Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките

Размер: px
Започни от страница:

Download "Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките"

Препис

1 ЛЯТНА ШКОЛА 2013 СРАВНЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ВЪГЛЕРОД ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗРАХОДВАНЕТО НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ С ТЕЗИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ. АНАЛИЗ НА ПРАВИЛАТА НА ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИИ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ПРИ ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ Лъчезар Наков ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И НА НАУЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТТА НА СИСТЕМНОТО ИНЖЕНЕРСТВО И РОБОТИКАТА Проект BG051PO Българска Академия на Науките Институт по Системно Инженерство и Роботика

2 ДИРЕКТИВА 2009/28/ЕО - ДИРЕКТИВАТА ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (ДВЕИ) до 2020 г: 20% от консумацията на енергия от възобновяеми източници (12 % от биомаса); 10% от енергията за транспорта да е от нисковъглеродните технологии.

3 ВЪГЛЕРОДНО НЕУТРАЛНИ ЛИ СА БИОЕНЕРГИЙНИТЕ СУРОВИНИ? Степента, до която използването на енергия от биомаса намалява емисиите на парникови газове може да се измери с фактора CN. Неутрален: Емисиите на парникови газове са с 100 % намаление в сравнение с използване на изкопаеми горива Няма полза от освободените емисии парникови газове в сравнение с използването на изкопаеми горива CN>1: 100% намаление на емисии от парникови газове плюс покачване нивото на усвоения въглерод 0<CN<1 въглеродна полза за някои от емисиите на парникови газове в сравнение с използването на изкопаеми горива CN<1 Повече емисии на парникови газове отколкото ако се използват изкопаеми горива Факторът CN е зависим от времето

4 РАЗВИТИЕ НА ФАКТОРА ЗА ВЪГЛЕРОДНА НЕУТРАЛНОСТ ВЪВ ВРЕМЕТО. ПРИМЕРИ Биоенергийната суровина има потенциал за смекчаване на климатичните изменения, но само ако имаме политика от подходящи стимули Примери: Допълнителен добив на дървесина от стопанисвани гори; Остатъчна маса от стопанисвани гори; Нови засаждения.

5 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В кратко- и средносрочен план (20 50 години) допълнителната сеч би могла да доведе до освобождаване на повече въглерод от този от системата на изкопаеми горива (В<0).

6 ОСТАТЪЧНА МАСА ОТ СТОПАНИСВАНИ ГОРИ Остатъчната маса при сеч обикновено се оставя върху почвата в горите. Ако тя бъде събирана за производство на биоенергия, ще се стигне до загуба на мъртва дървесина, листа и органика в почвата, което на свой ред ще доведе до загуба на въглерод. CN = 0,6 0,9 след 20-години.

7 НОВИ НАСАЖДЕНИЯ а) преобразуване на стопански земи отстраняване на растителност и разораване на почвата причинява емисии на парникови газове б) преобразуване на гори в насаждения от бързорастящи дървесни видове на лице е загуба на въглерод Използването на биомаса ще доведе до ползи за климата едва след г.

8 ВЪГЛЕРОДЕН ЦИКЪЛ СХЕМА НА ДЕЙСТВИЕ деградирали/изоставени земи увеличаване на реколтата Отпадъчни материали Атмосфера Биомаса Биосфера

9 НАМАЛЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ВЪГЛЕРОД ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ БИОЕНЕРГИЙНИ СУРОВИНИ

10 ВЪГЛЕРОДНА ПОЛЗА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПАУЛОВНИЯ КАТО БИОЕНЕРГИЙНА СУРОВИНА Емисиите на въглерод в кг газ/1000 тона сухо вещество за различни източници на енергия са както следва: Нафта- 775; Въглища 550; Пауловния Предназначение на Пауловния: Подходяща за залесяване на застрашени от ерозия терени; Повторно залесяване на опожарени горски масиви; Листната маса наторява почвата; Добив на етанол; Добив на дървесина;

11 АНАЛИЗ НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЕМИСИИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА ДЪРВЕСЕН ВИД ПАУЛОВНИЯ Емисиите на въглерод намаляват, когато деградирали или изоставени гори се използват за насаждения от Пауловния; При опожаряване на горски масиви на лице е загуба на въглерод, но подобрия вариант е да се използва пустеещата земя за засаждения с Пауловния като дори се очаква въглеродна полза в дългосрочен план; Останалата върху почвата листна маса води до усвояване на въглерод в почвата; Прекомерната сеч с цел добив на етанол или допълнителен добив на дървесина би довело до освобождаване на голямо количество въглерод и не би имало никаква полза за околната среда от отлеждането и преработката на Пауловния.

12 ПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИВА ПОЛУЧЕНИ ОТ ОТГЛЕЖДАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА БЪРЗОРАСТЯЩО ДЪРВО ПАУЛОВНИЯ Добив на биодизел; Добив на етанол; Добив на метанол.

13 ПРЕДМЕТ НА ПРОУЧВАНЕ Залесяване на гора с Пауловния на изоставена и/или деградирала земя Рентабилно използване на остатъчна маса в следствие на сеч на гора от Пауловния; Разумно използване на биомаса от Пауловния за производство на бионергия: Оптимално натоварване на терен с насаждения от пауловния с цел добив на дървесина

14 ОБЕКТ НА ПРОУЧВАНЕ Насаждения от Пауловния в околностите на град Севлиево Отглеждане на насаждения от Пауловния върху бедни и песъчливи почви; Приложение на Пауловнията за енергийни цели; Качества на Пауловнията успешно да замества традиционни горива и да намалява замърсяването на околната среда; Стойност на една произведена единица зелена енергия

15 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ефективност Методика за отчитане на въглерод Стандарти за устойчивост за употребата на биомаса Инвестиционно проектиране

16 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Agriculture & Climate Change

Agriculture & Climate Change Селското стопанство и промените в климата Приспособяване & Намаляване на въздействията в контекста на европейската политика Dr. Holger A. Kray Lead Operations Officer, Agriculture & Rural Development The

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Folie 1

Folie 1 Природата на образува отпадъци, но хранителни вещества и местообитания за нов живот! Ние не сме наследили земята от нашите деди, а сме я взели на заем от децата си! Уилям Шекспир 1 Компостиране Ферментация

Подробно

Folie 1

Folie 1 Енергиен и CO 2 баланс на различните процеси за третиране на отпадъците Волфганг Мюлер Universität Innsbruck Institut für Infrastruktur Arbeitsbereich Umwelttechnik Professur Abfallbehandlung und Ressourcenmanagement

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 МЯРКА 1

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Промяна в ЕСТЕ след 2020 г. - предизвикателства и иновации. Правила и процедури за прилагане. Семинар: Изменения в законодателството в областта на околната среда и Европейската система за търговия с емисии

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Diapositive 1

Diapositive 1 Централното топлоснабдяване в България Дял в енергийния баланс на страната Илия Николаев Председател Асоциация на Топлофикационните Дружества в България Панел 1 Стабилен енергиен пазар: Фактор на икономически

Подробно

10.Presentation EcoEnergy_Dec_03_ 2009 PM.ppt Compatibility Mode

10.Presentation EcoEnergy_Dec_03_ 2009 PM.ppt Compatibility Mode Енергиен потенциал на общинските сметища Преглед на съществуващите практики и възможности Павел Манчев София, 3 декември 2009 г. Настояща ситуация населението плаща такса смет фирмите плащат продуктова

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Приложение 1 Кодове и продължителност на магистратурите в семестри за редовно обучение (РО) и задочно обучение (ЗО) РО / ЗО Х не се извършва обучение; Само в случаите: 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 3/Х или Х/4 обучението

Подробно

COM(2019)142/F1 - BG

COM(2019)142/F1 - BG ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 13.3.2019 г. COM(2019) 142 final ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно състоянието

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката В изпълнение

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode] 1 НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ: Емисии и интеграция на ВЕИ София, 22.11.2012 Иванка Диловска Председател на Управителния съвет на Институт за енергиен мениджмънт 2 Баланс ВЕИ - Електроенергиен

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 BULGARIA - TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME CCI Number: 2007CB16IPO008 Kavakli Municipality Lead Partner Project title: For a Better Life 2007CB16IPO008-2011-2-051 Straldzha Municipalitya Partner През

Подробно

Microsoft PowerPoint - conference-dimitrov words

Microsoft PowerPoint - conference-dimitrov words Влияние на природния газ откъде? Професор д-р Константин Димитров Prof. d-r Konstantin Dimitrov Енергия Енергията движещата сила на икономическото развитие Енергията един от стълбовете за устойчиво развитие

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 24.9.2018 г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет: Селскостопански науки Входящ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Преглед и оценка на постигнатите резултати ТРЕТО МЕСТНО ОБУЧЕНИЕ 02 ЮНИ 2015 ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ КАКВО НАПРАВИХМЕ ДО МОМЕНТА Всички данни за енергопотреблението на петте общини са събрани Община Чепеларе данни

Подробно

Стандарти. Норми

Стандарти. Норми Европейски сертификати за дървесни пелети EN plus и Д-р. Инж. Димитър Младенов Председател на УС на Асоциацията за Енергийно Оползотворяване на Биомасата Дървесните пелети са горивен продукт, формиран

Подробно

Справка: Проекти, очакващи класиране (към 5 април 2018 г.) Лого на донорите / Година на кандидатстване Наименование на проекта Цели Източник на финанс

Справка: Проекти, очакващи класиране (към 5 април 2018 г.) Лого на донорите / Година на кандидатстване Наименование на проекта Цели Източник на финанс Справка: Проекти, очакващи класиране (към 5 април 2018 г.) Лого на донорите / Година на кандидатстване Наименование на проекта Цели Източник на финансиране Стойност Продължителност Статус на проекта Размер

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2017) 2842 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Директива на Комисията за изменение на Директива 2008/56/ЕО на Евро

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2017) 2842 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Директива на Комисията за изменение на Директива 2008/56/ЕО на Евро ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 17.5.2017 г. C(2017) 2842 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Директива на Комисията за изменение на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на примерните

Подробно

We drive the change to a sustainable society

We drive the  change to a  sustainable society Кръгова икономика!? Да, но с много условия! Боян Рашев 9 април, 2019 г. София Кръговата икономика цели да спре това! Милиарди тонове Потребление на ресурси на световно ниво Строителни материали Руди и

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАРИ Гората е важна съставна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на планетата. Тя дава убежище на животинските видове, регулира въздушните

Подробно

Microsoft Word - Polezna informacia.doc

Microsoft Word - Polezna informacia.doc С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Печки и котли на биомаса...2 Слънчеви колектори...4 Газови котли...5 Термопомпени системи...6 1 Печки и котли на биомаса Енергоефективните печки и котли на биомаса използват най-евтиното

Подробно