User reference guide

Размер: px
Започни от страница:

Download "User reference guide"

Препис

1 СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3

2 ENG Съдържание ENG 2 1 Относно настоящите инструкции Валидност, съхранение и предаване на инструкциите Символи 3 2 Безопасност Предназначение Общи указания за безопасност 4 3 Общ вид на устройството Експлоатация Настройка на целевата температура Навигация и настройки Меню за функции за бита Меню "Настройки" Сервизно меню 16 5 Функции за комфорт и защита Функции за комфорт Превключване на отопление/охлаждане Ограничен режим Функции за защита Функция за защита на клапана Защита срещу замръзване 20 6 Поддръжка Отстраняване на неизправности Почистване 21 2

3 Относно настоящите инструкции 1 Относно настоящите инструкции 1.1 Валидност, съхранение и предаване на инструкциите Настоящите инструкции се отнасят за стайния термостат EKWCTRDI1V3, цифров термостат 230 V. Инструкциите включват информация, необходима за работата на устройството. Инструкциите трябва да бъдат прочетени напълно и внимателно, преди да започнете работа с устройството. Те трябва да се съхраняват и да се предават на бъдещите потребители. Можете да прегледате и изтеглите инструкциите и свързаните с тях инструкции за монтаж на Символи В настоящото ръководство се използват следните символи: Символи за опасност: обозначават опасност Информация: обозначава важна или полезна информация Действие на потребителя Резултат от действието Списък без фиксиран ред 1., 2. Списък с фиксиран ред 3

4 Безопасност 2 Безопасност 2.1 Предназначение Стайният термостат управлява термичните задвижващи механизми, свързани в система за управление на температурата в различните стаи, директно или чрез свързващ модул. Модулът е с фиксиран монтаж, измерва действителната температура (стайната температура), може да се използва за задаване на целевата температура (температурата на комфорт), може да се използва за управление на действителната температура чрез активиране на задвижващи механизми в режим на отопление/охлаждане в предварително определена зона. Всяка друга употреба, модификация или преобразуване са изрично забранени и водят до опасности, за които производителят не носи отговорност. 2.2 Общи указания за безопасност Всички указания за безопасност в настоящите инструкции трябва да се съблюдават, за да се избегнат злополуки, свързани с телесно нараняване или материални щети. Устройството може да бъде отваряно само от упълномощен електротехник. То може да се отворя само в изключено от напрежението състояние. Винаги преди отваряне изключвайте от мрежата и обезопасявайте срещу неволно активиране. 4

5 Безопасност Използвайте устройството само ако е в отлична изправност. Спазвайте ограниченията на характеристиките на устройството и условията на околната среда. Това устройство не е предназначено да се използва от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени умения или такива, които нямат необходимите опит или познания. Ако е необходимо, тези лица трябва да бъдат наблюдавани от лице, отговорно за тяхната безопасност, или да бъдат инструктирани от това лице относно начина на използване на това устройство. Не допускайте деца да си играят с устройството. Ако е необходимо, децата трябва да бъдат под наблюдение. В случай на аварийна ситуация, изключете цялата система за контрол на температурата в помещенията. 5

6 Общ вид на устройството 3 Общ вид на устройството Дисплей Въртящ регулатор с механизъм за завъртане/натискане и прецизен храпов механизъм Стаен термостат Символ Значение Меню за функции за бита Меню "Настройки" Отопление Блокиране на работата Изключване Автоматичен режим Работа през деня Работа през нощта Сервизно меню Охлаждане Символ Значение Температурна единица Целева/ действителна темп. Минимална температура Максимална температура Задаване/ потвърждаване на входни данни Корекция на измерване на действителна температура Назад Осветл. на дисплея Фабрични настройки 6

7 Експлоатация 4 Експлоатация ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасност за живота в случай на поглъщане! Въртящият регулатор може да бъде свален; децата могат да го погълнат. Не оставяйте регулатора близо до деца. 3.1 Настройка на целевата температура - + Целевата температура се задава чрез завъртане на въртящия регулатор наляво или надясно. Завъртането наляво намалява температурата, завъртането надясно я увеличава. Могат да се съхраняват температури на комфорт за работа през деня и през нощта. Ръчното или автоматично превключване между режимите на работа "работа през деня" и "работа през нощта" променя запаметената температура. Целевата температура може да се променя с помощта на въртящия регулатор, независимо от активния режим на работа. Можете да намерите повече информация в раздела Меню за функции за бита. 3.2 Навигация и настройки Навигацията и настройките на стайния термостат се извършват с въртящия регулатор: При натискане на въртящия регулатор менютата се отварят и функциите се активират, като се прилагат променените настройки. - + При завъртане на въртящия регулатор, настройките могат да се коригират и могат да се избират функции и менюта. 7

8 Експлоатация Налични са основно ниво и три менюта за навигация и настройки: Основно ниво В основното ниво всички стайни термостати показват текущата действителна температура, както и активните функции. Избор на меню Функции за бита Съдържа всички важни основни функции. Настройки Включва разширени функции и многобройни възможни настройки. Обслужване Включва различни системни параметри. Чрез коригиране на индивидуалните настройки може да се постигне оптимална настройка на цялата система. Назад Напуска избраното меню и се връща към основното ниво. Избраното меню или функция се показва с мигащ символ. Ако не се извърши никаква операция, след около 5 секунди дисплеят се връща към основното ниво. 8

9 Експлоатация Меню за функции за бита Това меню позволява настройка на функциите за бита. Настройките са показани на графиката по-долу. На следващите страници се съдържа подробна информация. Когато избирате режим на работа (дневен, нощен, автоматичен режим на работа), само неактивните режими са достъпни за избиране. Ако не се извърши никаква операция, след около 30 секунди дисплеят се връща към основното ниво

10 Експлоатация Отворете менюто, като натиснете въртящия регулатор. Изберете менюто Меню за функции за бита. Активирайте менюто, като го натиснете отново. Изберете желаната функция. Описание Работа през деня Коригирайте температурата на комфорт, зададена в менюто Настройки. Работа през нощта Коригирайте температурата на понижаване, зададена в менюто Настройки. Автоматичен режим Сигналът от външен системен часовник (например от контролен стаен термостат) активира работата през деня или през нощта. Стъпки Потвърдете избора, като натиснете въртящия регулатор. Работата през деня е активирана. Показва се основното ниво. Потвърдете избора чрез натискане. Работата през нощта е активирана. Показва се основното ниво. Потвърдете избора чрез натискане. Автоматичният режим е активиран. Показва се основното ниво. 10

11 Експлоатация Описание Блокиране на работата Блокира стайния термостат. Действителната температура и всички активни функции все още са показани, но възможността за промяна на целевата температура и работата се дезактивират. Изключване Изключва стайния термостат. Управлението на температурата е дезактивирано. Защитните функции (защита на клапана и защита срещу замръзване) остават активни. Назад Напуска менюто. Стъпки Активиране Потвърдете избора чрез натискане. Блокирането на действието е активирано. Показва се символът. Показва се основното ниво. Дезактивиране Натискайте въртящия регулатор в продължение на повече от 5 секунди. Символът се дезактивира, работата отново е възможна. Потвърдете избора, като натиснете въртящия регулатор. Всички функции са дезактивирани. Показва се символът. Показва се действителната температура Включване Натискайте въртящия регулатор в продължение на повече от 5 секунди. Показва се основното ниво. Всички активни функции също се показват. Потвърдете избора чрез натискане. Дисплеят се връща към основното ниво. 11

12 Експлоатация Меню "Настройки" В това меню могат да се правят разширени настройки. На следващите страници се съдържа подробна информация. Ако не се извърши никаква операция, след около 30 секунди дисплеят се връща към основното ниво

13 Експлоатация Отворете менюто чрез натискане. Изберете менюто Настройки. Активирайте менюто, като го натиснете отново. Изберете желаната настройка. Описание Температура на комфорт при отопление Задава целевата температура за работа през деня. Температура на понижаване при отопление Задава целевата температура за работа през нощта. Температура на комфорт при охлаждане Задава целевата температура за работа през деня. Температура на понижаване при охлаждане Задава целевата температура за работа през нощта. Стъпки Потвърдете избора чрез натискане. Задайте целевата температура. Потвърдете въведената стойност чрез натискане. Може да се намери в менюто Настройки. Потвърдете избора чрез натискане. Задайте целевата температура. Потвърдете въведената стойност. Може да се намери в менюто Настройки. Потвърдете избора чрез натискане. Задайте целевата температура. Потвърдете въведената стойност. Може да се намери в менюто Настройки. Потвърдете избора чрез натискане. Задайте целевата температура. Потвърдете въведената стойност. Може да се намери в менюто Настройки. 13

14 Експлоатация Описание Ограничаване на целевата температура Настройка на максималната и минималната целева температура. Корекция на температурата Коригира отклоняващото се измерване на действителната температура на вътрешния датчик от ±2 C на стъпки от по 0,1 C. Осветление на дисплея Задава яркостта на осветлението на дисплея в пет нива: 0 Изкл. 25 Ниво 1 50 Ниво 2 75 Ниво Ниво 4 Настройката се показва на дисплея за време. Стъпки Потвърдете избора чрез натискане. Задайте минималната температура. Потвърдете въведената стойност. Задайте максималната температура. Потвърдете въведената стойност. Може да се намери в менюто Настройки. Потвърдете избора чрез натискане. Задайте стойността на корекция. Потвърдете въведената стойност. Може да се намери в менюто Настройки. Потвърдете избора чрез натискане. Задава яркостта на осветлението на дисплея. Потвърдете въведената стойност. Показва се менюто Настройки. 14

15 Експлоатация Описание Фабрични настройки Възстановява фабричните настройки. Всички зададени преди това настройки ще бъдат нулирани. Назад Напуска менюто. Стъпки Потвърдете избора чрез натискане. Изберете стойността "Да" за нулиране. Натискайте въртящия регулатор в продължение на 5 секунди. Извършва се рестартиране. След това се показва основното ниво. Стойността "Не" отменя процеса. Потвърдете избора чрез натискане. Показва се основното ниво. 15

16 Експлоатация Сервизно меню ВНИМАНИЕ Повреда на инсталацията! Неправилната конфигурация може да доведе до грешки и повреди в инсталацията. Настройки могат да се извършват само от упълномощени специалисти. Чрез коригиране на настройките на системните параметри може да се постигне оптимална настройка на цялата система. За да се избегне неправилна конфигурация, това меню е защитено с 4-цифрен PIN (стандартно: 1234). Отворете менюто чрез натискане. Изберете менюто Параметри. Активирайте менюто, като го натиснете отново. Изберете менюто "Код". Активирайте въвеждането на PIN чрез натискане. Въведете 4-цифрения PIN (стандартно: 1234). Изберете отделните цифри чрез завъртане и потвърдете чрез натискане. Стартирайте въвеждането чрез активиране на функцията "PAR". Изберете отделните цифри на числото на параметъра чрез завъртане и потвърдете чрез натискане. Активирайте въвеждането, като изберете "SET" и натиснете. Извършете настройката в съответствие със следващия списък с параметри. Върнете се на основното ниво, като изберете "BACK" 2 пъти. 16 Ако не се извърши никаква операция, след около 30 секунди дисплеят се връща към основното ниво.

17 Експлоатация Описание Настройка Отоплителна система Настройва съществуващата отоплителна система: Подово отопление, стандартно (FBH St.) Подово отопление, нискоенергийно (FBH NE) Радиатор (RAD) Конвектор, пасивен (KON pas) Конвектор, активен (KON akt) Дезактивиране на охлаждането Дезактивира функцията за охлаждане. Блокиране на работата Защитава дезактивирането на блокиране на работата с PIN. Блокиране на работата с PIN Задава PIN за параметър 30. Ако PIN е непознат: Изключете напрежението на устройството. Задръжте въртящия регулатор натиснат и отново включете напрежението, докато версията на софтуера се покаже на дисплея и изгасне отново. Натиснете въртящия регулатор отново, докато символът изчезне. Ограничен режим на работа Превключва блокирането на работата на стайния модул за управление между "Стандартен" и "Ограничен режим на работа". 0 = FBH St. 1 = FBH NE 2 = RAD 3 = KON pas 4 = KON akt Стандартно: 0 0 = активирана 1 = дезактивирана Стандартно: 0 0 = дезактивирано 1 = активирано Стандартно: Стандартно: = дезактивирано 1 = активирано Стандартно: 0 17

18 Експлоатация Описание Настройка Продължителност на осветяване на дисплея Задава продължителността на осветяване на дисплея след употреба. Сигнализация на превключващ изход Сигнализира управлението на превключващите изходи чрез мигащ символ за отопление или съответно за охлаждане. Изход за превключване на посоката на управление Задава посоката на управление на свързаните задвижващи механизми: Нормално затворен (NC) Нормално отворен (NO) Температура на защитата срещу замръзване Активира функцията за защита срещу замръзване, когато температурата падне под зададената температура. Функция за защита на клапана Циклично отваряне на клапана, за да се избегне запушване. Продължителност на активиране на клапана Време за задействане на задвижващи механизми за изпълнение на функцията за защита на клапана сек. на стъпки от по 5 секунди Стандартно: 15 сек. 0 = дезактивирано 1 = активирано Стандартно: 1 0 = NC 1 = NO Стандартно: C Стандартно: дни Стандартно: мин. Стандартно: 5 мин. 18

19 Функции за комфорт и защита 5 Функции за комфорт и защита 5.1 Функции за комфорт За да се увеличи комфорта на потребителя, стайният термостат включва функции за управление на температурата на комфорт Превключване на отопление/охлаждане Тази функция превключва цялата инсталация между функциите за отопление и охлаждане с помощта на външен сигнал Ограничен режим Ограниченият режим позволява промяна само на целевата температура. Активиране на режима Активирането става по следния начин: Активирайте параметър 032 в сервизното меню (стойност: 1). Режимът на работа, активиран преди рестартирането, продължава с ограничено действие. Изключете напрежението на устройството. Включете напрежението отново. Ограниченият режим е активиран. Дезактивиране на режима Изключете напрежението на устройството. Задръжте въртящия регулатор натиснат и отново включете напрежението, докато версията на софтуера се покаже на дисплея и изчезне отново. В сервизното меню дезактивирайте параметър 032 (стойност: 0). Устройството е постоянно в стандартен режим на работа. 19

20 Функции за комфорт и защита Временно дезактивиране на режима Ограниченият режим може да бъде временно дезактивиран, за да може през това време да се използват или активират изключените функции на устройството. След прекъсване на напрежението на устройството, ограниченият режим се активира отново. Изключете напрежението на устройството. Задръжте въртящия регулатор натиснат и отново включете напрежението, докато версията на софтуера се покаже на дисплея и изчезне отново. Устройството е временно в стандартен режим на работа до следващото прекъсване на захранването. 5.2 Функции за защита Стайният термостат е оборудван със защитни функции за избягване на повреди на цялостната инсталация Функция за защита на клапана В периоди без активиране на клапана (например извън отоплителния период) всички клапани се отварят циклично. По този начин се избягва запушване на клапаните (параметри 190 и 191) Защита срещу замръзване Независимо от режима на работа, стайният термостат е оборудван с функция против замръзване (параметър 161). Когато температурата падне под температурата на защитата против замръзване, всички свързани задвижващи механизми се активират и клапаните се отварят. 20

21 Поддръжка 6 Поддръжка 6.1 Отстраняване на неизправности Дисплей Значение Възможно решение Надвишена температура на измерване от вътрешния датчик 0010 Неизправност във вътрешния датчик Вътрешен датчик/стаен датчик Отстранете външните топлинни източници в пряката среда и изчакайте, докато датчикът се охлади. Ако е необходимо, преместете стайния датчик. Проверете и, ако е необходимо, сменете стайния термостат/ стайния датчик. Върнете до фабрични настройки. Проверете и, ако е необходимо, сменете стайния термостат. 6.2 Почистване За почистване използвайте само суха и мека кърпа без разтворители. Настоящото ръководство е защитено с авторски права. Всички права запазени. То не може да се копира, възпроизвежда, съкращава или предава, нито изцяло, нито частично, под каквато и да е форма, нито механично, нито по електронен път, без предварителното съгласие на производителя EKWCTRDI1V3 21

22

23

24 4P Copyright 2019 Daikin

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

4PBG C_2015_10

4PBG C_2015_10 Справочно ръководство на потребителя Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За документацията... 2 1.1.1 Значение на предупреждения и символи... 3 1.2 За потребителя...

Подробно

book

book 80 105 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството

Подробно

Operation manuals; Installation manuals

Operation manuals; Installation manuals Ръководство за монтаж и експлоатация - + BRC1HHDAW BRC1HHDAS BRC1HHDAK Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За потребителя... 2 1.2 За монтажника... 3 2 За настоящия

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ТИП С КАБЕЛ) НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ Запазете този наръчник за бъдещи справки. Български UTY-RLRY UTY-RLRG ЧАСТ. 9380859086-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

man_de_en_es_fi_fr_nl_pt_sv.indd

man_de_en_es_fi_fr_nl_pt_sv.indd Energiekosten-ftftessgerat,,Premiumcc Електромер за разход на енергия 00047770 l47770man_de_en_es_fi_lr_nl_pt_sv.indd 3 21.01.13 15:3 2 147770man_de_en_aa_ Jr_nL.pLav.lndd 2 21.01.13 15:3 o-c.o-ci > I

Подробно

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

4PWBG C.book

4PWBG C.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

4PBG _2015_01

4PBG _2015_01 Справочно ръководство на потребителя Daikin Altherma Нискотемпературна сплит система EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

4PW D.book

4PW D.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1 EKHBRD016AAY1 EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

4PW book

4PW book EKHBRD011ABV1X EKHBRD014ABV1X EKHBRD016ABV1X EKHBRD011ABY1X EKHBRD014ABY1X EKHBRD016ABY1X B Съдържание Страница Свързване към външно тќло EMRQ Обща информациќ... 1 Комбинациќ... 1 Свързване към захранване

Подробно

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea MFAU-FNXD0 Модел Напрежение Обхват m Темпетатурен диапазон - C ~ 0 C Съдържание Характеристики на дистанционното Функции на бутоните Индикатори на дисплея Как да използвате бутоните

Подробно

НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ

НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11

Подробно

6

6 6 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.1.15 3.2 3.2.1 3.2.2

Подробно

User reference guide; Installer reference guide

User reference guide; Installer reference guide Справочник за монтажника и потребителя - + BRC1HHDAW BRC1HHDAS BRC1HHDAK Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За потребителя... 3 1.2 За монтажника... 3 2 За настоящия

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно