Microsoft Word - Ec_activity_text_ doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Ec_activity_text_ doc"

Препис

1 Обзор на икономическата активност в България към края на трето тримесечие на 212 г. Икономическата активност у нас се забавя през първите девет месеца на 212 г. в сравнение със същия период на предходната година. Реалният растеж на БВП от.9% се дължи основно на бавно възстановяващото се вътрешно търсене. Външнотърговският баланс е на дефицит в резултат на забавящата се икономическа активност в еврозоната и целия Европейския съюз, което се отразява на по-ниските темпове на растеж на българския износ. Брутният външен дълг на страната нараства, като към края на септември 212 г. достига 36. млрд. евро. Основен принос за нарастването му има емитирането на държавни евро облигации с петгодишен матуритет през юли на стойност 9 млн.евро., средствата от които следва да бъдат използвани за погасяване на дълга, падежиращ през януари 213 г. Състоянието на пазара на труда продължава да се влошава, като безработицата нараства до 12.3%, което рефлектира върху песимистичните очаквания на потребителите за подобряване на финансовото им състояние и ограничава възстановяването на вътрешното търсене. След отчетени дефицити през първите две тримесечия на 212 г., и излишък от 4. млн.евро през третото тримесечие, салдото по текущата сметка на платежния баланс за периода януари септември възлиза на 26.1 млн. евро. Въпреки това, акумулирано за предходните 12 месеца текущата сметка на платежния баланс е на дефицит от 86.9 млн.евро. в резултат на забавящите се темпове на износ от началото на годината. Салдото по капиталовата и финансовата сметка (общо) възлиза на млн.евро на годишна база. Валутните резерви на БНБ нарастват с 18.8% на година база (или с 4.8 млрд. лв) и в края на септември стойността им е 3.3 млрд.лв. Графика 1. Динамика на текущата, капиталова и финансова сметка и валутните резерви млн. евро, год.база Изменение на валутните резерви Дефицит по текущата сметка Салдо по капиталова и финансова сметка Динамиката на текущата сметка се определя основно от влошаващия се търговски баланс, който към края на третото тримесечия достига -368 млн.евро на годишна база. Положителните салда по услугите (248 млн.евро) и текущите трансфери (1297 млн.евро) не са достатъчни, за да компенсира нарастващия дефицит по търговския баланс, а нетната отрицателна стойност на доходите допринася с млн.евро за дефицита по текущата сметка. Дирекция Координация, анализ и политика на регулаторната и надзорната дейност 1

2 Графика 2. Динамика на текущата сметка и нейните компоненти млн. евро, год. 6 база Текущи трансфери, нето Доход, нето Услуги, нето Търговски баланс Текуща сметка Графика 3. Динамика на финансовата сметка и нейните компоненти млн.евро, год.база Други инвестиции, нето Портфейлни инвестиции, нето Преки инвестиции, нето Финансовата сметка Продължава тенденцията на намаляване на отрицателното салдо по финансовата сметка, като към края на септември 212 г. то се свива до -143 млн.евро на годишна база. Основен принос за това имат положителната нетна стойност на портфейлните инвестиции, възлизаща на 3 млн.евро спрямо септември 211 г. Причина за входящия поток портфейлни инвестиции у нас е емисията държавен дълг през юли, за закупуването на която бяха допуснати само чуждестранни агенти. Тези средства ще се използват за погасяване на глобалните облигации, падежиращи в началото на 213 г., когато ще бъде реализиран изходящ поток по потрфейлните инвестиции. Другите инвестиции също имат принос за подобряващата се финансова сметка на год. база, като отрицателната им нетна стойност се свива до -11 млн.евро през последните 12 месеца. Обемът на нетните преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната от началото на годината до края на месец септември 212 г. е млн. евро, което е със 26 млн.евро повече от същия период на предходната година. В основната си част те са под формата на дялов капитал в размер на 636. млн.евро. Реинвестираната печалба възлиза на 7.1 млн.евро., която обаче е в по-малък размер от стойността й за същия период на предходната година (16.4 млн.евро). Инвестициите в други видове капитал у нас са положителни за първите девет месеца на 212 г. (26 млн.евро) в сравнение с отрицателната им стойност за същия период на предходните две години. Таблица 1. Динамика на ПЧИ в България по вид инвестиция III'29 III'21 III'211 III'212 Общо Реинвестирана печалба Дялов капитал Друг капитал Бележка: Данните са млн.евро., акумулирано от началото на съответната година. Водещ отрасъл по привлечени нетни чуждестранни инвестиции през деветмесечието на 212 г. е Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода, в който са разпределени 341. млн.евро. Секторът Транспорт, складиране и съобщения привлича млн.евро от преките инвестиции у нас през първите Дирекция Координация, анализ и политика на регулаторната и надзорната дейност 2

3 девет месеца на годината. След него се нарежда секторът Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството, в който са инвестирани 267 млн.евро от началото на годината до края на септември 212 г. Секторите, които отчитат отрицателен нетен поток на ПЧИ в страната за деветте месеца на годината са Преработваща промишленост ( млн.евро), Финансово посредничество ( млн.евро) и Операции с недвижими имоти (-13.1 млн.евро). Таблица 2. Динамика на ПЧИ в България по икономически сектори III'29 III'21 III'211 III'212 Строителство Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода Хотели и ресторанти Селско, ловно, горско и рибно стопанство Преработваща промишленост Транспорт, складиране и съобщения Добивна промишленост Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството Финансово посредничество Бележка: Данните са в млн.евро, акумулирано от началото на съответната година Източник:БНБ. От началото на 212 г. размерът на брутния външен дълг на страната нараства, като към края на септември 212 г. достига 36. млрд. евро. Основен принос за ръста на дълга с.3% на годишна база имат държавното управление (2. пр.п.) и вътрешнофирмения дълг (1.6 пр.п.), който по своята същност са преки чуждестранни инвестиции. През юли правителството емитира държавен дълг на стойност 9 млн.евро под формата на евро облигации с петгодишен матуритет. Брутният външен дълг към банковия сектор и Други сектори имат отрицателен принос към изменението на общия дълг на годишна база съответно от (-1.9 пр.п.) и (-1.4 пр.п.). Графика 4. Динамика на брутния външен дълг по институционални сектори %, пр.п. (на год. база) Източник: БНБ Вътрешнофирмен дълг (ПЧИ) Други сектори Банки Държавно управление Брутен външен дълг (%) В резултат на емисията евро облигации, относителният дял на външния дълг на държавното управление нараства от 7.8% в края на 211 г. на 9.4% в края на септември 212 г. Частният небанков външен дълг запазва относителния си дял от 76%, което представляват дългосрочни чуждестранни инвестиции в българската икономика. Матуритетната структура на външния дълг също се променя, като от края на 211 г. до края на третото тримесечие на 212 г. дългосрочният външен дълг нараства с 1.1 млрд. евро, а краткосрочният намалява с -.4 млрд.евро. В относително измерение, дългосрочният дълг доминира, като делът му нараства от 72.3% в края на 211 г. до 74% в края на септември тази година. Графика. Динамика на брутния външен дълг по матуритетна структура %, пр.п. (на год.база) Краткосрочен дълг Дългосрочен дълг Брутен външен дълг (%) Дирекция Координация, анализ и политика на регулаторната и надзорната дейност 3

4 Разпределението на брутния външен дълг в Други сектори към септември 212 г. е доминирано от Операции с недвижимо имущество (.%), Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода (21.%) и Търговия (1.%), като най-малък дял заема Преработващата промишленост (7.%). Графика 6. Отраслова структура на брутния външен дълг на "Други сектори" към септември 212 г. Финансово посредничество 8.% Търговия 1.2% Транспорт, складиране и съобщения 9.6% Строителство 9.4% Други 8.% Операции с недвижимо имущество.4% Преработваща промишленост 6.8% Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода 21.6% Кредитната активност на банките у нас спрямо нефинансовите предприятия запазва ниския си годишен темп на растеж, който се променя от 7.% (без овърдрафт) в края на 211 г. на 6.6% към октомври 212 г. Основни фактори за тази динамика са засилените изисквания за отпускане на кредити от страна на банките и очакванията на фирмите за бъдещото състояние на бизнеса им. Кредитирането на домакинствата от началото на годината запазва низходящата си тенденция, като към октомври 212 г. то се свива с 1.2% на годишна база. Несигурността по отношение на бъдещите доходи и високото ниво на безработица продължават да ограничават търсенето на кредити от страна на домакинствата. Към октомври 212 г. потребителските кредити спадат с -3.6% на годишна база. Графика 7. Динамика на потребителските кредити млн.лв Източник:БНБ. обем (лява скала) годишен темп на измeнение (дясна скала) % От началото на годината обемът на жилищните кредити нараства бавно, като стойността им към октомври 212 г. остава 8.8 млрд. лв. Наблюдаваната динамика на обема на жилищните кредити рефлектира върху забавящия им се ръст, който достигна.4% на годишна база. Въпреки продължаващия спад на цените жилищата, динамиката на жилищните кредити отразява състоянието на пазара на труда и несигурността на икономическите агенти за техните бъдещи доходи. Графика 8. Динамика на жилищните кредити млн.лв Източник:БНБ. обем (лява скала) годишен темп на измeнение (дясна скала) Качеството на портфейлите на банките към неправителствения нефинансов сектор продължава да отчита влошаване от началото на годината, макар и с по-бавни темпове. Делът на лошите и преструктурираните кредити достигна 23.3% от общия дял на кредитите към % Дирекция Координация, анализ и политика на регулаторната и надзорната дейност 4

5 предприятията и домакинствата към края на октомври 212 г. Делът на експозициите с просрочие над 9 дни в брутните кредити (без тези към кредитните институции) нарасна до 17.3% към септември 212 г., а този на нетните кредити 1 с просрочие над 9 дни достигна 11.6%. Основен фактор за това влошаване има бавно възстановяващата се икономическа активност, високата взаимозадлъжнялост между икономическите агенти и несигурността относно бъдещите доходи. Възстановяването на икономическата активност у нас протича бавно и неравномерно. Общата добавена стойност в икономиката нараства от.1% на годишна база средно за деветте месеца на 212 г. при 2.3% за същия период на предходната година. Най-голям годишен темп на изменение средно през трите тримесечия на 212 г. отбелязва селското стопанство (7.6%), следвано от Професионални дейности и научни изследвания (.8%) и Финансови и застрахователни дейности (.4%). Секторите в индустрията отчитат минимални растежи от.3% до.2%. Отрицателен ръст се отчита в някои видове услуги Далекосъобщения (-4.1%), Култура, спорт и развлечения (-3.9%), Държавно управление, здравеопазване и др. (-2.4%). Таблица 3. Динамика на добавената стойност и принос по сектори IV'211 I'212 II'212 III'212 Общо за икономиката Селско, горско и рибно стопанство Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване Строителство Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения Финансови и застрахователни дейности Операции с недвижими имоти Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа Култура, спорт и развлечения; други дейности; Бележка: Данните са предварителни, сезонно изгладени. Темпът на прираст спрямо съответното тримесечие на предходната година е е изчислен въз основа на стойностите на съптветния показател по съпоставими цени на г. По предварителни данни реалният растеж на БВП за деветмесечието на тази година възлиза на.9% на годишна база, като за същия период на предходната година той е възлиза 2.2%. Въпреки помалкият растеж на икономиката за трите месеца на 212 г., изненадващо голям ръст е отчетен от крайното потребление (3.1%) на годишна база. Положителен ръст отчитат и инвестициите по отношение на брутообразуването на основен капитал (1.%). Докато през миналата година нетният износ имаше най-голям положителен принос за ръста на БВП, то през 212 г. износът на стоки и услуги нараства едва с.2% на годишна база през първите три тримесечия на годината, докато вносът отчита по-висок реален растеж от.3%. 1 Размерът на нетните необслужвани кредити се изчислява, като от брутната стойност на кредитите се приспадат направените разходи за обезценка. Дирекция Координация, анализ и политика на регулаторната и надзорната дейност

6 Графика 9. Растеж на БВП и на компонентите на крайно използване %, спрямо съотв. трим. на предх.г I II III IV I II III Крайно потребление Износ на стоки и услуги Растеж на БВП Образуване на основен капитал Внос на стоки и услуги В условията на забавяща се икономическа активност в Европейския съюз, който е наш основен търговски партньор, износът на български стоки и услуги е по-слаб (2.3%) от началото на годината до август в сравнение със същия период на предходната година (3.7%). Основен принос за положителния растеж на износа имат потребителските стоки (2.2 пр.п.) и енергийните ресурси (2.2 пр.п.). Освен като цяло по-ниските, макар и положителни, приноси на различните видове стоки, износът на суровини и материали, който беше основен фактор за високия растеж на износа през предходните две години, отчита отрицателен принос от пр.п. за първите осем месеца на 212 г. Таблица 4. Принос на основни групи стоки за динамиката на износа авг'29 авг'21 авг'211 авг'212 Износ (%, на годишна база) Принос (пр.п.) Потребителски стоки Суровини и материали Инвестиционни стоки Енергийни ресурси Бележка: Данните за износа представляват изменението на акумулирани стойности през годината спрямо акумулирани стойности през същия период на предходната година. Вносът, от друга страна, също забавя темповете си растеж от началото на тази година (13.1% на годишна база) при 24.7% през същия период на предходната година. По-високите му стойности са индикация за възстановяващата се инвестиционна активност и отчасти на потреблението у нас в сравнение с условията на рецесия в евро зоната. Съответно приносът на инвестиционните стоки възлиза на. пр.п., енергийните ресурси допринасят с. пр.п., а потребителските стоки с 1. пр.п. Вносът на суровини и материали значително забавя темповете си на растеж през тази година, като допринася с 1. пр.п. към общия растеж на износа при 11.4 пр.п. за същия период на предходната година. Таблица. Принос на основни групи стоки за динамиката на вноса авг'29 авг'21 авг'211 авг'212 Внос (%, на годишна база) Принос (пр.п.) Потребителски стоки Суровини и материали Инвестиционни стоки Енергийни ресурси Бележка: Данните за вноса представляват изменението на акумулирани стойности през годината спрямо акумулирани стойности през същия период на предходната година. Крайните потребителски разходи на домакинствата нарастват от началото на годината, като през деветте месеца на 212 г. достигат 4.% на годишна база. Това е положителен сигнал за възстановяването на потреблението, но същевременно може да е резултат на реализирането на дълго отлагани разходи. От друга страна индивидуалното потребление на правителството се свива с -1.% на годишна база в резултат на ограничението на публичните разходи, като същевременно се отчита ръст от.3% при колективното потребление 2. 2 Колективното потребление се измерва с крайните разходи на правителството за колективни услуги, предоставени на обществото като цяло. Дирекция Координация, анализ и политика на регулаторната и надзорната дейност 6

7 Таблица 6. Растеж на крайното потребление и неговите компоненти IV'211 I'212 II'212 III'212 Крайно потребление индивидуално потребление потребление на домакинствата потребление на НТО, обслужващи домакинствата индивидуално потребление на правителството колективно потребление Бележка: Данните са предварителни, сезонно изгладени. Темпът на прираст спрямо съответното тримесечие на предходната година е изчислен въз основа на стойностите на съответния показател по съпоставими цени на г. Касовото салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първите девет месеца на 212 г. е на излишък в размер на млн. лв, което е.4% от БВП. Подобряването на бюджетния баланс е в резултат на растежа на бюджетните приходи с 8.8% на годишна база и ограничаването на бюджетните разходи. Най-голям принос за ръста на бюджетните приходи имат приходите от данъци (. пр.п.), като техният ръст е по-малък в сравнение със същия период на предходната година, тъй като е ограничен от ръста на доходите на домакинствата и финансовия резултат на предприятията. Графика 1. Принос на компонентите в динамиката на бюджетните приходи (пр.п., по тримесечия на год. база) Източник: МФ. I II III IV I II III IV I II III данъчни приходи неданъчни приходи помощи общо приходи (%) Положителният ръст на текущите нелихвени разходи по КФП се свива от 2.7% през първите девет месеца на 211 г. на 1.% през същия период на 212 г. Това се дължи основно на свиването на субсидиите за нефинансовите предприятия и организации (-1.8 пр. п.) и на разходите за издръжка (-.1 пр.п.). Положителен ръст отчитат разходите за заплати и осигурителни вноски (1.7%) на годишна база, както и разходите за социални и здравноосигурителни плащания (%). Графика 11. Принос на компонентите в динамиката на нелихвените текущи разходи (пр.п., по тримесечия на год. база) I II III IV I II III IV I II III заплати и осигурителни вноски издръжка субсидии за нефинансови предприятия социални и здравноосиг. плащания нелихвени текущи разходи (%) Източник: МФ. По данни от домакинските бюджети разходите на домакинствата през първите три тримесечия на 212 г. нарастват с 9.1% на годишна база. Въпреки това, разполагаемият им доход е ограничен от разходите за данъци, които нарастват с 6.9% на годишна база. Наблюдава се известно забавяне на спестяванията, като разходите за депозити нарастват с 3.1%. Почти със същия темп (3.6%) нарастват и разходите за изплащане на дълг и даване на средства на заем с 3.9%, което е сигнал, че домакинствата отделят повече средства за изплащане на своите кредити. Таблица 7. Динамика на разходите на домакинствата Q3'212 Общ разход 1,7-1,6,4 9,1 Потребителски общ разход 2,3-1, 3,2 9,2 Данъци 2,3,8 44,8 6,9 Влог, -3, -41,7 3,1 Изплатен дълг и даден заем 33,1-24,4 3,9 36,6 Бележка: Данните са на гoд. база (%), като за 212 г. представляват изменението за първите три тримесечия на годината спрямо същия период на предходната година. Дирекция Координация, анализ и политика на регулаторната и надзорната дейност 7

8 Ръстът в разходите на домакинствата почти напълно се покрива с нарастването на общия им доход с 9.4% на годишна база. Доходите на домакинствата от работна заплата се повишават с 11.8% през деветте месеца на 212 г. В резултат на високата норма на спестовност през последните две години, приходите от спестявания на домакинствата нарастват с 4.2%. Забелязват се известни положителни сигнали за възстановяване на търсенето на кредити от страна на домакинствата, като приходите им от заеми и кредити нарастват с 24.6% на годишна база. Таблица 8. Динамика на доходите на домакинствата Q3'212 Общ доход, -1,1 2, 9,4 Работна заплата,7-3,6 4,4 11,8 Приходи от спестявания -13,8 12,3-1,6 4,2 Заеми и кредити -47,4-38,,7 24,6 Бележка: Данните са на гoд. база (%), като за 212 г. представляват изменението за първите три тримесечия на годината спрямо същия период на предходната година. През първите три тримесечия на 212 г. заетостта у нас продължава да спада, макар и с по-бавни темпове, като броят на заетите намалява с.7%. Това в по-голяма степен отразява преструктурирането на частния сектор, където броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение намалява с -1.9%. Спадът в заетостта директно се отразява върху покачването на равнището на безработица, което нараства от 11.3% през 211 г. до 12.3% през деветмесечието на 212 г. Доходите на заетите нарастват с 3.2% през годината, което отчасти е резултат от намаляването на заетостта. Таблица 9. Динамика на заетостта и доходите Q3'212 Заети лица -3,2-6,2-3,4 -,7 Наети лица* -3,3 -, -3,9-1,7 Компенсация за наетите,8,1 3,1 3,2 Безработица** 6,9 1,3 11,3 12,3 Бележка: Данните за динамиката са спрямо предх.г. (%); * наети лица по трудово и служебно правоотношение; ** коефициент на безработица средно за периодаа (% от раб.сила). Източници: НСИ. В условията на влошаващото се състояние на пазара на труда от началото на годината, сигналите от наблюдението на потребителите не са положителни. Доверието на потребителите спада през третото тримесечие, като се наблюдават песимистични очаквания за икономическото състояние, доходите на домакинствата и поведението на безработицата през следващите 12 месеца. Графика 12. Показател на доверие на потребителите баланс на мнения показател за доверие на потребителите очаквания за икономическото състояние очаквания за безработицата Бележка: Очакванията за безработица се взимат с обратен знак. Покачване на показателя означава, че потребителите имат оптимистични очаквания и обратното. От началото на третото тримесечие на 212 г. инфлацията 3 започва да нараства, като към октомври тя достига 3.% на годишна база. Базисната инфлация, която изключва волатилните цени на храните, енергийните продукти, алкохола и тютюневите изделия, намалява годишния си темп на изменение до.7%. 3 Инфлацията се измерва чрез хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ). Дирекция Координация, анализ и политика на регулаторната и надзорната дейност 8

9 Графика 13. Инфлация % спрямо съотв.период на пр.г инфлация ХИПЦ без храни, енергийни продукти, алкохол и тютюневи изделия Най-голям принос за акумулираната от началото на годината инфлация, която достигна 2.7%, имат хранителните стоки (.9 пр.п.) и течните и транспортни горива (.9 пр.п.) главно поради нарастване на международните цени на храните и петрола (изразени в лева). След почти едногодишно запазване на цените на преработените храни, те нарастват значително от началото на третото тримесечие и допринасят с.7 пр.п. към натрупаната у нас инфлация вследствие на лошата реколта на житни култури в Северна Америка и източна Европа. Административните цени допринасят с.8 пр.п. към натрупаната през годината към октомври инфлация, което основно се дължи на скока на електроенергията средно с 13% през юли. Сред цените на услугите най-голям принос имат цените на транспортните услуги (.2 пр.п.), което е вторичен ефект от нарастването на цените на горивата. Таблица 1. Принос на основни групи стоки и услуги към инфлацията окт'21 окт'211 окт'212 Инфлация (%, спрямо дек. на предх.г.) приноси (пр.п.) Хранителни продукти..8.9 Непреработени храни..7.2 Преработени храни...7 Услуги (всичко без стоки) Обществено хранене Транспортни услуги Телекомуникационни Енергия и отопление за дома Течни и транспортни горива Промишлени стоки Административни цени Тютюневи изделия Източник: Евростат. Отрицателния темп на изменение на цените на жилищата у нас продължава четвърта поредна година, отразявайки слабото търсене от страна на домакинствата. Въпреки това, той се забавя значително към края на третото тримесечие до -2.2% на годишна база и при трайно възстановяване на вътрешното търсене, се очаква да навлезе в положителна територия. Тенденцията за намаляване на ръста на наемите продължава неравномерно през годината. Въпреки, че в края на третото тримесечие цената на наемите нараства с 1.6% на годишна база, този ръст остава под 2% и до голяма степен отразява повишаване на разходите за тяхната поддръжка. Графика 14. Динамика на цените на жилищата и наемите % спрямо съотв.период на пр.г % спрямо съотв.период на цени на жилища, лява скала цени на наеми, дясна скала Дирекция Координация, анализ и политика на регулаторната и надзорната дейност 9

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 203 II. 203 III.203 IV. 203 V. 203 VI. 203 VII. 203 VIII. 203 IX. 203 X. 203 XI. 203 XII. 203 I. 204 II. 204 III. 204 IV. 204 V. 204 VI. 204 VII. 204 VIII. 204 IX. 204 X. 204 XI. 204 XII. 204 I. 205

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА 697 По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2018 година (предварителни данни)

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2018 година (предварителни данни) ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) 1. Преки чуждестранни инвестиции По предварителни данни преките чуждестранни

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО ЮГ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2017

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО ЮГ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2017 ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 17 ГОДИНА ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ 1. Преки чуждестранни инвестиции В област Пловдив преките чуждестранни

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Август Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2** -8.3-5.5-5.5-5.5-4.7-4.5-3.6-2.3

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОДЕЛ САИСИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУНА РАБОНА ЗАПЛАА В ОБЛАС ПЛЕВЕН ПРЕЗ РЕОО РИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА (ПРЕДВАРИЕЛНИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 2010 2009 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА КЪМ 1 ЯНУАРИ 2010 Г. 2008 Пресконференция 21.02.2011 г. Задължения и БВП (в млн. лв.) 121 592 147 740 156 607 67 021 81 006 45

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Февруари 2019 * Q1-Q3, 0.0% 0.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.2% 3.9% 3.8% * 0.0 0.5 1.3 1.8 1.9 3.3 3.5 3.8 3.9 Изменение на БВП в

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март2015 София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4*

Подробно

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2018 VIII.2018 IX.2018 X.2018 XI.2018 XII.2018 771 769

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

BG_design_04_2010.pub

BG_design_04_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Април, 2010 За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR 238.7 млн., при отрицателна текуща сметка в размер на EUR 566.8 млн. за март 2009 България:

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

BG_design_11_2010.pub

BG_design_11_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Ноември, 21 България: Ключови индикатори 28 29 21e Растеж БВП (%) y/y 6.% -5.1%.3% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8%.6% 2.2% Безработица (%) 6.31% 9.1%

Подробно

Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watc

Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watc Потребление и кредитиране в растеж: Рискове и предизвикателства пред икономиката 2017-2018 Юли 2017 (резюме на редовния годишен обзор на Industry Watch) Въведение В средата на 2017 г. икономическият растеж

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари март 2008 г. 15 май 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари март 2008 г.)... 3 Преки инвестиции, януари март 2008 г.... 6 Таблици... 9 Платежен баланс, аналитично

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ)

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.1% спрямо съответното тримесечие

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2015 година (експресни оценки) БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ЕКСПРЕСНИ ОЦЕНКИ) 1 През третото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2.9% спрямо съответното тримесечие на предходната

Подробно

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, ОКТОМВРИ 9 ГОДИНА През октомври 9 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата 3, който намалява

Подробно