ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ П

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ П"

Препис

1 ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР номинална стойност в хил.лв. ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ СТРУКТУРА НА ДЪЛГА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ ЗА СТРУКТУРНАТА РЕФОРМА РАЗМЕР НА ДЪЛГА общо в т.ч. облигации с целево предназначение за физ.лица ,735,910 9, ,358 3,073, ,705, ,127 3,009, ,652, ,708 3,934, ,220, ,515 4,472, ,763, ,621 4,980, ,108, ,454 6,289, ,091, ,810 8,251, ,148, ,554 7,283, ,621, ,582 6,724, ,647, ,908 6,711,639 декември ,421, ,445 5,454,110 Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена на база на публикувания от БНБ обменен курс на чуждестранните валути към българския лев, валиден за последния работен ден на съответния период. Търгуеми държавни ценни книжа в обращение към , емитирани от правителството на вътрешния пазар* Номер на емисията Вид на валута Падеж на емисията Общ обем на емисията (номинална стойност) Лихвен % Предстоящо лихвено плащане BG USD LIBOR BG EUR EURIBOR BG EUR % BG BGN % BG BGN % BG BGN % BG EUR % BG BGN % BG BGN % BG EUR % BG BGN % BG BGN % BG BGN % BG BGN % BG BGN % BG BGN % BG BGN % BG BGN % BG EUR % BG BGN % BG BGN % Общо в лева * МФ не обяви провеждането на аукциони за ДЦК през четвърто тримесечие на 2018 г. Забележка: Левовата равностойност на ДЦК, деноминирани в чуждестранна валута, е изчислена на база на публикувания от БНБ обменен курс на чуждестранните валути към българския лев, валиден за г. 1

2 Търгуеми държавни ценни книжа, емитирани от правителството на външните пазари, в обращение към 31 декември 2018 г. Вид на Дата на Падеж на Общ обем на емисията Лихвен Предстоящо Номер на емисията валутата отпускане емисията (номинална стойност) процент лихвено плащане XS еврооблигации 10 г. EUR ,493,000, ,920,054, XS глобални облигации 7 г. EUR ,250,000, ,444,787, XS глобални облигации 12 г. EUR ,000,000, ,955,830, XS глобални облигации 20 г. EUR ,000, ,760,247, XS глобални облигации 7 г. EUR ,144,000, ,237,469, XS глобални облигации 12 г. EUR ,000, ,662,455, Общо в левове 12,980,843, Забележка: Левовата равностойност на ДЦК е изчислена по официалния обменен курс на EUR към българския лев. ВТОРИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК 2

3 Обем и структура на сделките с търгуеми ДЦК по срочност на емисиите IV тримесечие Обем и структура на сделките с търгуеми ДЦК по валута на емисиите - IV тримесечие 3

4 Държатели на ДЦК 4

5 5

6 6

7 СПИСЪК на участниците в електронната система за регистриране и обслужване на търговията с ДЦК (ЕСРОТ) Код на участника Наименование SWIFT адрес Банки Първичен дилър*- участник в АДЦК Поддепозитар 0120 Инвестбанк АД IORTBGSF НЕ ДА 0130 Общинска банка АД SOMBBGSF ДА ДА 0145 ИНГ Банк Н.В. - клон София INGBBGSF НЕ ДА 0150 Първа инвестиционна Банка АД FINVBGSF ДА ДА 0155 Райфайзенбанк (България) ЕАД RZBBBGSF ДА ДА 0160 Българо-американска кредитна банка АД BGUSBGSF НЕ ДА 0170 Банка Пиреос България АД PIRBBGSF НЕ ДА 0200 Обединена българска банка АД UBBSBGSF ДА ДА 0240 Търговска Банка Д АД DEMIBGSF НЕ ДА 0250 Ситибанк Европа АД, клон България CITIBGSF ДА ДА 0260 Токуда Банк АД CREXBGSF НЕ ДА 0300 Банка ДСК EАД STSABGSF ДА ДА 0310 ТИ БИ АЙ Банк ЕАД TBIBBGSF НЕ НЕ 0400 Сосиете Женерал Експресбанк АД TTBBBG22 ДА ДА 0440 БНП Париба С.А.- клон София BNPABGSX НЕ ДА 0470 Интернешънъл Асет Банк АД IABGBGSF НЕ ДА 0545 Тексим Банк АД TEXIBGSF НЕ ДА 0561 Алианц Банк България АД BUINBGSF ДА ДА 0620 Българска банка за развитие АД NASBBGSF НЕ ДА 0790 Централна кооперативна банка АД CECBBGSF ДА ДА 0800 УниКредит Булбанк АД UNCRBGSF ДА ДА 0920 Юробанк България АД BPBIBGSF ДА ДА 2155 Райфайзен Банк Интернешънъл АД RZBAATWW НЕ НЕ Централни депозитари на ценни книжа 2057 Клиърстрийм Бенкинг С.А. (ICSD) CEDELULL НЕ ДА 9009 Централен Депозитар АД CEDPBGSF НЕ ДА Други 1482 Министерство на финансите - НЕ НЕ * За периода

8 ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРAЩЕНИЕ КЪМ г. СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ НОМЕР ДАТА НА ПАДЕЖ БРОЙ НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ (ЛЕВА) ФАКТИЧЕСКИ ОТСТЪПКА НАДБАВКА ЦЕНА НА 100 ЛВ. НОМИНАЛ (ЛЕВА) ГОДИШ- СРЕДНА ГОДИШНА ОЛП към НА ПЛАЩАНЕТО НА ДНИ НА НА НА ПРЕВЕДЕНА ОТ НАД СРЕДНА МИНИМАЛНАМАКСИМАЛНА СРЕДНА НА ДОХОДНОСТ (%) датата на ЕМИСИЯТА/ ЕМИСИЯТА ПРЕДЛОЖЕНОТО ДОПУСНАТИТЕ ОДОБРЕНИТЕ СУМА НОМИНАЛА НОМИНАЛА ЦЕНА НА ЦЕНА НА ЦЕНА НА ЦЕНА НА ЛИХВА НА НА емисията ДАТА КОЛИЧЕСТВО ДО УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКИ ЛЕВА ЛЕВА ЛЕВА ДОПУСНАТИТЕ ОДОБРЕНИ ОДОБРЕНИ ОДОБРЕНИ ДОПУСНАТИТЕ ОДОБРЕНИТЕ(плащане- НА ОТ МФ АУКЦИОНА ДО УЧАСТИЕ ПОРЪЧКИ ПОРЪЧКИ ПОРЪЧКИ ДО УЧАСТИЕ ПОРЪЧКИ то) в % ЕМИСИЯТА ПОРЪЧКИ В АУКЦИОНА В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ ПОРЪЧКИ *BG / , ,000, ,950, ,000, % І отваряне ,000, ,950, ,000, ,864, , % 0.43% 0.36% 0.00 общо 3-годишни 200,000, ,950, ,000, ,864, , *BG / , ,000, ,975, ,000, % І отваряне ,000, ,250, ,000, ,287, , % 0.27% 0.18% 0.00 II отваряне ,000, ,350, ,000, ,474, , % 0.19% 0.11% 0.00 III отваряне ,000, ,000, ,000, ,508, , % 0.09% 0.05% 0.00 IV отваряне ,000, ,375, ,000, ,507, , % -0.08% -0.19% 0.00 общо 4-годишни 200,000, ,975, ,000, ,777, ,676, *BG / , ,000, ,680, ,000, % І отваряне ,000, ,860, ,000, ,784, , % 2.27% 2.18% 0.02 IІ отваряне ,000, ,220, ,000, ,665, ,400, % 1.94% 1.89% 0.04 IIІ отваряне ,000, ,400, ,000, ,034, ,554, % 1.84% 1.80% 0.05 IV отваряне ,000, ,750, ,000, ,193, , % 2.51% 2.46% 0.04 V отваряне ,000, ,200, ,000, ,494, , % 2.45% 2.42% 0.03 VI отваряне ,000, ,250, ,000, ,181, , % 2.69% 2.63% 0.02 *BG / , ,000, ,051,650, ,000, % І отваряне ,000, ,600, ,000, ,078, ,078, % 1.12% 1.00% 0.01 IІ отваряне ,000, ,250, ,000, ,564, ,299, % 1.41% 1.28% 0.01 IІI отваряне ,000, ,500, ,000, ,116, ,896, % 1.05% 0.94% 0.01 IV отваряне ,000, ,350, ,000, ,029, ,849, % 1.14% 0.97% 0.01 V отваряне ,000, ,700, ,000, ,894, ,644, % 1.15% 1.06% 0.01 VI отваряне ,000, ,250, ,000, ,012, ,332, % 0.86% 0.79% 0.01 общо 5-годишни 910,000, ,628,330, ,000, ,051, , ,164, Общо средносрочни ДЦК 1,310,000, ,498,255, ,110,000, ,134,693, , ,705, * Емисия от отворен тип. Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от г. лихвена конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до г. се използва функцията за доход (YIELD) на MS Excel, а за ДЦК, емитирани след г., се използва формулата ISMA - International Yield. (продължава) 8

9 ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРAЩЕНИЕ КЪМ г. *BG / , ,000, ,650, ,000, % I отваряне ,000, ,400, ,000, ,669, , % 0.87% 0.69% 0.00 II отваряне ,000, ,250, ,000, ,413, ,362, % 0.53% 0.42% 0.00 III отваряне ,000, ,000, ,000, ,678, ,558, % 0.42% 0.36% 0.00 общо 7-години и 6-месеца 250,000, ,650, ,000, ,761, ,590, *BG / , ,000, ,975, ,500, % I отваряне ,000, ,800, ,000, ,458, ,541, % 7.47% 7.21% 5.17 II отваряне ,000, ,050, ,000, ,330, ,002, % 7.48% 7.11% 3.53 III отваряне ,000, ,475, ,975, ,303, ,074, % 7.70% 7.47% 2.27 IV отваряне ,000, ,250, ,525, ,086, ,439, % 8.57% 7.99% 2.24 V отваряне ,000, ,550, ,000, ,830, ,430, % 7.46% 7.27% 1.57 VI отваряне ,000, ,850, ,000, ,884, ,385, % 7.38% 7.25% 1.46 *BG / , ,000, ,316, ,000, % I отваряне ,000, ,100, ,000, ,211, ,211, % 2.23% 2.04% 0.01 II отваряне ,000, ,858, % 2.74% III отваряне ,000, ,108, ,000, ,850, , % 2.67% 2.48% 0.01 IV отваряне ,000, ,600, ,000, ,692, ,426, % 2.61% 2.56% 0.01 V отваряне ,000, ,650, ,000, ,063, , , % 2.43% 2.34% 0.01 общо 10-годишни 495,000, ,291, ,500, ,710, ,181, ,242, * Емисия от отворен тип. 1. Министерството на финансите отхвърли всички постъпили поръчки за участие в проведения на г. аукцион за продажба на ДЦК от отворен тип с дата на плащане г. Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от г. лихвена конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до г. се използва функцията за доход (YIELD) на MS Excel, а за ДЦК, емитирани след г., се използва формулата ISMA - International Yield. (продължава) 9

10 ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРAЩЕНИЕ КЪМ г. *BG / , ,000, ,940, ,110, % І отваряне ,000, ,200, ,000, ,111, ,888, % 6.74% 6.37% 0.39 IІ отваряне ,000, ,850, ,000, ,491, ,682, % 5.97% 5.82% 0.24 IІI отваряне ,000, ,100, ,000, ,497, ,700, % 5.95% 5.83% 0.18 IV отваряне ,000, ,000, ,000, ,118, ,196, % 6.15% 6.06% 0.18 V отваряне ,000, ,900, ,000, ,594, ,837, % 6.58% 6.38% 0.17 VI отваряне ,000, ,500, % 7.04% VII отваряне ,000, ,100, ,000, ,533, ,501, % 6.30% 6.15% 0.20 VIII отваряне ,000, ,860, ,110, ,390, ,924, % 6.17% 6.10% 0.18 IX отваряне ,000, ,430, ,000, ,092, ,317, % 5.93% 5.81% 0.17 *BG / , ,000, ,335, ,900, % І отваряне ,000, ,220, ,000, ,510, ,489, % 5.65% 5.49% 0.18 ІI отваряне ,000, ,750, ,000, ,309, , % 5.57% 5.40% 0.18 IІI отваряне ,000, ,950, ,900, ,632, , % 5.49% 5.39% 0.19 IV отваряне ,000, ,950, ,000, ,698, ,356, % 5.49% 5.42% 0.22 V отваряне ,000, ,800, ,000, ,195, , % 5.39% 5.31% 0.18 VI отваряне ,000, ,650, ,000, ,680, , % 5.38% 5.28% 0.20 VII отваряне ,000, ,015, ,000, ,194, ,118, % 5.39% 5.30% 0.22 *BG / , ,000, ,475, ,000, % І отваряне ,000, ,340, ,000, ,865, ,134, % 5.44% 5.35% 0.22 IІ отваряне ,000, ,590, ,000, ,968, , % 5.03% 4.95% 0.15 IIІ отваряне ,000, ,350, ,000, ,067, ,027, % 4.86% 4.73% 0.16 IV отваряне ,000, ,650, ,000, ,974, ,734, % 4.27% 4.12% 0.08 V отваряне ,000, ,195, ,000, ,457, ,879, % 3.59% 3.51% 0.04 VI отваряне ,000, ,350, ,000, ,141, ,085, % 3.48% 3.45% 0.04 *BG / , ,000, ,729, ,000, % І отваряне ,000, ,139, ,000, ,620, ,620, % 3.52% 3.43% 0.03 II отваряне ,000, ,660, ,000, ,525, ,370, % 3.34% 3.26% 0.01 IIІ отваряне ,000, ,550, ,000, ,065, ,720, % 3.72% 3.63% 0.01 IV отваряне ,000, ,840, ,000, ,288, ,523, % 3.54% 3.43% 0.02 V отваряне ,000, ,400, % 4.01% VI отваряне ,000, ,350, ,000, ,505, ,000, % 3.87% 3.79% 0.03 VII отваряне ,000, ,400, ,000, ,691, ,956, % 3.60% 3.55% 0.02 VIII отваряне ,000, ,390, ,000, ,780, ,890, % 3.59% 3.56% 0.02 *BG / , ,000, ,040, ,000, % І отваряне ,000, ,720, ,000, ,280, ,280, % 3.81% 3.74% 0.02 II отваряне ,000, ,170, ,000, ,414, ,109, % 3.60% 3.55% 0.04 IIІ отваряне ,000, ,865, ,000, ,396, ,746, % 3.22% 3.16% 0.05 IV отваряне ,000, ,750, ,000, ,026, ,606, % 3.17% 3.12% 0.04 V отваряне ,000, ,400, ,000, ,003, ,409, % 3.57% 3.50% 0.03 VI отваряне ,000, ,615, ,000, ,861, ,027, % 3.69% 3.62% 0.02 VII отваряне ,000, ,520, ,000, ,033, ,142, % 3.00% 2.90% 0.02 *BG / ,834 50,000, ,030, ,000, % І отваряне ,000, ,030, ,000, ,121, , % 3.17% 3.09% 0.01 *BG / , ,000, ,300, ,000, % І отваряне ,000, ,200, ,000, ,187, ,812, % 2.60% 2.58% 0.01 ІI отваряне ,000, ,100, ,000, ,371, ,318, % 2.51% 2.41% 0.00 *BG / , ,000, ,100, ,500, % І отваряне ,000, ,000, ,000, ,918, , % 1.84% 1.76% 0.00 ІI отваряне ,000, ,250, ,000, ,770, ,470, % 1.85% 1.80% 0.00 III отваряне ,000, ,100, ,000, ,268, ,668, % 1.81% 1.78% 0.00 IV отваряне ,000, ,750, ,500, ,017, ,684, % 1.77% 1.63% 0.00 общо 10-години и 6-месеца 2,400,000, ,743,949, ,360,510, ,402,673, ,649, ,491, Общо дългосрочни ДЦК 3,145,000, ,314,890, ,003,010, ,028,146, ,831, ,324, Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони в лева 4,455,000, ,813,145, ,113,010, ,162,840, ,073, ,029, * Емисия от отворен тип. 2. Министерството на финансите отхвърли всички постъпили поръчки за участие в проведения на г. и г. аукцион за продажба на ДЦК от отворен тип с дата на плащане г. и г. Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от г. лихвена конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до г. се използва функцията за доход (YIELD) на MS Excel, а за ДЦК, емитирани след г., се използва формулата ISMA - International Yield. (продължава) 10

11 ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРAЩЕНИЕ КЪМ г. СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЕВРО НОМЕР ДАТА НА ПАДЕЖ БРОЙ НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ (ЕВРО) ФАКТИЧЕСКИ ОТСТЪПКА НАДБАВКА ЦЕНА НА 100 ЕВРО НОМИНАЛ (ЕВРО) ГОДИ СРЕДНА ГОДИШНА ОЛП към НА ПЛАЩАНЕТО НА ДНИ НА НА НА ПРЕВЕДЕНА ОТ НАД СРЕДНА МИНИМАЛНАМАКСИМАЛНА СРЕДНА НА ДОХОДНОСТ (%) датата на ЕМИСИЯТА/ ЕМИСИЯТА ПРЕДЛОЖЕНОТО ДОПУСНАТИТЕ ОДОБРЕНИТЕ СУМА НОМИНАЛА НОМИНАЛА ЦЕНА НА ЦЕНА НА ЦЕНА НА ЦЕНА НА ЛИХВА НА НА емисията ДАТА КОЛИЧЕСТВО ДО УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКИ ЕВРО ЕВРО ЕВРО ДОПУСНАТИТЕ ОДОБРЕНИ ОДОБРЕНИ ОДОБРЕНИ ДОПУСНАТИТЕ ОДОБРЕНИТЕ(плащане- НА ОТ МФ АУКЦИОНА ДО УЧАСТИЕ ПОРЪЧКИ ПОРЪЧКИ ПОРЪЧКИ ДО УЧАСТИЕ ПОРЪЧКИ то) в % ЕМИСИЯТА ПОРЪЧКИ В АУКЦИОНА В АУКЦИОНА ПОРЪЧКИ ПОРЪЧКИ *BG / , ,000, ,207, ,000, % І отваряне ,000, ,600, ,000, ,198, , , % 4.62% 4.45% 0.22 IІ отваряне ,000, ,400, ,000, ,764, , % 4.32% 4.21% 0.15 IIІ отваряне ,000, ,465, ,000, ,985, ,778, % 3.08% 2.91% 0.04 IV отваряне ,000, ,600, ,000, ,829, ,391, % 2.61% 2.53% 0.04 V отваряне ,000, ,142, % 2.90% *BG / , ,000, ,946, ,000, % І отваряне ,000, ,056, ,000, ,244, ,244, % 2.66% 2.54% 0.03 IІ отваряне ,000, ,090, ,000, ,445, ,391, % 2.52% 2.42% 0.01 IIІ отваряне ,000, ,180, ,000, ,983, , % 2.97% 2.82% 0.01 IV отваряне ,000, ,680, ,000, ,535, ,307, % 2.53% 2.45% 0.02 V отваряне ,000, ,970, ,000, ,130, , % 2.88% 2.82% 0.01 VI отваряне ,000, ,640, ,000, ,688, , % 3.12% 3.05% 0.03 VII отваряне ,000, ,540, ,000, ,190, , % 2.96% 2.88% 0.02 VIII отваряне ,000, ,790, ,000, ,074, , % 2.88% 2.81% 0.02 *BG / , ,000, ,270, ,000, % І отваряне ,000, ,350, ,000, ,092, , % 3.03% 2.97% 0.04 IІ отваряне ,000, ,830, ,000, ,929, , % 2.59% 2.52% 0.04 IIІ отваряне ,000, ,175, ,000, ,384, ,169, % 2.36% 2.26% 0.05 IV отваряне ,000, ,790, ,000, ,809, ,683, % 2.32% 2.20% 0.04 V отваряне ,000, ,125, ,000, ,785, ,480, % 2.37% 2.28% 0.02 общо 7-годишни 470,000, ,368,423, ,000, ,072, , ,033, *BG / ,479 45,000, ,355, ,105, % І отваряне ,000, ,355, ,105, ,614, ,490, % 6.56% 6.45% 0.17 общо 15-годишни 45,000, ,355, ,105, ,614, ,490, Общо дългосрочни ДЦК 515,000, ,679,778, ,105, ,687, ,499, ,033, Общо ДЦК, реализирани чрез аукциони в ЕВРО 515,000, ,679,778, ,105, ,687, ,499, ,033, * Емисия от отворен тип. 3. Министерството на финансите отхвърли всички постъпили поръчки за участие в проведения на г. аукцион за продажба на ДЦК от отворен тип с дата на плащане г. Забележка: Доходността на съкровищните облигации се изчислява съгласно прилаганата от МФ методика и възприетата от г. лихвена конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до г. се използва функцията за доход (YIELD) на MS Excel, а за ДЦК, емитирани след г., се използва формулата ISMA - International Yield. 11

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР н

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР н ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР номинална стойност в хил.лв. ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1.

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. Емисия 2. Дата на емисия 3. Дата на падеж BG 20 400

Подробно

PAZARI-DCK-B-X-2011.indd

PAZARI-DCK-B-X-2011.indd Емисия Дата на емисия Дата на падеж Валута Лихвен процент Дата на аукциона Дата на плащане Номинална стойност на предложеното на аукциона количество Съвкупна номинална стойност до участие в аукциона в

Подробно

Първичен пазар на ДЦК Първичен пазар на ДЦК април юни 2016 г. Резултати от проведените аукциони за продажба на ДЦК през април юни 2016 г. Емисия BG 20

Първичен пазар на ДЦК Първичен пазар на ДЦК април юни 2016 г. Резултати от проведените аукциони за продажба на ДЦК през април юни 2016 г. Емисия BG 20 април юни 2016 г. Резултати от проведените аукциони за продажба ДЦК през април юни 2016 г. Емисия BG 20 400 16 219 емисия 27.01.2016 падеж 27.07.2026 Валута BGN Лихвен процент 2.25 аукцио 16.05.2016 (ІI

Подробно

GSMarket1-2015bgW.indd

GSMarket1-2015bgW.indd януари март 205 г. Емисия емисия падеж Валута Лихвен процент Резултати от проведените аукциони за продажба ДЦК през януари март 205 г. аукцио плащане Номил стойност предложеното аукцио количество Съвкуп

Подробно

юли септември 2015 г. Емисия Дата на емисия Дата на падеж Валута Лихвен процент (%) Първичен пазар на ДЦК Първичен пазар на ДЦК Резултати от проведени

юли септември 2015 г. Емисия Дата на емисия Дата на падеж Валута Лихвен процент (%) Първичен пазар на ДЦК Първичен пазар на ДЦК Резултати от проведени юли септември 2015 г. Емисия Дата емисия Дата падеж Валута Лихвен процент Резултати от проведените аукциони за продажба ДЦК през юли септември 2015 г. Дата аукцио Дата плащане Номил стойност аукцио количество

Подробно

PAZARI-DCK-B-IiI.indd

PAZARI-DCK-B-IiI.indd Емисия емисия падеж Валута Лихвен процент аукцио плащане Номил стойност предложеното аукцио количество Съвкуп номил стойност в в т. ч. състезателни несъстезателни Съвкуп номил стойност в т. ч. състезателни

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

Такси и комисиони Приложение за банки и финансови институции В сила от 1 май 2019 г. Ситибанк Европа АД, клон България

Такси и комисиони Приложение за банки и финансови институции В сила от 1 май 2019 г. Ситибанк Европа АД, клон България Такси и комисиони Приложение за банки и финансови институции В сила от 1 май 2019 г. Ситибанк Европа АД, клон България Съдържание: I. Разплащателни сметки... 3 Откриване и поддържане на сметки (в лева

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

Microsoft Word _SEPTEMBER_FM_MarketReview_BG.doc

Microsoft Word _SEPTEMBER_FM_MarketReview_BG.doc СЕПТЕМВРИ 21 г. No 11 / 21 > През септември се наблюдава леко понижение на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Еврото достигна петмесечен връх спрямо долара > Увеличение

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е 37 183.1 млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с 452.3 млн. евро (1.2%)

Подробно

НОЕМВРИ 2010 г. No 13 / 2010 > През ноември се наблюдава ръст на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Обемите на валу

НОЕМВРИ 2010 г. No 13 / 2010 > През ноември се наблюдава ръст на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Обемите на валу НОЕМВРИ 21 г. No 13 / 21 > През ноември се наблюдава ръст на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Обемите на валутния пазар у нас преодоляха няколкомесечния си спад през

Подробно

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ОБРАЗЦИ НА ПОРЪЧКИ ЗА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНИ И ПОДПИСКИ ЗА ЗАМЯНА, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ ПО SWIFT 1 1 Актуализирана версия към април 2019 г. във връзка с извършена модернизация на системата за провеждане на

Подробно

ФЕВРУАРИ 2012 г. No 3 / 2012 > През февруари паричният пазар отчита повишение на търгуваните обеми при репо-сделките и спад при депозитните; лихвените

ФЕВРУАРИ 2012 г. No 3 / 2012 > През февруари паричният пазар отчита повишение на търгуваните обеми при репо-сделките и спад при депозитните; лихвените ФЕВРУАРИ 212 г. No 3 / 212 > През февруари паричният пазар отчита повишение на търгуваните обеми при репо-сделките и спад при депозитните; лихвените равнища отбелязват ново леко понижение > Съотношението

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

Microsoft Word _DECEMBER_FM_MarketReview_BG.doc

Microsoft Word _DECEMBER_FM_MarketReview_BG.doc ДЕКЕМВРИ 21 г. No 14 / 21 > През декември се наблюдава спад на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Левът със стабилен курс спрямо долара през последния месец на 21 г.

Подробно

НОЕМВРИ 2011 г. No 13 / 2011 > През ноември продължава да се наблюдава понижение на търгуваните обеми на местния паричен пазар - отново изцяло в следс

НОЕМВРИ 2011 г. No 13 / 2011 > През ноември продължава да се наблюдава понижение на търгуваните обеми на местния паричен пазар - отново изцяло в следс НОЕМВРИ 211 г. No 13 / 211 > През ноември продължава да се наблюдава понижение на търгуваните обеми на местния паричен пазар - отново изцяло в следствие на спад при депозитните сделки; лихвените равнища

Подробно

АПРИЛ 2013 г. No 5 / 2013 > Обемът на левовия паричен пазар се повишава за втори пореден месец при запазване на ценовите нива. > Еврото с четиримесече

АПРИЛ 2013 г. No 5 / 2013 > Обемът на левовия паричен пазар се повишава за втори пореден месец при запазване на ценовите нива. > Еврото с четиримесече АПРИЛ 213 г. No 5 / 213 > Обемът на левовия паричен пазар се повишава за втори пореден месец при запазване на ценовите нива. > Еврото с четиримесечен минимум спрямо долара през април. > През април оборотът

Подробно

АПРИЛ 2014 г. No 5 / 2014 > Паричният пазар отбелязва минимално понижение на цялостния обем през април; лихвените равнища отчитат леко покачване. > Ръ

АПРИЛ 2014 г. No 5 / 2014 > Паричният пазар отбелязва минимално понижение на цялостния обем през април; лихвените равнища отчитат леко покачване. > Ръ АПРИЛ 214 г. No 5 / 214 > Паричният пазар отбелязва минимално понижение на цялостния обем през април; лихвените равнища отчитат леко покачване. > Ръст на единната валута спрямо долара през април. > Нисък

Подробно

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ Топлина. по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". АКТИВИ към края на пходната година Относителен дял от активите на към 31.12.2008.г. Относителен дял от активите на 1 2 3

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Април юни 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова

2015_06_NC_IAR-bg_rev_Люси_Димова БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ април юни 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА на бюджета, сметките

Подробно

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ ПРЕЗ 2006Г. І. Професионален пенсионен фонд Съгласие : пазарни позиции Професионален пенсионен фонд Съгласие е регистриран

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ - БЮДЖЕТ - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2

Подробно

Методика за изчисление на доходностите, постигнати при управлението на активите на фондовете за допълнитено пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД

Методика за изчисление на доходностите, постигнати при управлението на активите на фондовете за допълнитено пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД Пенсионно осигурително дружество Алианц България Методика за изчисление на постигнатата номинална доходност и равнището на инвестиционен риск при управлението на активите на фондовете за допълнително пенсионно

Подробно

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 521 619 КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2 3 4 телефон: Web-адрес

Подробно

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес ЕИК/Б

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес  ЕИК/Б - 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР 000 565 59 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес e-mail ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК 6 9 0 1 телефон: ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подробно

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls - 1 / 6 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail финансово-правна форма МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ''СВ.ИВАН РИЛСКИ'-СОФИЯ 000670659

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 29 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА 7410201 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА

Подробно

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари март 2008 г. 15 май 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари март 2008 г.)... 3 Преки инвестиции, януари март 2008 г.... 6 Таблици... 9 Платежен баланс, аналитично

Подробно

2015_09_NC_IAR-bg

2015_09_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 2015 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 27 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА,

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

201409_NC_IAR-bg

201409_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 214 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г.

ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. ПРЕГЛЕД НА ЕМИСИОННО-КАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БНБ ЮЛИ СЕПТЕМВРИ 2017 г. Съдържание I. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)... 3 1. Динамика на парите в обращение... 3 2. Динамика и купюрен

Подробно