ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н"

Препис

1 ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера на такса битови отпадъци за 2014 година. 3. изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча. 4. изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на размера на местните данъци. 5. приемане на Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. 6. приемане на Наредба за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Сатовча. 7. провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот, публична общинска собственост пасище, мера, съгласно чл. 25, ал. 1 и ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с чл. 45 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 8. провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот, публична общинска собственост пасище, мера, съгласно чл. 25, ал. 1 и ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с чл. 45 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 9. собствеността и ползването на земеделските земи, в собственост на Шамшадин Юсеинов Гъов бивш жител на село Вълкосел. 10. собствеността и ползването на земеделските земи, в собственост на Таир Ахмедов Караахмедов бивш жител на село Вълкосел. 11.

2 собствеността и ползването на земеделските земи, в собственост на Костадин Димитров Джорджев бивш жител на село Сатовча. 12. собствеността и ползването на земеделските земи, в собственост на Джамал Джамалов Чиликов бивш жител на село Кочан. 13. собствеността и ползването на земеделските земи, в собственост на Рамадан Асанов Камберов бивш жител на село Кочан. 14. собствеността и ползването на земеделските земи, в собственост на Иванка Дзанева Шомова жител на село Крън. 15. Молба от Красимир Димитров Низиров жител на село Кочан, относно отмяна на Решение 262 от 31 януари 2013 година на Общински съвет Сатовча. 16. собствеността и ползването на земеделските земи, в собственост на Юсеин Юсеинов Кацаров жител на село Фъргово. 17. освобождаване от такса за детска градина на лицето Марияна Илиева Севриева, ЕГН , с постоянен адрес село Ваклиново, община Сатовча. 18. Молба от Фатме Усева, от село Фъргово за освобождаване от такса за ползване на детска градина. 19. Молба от Зекрем Капинов от село Фъргово за освобождаване от такса за ползване на детска градина. 20. Разни. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. РЕШЕНИЕ 382 На основание чл. 124, ал. 1 до 4, чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Общинският съвет Сатовча актуализира Поименния списък за капиталови разходи на община Сатовча за 2013 година съгласно приложението. 2

3 изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча. РЕШЕНИЕ 383 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА Общинският съвет Сатовча променя Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча, както следва: 1. В Глава ІІ Местни такси, Раздел І Такса за битови отпадъци, чл. 18, т. 6 За сгради на фирми и граждани, строени след 2000 година, таксата се определя върху 50% от данъчната оценка на имота. се променя За сгради на фирми и граждани, строени след 2005 година, таксата се определя върху 50% от данъчната оценка на имота. 2. В Раздел ІІІ - Таксите за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги, чл. 24, ал. 1, изречение последно Намалението се ползва когато децата са настанени в детски заведения (ясли и градини). се променя Намалението се ползва когато децата са настанени в детски заведения (ясли и градини) по едно и също време. 3. В Раздел ІІІ - Таксите за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги, чл. 24, се допълва нова ал. 4 Освобождават се от заплащане на такса за целодневна детска градина и детска ясла деца с ТЕЛК решения, които нямат задължение за посещаване в специализирани детски заведения (деца със специални образователни потребности). 4. В Раздел ІV - Такси за услуги, предлагани в сферата на стопанската и икономическата дейност, осъществявани от физически и юридически лица на територията на общината, подпомагани от Общинска администрация, чл. 40б се допълва нова т. 31 Такса за обработка и разглеждане на искане по параграф 27 от Закона за стопанисването и ползването на земеделските земи за промяна начина на трайно ползване на физически лица 50 лева за един имот. изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на размера на местните данъци. РЕШЕНИЕ 384 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет Сатовча променя Наредбата за определяне и администриране размера на местните данъци, както следва: 1. В Глава ІІ - Местни данъци, Раздел ІV Данък върху превозните средства, чл. 45, ал. 1 За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kw вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление. се променя За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kw вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории Евро 3, Евро 4, Евро 5 и Евро 6, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление. Тези, съответващи на екологичните категории Евро 3 и Евро 4, данъкът се заплаща с 50 на сто 3

4 намаление, а за съответстващите на екологичните категории Евро 5 и Евро 6 с 60 на сто намаление. 2. В Глава ІІ - Местни данъци, Раздел ІV Данък върху превозните средства, чл. 45, ал. 2 За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с екодвигатели, съответстващи на стандартите Евро 2, Евро 3, Евро 4 и Евро 5, данъкът по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 се заплаща с 50 на сто намаление. се променя За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с екодвигатели, съответстващи на стандартите Евро 3 и Евро 4 данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на екологичните категории Евро 5 и Евро 6 и ЕЕV се заплаща с 50 на сто намаление. 3. В Глава ІІ - Местни данъци, Раздел ІV Данък върху превозните средства, чл. 45 се допълва с нова ал. 4 Екологичните категории Евро 3, Евро 4, Евро 5, Евро 6 и ЕЕV се удостоверяват чрез представяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория. приемане на Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. РЕШЕНИЕ 385 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси Общинският съвет Сатовча приема Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча. приемане на Наредба за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Сатовча. РЕШЕНИЕ 386 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8 от Закона за нормативните актове Общински съвет Сатовча приема Наредба за осигуряване на противопожарния ред на територията на община Сатовча. провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот, публична общинска собственост пасище, мера, съгласно чл. 25, ал. 1 и ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с чл. 45 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. РЕШЕНИЕ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет Сатовча дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на част от имот , актуван с АПОС 412 от година, представляващ имот с площ от 0,177 дка.(нула декара и сто седемдесет и седем квадратни метра), находящ се в местността Караджуше, в землището на село Туховища от 4

5 пасище, мера в изоставена нива, съгласно скица-проект, издадена от Общинска служба Земеделие село Сатовча по искане на кмета на общината. 2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до Общинска служба Земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на същия. провеждане на процедура за промяна начина на трайно ползване на имот, публична общинска собственост пасище, мера, съгласно чл. 25, ал. 1 и ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с чл. 45 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. РЕШЕНИЕ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45и, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗСПЗЗ Общинският съвет Сатовча дава съгласието си за промяна начина на трайно ползване на имот , актуван с АПОС 411 от година, находящ се в местността Банян в землището на село Долен от пасище, мера в друга селскостопанска територия, съгласно скица-проект, издадена от Общинска служба Земеделие село Сатовча по искане на кмета на общината. 2. Възлага на кмета на общината да подаде заявление по чл. 78а от ППЗСПЗЗ до Общинска служба Земеделие село Сатовча за промяна начина на трайно ползване на същия. Шамшадин Юсеинов Гъов бивш жител на село Вълкосел РЕШЕНИЕ имот , находящ се в местността Божиме, в землището на село Вълкосел, община Сатовча, с площ 3,876 дка, актуван с АЧОС 417/ година. Таир Ахмедов Караахмедов бивш жител на село Вълкосел РЕШЕНИЕ 390 5

6 Общински съвет Сатовча на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ дава съгласието си да бъде предоставена земя от - имот , находящ се в местността Мокрен, в землището на село Вълкосел, община Сатовча, с площ 3,803 дка. Имотът е образуван от имот , актуван с АЧОС 406/ година. Костадин Димитров Джорджев бивш жител на село Сатовча РЕШЕНИЕ имот , находящ се в местността Дафковица (Палашева река), в землището на село Сатовча, община Сатовча, с площ 3,276 дка. Имотът е образуван от имот 04060, актуван с АЧОС 416/ година. Джамал Джамалов Чиликов бивш жител на село Кочан РЕШЕНИЕ имот , находящ се в местността Бреста в землището на село Кочан, община Сатовча, с площ 2,009 дка, актуван с АЧОС 354/ година - имот , находящ се в местността Боруня, в землището на село Кочан, община Сатовча, с площ 0,419 дка. Имотът е образуван от имот , актуван с АЧОС 355/ година - имот , находящ се в местността Кадънски мост, в землището на село Кочан, община Сатовча, с площ 1,038 дка. Имотът е образуван от имот , актуван с АЧОС 353/ година. 6

7 Рамадан Асанов Камберов бивш жител на село Кочан РЕШЕНИЕ имот , находящ се в местността Пристане, в землището на село Кочан, община Сатовча, с площ 1,805 дка, актуван с АЧОС 403/ година - имот , находящ се в местността Пристане, в землището на село Кочан, община Сатовча, с площ 0,255 дка. Имотът е образуван от имот , актуван с АЧОС 404/ година. Иванка Дзанева Шомова бивш жител на село Кърн РЕШЕНИЕ имот , находящ се в местността Сивек, в землището на село Сатовча, община Сатовча, с площ 6,198 дка, актуван с АЧОС 418/ година - имот , находящ се в местността Полени, в землището на село Сатовча, община Сатовча, с площ 2,046 дка, актуван с АЧОС 419/ година. Молба от Красимир Незиров от село Кочан относно отмяна на Решение 262 от 31 януари 2013 година РЕШЕНИЕ 395 На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет Сатовча отменя свое Решение 262 от 31 януари 2013 година. 7

8 Юсеин Юсеинов Кацаров бивш жител на село Фъргово РЕШЕНИЕ имот , находящ се в местността Тузлуолан, в землището на село Фъргово, община Сатовча, с площ 2,637 дка. Имотът е образуван от имот , актуван с АЧОС 359/ година - имот , находящ се в местността Тузлуолан, в землището на село Фъргово, община Сатовча, с площ 0,379 дка, актуван с АЧОС 358/ година. освобождаване от такса за детска градина на лицето Марияна Илиева Севриева, ЕГН , с постоянен адрес село Ваклиново, община Сатовча. РЕШЕНИЕ 397 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча Общинският съвет Сатовча освобождава от такса за детска градина г-жа Марияна Илиева Севриева, ЕГН , с постоянен адрес село Ваклиново, община Сатовча до навършване на 6-годишна възраст на детето й Мариян Валериев Севриев. Молба от Фатме Усева, от село Фъргово за освобождаване от такса за ползване на детска градина. РЕШЕНИЕ 398 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча Общинският съвет Сатовча освобождава от такса за детска градина г-жа Фатме Рамизова Усева, с постоянен адрес село Фъргово, община Сатовча на детето й Миглена Ахмедова Усева. Молба от Зекрем Капинов от село Фъргово за освобождаване от такса за ползване на детска градина. РЕШЕНИЕ 399 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сатовча Общинският съвет Сатовча освобождава от такса за детска градина Зекрем Капинов с постоянен адрес село Фъргово, община Сатовча на детето му Зекрем Зекремов Капинов. 8

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. Докла

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. Докла ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРОТОКОЛ 3 година От заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 30 декември 2015 Дневен ред: 1. относно актуализация на Поименния списък за капиталови разходи

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/288-решения-от-17-з-е Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 17 з-е РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХVІI заседание, проведено на 18.12.2013 г. На основание чл.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;      Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 120 протокол 17/ г. на Общ От решение 120 протокол 17/ 18.05.2017г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 120 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища Общински съвет - Маджарово приема Доклада

Подробно

т.05

т.05 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян Относно: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 183 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Препис! Р Е Ш Е Н И Е 407 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Препис! Р Е Ш Е Н И Е 407 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 407 Относно: Приемане на годишен финансов отчет на общинско дружество Прогрес-строй 56/17.04.2019 г., предложена от председателя на Общински съвет - Рудозем г-н Владимир Антонов Янков и на основание чл.21,

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

Microsoft Word - protokol_44_467

Microsoft Word - protokol_44_467 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУБРАТ ======================================================= ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ Протокол 44 от проведено заседание на 29.05.2015г. по точка шеста от дневния ред ОТНОСНО: Определяне на маломерни

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност Р Е Ш Е Н И Е 308 Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници /за периода 207-2020г./ Р Е Ш Е Н И Е 308 На основание чл.2 ал. и ал.2 от Закона за

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 2045 e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Методиката за

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно