ДО

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДО"

Препис

1 ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА с ръководител проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - член на ПК за САНК Относно: Резултатите от проверката на експертна група за изпълнение на програма от мерки за отстраняване на констатирани слабости, формулирани в решението на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт от г. (протокол 17) при програмната акредитация на професионално направление 7.5 Здравни грижи със специалност от нерегулираните професии Гериатрични грижи за образователно-квалификационната степен професионален бакалавър в Медицинския колеж на Тракийския университет гр. Стара Загора, с обща оценка 4,74 (четири цяло и седемдесет и четири стотни) I. Хронология на процедурата 1. В изпълнение на утвърдения от Акредитационния съвет на НАОА планграфик за дейността по следакредитационно наблюдение и контрол през 2016 г. стартира процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 7.5 Здравни грижи със специалност от нерегулираните професии Гериатрични грижи на образователно-квалификационната степен професионален бакалавър в Медицинския колеж на Тракийския университет - гр. Стара Загора. Професионалното направление е получило оценка 4,74 (четири цяло и седемдесет и четири стотни) с решение на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт от г. (протокол 17). Срокът на валидност на акредитацията е три години. Определеният от Постоянната комисия по здравеопазване и спорт капацитет на професионалното направление със специалност от нерегулираните професии Гериатрични грижи е 60 студенти за образователно-квалификационната степен професионален бакалавър. Съгласно Регистъра на МОН на действащи и прекъснали студенти и докторанти към 15 ноември 2017 г. (последна актуализация 22 декември 2017 г.) броят на студентите в професионалното направление със специалност от нерегулираните професии Гериатрични грижи е 20 студенти. Данните, вписани в регистъра на МОН за професионалното направление със специалност от нерегулираните професии Гериатрични грижи не превишават капацитета, определен с решение на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт към НАОА. 1

2 Обучението на студентите се осаществява в Медицинския колеж на Тракийския университет гр. Стара Загора. 2. Следакредитационното наблюдение и контрол е процедура, утвърдена на основание чл. 70 във връзка с чл. 64 от Правилника за дейността на НАОА. Съгласно процедурата, на свое заседание от г. (протокол 32), след като разгледа доклада на висшето училище за изпълнение на мерките в програмата за отстраняване на констатираните слабости в рамките на 18-месечния период от решението на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт към НАОА за програмна акредитация, ПК за САНК взе решение да предложи на Председателя на АС на НАОА извършване на проверка на място от експертна група на основание чл. 64, ал. 2 от Правилника за дейността на НАОА. ПК за САНК предложи следния състав на експертната група: Ръководител на ЕГ: проф. д-р Красимира Симеонова Якимова, дм, дмн член на ПК за САНК Членове на ЕГ: доц. д-р Параскева Манчева Драганова, дм Медицински университет Проф. д- р Параскев Стоянов, гр. Варна; Надежда Вескова Колева студент, Русенски университет Ангел Кънчев, специалност Кинезитерапия. 3. На свое заседание от г. (протокол 28) Акредитационният съвет на НАОА утвърди предложената експертна група. 4. ПК за САНК прие Програма за посещението на експертната група в Тракийския университет - гр. Стара Загора (съгласувана с ректора на висшето училище) и задачите на ЕГ при посещението. Посещението се осъществи на 22 и 23 февруари 2018 г. ІІ. Констатации и оценки на резултатите от проверката на експертната група по програмата от мерки за отстраняване на констатираните слабости: Съобразно предварително одобрената програма, ЕГ проведе срещи с ректорското ръководство и с ръководството на Медицинския колеж в Тракийския университет гр. Стара Загора; с членовете на групата, разработила доклада за изпълнение на програмата от мерки за отстраняване на констатираните слабости, формулирани в решението на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт към НАОА; с преподаватели, участващи в преподаването на специалност Гериатрични грижи ; със студенти от специалност Гериатрични грижи и със звеното, контролиращо прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав. Бяха посетени учебните зали, кабинети и лаборатории за практическо обучение на студентите от специалност Гериатрични грижи в професионално направление 7.5 Здравни грижи, библиотеката на Медицинския колеж и бази за практическо обучение. По време на посещението бяха изискани и предоставени необходимите допълващи справки и информация за изясняване на поставените задачи на експертната група. По препоръка 1: Да се преработи квалификационната характеристика, като се прецизират специфичните компетенции за специалността Гериатрични грижи. Срок: м. септември 2016 г. Експертната група установи, че квалификационната характеристика, с цел 2

3 прецизиране на специфичните компетенции на завършващите специалност Гериатрични грижи, е преработена и актуализирана двукратно: 2016 г. и 2017 г. Експертната група констатира верността на посочените факти и обстоятелства в доклада на САНК, разгледан на заседание на ПК за САНК от г. (протокол 32) за изпълнението на програмата от мерки за отстраняване на констатираните слабости, в рамките на 18-месечния период. Компетенциите на гериатричните специалисти са групирани в 7 основни полета на компетенции: експертни компетенции; компетенции за комуникации; компетенции за партниране; компетенции за организиране; компетенции за защита на здравето и благосъстоянието на старите хора; изследователски компетенции; компетенции на професионалист. Двукратно актуализиране на квалификационната характеристика се е наложило за да се приведе в съответствие и със сходни специалности от други европейски страни. Използван е германският опит, приспособен за българските условия. Доказателства по изпълнение на мерките по препоръка 1 (приложени към основния доклад на висшето училище и отразени в доклада на САНК, разгледан на г.). Оценка за изпълнение на мерките по препоръка 1: Мерките са изпълнени. По препоръка 2: По учебния план: Да се намали общият хорариум за сметка на лекционните курсове; Да се направи профилно разпределение на преддипломния стаж; Да се намали броят на изучаваните избираеми дисциплини, като се осигури право на избор. Срок: м. септември 2016 г. Експертната група установи, че учебният план на специалност Гериатрични грижи е актуализиран двукратно, в съответствие с направените препоръки и промените в квалификационната характеристика: през 2016 г. и през 2017 г. Експертната група провери посочените факти и обстоятелства в доклада на САНК, разгледан на заседание на ПК за САНК от г. (протокол 32) за изпълнението на програмата от мерки за отстраняване на констатираните слабости, в рамките на 18-месечния период: от 43 учебни дисциплини остават 29 и общият хорариум часове е намален от 3395 ч. на 2400 ч. и установи верността им. Актуализираният учебен план за специалност Гериатрични грижи с прецизирани лекционни курсове, преддипломен стаж и избираеми дисциплини е утвърден от Академичния съвет на Тракийския университет гр. Стара Загора (протокол 6 от г.). ЕГ установи, че учебният план от 2017 година на специалност Гериатрични грижи е тясно свързан с квалификационната характеристика и промените в компетенциите в нея, което е наложило актуализиране и на учебния план (утвърден от Академичния съвет на Тракийския университет гр. Стара Загора - протокол 14/ г.). 3

4 Доказателства по изпълнение на мерките по препоръка 2 (приложени към основния доклад на висшето училище и отразени в доклада на САНК, разгледан на г.). Оценка за изпълнение на мерките по препоръка 2: Мерките са изпълнени. По препоръка 3: Да се включват студенти в научноизследователската дейност. Срок: постоянен, с ежегодно отчитане. Експертната група установи, че е осъществено включване на студенти в научноизследователската дейност чрез участие в научни форуми и колективи на научноизследователски проекти: В рамките на 18-месечния следакредитационен период, 6 студенти от специалност Гериатрични грижи са включени в научните колективи на два научни проекта и един проект за научен форум. В Организационния комитет на Научна конференция с международно участие Стареене, здраве, гериатрични грижи (18-19 май, 2017 г.) са включени 6 студенти от специалност Гериатрични грижи, а 7 студенти - са участвали в нея с 5 научни доклади, които предстои да бъдат публикувани. Двама студенти от втори курс на специалност Гериатрични грижи са удостоени в края на 2017 г. с грамоти от ректора на Тракийския университет гр. Стара Загора, за Принос в научноизследователската дейност през учебната 2016/2017 година. Доказателства по изпълнение на мерките по препоръка 3 (допълнително предоставени при посещението на ЕГ): - Програма от Научна конференция Стареене, здраве, гериатрични грижи, май 2017 г.; - Грамоти, връчени на двама студенти от специалност Гериатрични грижи от ректора на Тракийския университет, за Принос в научноизследователската дейност през учебната 2016/2017 година. Оценка за изпълнение на мерките по препоръка 3: Мерките се изпълняват. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ЕКСПЕРТНАТА ГРУПА: 1. Експертната група констатира, че Тракийският университет гр. Стара Загора, Медицинският колеж са изпълнили програмата от мерки за отстраняване на констатираните слабости, посочени в решението на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт от г. (протокол 17) с получена оценка 4,74 (четири цяло и седемдесет и четири стотни) при програмната акредитация на професионално направление 7.5 Здравни грижи със специалност от нерегулираните професии Гериатрични грижи за образователноквалификационната степен професионален бакалавър. 2. Тракийският университет гр. Стара Загора, Медицинският колеж не превишават капацитета на професионално направление 7.5 Здравни грижи със 4

5 специалност от нерегулираните професии Гериатрични грижи, определен с решение на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт към НАОА г. Ръководител:.. (проф. д-р Красимира Якимова, дмн) Членове: (доц. д-р Параскева Манчева, д.м.) (студент Надежда Вескова) 5

ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно набл

ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно набл ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани

Подробно

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оценка 8.49 за срок от 5 години до 08.01.2020 г. Определен

Подробно

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу План-график по ционно блюдение и контрол висшите училища за I. Следакредитационно блюдение и контрол висши училища, получили институциол и програм акредитация: Висши училища, получили институциол акредитация

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д- МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ФАРМАЦИЯ”

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ  “ФАРМАЦИЯ” МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 28.01.2019 г. І. Официално

Подробно

За ФТТ - Ямбол

За ФТТ - Ямбол 50 годишна традиция в обучението във Факултет "Техника и технологии" Ръководство Акредитация Катедри Специалности Преподавателски състав 1 / 8 Кратка история на ФТТ Ямбол Ръководство на Факултет "Техника

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА гр.силистра, ул. С.Велики 16 086/820655, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 03.12.2018 г. Официално

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Утвърждавам: проф. д-р Виктор Златков, дм Ректор на МУ-София ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този правилник се издава на основание

Подробно

Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017

Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017 Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017 Съдържание I. Нормативна база 3 II. Структура на организацията на обслужването

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите от организацията, провеждането и отчитането на задължителното практическо обучение след 3 курс Специалност Икономика

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У Страница от 0 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У А Л И З И Р А Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н специалност РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ Форма на обучение Образователно-квалификационна степен РЕДОВНО

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 01.07.2014

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

ПРОГРАМА За управление и развитие на Медицински колеж при Медицински университет-пловдив за периода година на кандидата за Директор Доц. Мар

ПРОГРАМА За управление и развитие на Медицински колеж при Медицински университет-пловдив за периода година на кандидата за Директор Доц. Мар ПРОГРАМА За управление и развитие на Медицински колеж при Медицински университет-пловдив за периода 2019-2023 година на кандидата за Директор Доц. Мария Божкова, дм 07.06.2019 година Пловдив Да определиш

Подробно

1 г РЕЦЕНЗИЯ J7 OT V u v i V» *-i ',TJ [Пс^у.лиа... (22 2 (2. _ i доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. Медицински университет - Плевен, Факултет Обществ

1 г РЕЦЕНЗИЯ J7 OT V u v i V» *-i ',TJ [Пс^у.лиа... (22 2 (2. _ i доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. Медицински университет - Плевен, Факултет Обществ 1 г РЕЦЕНЗИЯ J7 OT V u v i V» *-i ',TJ [Пс^у.лиа... (22 2 (2. _ i доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. Медицински университет - Плевен, Факултет Обществено здраве, Катедра Физикална медицина, рехабилитация,

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 19.03.2019 година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да не се подават заявки за конкурси за академични

Подробно

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на кондензираната материя Уважаеми членове на Факултетния съвет,

Подробно

БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ

БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ ОТКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИАДА СТАРА ЗАГОРА 2017 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.05.2017 ОТ 20:00 ЧАСА ПРЕД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ГЕНЕРАЛНАТА ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09 МАЙ

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ София 2019 г. 1 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) 963 52 45, факс: (02) 865 68 63 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА УАСГ: ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ Г Р А Ф И К

Подробно

Хронология на измененията:

Хронология на измененията: Страница: 1 от 6 П Р О Т О К О Л 23 Днес, 19 февруари 2018 г. (понеделник), от 13.30 часа в Заседателната зала на Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се редуцира

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА т Тракийски университет - Стара Загора Стопански факултет Оперативен документ 7.5.1 OD 3.0.1 FE Издание: 1.0 В сила от: 09.02.2016 Учебен план за обучение на бакалаври Страница: 1 от 8 УТВЪР УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-приложната дейност на доц. д-р Любен Димитров Христов от

Подробно