Разпределение_ТП_3_клас 2019

Размер: px
Започни от страница:

Download "Разпределение_ТП_3_клас 2019"

Препис

1 на урока Седмица Вид на урока УТВЪРДИЛ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 3. Директор:... Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Учебни ресурси (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 1 ВД ЗНАМ И МОГА ОТ ВТОРИ КЛАС 2 2 З СЕДМИЧНА ПРОГРАМА Морски фар 32 седмици по 1 час седмично Посочва различни начини за студена обработка на хранителни продукти и начини за засаждане на луковици. Знае за произхода на текстилните, за приложението на лоста в техниката и бита, за значимостта на всяка професия и за местата, където се купуват стоки за дома и се ползват услуги. Може да обработва безопасно хартия, текстил, пластмаса и други, като посочва правилните и безопасни начини за работа при изработване на изделия за бита, модели и играчки за свободното време. Прилага начини за оформяне и залепване на цилиндър от хартия. Изработва модели с помощта на печатни разгъвки на цилиндър. Избира подходящ начин за залепване на вътрешния цилиндър, за да може да използва програмата и през втория срок. Решаване на входящ тест; Получаване на инструкции за безопасна работа с и инструменти; Уводен инструктаж за безопасна работа с и инструменти. Актуализиране на знания за получаване на цилиндър от хартия или картон; Запознаване с начини за оформяне на цилиндър; Изработване на седмична програма Морски фар. тест за входно ниво от 3 3 НЗ ЕЛЕКТРИ- ЧЕСТВОТО НЕОБХОДИМО И ПОЛЕЗНО. Закачалка за слушалки Свързва ролята на електричеството с подобряване на бита и труда на човека. Посочва предназначението на кухненските електрически уреди и правилата за употребата им. Оценява своята работа и работата на другите по зададени критерии. Усвояване на знания за ролята на електричеството за подобряване на бита и труда на човека; Изработване на закачалка за слушалки. 4 4 НЗ В КУХНЯТА Кутия за рецепти Предлага рецепта за приготвяне на здравословна храна. Посочва предназначението на кухненски електрически уреди и правила за употребата им. Изрязва листчета от хартия за рецепти. Усвояване на знания за кухненските електрически уреди; Изработване на кутия за рецепти.

2 5 5 НЗ ФОРМА И КОНСТРУКЦИЯ Тунел които са направени, и с тяхната форма. Изработва макет на тунел. Усвояване на знания за здравината и устойчивостта на конструкциите в зависимост от те, от които са направени, и тяхната форма; Демонстриране на опит за увеличаване на здравината чрез придаване на подходяща форма; Изработване на макет на тунел. 6 6 ЗНЗ КРЪГОВРАТ НА МАТЕРИАЛИТЕ Кошче за отпадъци Познава необходимостта от повторна употреба на те рециклиране. Изработва изделия, като комбинира различни (хартия, пластмаса, дървесина). Разпознава и суровини, включително и пластмаса, и посочва тяхната употреба в бита. Посочва възможности за повторно използване на хартия, метали и пластмаси. Запознаване с необходимостта от повторна употреба на те; Проучване на пунктовете за предаване на вторични суровини и местата за разделно събиране; Изработване на модел на кошче за отпадъци. 7 7 НЗ ПО-ЗДРАВИ И ИЗДРЪЖЛИВИ Замък които са направени, и с тяхната форма. Изработва модели на технически или архитектурни обекти чрез печатни разгъвки. Използва достъпни технологични операции за ръчна обработка на. Провеждане на опит за определяне на здравината на конструкцията; Формиране на умения за екипна работа; на макет на замък; Формиране на умения за презентиране на проект и изтъкване на предимствата на екипната работа. 8 8 ЗНЗ В МАГАЗИНА Чети етикета Актуализира знанията за стоки и услуги. Прави скица на изделие, като посочва размери на отделни части. Разпознава няколко знака за визуална комуникация върху етикетите. Актуализира знанията и уменията за чертане на правоъгълник, който да послужи за етикет на продукт. Усвояване на знания за стоки и услуги; Изработване на етикет на хранителен продукт; Запознаване със значението на различни знаци върху етикета. 9 9 НЗ СГРАДИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ Възрожденска къща които са направени. Изработва макет на българска възрожденска къща. изделия и модели. Оценява своята работа и работата на другите по зададени критерии. Запознаване със строителни, със здравината и устойчивостта на конструкциите в зависимост от те, от които са направени; Затвърдяване на знанията и значението на непрекъснатата дебела линия и на прекъсваната тънка линия в графични изображения З НОВ ЖИВОТ ЗА СТАРИТЕ ВЕЩИ Куклено шоу Изработва изделие от текстил, като реже, шие, преплита или връзва. Прилага повторна преработка на те, като поправя скъсани копчета и играчки. Изработва изделия, като комбинира различни. Усвояване на знания за повторна преработка на те; на кукла от чорап. учебник по ТП за 3 албум по ТП за 3

3 11 11 ЗЗ ЗА КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА Картичка НЗ ЕЛАСТИЧНОСТ И ПЛАСТИЧНОСТ Паяк НЗ ДА ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯТА У ДОМА. Грейка за яйце НЗ НЕЗАМЕНИМИЯТ ХЛАДИЛНИК Поставка за бележки З ПОВТОРНА УПОТРЕБА НА ОПАКОВКИТЕ Торбесто мече З ЕЛАСТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ХАРТИЯ Клоун НЗ РЕКЛАМИТЕ СА НАВСЯКЪДЕ Рекламен сувенир и видеоклип НЗ РАБОТА С МЕТАЛ Трансформер Изработва изделия, свързани с празници и обичаи. Описва посрещането на Новата година в различни страни. Сравнява свойствата пластичност и еластичност на те. Изработва изделия, като комбинира различни (хартия, картон, пластмаса, метално фолио, тел). Обработва разнообразни, като реже, огъва, пробива. Свързва ролята на електричеството с подобряване бита и труда на човека. Изброява начини за пестене на енергията при отопление и осветление на сградите и жилищата. Изработва изделия от текстил, като реже, преплита, шие или връзва. Разчита графичен технологичен план. Сравнява трайността на отделни храни и правила за тяхното съхраняване. изделия. Посочва вещи за повторно използване. Изработва изделия, като комбинира различни. Използва опаковки и други при изработване на изделия. които са направени, и с тяхната форма. Разчита графичен технологичен план. Познава начини за оформяне на еластични елементи от хартия. Определя основни етапи и необходимите за изработване на играчка. Определя места за залепване на отделни елементи. Изброява начини за рекламиране на стоки и услуги. Изработва изделия, като комбинира различни метално фолио, тел. Актуализиране на знания за посрещане на Новата година в различни страни; на картичка за коледните и новогодишните празници. Провеждане на опит за установяване еластичността и пластичността на те; Разчитане на графичен технологичен план; Изработване на играчка Паяк от ластик и мъхеста телчица. Провеждане на опит за установява-не, че някои предпазват от студ по-добре от други; Дискусия за това как може да се пести енергия за отопление и осветление в жилището; от текстилни на грейка за прясно сварено яйце. Усвояване на знания за трайността на отделни храни и тяхното съхраняване; Усвояване на правила за използване на хладилника; Разчитане на технологичен процес и изработване на поставка за бележки за хладилник. Провеждане на опит за установяване на издръжливостта на велпапето; Изработване на приспособление за събиране на полиетиленови торбички. Задълбочаване на знанията за еластични елементи от хартия; Задълбочаване на знанията за определяне на основни етапи при изработване на модели и играчки; Усъвършенстване на уменията за изработване на играчка. Анализиране и сравняване на рекламни ; Определяне същността и ролята на рекламата; Изработване и представяне на рекламен продукт сувенир и видеоклип. Усвояване на знания за металите, за тяхното приложение, свойства, методи за обработка; Обработване на метални тел и фолио, при направа на играчка.

4 19 19 НЗ ПРЕДПРИЕМАЧИ Поставка за мобилен телефон НЗ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПО-ТРЕБИТЕЛИ Мартенски базар З ЗА ПРАЗНИКА Опаковка за подарък З КРАСИВИ ВЪЗЛИ Шнурче НЗ ОТГЛЕЖАНЕ НА РАСТЕНИЯ Зелен кът в стаята З ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ Кошничка за цветя З ВЕЛИКДЕН Поставки за яйце Свързва значимостта на идеите и новаторството с възможности за удовлетворяване на желанията на потребителите. Илюстрира чрез рисунки или скици своите идеи за изработване на модели. Познава необходимостта от повторна преработка на те. Разбира връзката между потребители и производители. Изработва изделия от текстил, като реже, връзва и шие. Изработва изделия, като комбинира различни хартия, картон, пластмаса, метално фолио. Изработва изделия от текстил, като реже, връзва и шие. Изработва изделия, като комбинира различни текстил, пластмаса. Прилага различни начини за подобряване условията за отглеждане на растенията, обогатяване състава на почвата, поливане, укрепване на растенията. Прилага различни начини за подобряване условията за отглеждане на растенията. Познава необходимостта от повторна преработка на те рециклиране. Разпознава изделия от изкуствени пластмаси. Изработва изделия, като комбинира различни хартия, картон. Усвояване на знания за предприемачите, за техните качества, за ролята им в обществото; Представяне на идея за поставка на мобилен телефон, като се прави скица; Изработване на поставка за мобилен телефон от ролка на тоалетна хартия. Усвояване на понятията потребител и производител; Формиране на представи за дейностите на потребители и производители и връзките между тях; Осъществяване на проектна работа в екип за организиране на мартенски базар; Изработване на мартеници Гривни на приятелството. Запознаване с начини за опаковане на предмети с различна форма; Формиране на умения за естетично опаковане на подаръци; Изработване на кутия за подарък от готова разгъвка и организиране на групова дейност за опаковане и украсяване на колективен подарък. Задълбочаване на знанията и уменията за технологията на обработка на текстилни чрез връзване; Изработване на шнурче, косичник или ключодържател чрез връзване на текстилни нишки и декорация с пластмасови мъниста. Запознаване с условията, необходими за живота на растенията, и начините за подобряването им; Направа на зелен кът в ната стая; Изработване на картотека на растенията. Запознаване с грижите, които полагаме за откъснатите цветя, за начините на подреждането им, за възможностите да удължим живота им; Формиране на умения за аранжиране на цветя; Изработване на кошничка от кофичка за кисело мляко. Разширяване на знанията за Великден; Изработване на поставки за яйце; Анализ на графично технологично табло и самостоятелно определяне на последователността за извършване на операциите.

5 26 26 НЗ КОМБИНИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ Танцьор Изработва изделия, като комбинира различни хартия, картон, пластмаса, метално фолио, тел. Разпознава изделия от изкуствени. Сравнява свойствата пластичност и еластичност на те. Илюстрира чрез рисунки или скици своите идеи за изработване на модели. Изработва изделие, като оразмерява отделните му части. Разширяване на знанията за комбиниране на ; Изграждане на умения за оразмеряване на частите на изделие; Усъвършенстване на уменията за изработване на изделия чрез комбиниране на З КАТО МАЙСТОРИТЕ Картини от конци Изработва изделия от текстил, като реже, връзва и шие. Изработва изделия, като комбинира различни хартия, картон, пластмаса, метално фолио, тел. Прави скица на изделие, като посочва размери на отделните части. Задълбочаване на знанията за текстилните и за начините на обработването им; Изграждане на умения за изработване на изделие от картон и конци, като се използват елементи от текстилната графика; Анализиране и доочертаване на графична схема на картичката З КАК СЕ ЗАДВИЖВАТ ИГРАЧКИТЕ Ракетоплан Разпознава изделия от изкуствени пластмаси, гума. Сравнява свойствата пластичност и еластичност на те. Конструира по указания модели от подръчни. Усвояване на знания за еластичната сила и еластичните двигатели; Експериментално установяване от учениците на връзката между опъването на ластика и разстоянието, на което се изстрелва предметът; Изработване на макет на космодрум, модел на ракетоплан и пусково устройство с ластично изстрелване НЗ В СТОПАНСКИЯ ДВОР Домашни животни Разбира необходимостта от грижите за домашните животни. Илюстрира чрез рисунки или скици своите идеи за изработване на модели. Усвояване на знания за благо-приятните условия за отглеждане на домашни животни; Изработване на макети на домашни животни от хартия; Разработване на проект за отглеждане на домашни животни НЗ МАКАРИ И РОЛКИ Асансьор Конструира по указания модели от подръчни, като използва макари. Усвояване на знания за макарите за техния вид и приложението им; Овладяване на умения за моделиране на механизми с макари; Изработване на движещ се модел на подемник за строителна площадка НЗ ОТ ЗЪРНОТО ДО ХЛЯБА Фермерски пазар Описва типични дейности на популярни професии, свързани с производство на стоки и услуги. Разказва за производството на конкретен продукт. Усвояване на знания за производството на конкретен продукт хляб и професии, свързани с производството му; Разработване на екипен проект за организиране на фермерски пазар; Изработване на макет на сергия.

6 32 32 ИД КАКВО НАУЧИХ В ТРЕТИ КЛАС Вече знам и мога Сравнява трайността на отделни храни и правила за тяхното съхраняване. Разбира необходимостта от грижите за домашните животни. Познава необходимостта от повторна преработка на те рециклиране. Познава предназначението на макарите в техниката и бита. Свързва ролята на електричеството с подобряване на бита и труда на човека. Изброява начини за рекламиране на стоки и услуги. Разбира връзката между потребители и производители. Определя основни етапи при изработване на Решаване на изходящ тест; Разширяване на уменията за решаване на тест; Усъвършенстване на уменията за самооценка. Разработил:.... (Име, фамилия, подпис)

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х 1 часа = 32 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 часа

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и за 3. клас 32 седмици х 1 час седмично = 32 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

Разпределение ТП 2 клас 2019

Разпределение ТП 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 2. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица

Подробно

Разпределение по ТП за 1 клас 2019

Разпределение по ТП за 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Разпределение ТП 4 клас 2019

Разпределение ТП 4 клас 2019 по ред Уч. седмица УТВЪРДИЛ Директор:...... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 4. клас Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предпр

поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предпр поред Учебна седмица поред Тема на урочната единица Вид урочна единица ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 1. клас Компетентности като очаквани

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии за 5. клас по ред Уч. седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи

Подробно

Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd

Razpredelenie 6 klas NEW 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 5 клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) на урока Седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

Razpredelenie 7 klas 2019.indd

Razpredelenie 7 klas 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 7. по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор

(пълно наименование на училището) Утвърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по инфор ...... (пълно наименование на училището) твърждавам!... (име и фамилия, подпис, печат) ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ по информационни технологии за 10. клас Изготвил:... (подпис).

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Самостоятелно довършва модел по собствена идея. Работи с допълнителни

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

Cover T book_Iz Izk 4

Cover T book_Iz Izk 4 Утвърдил Директор:. (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по предмета ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за 4. клас Годишен брой часове за изучаване на предмета в 4. клас 68 часа. по Учебна

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

Разпределение ИИ 2 клас 2019

Разпределение ИИ 2 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележ ки. Всяка една от т емит

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

План на урок: Хранилка за птици Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в тематична област Домашен бит и техника за 2 к

План на урок: Хранилка за птици Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в тематична област Домашен бит и техника за 2 к План на урок: Хранилка за птици Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в тематична област Домашен бит и техника за 2 клас Цел на урока: те използват поне 2 стратегии за

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

T Book tialo 4 klas.indd

T Book  tialo 4 klas.indd Тодорка Николова Йорданка Пейчева Силвия Гърневска Светла Ананиева Валентин Ананиев КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за четвърти клас Варна, 2019 КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към КОНСУЛТ ДМ ЕООД УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА 15 от 24.09.2004

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка по учебен предмет УЧЕБНА ПРАКТИКА: ПО СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1618/10.12.2008

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Информационни технологии за X клас ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици X 1 часа седмично = 18 часа по ред Учебна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

УТВЪРДИЛ: ЗАВЕРИЛ:

УТВЪРДИЛ: ЗАВЕРИЛ: УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ СТРОИТЕЛ, СПЕЦИАЛНОСТ СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ (обучение по рамкова програма Б ) Наименование и код на професионалното

Подробно

СДРУЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ ФРИЗЬОР СПЕЦИАЛНОСТ ФРИЗЬОРСТВО (обучение по рамкова програма Б ) Наименование и код на професионалното направление Наименование и код на професията

Подробно

УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за V клас Директор:... (име, фамилия, подпис) по ре

УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за V клас Директор:... (име, фамилия, подпис) по ре УТВЪРДИЛ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебня предмет Технолог предпремачество за V Дректор:... (ме, фамля, подпс) по ред Учебна седм ца по ред Тема на урочната еднца Вд урочна еднца Компетентност

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

55 СУ ПЕТКО КАРАВЕЛОВ гр. София Утвърдил: Директор:... / Таня Иванчева / проект/име/ Великден в училище-2019г. по програма: Вътрешноучилищни проекти И

55 СУ ПЕТКО КАРАВЕЛОВ гр. София Утвърдил: Директор:... / Таня Иванчева / проект/име/ Великден в училище-2019г. по програма: Вътрешноучилищни проекти И 55 СУ ПЕТКО КАРАВЕЛОВ гр. София Утвърдил: Директор:... / Таня Иванчева / проект/име/ Великден в училище-2019г. по програма: Вътрешноучилищни проекти ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩОТО ЛИЦЕ / МО, КЛАС/ ИМЕ

Подробно

Copy of Приложение 1-Техн. спец.

Copy of Приложение 1-Техн. спец. Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Артикул Изисквания Ориенти Мярка Опаковка ровъчни кол-ва 1. Прах за пране - бяло 600 Кг 2 кг Да е подходящ за всички видове тъкани. Да не алергизира. Мостра. 2. Прах

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома SMARTEL Цели на проекта Приемането на мерки за енергийна ефективност насочва индустрията на сградни

Подробно