съобразно сроковете на Европейския семестър през 2019г., подготовката на България за присъединяване към валутно-курсовия механизъм ЕРМ II, очакван среден ръст на БВП, нисък дефицит и тенденцията към намаляване на държавния дълг. В тази политическа и финансовоикономическа среда Фискалният съвет се стреми към: Подобряване на нормативната уредба, свързана с бюджетния процес; Повишаване нивото на създаваните от Съвета становища, прогнози, доклади, последващи оценки и други актове; Разширяване на информацията, разпространявана чрез печатните и електронни медии; Задълбочаване на взаимоотношенията с Министерство на финансите, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и др. институции; Разширяване на международните отношения с други независими фискални институции; Подобряване на организацията, свързана с издаването на Годишник на ФС и провеждането на международна конференция; Активизиране на работата, свързана със сайта на ФС; 1

2 Цел 1 Изготвяне на становища и последващи оценки, свързани с проектите на прогнозите на Министерство на финансите Мярка 1 Становища по средносрочните макроикономически прогнози 1.1 Събиране на информация, осигуряваща извършване на задълбочен анализ на пролетната макроикономическа прогноза 1.2 Предприемане на мерки за повишаване резултатността от дейността на Фискалния съвет 1.3 Изготвяне на становище за пролетната средносрочна макроикономическа прогноза за периода Изготвяне на последваща оценка на пролетната средносрочна макроикономическа прогноза февруари - март - април юли Цел 1 Изготвяне на становища, свързани с проекта на средносрочната бюджетна прогноза на Министерство на финансите за периода Мярка 2 Становищe по Средносрочната бюджетна прогноза за периода г. 1.1 Събиране на информация за развитието на държавния бюджет през последните 11 години Събиране на информация за развитието на приходите през последните 11 години Събиране на информация за развитието на разходите през последните 11 години Събиране на информация за развитието на бюджетния дефицит/излишък за последните 11 години 1.2 Анализ на информацията, свързана със Средносрочната бюджетна прогноза 1.3 Изготвяне на становищe по Средносрочната бюджетна прогноза за периода г. март - април Мярка 3 Становищe по развитието на държавния дълг 2

3 1.1 Събиране на информация за развитието на държавния дълг през последните 11 години 1.2 Анализ на развитието на държавния дълг през последните 11 години 1.3 Оценка на прогнозата за развитието на държавния дълг за периода г. 1.4 Изготвяне на становище по развитието на държавния дълг за периода г. октомври октомври - декември Цел 2 Изготвяне на становища по изпълнението на държавния бюджет за Мярка 1 Становище по Годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет за 1.1 Анализ на изпълнението на приходите по държавния бюджет за 1.2 Анализ на изпълнението на разходите по държавния бюджет за 1.3 Анализ на баланса по държавния бюджет за 1.4 Изводи и препоръки в резултат на извършения анализ 1.5 Изготвяне на Становище по Годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет за Мярка 2 Становище по Годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК за 1.1 Анализ на изпълнението на приходите по бюджета на НЗОК за 1.2 Анализ на изпълнението на разходите по бюджета на НЗОК за 1.3 Изводи и препоръки в резултат на извършения анализ 1.4 Изготвяне на Становище по Годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК за 3

4 Мярка 3 Становище по Годишния отчет за изпълнението на бюджета на ДОО за 1.1 Анализ на изпълнението на приходите по бюджета на ДОО за 1.2 Анализ на изпълнението на разходите по бюджета на ДОО за 1.3 Изводи и препоръки в резултат на извършения анализ 1.4 Изготвяне на Становище по Годишния отчет за изпълнението на бюджета на ДОО за Цел 3 Изготвяне на становища, свързани с проектите на есенната макроикономическа и средносрочна бюджетна прогноза. Мярка 1 Становище по есенната макроикономическа прогноза 1.1 Сравнителен анализ с пролетната макроикономическа прогноза 1.2 Изводи и препоръки в резултат на извършения анализ 1.3 Изготвяне на становище по проекта на есенната макроикономическа прогноза октомври Мярка 2 Становище по есенната средносрочна бюджетна прогноза 1.1 Сравнителен анализ с пролетната средносрочна бюджетна прогноза 1.2 Изводи и препоръки в резултат на извършения анализ 1.3 Изготвяне на становище по есенната средносрочна бюджетна прогноза 1.4 Качване становището по есенната средносрочна бюджетна прогноза на сайта на ФС на български и на английски език 4

5 Цел 4 Изготвяне на становища по проектите на държавния бюджет за 2020 г. Мярка 1 Становище по проектобюджета за 2020 г. 1.1 Анализ на приходите за 2020 г. 1.2 Анализ на разходите за 2020 г. 1.3 Анализ на баланса 1.4 Анализ на държавния дълг 1.5 Анализ на взаимоотношенията с общините 1.6 Анализ на използваните средства по европейските програми 1.7 Изводи и препоръки 1.8 Качване на становището на сайта на ФС на български и английски език Мярка 2 Становище по проекта на бюджета на ДОО за 2020 г. 1.1 Анализ на приходите по проектобюджета на ДОО за 2020 г. 1.2 Анализ на разходите по проектобюджета на ДОО за 2020 г. 1.3 Изводи и препоръки 1.4 Качване на становището на сайта на ФС на български и английски език Мярка 3 Становище по проекта на бюджета на НЗОК за 2020 г. 1.1 Анализ на приходите по проектобюджета на НЗОК за 2020 г. 1.2 Анализ на разходите по проектобюджета на НЗОК за 2020 г. 5

6 1.3 Изводи и препоръки 1.4 Качване на становището на сайта на ФС на български и английски език Цел 5 Изготвяне на доклади по актуални теми Мярка 1 Подготвяне на годишен доклад за дейността на ФС за 1.1 Събиране на информация за дейността на ФС през 1.2 Изготвяне на Годишен отчет за дейността на ФС през Мярка 2 Разработване на доклади по актуални теми януари февруари 1.1 Възлагане на сътрудниците разработването на доклади по избрани от ФС теми 1.2 Събиране на информация 1.3 Анализ на информацията по докладите 1.4 Изводи и препоръки 1.5 Качване на докладите на сайта на ФС на български и английски език януари - януари - януари - януари - Цел 6 Международна дейност на ФС през 2019 г. Мярка 1 Участие в международни мероприятия 1.1 Участие в Годишните срещи, организирани от DG ECFIN февруари - 6

7 1.2 Участие в дейността на Мрежата на независимите фискални институции в ЕС 1.3 Участие в мероприятия, организирани от други национални фискални институции 1.4 Участие в мероприятия, организирани от МВФ и Световната банка Мярка 2 Приемане на работни групи от ЕК, МВФ и СБ 1.1 Организиране на срещи с представители на ЕК 1.2 Организиране на срещи с представители на МВФ и СБ Мярка 3 Организиране на кръгла маса на тема Ефективност на бюджетните разходи 1.1 Участие на всички членове и сътрудници в подготовката по провеждането на кръгла маса 1.2 Участие на всички членове и сътрудници в провеждането на кръгла маса 1.3 Участие на всички членове и сътрудници в отразяването на конференцията февруари - Мярка 4 Организиране на конкурс за най-добра разработка в областта на публичните финанси 1.1 Участие на всички членове и сътрудници в подготовката по провеждането на конкурса 1.2 Участие на всички членове и сътрудници в провеждането на конкурса 1.3 Участие на всички членове и сътрудници в отразяването на конкурса 7

8 Цел 7 Медийно и публично участие на ФС през Мярка 1 Участие на ФС в печатните медии 1.1 Разработване на статии за вестници и списания 1.2 Участие с интервюта във вестници Мярка 2 Участие на ФС в електронните медии 1.1 Участие на членове на ФС в телевизионни програми 1.2 Участие на членовете на ФС в радиопрограми Мярка 3 Участие на ФС в Постоянните комисии на Народното събрание 1.1 Участие на ФС в дейността на КБФ 1.2 Участие на ФС в дейността на КТСДП 1.3 Участие на ФС в дейността на КЗ 1.4 Участие на ФС в дейността на КЕВКЕФ 1.5 Участие на ФС в дейността на КРР Мярка 4 Отразяване дейността на Фискалния съвет в сайта на ФС 1.1 Отразяване на актуална информация относно текущите срещи на ФС с националните институции 1.2 Отразяване на текущите срещи с международни институции 1.3 Качване на сайта на становищата на ФС по прогнозите, проектобюджетите, отчетите по приключването на държавния бюджет, бюджета на НЗОК и бюджета на ДОО 8

9 1.4 Качване на сайта на докладите, изработени от ФС през 1.5 Отразяване в сайта участието на членовете на ФС в печатни и електронни медии ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ: ПРОФ. Д-Р БОРИС ГРОЗДАНОВ 9

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение ( ) ръст в % (2012/2011) тежест закон-20

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение ( ) ръст в % (2012/2011) тежест закон-20 СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение (2012-.2011) ръст в % (2012/2011) тежест закон-2012 Показатели Закон 2011 г. тежест проект 2012 1 I.

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 404,675 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2015 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 365,585 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

Microsoft Word - programaVariant2 - final.doc

Microsoft Word - programaVariant2 - final.doc НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2008 г. София, 2008 г. Всички 264 общини в България са обединени в Национално

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ВЕЛИНОВА СОКОЛОВА, НАДЯ ГЕОРГИЕВА Адрес 16 06 София, ул. Лайош Кошут 12, ап.12 Телефон +359 889 298 250 E-mail nadya.sokolova2009@gmail.com

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: КРЪГЛА МАСА София, 14.09.2018 г. Модели за договаряне на минимална работна заплата (МРЗ) на основа на създадения Модел на обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПАНАГЮРИЩЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) Панагюрище (наименов

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПАНАГЮРИЩЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) Панагюрище (наименов година 2018 за периода от до февруари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

Подробно

IB1_2017_12_5312_DES.xls

IB1_2017_12_5312_DES.xls година 217 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КОД ПО ЕБК 1790 ПЕРИОД КЪМ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г. /дд.мм.гггг/ /дд.мм.гггг/

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИ СРОК ИНСТИТУЦИИ 1 2 3 4 І. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И МОНИТОРИНГ 1. Разширяване

Подробно