10England

Размер: px
Започни от страница:

Download "10England"

Препис

1 УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Министерство на финансите Дирекция Вътрешен контрол 1

2 Структура на публичния сектор във Великобритания - Общ преглед Две нива на управление централно местно Усложнена система Поради ползването на допълнителни структури от централната власт на Регионални служби Агенции и Извънведомствени публични органи Различни нива на местно самоуправление общини, графства, енории Силен контрол от страна на ЦП Финансова зависимост от ЦП 2

3 Структура на публичния сектор във Великобритания Централно правителство Министерства Регионални служби Агенции Извънведомствени публични органи (ИПО) Здравно-осигурителна система Местна власт Общински съвети Полиция и Служба противопожарна и аварийна безопасност 3

4 Рамка за управление на риска във Великобритания Какво имаме предвид под риск? Рисковете за постигане на целите на организациите - неблагоприятни последствия - потенциални възможности Управлението на риска е добре установено 4

5 Защо е необходимо управлението на риска? Изискването не е законоустановено Счита се за елемент от най-добрите управленски практики Допълнително се стимулира от Необходимостта от постигане на поставените цели Насърчава се от политиците, обществеността и медиите Повишен риск от завеждане на съдебни дела 5

6 Защо е необходимо да бъде възприето управлението на риска? Изисква се като елемент от организацията на корпоративното управление: Всеки обект изготвя собствени балансови отчети Собствени управленски отчети (Отчет за ВК) Общите принципи са описани в стандарт, разработен от Независимата комисия по добро управление при предоставянето на публични услуги Специфични насоки за всеки сектор 6

7 Типичен отчет относно вътрешния контрол Отчетът относно вътрешния контрол включва: Потвърждение относно това, че ГС/ГИД носи отговорност за поддържането на вътрешния контрол Обяснение относно това, че системата за вътрешен контрол е разработена по начин, който позволява управление на рисковете, без да ги елиминира Препратка към процеса на идентифициране на рискове Потвърждение относно това, че през годината са следвани съответните процеси Потвърждение относно това, че ГС/ГИД носи отговорност за прегледа на ефективността на вътрешния контрол и описание на процесите (Когато това бъде счетено за целесъобразно) обяснение на предприетите в резултат на прегледа действия 7

8 Липса на единен правителствен подход към управлението на риска Единна политика, но няма единен правителствен подход към управлението на риска Общи указания от страна на МФ Оранжева книга, 2004 г. Рамка за оценка на управлението на риска, 2009 г. Изграждане на култура на управление на риска, 2001 г. Указания на Служба Държавна търговска дейност Управление на риска с партньорите, предоставящи услуги Специфични секторни указания здравеопазване, образование НО винаги въз основа на указания без да се следва подробен и конкретно разписан подход. 8

9 Подчертава, че: Модел на управление на риска Рисковете трябва да се управляват непрекъснато и целогодишно Управлението на риска е циклично Необходимостта от комуникация и усвояване на знания 9

10 Рамка за оценка на управлението на риска 10

11 Текущи горещи теми Информационен риск Въпроси, свързани с репутацията Отделно докладване на равнище централна власт 11

12 Прилагане управлението на риска в различни сфери от публичния сектор Образование Съвет за финансиране на висшето образование в Англия - указания от 2001 г. Здравеопазване The NHS Litigation Authority (Служба за водене на съдебни дела към НЗОК) Министерства Министерство на финансите и Министерство на вътрешните работи Местна власт Лондон, Общинска администрация Tower Hamlets 12

13 Категории рискове? Обхват на категориите - идентифицирайте рисковете само в няколко ясно разграничими категории, НО ползвайте подробни заглавни обозначения, за да идентифицирате първопричините, които пораждат рисковете Често зависят от типа организация Често липсва яснота между отделните категории По-добре е да се мисли за Първопричините за рисковете? Тяхното въздействие? 13

14 Риск от промяна Категории рискове? Всичко ново или области, в които организацията няма опит Нови системи Нов персонал Нови проекти Нови дейности Оперативен риск Външни Неспазване на крайни срокове Непостигане на цели Неспазване на стандарти за качество Неполучаване на очаквано финансиране Неполучаване на очаквани приходи и такси Неконтролиране на бюджета Риск от измама Политически риск Икономически риск Социо-културен риск Технологичен риск Правен/регулаторен риск Риск, свързан с околната среда 14

15 Категории рискове? Въздействие: Финансово Оперативно Репутация Причини: Промяна Оперативни Външни 15

16 Ключови роли Ръководство (Висше ръководство, Съвет) Одитен комитет Комитет по риска Вътрешен одит Ръководители на структури и административни звена Риск шампиони Служители 16

17 Подходи за идентифициране на рисковете Отдолу нагоре - Исторически опит; Общи дискусии; Самооценка на контролния риск; Процес на бизнес планиране; Процеси, свързани с изпълнението на дейността Отгоре надолу - Дискусионни срещи; Независима оценка; Обзорен преглед на външната среда Необходимо е съчетание между подходите отгоре надолу и отдолу нагоре При следване на двата подхода едни и същи рискове ли са идентифицирани? Успяват ли ръководителите на ниски административни постове да се справят с рисковете, които будят най-голяма загриженост у висшето ръководство? 17

18 Какво може да се обърка? Рисковете, будещи най-голяма тревога у висшето ръководство не са тези, които управляват ръководителите на по-ниско ниво Ръководителите идентифицират само онези рискове, които могат да контролират и управляват Рисковете се идентифицират механично когато: Това не се прави периодично Ръководителите не винаги търсят нови и променени рискове. 18

19 Ключови роли Защо нещата не се случват? Липса на интерес от страна на висшето ръководство Различни възгледи по отношение на риска Висше ръководство Други служители Липса на последващо обучение Организация на процеса Сложна методология Организацията не приема рисковете Процесът не е интегриран Документация и подкрепа Недостатъчна подкрепа (Хартиени носители; Интранет; Стандартизирани документи; Софтуер) Напредък при мониторинга Напредъкът не е обект на мониторинг 19

20 Как се случват нещата в практически план? Ключови роли Висше ръководство Ръководител, отговарящ за риска Отличници в управлението на риска Обучение Организация на процеса Ясна и разбираема методология Управлението на риска е част от общото управление Свързано е с целите на организацията Интегрирано докладване Документация и подкрепа Хартиени носители Интранет Стандартизирани документи Софтуер? Напредък при мониторинга Рамка за зрялост Редовни прегледи НО вграждането отнема време 20

21 ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА ПРАКТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 1. Управлението на риска е осъзната необходимост от ръководството на организациите. 2. Всички организации прилагат този инструмент независимо от липсата на законово изискване за въвеждане на управление на риска. Основните ключови аспекти, характерни за всяка организация са: идентифицират се само съществени рискове, като те се категоризират в зависимост от първопричините за тяхното възникване (в резултат на промяна, оперативни рискове или външни рискове) и въздействието им върху организацията; рисковете се идентифицират отгоре надолу и отдолу нагоре. рисковете трябва да се управляват непрекъснато и целогодишно управлението на риска е циклично отчита се необходимостта от комуникация и усвояване на знания отчет за вътрешния контрол и публичност 21

22 Полезни сайтове: (Контрол и одит / Информационна система за финансово управление и контрол)

23 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! ВЪПРОСИ Този документ/материал се изготвя в изпълнение на проект Засилване на управленската отговорност и укрепване на финансовото управление и контрол в централната и общинската администрация, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет. 23

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

Подробно

5Ozenka-prior

5Ozenka-prior ОЦЕНКА И ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ Министерство на финансите Дирекция Вътрешен контрол 1 Роля на оценката на риска(1) Рисковете са идентифицирани, какво разбрахме до момента за тях? Наименование и място

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2014 г. Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, гр. София Одитният комитет в "София Комерс - Заложни Къщи" АД е създаден съг

ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на София Комерс - Заложни Къщи АД, гр. София Одитният комитет в София Комерс - Заложни Къщи АД е създаден съг ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, гр. София Одитният комитет в "София Комерс - Заложни Къщи" АД е създаден съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

Amalipe_-presentation (1)

Amalipe_-presentation (1) Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе * Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе е най-голямата ромска организация, която работи за по-добро образование и равноправно интегриране

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд”

Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд” Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд 1. Смятате ли, че съдът във вашия град работи ефективно и прозрачно?, напълно, но

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определе ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИСКАЛНИЯ СЪВЕТ ЗA 2019 г. Програмата за 2019 г. е разработена въз основа на целите за дейността на Фискалния съвет, определени чрез Закона за публичните финанси, Закона за Фискалния

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

contribution_bg_Sofia

contribution_bg_Sofia КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация

Подробно