Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt"

Препис

1 Приоритетите на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика фактор за икономически растеж Май 2007

2 ОП Конкурентоспособност се осъществява в рамките на европейската кохезионна политика г. ОП Конкурентоспособност се разработва на принципа на социално-икономическото икономическото партньорство под координацията на МИЕ Управляващ орган Дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност, МИЕ Междинно звено Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

3 Основна цел на Кохезионната политика на ЕС Намаляване на различията в икономическото и социално развитие на различните региони и насърчаване на структурни промени за развитие Цел 1 Сходство Цел 2 Регионална конкурентоспособност и заетост Цел 3 Европейско териториално сътрудничество

4 Европейски Фондове Основен инструмент за осъществяване на Кохезионната политика на ЕС Европейски Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР) - модернизация и разнообразяване на икономическата структура както на страните членки, така и на отделните региони. Европейски Социален Фонд (ЕСФ) - инвестиции в развитието на човешки ресурси Кохезионен Фонд големи инфраструктурни проекти в областта на транспорта и опазването на околната среда

5 Национални програмни документи г.

6 Основни програмни документи и административни звена, които ги изготвят: НПР АИАП, Министерство на финансите НСРР АИАП, Министерство на финансите ОП МФ, МТ, МОСВ, МРРБ, МТСП, МИЕ, МДААР НПРСР Министерство на земеделието и горите НСПРА Министерство на земеделието и горите

7 Стратегически програмни документи Национален стратегически план за рибарство и аквакултури Национален план за развитие Национален стратегически план за развитие на селските райони Стратегически насоки на Общността Национална стратегическа референтна рамка Оперативни програми Национални стратегически документи ОП Регионал но развитие ОП Развитие на конкурентноспособността на българската икономика ОП Развитие на човешките ресурси ОП Околна среда ОП Трансп орт ОП Административен капацитет ОП Технич еска помощ

8 Финансова рамка за кохезионна политика за България (6.673 млрд. евро) ОП "Развитие на конкурентоспособността" 2003; 25% 1800; 22% ОП "Развитие на човешките ресурси" ОП "Транспорт" 1213; 15% 1 162; 15% 180; 2% 56; 1% 1601; 20% ОП "Околна среда" ОП "Регионално развитие" ОП "Административен капацитет" ОП "Техническа помощ"

9 Оперативна програма Развитие на конкурентноспособността на българската икономика

10 Обща цел: Оперативна програма Конкурентоспособност Цели Развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар Специфични цели: Насърчаване на иновациите и повишаване на ефективността на предприятията Подобряваненабизнессредата

11 Оперативна програма Конкурентоспособност Приоритетни оси 1. Развитие на икономика базирана на знанието и иновационните дейности 2. Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда 3. Финансови ресурси за развитие на предприятията 4. Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика 5. Техническа помощ

12 Области на изоставане (бариери на развитието), върху които се въздейства: ЕС-25 България Нисък БВП на глава от населението Нисък процент иновации/бвп на глава от населението Нискапроизводителностнатруда (само 32.7% от средната за ЕС-25 и най-ниската в сравнение с новите страни-членки и другите страникандидатки) Висока енергоемкост на икономиката и недостатъчно използване на ВЕИ 100% 1,86% 100% 0,21 тона нефтен еквивалент/ 1000 евро от БВП 32,1% (2771 ) 0,50% 32,7% 1,76 тона нефтен еквивалент/ 1000 евро от БВП

13 Области на изоставане (бариери на развитието), върху които се въздейства: Слабо развити структури за трансфер на технологии Остарели технологии и оборудване Ниска степен на сертифициране на продуктите Затруднен достъп на МСП до капитал за развитие и недостатъчно развитие на алтернативните източници за финансиране на МСП, слабо развит капиталов пазар Висок дял на износ на стоки със сравнително ниска степен на преработка (ниска добавена стойност)

14 Приоритетна ос 1:Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности Група от операции 1:Подкрепа за създаване и комерсиализация на иновации в предприятията и защита на правата върху индустриална собственост Схема на безвъзмездна помощ за стартиращи технологични фирми за въвеждане на нови технологии и продукти, позициониране на фирмите на пазара, маркетинг на новите технологии, продукти и услуги. Бенефициент: стартиращи технологични фирми Вид проект: грантова схема Разходи: консултации, инвестиции (доставки), обучения Схема за безвъзмездна помощ за НИРД проекти подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряванто им в икономиката (до-пазарна фаза и пазарна фаза) Бенефициент: предприятия Вид проект: грантова схема Разходи: консултации, инвестиции

15 Приоритетна ос 1:Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности Група от операции 1:Подкрепа за създаване и комерсиализация на иновации в предприятията и защита на правата върху индустриална собственост Схема за безвъзмездна помощ за увеличаване на заетостта на изследователи в предприятията Бенефициент: предприятия, наемащи изследователски персонал, както и докторанти, разработващи проекти за докторат с приложен потенциал. Вид проект: грантова схема Разходи: консултации, инвестиции Подкрепа за защита на интелектуалната собственост на полето на общия европейски пазар (международна регистрация на патенти, регистрация на търговска марка на Общността, дизайн на Общността, регистрация на търговски марки по Мадридската спогодба и Протокола към нея, и др.); Бенефициент: предприятия Вид проект: грантова схема Разходи: консултации, изготвяне на патентни досиета

16 Разходи за НИРД,, % от БВП 1.95% 1.92% 1.90% 1.86% 0.50% 0.51% 0.50% 2003 год год год. ЕС-15 ЕС-25 България

17 Приоритетна ос 1:Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности Група от операции 2: Подобряване на про-иновационната инфраструктура в подкрепа на бизнеса Създаване и подкрепа на иновативни бизнес инкубатори, технологични центрове, и др. под. иновационни посредници, предоставящи специфична комплексна подкрепа на иновативни предприятия Бенефициент: Изследователски и научни организации, технически университети Вид проект: грантова схема Разходи: инвестиции (доставки, строителство), обучения Подкрепа на изследователски организации за придобиване на научноизследователско оборудване с приложна насоченост Бенефициент: Изследователски и научни организации, технически университети Вид проект: грантова схема Разходи: инвестиции (доставки) Създаване на национална иновационна мрежа Бенефициенти: иновативни предприятия, университети, лаборатории, обществени или частни организации изследователски и иновативни, НПО, членове на иновационната система;

18 Приоритетна ос 2: Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда

19 Приоритетна ос 2: Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда Група от операции 1: Подобряване на технологиите и управлението в предприятията Схема за безвъзмездна помощ за технологична модернизация в предприятията и въвеждане на нови технологии и продукти - модернизация на технологичното оборудване, свързано с разширяване дейността на предприятието и повишаване на конкурентноспособността му; подкрепа за продуктова или процесова иновация, Бенефициент: предприятия Вид проект: грантова схема Разходи: инвестиции (доставки), консултации Схема за безвъзмездна помощ за покриване на международно признати стандарти за МСП - въвеждане на системи за управление (включително такива, основани на ИТ), системи за управление на качеството и др. Бенефициент: предприятия Вид проект: грантова схема Разходи: инвестиции (доставки), консултации, обучения

20 Състояние на технологичното оборудване на фирмите До 5 год.; 27.2 По-старо от 10 год.; год.; 27.3

21 Основни пречки за покриване на европейските изисквания от българските МСП Недостатъчни финансови ресурси 41.7 Липса на достатъчно информация 40.8 Не сме се сблъсквали с никакви пречки 22.9 Липса на подготвени кадри 20.0 Не знае / Не отговорил 10.0

22 Приоритетна ос 2: Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда Група от операции 2: Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса Създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и информационни услуги за предприятията (акредитиране и свързване в мрежа на тези организации, разработване на общи стандарт за вида и качеството на предоставяните услуги, предоставяне на инвестиционна подкрепа за развитие на дейността им, и покриване на оперативните им разходи по предоставянето на услуги към МСП) Краен бенефициент: НПО, предоставящи информационно-консултантски услуги на МСП Вид проект: комплексен проект Разходи: консултации, обучения, инвестиции (доставки) Създаване на регионални бизнес-инкубатори към мрежата на организациите в подкрепа на бизнеса (насочени към подкрепа на стартиращи фирми и за предоставяне на комплексна подкрепа за предприятията от региона) Краен бенефициент: НПО-членове на мрежата за подкрепа на бизнеса от съответния регион Вид проект: комплексен проект Разходи: консултации, обучения, инвестиции (доставки)

23 Състояние и оценка на консултантските услуги Използване на консултантски услуги Не; 73.7 Да; 22 Не знае-не е отговорил; 4.4

24 Приоритетна ос 2: Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда Група от операции 3: Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията - енергийна оценка на нуждите на предприятието, разходи за предпроектно проучване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на необходимите енергоспестяващи технологии и оборудване, изграждане на енергоспестяващи производствени линии, подновяване на оборудването и топло- и хидроизолация на помещенията, и пр. Бенефициент: предприятия Вид проект: грантова схема Разходи: консултации, инвестиции (доставки и строителство), обучения Схема за безвъзмездна помощ (интегрирана подкрепа) за въвеждане на възобновяеми енергийни източници за нуждите на предприятието слънце и вятър Бенефициент: предприятия Вид проект: грантова схема Разходи: консултации, инвестиции (доставки и строителство), обучения

25 Приоритетна ос 2: Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда Група от операции 4: Подкрепа за бизнес коопериране Схемазабезвъзмезднапомощ(интегрирана подкрепа) за подпомагане на бизнес кооперирането и свързването в клъстери Бенефициент: мрежи и клъстери от предприятия Вид проект: грантова схема Разходи: консултации, инвестиции (доставки), обучения

26 Приоритетна ос 3: Финансови ресурси за развитие на предприятията Група от операции: Подобряване на достъпа до финансиране на микро-, малки и средни предприятия чрез използване на инструментите на финансовия инженеринг Операция 1:Подкрепа за предоставяне на гаранции гаранционни продукти (гаранции), чрез: целевото подпомагане на специализирани Гаранционни фондове - кредити, дялово участие и/или контра-гаранции гаранции на портфейли от кредити към МСП - портфейлни гаранции. общи гаранции за улесняване на друг тип финансирания Операция 2: Подкрепа за микрокредитиране целево подпомагане на микро-кредитни институции и банки, предоставящи микро-кредити чрез отпускане на кредити или издаване на гаранции. подкрепа за съществуващи микро-кредитни фондове/схеми, както и към новосъздадени, включително местни или регионални фондовеиликлоновенафондове.

27 Приоритетна ос 3: Финансови ресурси за развитие на предприятията Операция 3: Подкрепа за рисково финансиране подкрепа за фондовете за рисков капитал чрез дялово участие в избрани чрез тръжна процедура фондове: предоставяне на дялов капитал или кредитни инструменти на съществуващи фондове за рисков капитал, специализирани гаранции върху дялови инвестиции, включително върху портфейл от такива, осъществени от фондовете за рисков капитал и заеми. Операция 4: Подкрепа за създаване или разширяване на дейността на мрежи от бизнес ангели в България услуги за намиране на подходящ партньор и свързването на МСП с бизнес ангели

28 Достъп до кредити МСП, кандидатствали за кредит пред банки през последните 3 години Основания за отказ на банков кредит да 44 недостатъчно обезпечение; 68.8 не 56 друго; 31.3 лошо финансово състояние; 31.4 неясноти в проекта; 27.8

29 Достъп до кредити Банковият кредит е скъп и недостъпен източник за по-голямата част от българските МСП Сред основните пречки за достъпа им до банкови кредити, са високите лихви, скритите разходи по кредита, както и прекомерните изисквания за обезпечения

30 Приоритетна ос 4: Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика Група от операции 1: Подкрепа за привличане на инвеститори Група от операции 2: Подкрепа за популяризиране и увеличаване на износа Група от операции 3: Подкрепа за развитието на националната инфраструктура по качеството

31 Оперативна програма Конкурентоспособност Финансов план Средства от ЕС (a) Национални публични средства (b) Общо средства (c) = (a)+(b) Процент на национа лно съфинан сиране Дял от общия бюджет на ОП (%) (d) 1 = (a)/(c) Приоритет % 12.5% Приоритет % 63% Приоритет % 14.5% Приоритет % 7% Приоритет % 3 % Общо %

32 Благодаря за вниманието!

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

EIF Presentation Template

EIF Presentation Template Програма JEREMIE Европейски Инвестиционен Фонд София, 19 април 2012 Улесняване достъпа на МСП до финансиране 0/ 21 JEREMIE продуктов портфейл Създадени инструменти Нов продукт 300 M EUR 392 M EUR Фаза

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc Регионална иновационна стратегия за Северозападния и Северния централен район за планиране в България РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Иновациите стават традиция ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият план е изготвен въз основа

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

ПЛАТФОРМА Иновационна борса

ПЛАТФОРМА Иновационна борса ПЛАТФОРМА Иновационна борса Формална спецификация ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ, ВИТЕРХ ООД БТПП, 30.032015 Г. 15 Ч., ЗАЛА А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (1) Да позволява на индивидуални откриватели

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2019 (отчетен период) 2000.01.01 - Бюджетна програма Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_ Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 Общо разходи

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

Slide 1

Slide 1 ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Габрово КАК ЩЕ ИНВЕСТИРАМЕ В ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020? Проект 0060-ого-3.3 "Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово",

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

info_prodaljenie

info_prodaljenie Кандидатстването с проекти може да се осъществи в 3 фази: Фаза 1: Предпроектни проучвания Фаза 2: Иновативни дейности Фаза 3: Комерсиализация Възможно е да се кандидатства само по втора фаза, но Комисията

Подробно

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2014 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971

Подробно

Presentación de PowerPoint

Presentación de PowerPoint SME Instrument Д-р инж. Цветелина Йоргова Хоризонт 2020 Наука на най-високо ниво укрепване на позицията на ЕС като световен лидер в научните постижения; Конкурентни индустрии укрепване на индустриалното

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към г. Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката към 30.09. (наименование на бюджетната организация) (отчетен период)

Подробно

Das duale System

Das duale System Анкета Бизнес средата в България Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Търговия По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен

Подробно