До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра

Размер: px
Започни от страница:

Download "До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра"

Препис

1 До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Маркетинг (Директен маркетинг) СТАНОВИЩЕ относно кандидатура за участие в за заемане на академичната длъжност доцент в УНСС по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Маркетинг (Директен маркетинг) Участник в конкурса: Основание за написване на становището: Изготвил становището: Научна специалност на изготвилия становището: Красимир Маринов Маринов, гл. асистент, доктор Обявен конкурс за академична длъжност доцент по научната специалност Маркетинг (директен маркетинг), обнародван в ДВ, бр. 52/ г., заповед на Ректора на УНСС 2095/ и решение на Научно жури (протокол 2/ ) Доц. д-р Тодор Борисов Кръстевич, р-л катедра Маркетинг при СА Д. А. Ценов Свищов, член на научното жури по конкурса Маркетинг I. Представяне на кандидата: професионална характеристика Д-р Красимир Маринов Маринов е единствен кандидат за участие в конкурса за академична длъжност доцент по научната специалност Маркетинг (директен маркетинг) на УНСС. Констатациите в настоящото становище са изведени от представения на членовете на научното жури пакет документи и публикации на кандидата, когото не познавам лично и нямам преки впечатления от съвместна изследователска и/или преподавателска работа. от 5

2 Д-р Красимир Маринов Маринов е завършил висше образование в две образователни и квалификационни степени магистър едната по икономика (през 995 г., по специалност Маркетинг и мениджмънт ) и втора по право (през 997 г., със специалност Право ). Има 3 години трудов стаж като университетски преподавател, последните шест от които е заемал академичната длъжност главен асистент в катедра Маркетинг и стратегическо планиране на УНСС София. През 2006 г., след защитена дисертация на тема Фактори за успеха в разработването на нови продукти, е придобил образователната и научна степен доктор по научната специалност Маркетинг. Паралелно с преподавателската си кариера, след 2002 година (и в момента) д-р Маринов е заемал различни аналитични и ръководни маркетингови позиции в компании от сферата бързооборотните стоки и финансовите услуги, последната от които е директор маркетинг на ING Group в България. Същият е член на БАМ (Българската асоциация по маркетинг). Специализирал е в САЩ, Холандия и Унгария. Представената автобиографична и професионална информация показва наличието както на педагогически, така и на практически управленски опит на кандидата за доцент. В тези си качества, кандидатът изпълнява всички формални условия по реда за заемане на академична длъжност доцент, предвидени в чл. 24 от ЗРАС в РБ и чл. 53 от Правилника за неговото прилагане. II. Обща (количествена и качествена) оценка на учебно-преподавателската работа на кандидата В качеството си на академичен преподавател д-р Красимир Маринов е водил лекции и упражнения по дисциплините Маркетинг, Продуктова политика, Управление на продажбите, Стокова политика и Директен маркетинг. За всяка от последните три академични учебни години има по над 00 часа обща учебна заетост по програмите на УНСС в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър. Кандидатът е разработил самостоятелно учебни програми за две факултативни дисциплини, включени в учебния план на специалност Маркетинг в УНСС - Управление на продажбите, предлагана от 200/20 г. и Директен маркетинг, предлагана от 2007/2008 г. И по двете дисциплини той е титулярен лектор. През последните пет години д-р Маринов е работил интензивно със студенти и извънаудиторно, ръководейки разработването на магистърски тези и курсови работи. Бил е отговорен за организирането на преддипломния стаж на студентите от редовна форма на обучение в ОКС Бакалавър, специалност Маркетинг в множество фирми в страна.. Информация за точния брой ръководени магистърски тези не е представена в пакета документи. 2 от 5

3 III. Обща (количествена и качествена) оценка на научните изследвания и изследователската дейност на кандидата Д-р Красимир Маринов участва в конкурса за академичната длъжност доцент с една самостоятелна монография (60 с.), две статии в специализирани научни списания, 8 публикувани доклади от участия в научни конференции (три от които в чужбина). Автор е на един самостоятелен учебник (262 с), чието заглавие и съдържание пряко кореспондира с обявения конкурс Директен маркетинг: концепции и творчески решения. Участвал е съвместно с именити специалисти в областта на маркетинга в авторския колективи, издали два мащабни учебника. Д-р Красимир Маринов е автор на по една самостоятелна глава във всеки един от тях. Кандидатът е автор на 6 статии в енциклопедичното учебно помагало Основни термини, използвани в учебния процес (т. ІІ, издание на УНСС, 20). Член е на изследователските екипи по три научно-изследователски проекта, финансирани от фонд НИД на УНСС, (два от тях са приключили успешно, а третият е в ход). Структурен количествен обзор на публикационната продукция на кандидата (вкл. учебници и учебни помагала) е представен на Таблица. Таблица. Количествени обобщение на публикационната дейност на кандидата. Вид на публикацията Самостоятелни В съавторство Общо бр. стр. бр. стр. бр. стр.. Монографии Студии Статии Научни доклади Всичко: в т.ч в чужбина: Учебници Учебни помагала Всичко: С незначителни отклонения (публикация 3 от приложения списък), трудовете представят резултати от задълбочени изследвания и научни обобщения в теоретичен и приложен аспект, отнасящи се до управлението и планирането на ключови за маркетинга аспекти. Анализирайки в дълбочина съдържанието на предоставената за рецензиране научна и дидактическа продукция на д-р Маринов, се установява ясно фокусиране основно върху три проблемни области на управлението на маркетинга: () управление и оптимизиране на продуктови програми, (2) управление на програми за директен маркетинг и (3) управление на взаимоотношенията с клиенти. 3 от 5

4 IV. Характеризиране на научните приноси на кандидата След обстойното ми запознаване с представените по конкурса научни трудове на кандидата, успях да идентифицирам научни и научно-приложни приносни моменти в следните две направления: () Прецизират се с адекватни дидактически средства основните концепции на директния маркетинг и се систематизират някои от важните инструментите за неговото прилагане (ІІ-2, с. 9-03, с. ; ІІ-3, с и др.). Контурират се логическата и методически рамката за анализ на стойността на клиента. Извеждат се подходи за анализ на пожизнения цикъл на клиента като база за селектиране на клиенти от адресни бази данни и оптимално (печалбомаксимизиращо) таргетиране. (ІІ-A-2, с ; ІІІ-6; ІІІ-7) (2) Предложена е нормативна процедура (методика), базирана на процесен модел и система от критерии за оценка на продуктите, която да подпомага вземането на адекватни маркетингови решения за продуктово елиминиране (І-А с ). В този контекст се обогатяват подходите за изучаване, разбиране, оценяване и реализиране на продуктови решения и стратегии (ІІ-Б-4, с ). V. Академична известност на кандидата Д-р Красимир Маринов е вече откриваемо и разпознаваемо име в областта на академичните и професионалните маркетингови среди. Справка в scholar.google.com (към датата на изготвяне на настоящото становище) го извежда като препратката на второ място на първата страница!). Все още броят на откритите цитирани публикации на кандидата е скромен и е от тесен колегиален кръг, но имайки предвид несъвършената практика на индексиране на научните публикации у нас, както и възрастта и относително ускорената научна кариера на кандидата, не бих изтъкнал това обстоятелство като прекалено смущаващо. VI. Критични бележки и препоръки Развитието на маркетинговите концепции и операции в условията на масова индивидуализация и персонално таргетиране (с каквото усърдно се е заел кандидата) предполагат много по-интензивно (както в преподаването и научните изследвания, така и в прилагането на директния маркетинга на практика) използването на предиктивни модели за аналитично извличане на знания от данни (data mining), както и разработване и прилагане на статистически методи за аналитично управление на взаимоотношенията с клиентите. Подобно разгръщане на авторовите дирения в бъдеще би довело и до много по-широка (в т.ч. и международно) разпознаваемост и признание от професионалната гилдия. 4 от 5

5 VII. Обобщена оценка Представянето на кандидата (чрез предоставянето на пакета от документи и научна продукция) отговаря на изискванията на конкурса. Обследваните от рецензента научни, научно-приложни и учебно методически показатели съответстват на изискуемите от ЗРАС на Р България и предвидените в Правилника за неговото прилагане количествени и качествени параметри и критерии. Кандидатът е перспективен млад учен и академичен преподавател с потенциал. Всичко това ми дава основани да предложа категорично главен асистент д-р Красимир Маринов Маринов да заеме обявената от Университета за национално и световно стопанство академична длъжност доцент по научната специалност Маркетинг (Директен маркетинг) г. Свищов Изготвил становището: X доц. д-р Тодор Кръстевич 5 от 5

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

ДО

ДО ДО Председателя на Научното жури Факултет Управление и администрация - УНСС РЕЦЕНЗИЯ ПО КОНКУРС ЗА акад. длъжност ДОЦЕНТ ПО 05.02.26 Маркетинг (Директен маркетинг) с участник д-р Красимир Маринов Маринов

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Владета Ч. Радович Нишки университет Ниш, Сърбия член на научно жури по конкурс за доцент в п.н Администрация и у

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Владета Ч. Радович Нишки университет Ниш, Сърбия член на научно жури по конкурс за доцент в п.н Администрация и у С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Владета Ч. Радович Нишки университет Ниш, Сърбия член на научно жури по конкурс за доцент в п.н. 3.7. Администрация и управление /Комуникация/, ДВ бр.76/19.09.2017 г. относно

Подробно

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От

До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От До Председателя на научното жури по конкурса за заемане на академична длъжност доцент към катедра Счетоводство и анализ при УНСС С Т А Н О В И Щ Е От : проф. д-р ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА, Университет

Подробно

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/ г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД 2075/27.09.2013г. НА РЕКТОРА НА УНСС СОФИЯ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Марин Найденов Нешков, ПН 3.9. «Туризъм», научна специалност «Икономика

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно