СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ"

Препис

1 РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт на кариерата Име на проекта/програмата Регионална иновационна стратегия за Североизточен район на планиране От социални помощи към осигуряване на заетост Старт на кариерата Кратко описание Анализ на иновационните потребности и иновационния потенциал на региона и разработване на стратегия за иновациите и технологичния трансфер заетост и социална интеграция на безработни лица Заетост на младежи с висше образование в публичната Роля на ОА Партньор, чрез Алианса на Областните управители от СИРП Бенефициент Регионална агенция за предприемачес тво и иновации Варна ОА ОА Срок на действие , 2008, 2009, 2010, 2011г г г г г. 2015г. 2016г. 2 младежи ( ) г. 1 младеж ( ) 2017г. 2 младежи ( ) 2018г. 2 младежи ( ) Забележка 1

2 Програма Активни услуги на пазара на труда на Агенцията по НП за заетост и професионално обучение на хора с трайни Проект "Планиране на икономическо развитие и изготвяне на стратегия за инвестициите в Област " Активно гражданско общество за успешна и прозрачна НП за заетост и професионално обучение на хора с трайни Разработване на Инвестиционна стратегия на Област, която ще подпомогне създаването на благоприятна бизнес среда и ще допринесе за инвестициите. Чрез инвестиции в човешкия потенциал на нестопанските сдружения в област да се повиши капацитета им, качеството на човешките ресурси, които са привлекли, като се запазят и развият натрупаните знания, умения и възможности в тяхната дейност. Повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция Бюро по труда безработни хора с трайни Национален център за професионално обучение клон Търговскопромишлена палата г. 18 месеца г г. ОА 2008г. 2011г. Партньор: Търговскопромишлена палата Партньори: 1. асоциация на общинските служители в България; 2. Национален център за професионал но обучение в системата на БТПП клон ; 3. Асоциация Екология, Земеделие, Образование и Наука Шумен 2

3 Подготовка на служителите на българската държавна за ефективна работа с институциите на Европейския съюз "Промотиране на системи, инструменти и добри практики за управление на качеството в администрациите" Подобряване политиката по управление на човешките ресурси в държавната Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката и изпълнението на политики за развитие и проекти с международно финансиране Повишаване на уменията на служителите от цялата страна за работа с институциите на ЕС. Повишаване на специфичните езикови познания на служителите. Сертифициране и внедряване на системи за управление съгласно международно признатите стандарти ISO 9001:2000 и ISO 27001:2005 Подобряване политиката по управление на човешките ресурси в държавната Подобряване на механизмите за междуинституционална координация на дейността на та и международните фин. инструменти за синхронизиране на фин. обезпечаване при разработването и провеждането на политика за развитие и проекти с международно финансиране. МДААР МДААР МДААР МС 15 месеца 2008г. 2009г. ноември 2007 декември година година 11. Анализ на Подобряване работата МФ 3

4 Програма за професионална ориентация и реализация Българската мечта" на МДААР прилагането на Методически указания за ПЧП Програма за професионална ориентация и реализация Българската мечта" на МДААР За прозрачни и открити областни и общински администрации на публичните власти на централно, областно и общинско ниво в процеса на структуриране, подготовка и реализиране на ефективни проекти, чрез схемите на публичночастно партньорство (ПЧП) и с цел постигане на пошироко използване на ПЧП при реализацията на инвестиционни проекти Двумесечен стаж на студент, с цел придобиване на практически умения в реалните условия на държавната Повишаване ефективността в работата на областните и общинските администрации чрез засилване на контрола, прозрачността, отчетността и утвърждаване на ефективни механизми за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията. Партньор (заедно с областите Шумен и Добрич) Варна година 2 месеца юлиавгуст 2009г. ( ) 14. Партньорство за Подобряване на 4

5 програма по чл.52, ал.2 от Закона за Програма за стажуване по чл. 41 от Закона за през 2012г. Конкурс на Агенцията за развитие Подобро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен райони за планиране програма по чл.52, ал.2 от Закона за Програма за стажуване по чл. 41 от Закона за Създаване на подходяща работна ефективността на управлението в областни и общински администрации чрез създаване на условия за активно прилагане на публично частното партньорство Подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса в региона чрез развитие на електронно управление в СЗРП, СЦРП, СИРП равни възможности чрез социалноикономическа интеграция на лице в неравностойно положение на пазара на труда в област. Разкрито работно място за стажуване, на което е наето безработно лице до 29годишна възраст без трудов стаж. заетост на 2 Създаване на подходяща работна Бенефициент Ловеч Плевен ( ) 18 месеца ( ) 6 месеца ( г) 9 месеца г. 6 месеца през 2012г. 38 месеца (юни 2012г. август 5

6 хората с за финансиране на проекти на работодатели в съответствие с разпоредбите на чл. 25, ал.1 от Закона за интеграция на хората с Развитие на човешките ресурси Развитие на човешките ресурси среда за служител на област с трайни Интегрирана услуга за предприемачи в България Проект Подкрепа за заетост среда за служител на област с трайни, която да му позволява да изпълнява ефективно служебните си задълженията. Общата цел на проекта е да внедри в България челен испански опит в подкрепата на дребни и средни предприемачи, като същевременно стимулира развитието на нови услуги за малкия бизнес, подобри интеграцията и координацията на пазара на труда чрез поефективно професионално и социално включване на заинтересованите страни и създаде условия и разширени възможности за намиране на работа на представители на онеправдани социални групи. заетост на 64 лица Участие в местната коалиция за изпълнението на проекта. 2015г.) асоциация на общинските служители в България Агенция по май 2012г. май 2013г. 9 месеца (януари 2013г. септември 6

7 през 2013г. Административен капацитет Административен капацитет през 2014г. през 2014г. Повишаване на квалификацията на служителите в област Усъвършенстване на професионалните умения и квалификация на служителите в българската държавна чрез обучение в обучителни институции на странитечленки на ЕС програма Сигурност Кампания Опознай родния край 2015г. заетост на 2 Повишаване на квалификацията на служителите в област чрез обучения в страната Обучен 1 служител на ОА в гр. Маастрихт, Холандия заетост на 144 безработни лица, чрез включването им в общополезни дейности по опазване на обществения ред. заетост на 7 Целта на кампанията е учениците от 3ти до 7ми клас в област да се Бенефициент Организатор ОА Институт по публична 2013г.) 6 месеца (май ноември 2013г.) (юли 2013 юли 2014г.) април 2012г. декември 2013г. 8 месеца (юни 2014г. февруари 2015г.) 6 месеца ( г г.) г г. 7

8 през 2015г. Развитие на човешките ресурси г. програма за заетост и обучение на хора с трайни през 2016г. през 2017г. Оперативна програма Добро управление г. Проект Подкрепа за заетост програма за заетост и обучение на хора с трайни Проект Въвеждане в Обща рамка за оценка (CAF) в администрациите запознаят с 20те найзначими туристически обекта в областта. За реализацията на кампанията е подготвен специален пътеводител. заетост на 4 заетост на 60 срок от 4 месеца заетост на 1 лице с трайни, регистрирано в Дирекция Бюро по труда. заетост на 10 срок до г. заетост на 7 Проектът на ИПА предвижда изпълнението на комплекс от Конкретен бенефициент Агенцията по, представлявана от Бюро по труда Институт по публична 6 месеца (април септември 2015г.) 4 месеца ( г г.) 2 години ( г г.) г г г г г г. 8

9 програма за младежта г. Оперативна програма Добро управление г. Проект Развитие на мрежата от младежки информационноконсултантски центрове (МИКЦ), целяща създаване на Младежки информационноконсултантски център Проект Работим за хората взаимосвързани и допълващи се дейности по внедряване на този инструмент за цялостно управление на качеството в публичната и провеждане на мащабна кампания за неговото популяризиране сред българските институции и организации. Основната цел на проекта е създаване на предпоставки за подобряване качеството на живот и реализацията на младите хора, повишаване на мотивация на младежите по отношение на тяхното личностно развитие, повишаване информираност на младежите, чрез осигуряване на достъп до информационни и консултантски услуги. Укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики. Партньор Бизнес център Бизнес инкубатор ИПА ( )

10 през 2018г. програма за заетост и обучение на хора с трайни програма за заетост и обучение на хора с трайни програма за заетост и обучение на хора с трайни програма за заетост и обучение на хора с трайни заетост на 20 заетост на 1 лице с трайни, регистрирано в Дирекция Бюро по труда. заетост на 1 лице с трайни, регистрирано в Дирекция Бюро по труда г г. 2 години ( г г.) 2 години ( г г.) 10

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

(Microsoft Word - \357\363\341\353\350\352\340\366\350\3771.doc)

(Microsoft Word - \357\363\341\353\350\352\340\366\350\3771.doc) Областна администрация стартира нов проект по ОПАК С встъпителната пресконференция, която беше открита и ръководена от г-жа Айлян Карамехмедова, заместник областен управител на област Русе и ръководител

Подробно

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ Стратегия за подобряване на комуникацията между НПО и членовете на организацията www.capacity.npo.bg ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Вътрешни публики: служители, членска

Подробно

И Н Д И К А Т И В Е Н С П И С Ъ К

И Н Д И К А Т И В Е Н    С П И С Ъ К СПРАВКА КЪМ 01.01.2014 Г. СТАТУС НА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 Г. Име на проекта/статус 1 Проект Интегриран градски транспорт на (въвеждане на интелигентна система за управление на

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАН

СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАН СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ПРИЛОЖЕНИЕ 7 КЪМ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари

УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари УТВЪРЖДАВАМ: ВАНЯ СЪБЧЕВА Областен управител на област Ловеч ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 2013 ГОДИНА Февруари 2013 1 Областния план за младежта на област Ловеч е разработен в изпълнение на

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР

РАБОТНА СРЕЩА на УО на ОП НОИР Обявени процедури през 2018 г: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование Компонент 1 20 000 000 лв. Квалификация на педагогическите специалисти

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc

Microsoft Word - RIS Action Plan.doc Регионална иновационна стратегия за Северозападния и Северния централен район за планиране в България РИС МИЗИЯ БГ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ Иновациите стават традиция ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият план е изготвен въз основа

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално образование и заетост Радосвет Радев Председател на Българска стопанска камара Предизвикателствата на цифровата икономика Ново качество на работните места Развитие на икономиката Изчезващи

Подробно

Microsoft Word - civil MOU_AUBG_SU_IPA strategy program BG.docx

Microsoft Word - civil MOU_AUBG_SU_IPA strategy program BG.docx Програма за следдипломна квалификация по публични политики Наименование на програмата: Програма за следдипломна квалификация по публични политики Цел на програмата: Програмата има за цел да повиши капацитета

Подробно

1

1 ПРОГРАМА АКТИВНИ УСЛУГИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 2005-2007 ПРОЕКТ ПЛАНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ К О М У Н И К А Ц И О Н Н А С Т Р А Т Е Г И Я Н А О Б Щ И Н А АНТОНОВО 2006г. 1. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно