vibr_of_triat_mol_alpha

Размер: px
Започни от страница:

Download "vibr_of_triat_mol_alpha"

Препис

1 Месечно списание за Култура, Образование, Стопанство, Наука, Общество, Семейство Симетрично валентно трептение на симетрични нелинейни триатомни молекули Този материал е продължение на предишния, Валентни трептения на симетрични линейни триатомни молекули от брой 37. Както споменахме в предишния материал, въпреки че за повече от две тела в общия случай няма аналитично решение, то за симетрична линейна триатомна молекула е възможно да се намерят аналитични решения на системата от уравнения, които описват движението на атомите. Също така, аналитично решение може да се намери и за валентните трептения на симетрична нелинейна триатомна молекула.! Аналитичното решение се изразява с общо уравнение (уравнения, в което масите и другите физични величини стоят с техните означения и за всяка една тяхна конкретна стойност може да се изчислят по уравнението (уравненията местоположението на телата и техните скорости. Задачите, за които няма аналитично решение се решават числено с използването на компютри. Съдържание. Уравнения за движението на трите атома.. Изменение на дължините на връзките като функция от изменението на координатите на трите атома. 3. Уравнение за симетрично трептене на нелинейна симетрична триатомна молекула. Авторски права: Материалът или част от него могат да се използват свободно (копирани на друг сайт в обучението на български или македонски студенти само ако в сайта изрично се цитира тази оригинална статия във вида: П.Пенчев, Симетрично валентно трептение на симетрични нелинейни триатомни молекули, Списание "Коснос", брой 38, 009 г.

2 Симетрично валентно трептение на симетрични нелинейни триатомни молекули Поради сложността на материята, в настоящата лекция ще разгледаме само едно от валентните трептения на симетрична нелинейна триатомна молекула и ще намерим аналитично решение на полученото уравнение. Основно предположение в настоящото приближение е, освен че имаме хармонични трептения, то и че силовата константа на взаимодействие между двете връзки е равна на нула, т.е. в потенциалната енергия на системата константата, e нула: U = K K =, < k k= k, k в горната формула k са вътрешните координати, а и са изменението на дължините на двете химични връзки (вижте фигура. Фигура. Модел на симетрична нелинейна молекула с валентен ъгъл α.. Уравнения за движението на трите атома. Избираме координатната система (фигура с ос X, успоредна на правата съединяваща атоми и 3, ориентирана от към 3, и която минава през атом. Обърнете внимание, че за симетрична нелинейна молекула r,0 = r,0 = r 0 и = 3, а също така двете силови константи, и, са равни помежду си: = =. При разтягане на връзките силите, които ще действат на атомите по оста X са следните: При удължаване на първата връзка, т.е. при увеличване на r над стойността на r,0 проекцията по оста Х на силата върху първия атом ще е надясно (положителна, а тази над втория наляво (отрицателна. По ос Y ще действа сила нагоре (когато има удължаване на връзката. При удължаване на втората връзка, т.е. при увеличване на r над стойността на r,0 проекцията по оста Х на силата върху третия атом ще е наляво

3 (отрицателна, а тази над втория надясно (положителна. По ос Y ще действа сила нагоре (когато има удължаване на връзката. На втория атом ще действат две сили, една от разтягане на лявата връзка, и втора от разтягане на дясната връзка: техните проекции по оста Х са с различен знак, а проекциите им по оста Y са положителни; силите са съответно и, където, съответно, с и са означени измененията на дължините на двете връзки, а техните проекции по оста X са ± sin(α/ и ± sin(α/, в зависимост от знака на проекцията; проекциите на тези сили по оста Y са ±cos(α/ и ± cos(α/, в зависимост от знака на проекцията. Важно е да се подчертае, че атоми и 3 се движат по посока на връзките, а атом (който е по средата се движи само по посока на оста Y: това последното може да се докаже чрез използване на симетрията на молекулата, която е C v за нелинейна молекула. Тогава уравненията за движение на трите атома по оста X ще са следните: d x d x α = sin( / ( α = sin( α / sin( / ( d x 3 α sin( / (3 А уравнението за движение на атом по остта Y е следното: d y α = cos( α / cos( / (4 В тези уравнения още не сме заместили r,0 = r,0 = r 0, за да получим по общо решение за случая, когато дължините на връзките са различни, но сме заместили = = и = 3. Също така направо написахме изменението на дължините на връзките, и, в лявата им част, а не с разлики на няколко величини, както направихме в предишния материал. В случая на ъгъл, различен от 80 о изменението на дължината на първата връзка не се дава както при линейна молекула с (x - x r,0, нито пък изменението на дължината на втората връзка не е (x 3 - x r,0. Но въпреки това може да са намери зависимост между производните на координати на трите атома и изменението на дължините на връзките.. Изменение на дължините на връзките като функция от изменението на координатите на трите атома. На фигура е даден чертеж за промяната на координатите на втори и трети атом при движение на трети атом по дължината 3

4 на връзката и на втори атом по оста Y. Образува се един триъгълник с дължини на страните r dρ 3, dy и r dr. Обърнете внимание, че удължаването на връзката между и 3 атом е dr, докато dρ 3 е преместването на трети атом по линията на връзката! Ъгълът между първите две страни е π - α/. Фигура. Връзка между изменението на Y координатата на втория атом, dy, изменението на X координатата на третия атом, dx 3, преместването на третия атом по дължина на връзката, dρ 3,и изменението на дължината на втората връзка, dr. В геометрията съществува формула - (5, която свързва дължината на една страна на триъгълника, a, с дължините на другите две, b и c, и ъгъла между тях α. a = b c b c cos α (5 Ако използваме (5, то можем да получим връзка между dρ 3, dy и dr. За гореспоменатия триъгълник от фигура това уравнение е: (r dr = (r dρ 3 (dy (r dρ 3 dy cos(π - α/ (6a В това уравнение има три величини, които са много по-малки от дължината на втората връзка r това са dr, dρ 3 и dy, и затова техните квадрати могат да се пренебрегнат, понеже са още по-малки; величините, които могат да се пренебрегнат са означени със синьо, а величините, които се съкращават с червено. r r dr dr = r dρ 3 r dρ 3 dy r dy cos(π - α/ - dρ 3 dy cos(π - α/ (6b Уравнението се преобразува в зависимостта (6c r dr = dρ 3 r r dy cos(π - α/ (6c 4

5 или след съкращаване на r и замяната cos(π - α/ = -cos(α/се получава (6d dr = dρ 3 dy cos(α/ (6d Тази зависимост може да се получи и с елементарни съображения, просто като се съобрази от фигура, че за много малки промени на тези три величини, dr и dρ 3 са отсечки, успоредни на втората връзка, а проекцията на dy върху тази връзка е dy cos(α/, и че удължението на връзката r, dr, е сума от тази проекция и dρ 3. От фигура се вижда, че dx 3 = dρ 3 sin(α/, при което окончателно се получава dr = dx 3 / sin(α/ dy cos(α/ (7 Текущата дължина на втората връзка може да бъде записана като r = r,0 r, което при диференциране дава dr = dr,0 d( = 0 d( = d( или (8 dr = d( Може би изглежда странно в (8, че изменението на дължината на втората връзка r, dr, е равно на изменението на нейната промяна, d( r, но нека не забравяме, че тази промяна в дължината е дефинирана като = r r,0, което е просто едно алгебрично отместване на r с r,0. При заместване на (8 в (7 се получава d( = dx 3 / sin(α/ dy cos(α/ (9a Със същите разсъждения може да се се достигне до (9b, като не забравяме, че в този случай връзката между dx (то е отрицателно и dρ ще е dx = dρ sin(α/ d( = -dx / sin(α/ dy cos(α/ (9b От съотношенията (9 могат да се получат същите връзки между вторите им производни: d ( sin( α / d ( x d ( y cos( α / (0a d ( = sin( α / d ( x 3 d ( y cos( α / (0b 5

6 3. Уравнение за симетрично трептене на нелинейна симетрична триатомна молекула. Ако в уравнение (0a заместим уравнения ( и (4, то ще получим: d ( sin( α / d ( sin( α / [ [ или ]cos( α / cos( α / cos( α / ]cos( α / (a И аналогично, ако в уравнение (0b заместим уравнения (3 и (4, то ще получим: d ( sin( α / d ( sin( α / [ cos( α / [ или ]cos( α / cos( α / ]cos( α / (b Ако съберем двете уравнения (a и (b и отбележим нова променлива sy, sy =, то ще получим: d ( d ( d = ( [ ]cos( α / (a Ако групираме подобните членове горното уравнение става d ( sy [ cos( α / ][ ] µ sy (b или d ( sy µ sy (c където приведената маса µ се дава с уравнение (3 cos( α / = (3 µ Както знаем, решението на уравнение ( е една косинусоида sy = A cos(ω sy t ϕ 0 (4a 6

7 или записано с (линейна честотата на трептене, ν sy, sy = A cos(πν sy t ϕ 0 (4b При което кръговата честота ω sy е равна на cos( α / ω sy = ( (5a, а (линейната честота на трептене, ν sy, cos( α / ν sy = ( (5b π Формулите (7 и (8 са дадени в книгата на Шрадер [] без извод. В тях квадратът на косинуса е заместен по следния начин cos(α/ α/= cos(α.! При горните изводи беше допуснато, че няма взаимодействие между двете връзки, т.е. в потенциалната енергия на системата константата, e нула. На практика, удължаването на едната връзка засяга електронния строеж на другата (и обратно, което води до, 0, която стойност влияе на изчислените честоти, макар че стойността на тази силова константа е малка по абсолютна стойност, сравнена с, =, =. Ако заместим α = 80 o в (5b, т.е. имаме линейна молекула, то за честотата на симетричното трептене ще получим следната формула (понеже cos(80/ = cos(90/ = 0: ν sy = (6 π която съвпада с уравнение (8b от материала «Валентни трептения на симетрични линейни триатомни молекули». По интересно е да заместим α = 0 o в (5b, т.е. имаме линейна молекула, в която двата атома и 3 са на едно и също място. Тогава за честотата на трептене получаваме (понеже cos(0/ = cos(0/ = : = π ( ν (7 sy 7

8 Тази формула на практика съвпада с уравнение (3b от материала «Валентни трептения на симетрични линейни триатомни молекули», което е уравнението за антисиметричното трептене на линейна триатомна молекула. Това съвпадение не противоречи на този граничен случай (α = 0 o, защото атом 3 при това завъртане ще се движи обратно на атом и трептенето ще е един вид несиметрично. Средният атом, който за симетричното трептене на триатомна молекула (линейна и нелинейна не се движи по остта X, може да се раздели на две части, които се движат противоположно и следователно центърът на масите не се премества. Това ясно се вижда от фигура 3, от която също може да се съобрази, че това са две независими, но на практика еднакви, трептения на молукули с маси и /, чиято приведена маса се дава с (8. µ = (8 Фигура 3. Евристично представяне на граничния случай с α = 0 o по подобие на това в материала «Валентни трептения на симетрични линейни триатомни молекули». ( съдържание на поредицата Молекулна спектроскопия Литература. Г. Андреев. Молекулна спектроскопия, Издателство на ПУ П. Хилендарски, Пловдив, Bernhard Schrader (Ed.; Inrared and Raan Spectroscopy. Materials and Methods. VCH, Weinhei 995. Автор: д-р Пламен Пенчев [ това е статия от брой 38 от април 009 г. на списание "Коснос" ] 8

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc ВЪПРОС КИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПО ОКРЪЖНОСТ Във въпроса Кинематика на движението на материална точка по окръжност вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc Лекция 4: Интегрално преобразувание на Лаплас 4.. Дефиниция и образи на елементарните функции. Интегралното преобразувание на Лаплас Laplac ranorm се дефинира посредством израза: Λ[ ] преобразувание на

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc Въпрос 10 МЕХАНИКА НА ИДЕАЛНО ТВЪРДО ТЯЛО Във въпроса Механика на идеално твърдо тяло вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Идеално твърдо

Подробно

Microsoft Word - seminar12.docx

Microsoft Word - seminar12.docx Семинар 12 Линеен дискриминантен анализ В този семинар ще се запознаем с линейния дискриминантен анализ (ЛДА), който се използва в статистиката, разпознаването на образи и обучението на машини. От обектите

Подробно

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc 6 Лекция 9: Криволинейни координатни системи 9.. Локален базиз и метричен тензор. В много случаи е удобно точките в пространството да се параметризират с криволинейни координати и и и вместо с декартовите

Подробно

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако 6. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции. 6.. Интегриране по части. Теорема (Формула за интегриране по части). Ако функциите f(x) и g(x) садиференцируеми в интервала (a, b)

Подробно

Глава 3 Едномерни стационарни задачи 3.1 Едномерна безкрайна правоъгълна потенциална яма В тази глава ще разгледаме най-простия едномерен потенциал: б

Глава 3 Едномерни стационарни задачи 3.1 Едномерна безкрайна правоъгълна потенциална яма В тази глава ще разгледаме най-простия едномерен потенциал: б Глава 3 Едномерни стационарни задачи 3.1 Едномерна безкрайна правоъгълна потенциална яма В тази глава ще разгледаме най-простия едномерен потенциал: безкрайна правоъгълна потенциална яма. Преди това ще

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc Лекция Редове на Фурие поточкова сходимост Теорема на Дирихле Тук ще разглеждаме -периодична функция ( ) която ще искаме да бъде гладка по части Това означава че интервала ( ) може да се раздели на отделни

Подробно

Microsoft Word - PMS sec1212.doc

Microsoft Word - PMS sec1212.doc Лекция Екстремуми Квадратични форми Функцията ϕ ( = ( K се нарича квадратична форма на променливите когато има вида ϕ( = aij i j i j= За коефициентите предполагаме че a ij = a ji i j При = имаме ϕ ( =

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, 18.0.018 г. Тема 10-1.клас (Четвърта състезателна група) Примерни решения и критерии за оценяване Общи указания 1.

Подробно

Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит

Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит [1]. Линейната обучаваща машина (ЛОМ) е стравнително

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

Microsoft Word - Lekciya-8-9-Proizvodni-na-Elementarnite-Funkcii.doc

Microsoft Word - Lekciya-8-9-Proizvodni-na-Elementarnite-Funkcii.doc Лекция 8. Производни на логаритмичната, показателната и степенната функции 8.. Производна на логаритмичната функция, у log (0

Подробно

I

I . Числено решаване на уравнения - метод на Нютон. СЛАУ - метод на проста итерация. Приближено решаване на нелинейни уравнения Метод на допирателните (Метод на Нютон) Това е метод за приближено решаване

Подробно

Кинематика на материална точка

Кинематика на материална точка 8. ХАРМОНИЧНИ ТРЕПТЕНИЯ И ВЕЛИЧИНИ, КОИТО ГО ХАРАКТЕРИЗИРАТ. МАТЕМАТИЧНО, ФИЗИЧНО И ПРУЖИННО МАХАЛО. Хармонични трептения. В природата често се се наблюдават процеси, при които дадена система се връща

Подробно

110 (Глава 2. Тензорен анализ 12. Диференциални операции в криволинейни координати Градиент на скаларно поле. Дефиницията (11.5) на градиента чр

110 (Глава 2. Тензорен анализ 12. Диференциални операции в криволинейни координати Градиент на скаларно поле. Дефиницията (11.5) на градиента чр 0 (Глава 2. Тензорен анализ 2. Диференциални операции в криволинейни координати 2.. Градиент на скаларно поле. Дефиницията (.5) на градиента чрез производната по направление позволява лесно да намерим

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 1. (В) Даденото неравенство няма смисъл, в случай че някой от знаменателите на двата дробни израза е равен на нула. Тъй като x 4 = (x+)(x ), то x 4 = 0 за x = и за x =. Понеже x +3 >

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Microsoft PowerPoint - Lecture_4 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Lecture_4 [Compatibility Mode] Приложение на закона на Фарадей Пример: Токов контур в магнитно поле се върти с кръгова скорост. Какво е индуцираното ЕДН? S N S страничен изглед = S = S cos Избираме 0 =0. Тогава = 0 t = t. = S cos t

Подробно

1. Намерете: xsin x lim x 0 ln( x ) Пресметнете интеграла: x 4 ln x dx

1. Намерете: xsin x lim x 0 ln( x ) Пресметнете интеграла: x 4 ln x dx sin 0 ( 4 ) 4 d +, 5 - - ( 1) + d + + 5 = t, t, t [ 0, ] - - : 5 + 4 ( + 5 )sin( 4 ) d Намерете обема на тялото, получено от завъртането на y = ( + ), [0, 7 / ] около оста O 1Намерете: ( 1) 1 sin ( π )

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc Лекция 6 6 Теорема за съществуване и единственост Метричното пространство C [ a b] Нека [ a b] е ограничен затворен интервал и да разгледаме съвкупността на непрекъснатите функции f ( определени в [ a

Подробно

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш Задача. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ -..7 г. Тема 9.клас Решения и указания за оценяване a) Движението на топчето става под

Подробно

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 = Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 1 март 019 г. Tема 1 x 1) x = x x 6. Решение: 1.) При x

Подробно

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: 1.. + = 3 +1 + 8 = 5 4 3 3. 4. 4 5 + 1 = +6+9 +3 1 + 4 = 1 4 + 5. +1 + = 9 +1 10 6. ( -5) +10( -5)+4=0 7. 11 3-3 = 3 5+6 8. 1 +30 1 16 = 3 7 9

Подробно

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До 11.4.016 г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До този момент разглеждахме електрически вериги, захранвани

Подробно

Microsoft Word - ProectB.doc

Microsoft Word - ProectB.doc Епидемиологичен модел Целта, към която се стремим тук, е да се изследва как се разпространява заразно заболяване като функция на времето, предизвикано от малка група инфектирани индивиди, намиращи се сред

Подробно

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc 7. Интегриране на рационални функции Съдържание. Пресмятане на неопределен интеграл от елементарни дроби. Интегриране на правилни рационални функции. Интегриране на неправилни рационални функции ТЕОРИЯ

Подробно

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс на инерцията на тази квадратична форма. Броят на отрицателните

Подробно

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк 26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, 10. - 12. клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяко реално число x. Ако за всяко реално число x е в сила

Подробно