PowerPoint Presentation

Размер: px
Започни от страница:

Download "PowerPoint Presentation"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ ПРЕЗ 2018 Г. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година

2 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Въведение: Настоящият Анализ е разработен от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) на основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение, въз основа на годишните доклади за дейността на Центровете за професионално обучение (ЦПО) за 2018 г. Анализът е изготвен въз основа на данните, въведени в Информационната система на НАПОО от 955 ЦПО, представляващи 94, 75% от всички лицензирани ЦПО (1039). Цели на настоящия анализ: Систематизиране на получената от ЦПО информация за дейността им през 2018 г. Анализ (вкл. и графично представяне) на информацията от годишните доклади на ЦПО за 2018 г. по различни параметри Резултати Изводи

3 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Методика за събиране на годишната информация за дейността на ЦПО Поканата за представяне на годишната информация, заедно с формулярите, е публикувана целогодишно на Интернет страницата на НАПОО. В съответствие с разпоредбата на ЗПОО, срокът за представяне на информация за дейността през 2018 г. е 31 януари 2019 г. Годишната информация се попълва във формуляри (електронни таблици), съдържащи индикатори, одобрени от Управителния съвет на НАПОО и съгласувани с Националния статистически институт (НСИ).

4 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Индикатори за дейността на ЦПО Формулярите за Годишна информация за дейността на ЦПО през 2018 г. включват следните индикатори: Общ брой обучени лица и техния брой според пола и гражданството им Брой обучени лица по професии и специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) Брой проведени курсове по професии и специалности от СППОО - за проведено обучение по част от професия и за обучение с придобиване на степен на професионална квалификация Брой курсове според източника на финансиране Брой обучени лица в неравностойно положение Брой издадени документи за професионално обучение Удостоверения за професионално обучение по част от професията Свидетелства за професионална квалификация Свидетелства за правоспособност

5 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Последващ контрол на дейността на ЦПО от страна на НАПОО през 2018 г. Извършени са 140 проверки на ЦПО на място. Извършена проверка през ИС на издадени свидетелства за професионална квалификация Брой отнети лицензии в резултат на констатирани пропуски и нередности - 38 бр. Информационна дейност на НАПОО за 2018 г. Проведени 5 бр. информационни дни с участието на над 200 представители на ЦПО от цялата страна Проведено обучение на 9 бр. ново лицензирани ЦПО

6 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Разпределение на лицензираните към г. ЦПО на територията на страната

7 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 250 Брой издадени и изменени с допълване на нови професии и специалности лицензии по години нови лицензии изменени лицензии

8 Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София-град София - област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Общ брой обучени лица в ЦПО през 2018 г. по области на страната СПК ЧП

9 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Гражданство на обучаемите Брой курсисти според гражданството 2015 г г г Български граждани Чуждестранни граждани

10 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Гражданство на обучаемите през 2018 г Германия Италия Литва Македония Молдова Руска федерация Украйна Сърбия

11 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Брой обучени лица в неравностойно положение през 2018 г. ( 8149 лица). Търговия на едро и дребно 300 Производство на кулинарни изделия 46 Озеленяване и цветарство Подпомагане на възрастни Работник в производството на Текстообработване Малък и среден бизнес 48 Пътища, магистрали и съоръжения 23 Социална работа с деца и възрастни с Озеленяване и цветарство част от професия СПК

12 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Разпределение по пол на обучените лица през 2018 г % 60% мъже жени Разпределението по пол за последните две години е приблизително еднакъв около 60 % са обучените лица с мъжки пол и около 40% са обучените лица с женски пол

13 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Обобщена информация за обучените лица по професии от 10-те най-атрактивни професионални направления. Код професионално направление Професионално направление степен на професионална квалификация част от професия 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства 861 Сигурност Фризьорски и козметични услуги Транспортни услуги Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Електротехника и енергетика Растениевъдство и животновъдство Социална работа и консултиране Машиностроене, металообработване и металургия Администрация и управление Приложна информатика

14 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Обобщена информация за обучените лица по професии от 10-те найатрактивни професионални направления. Общият брой на обучените лица през 2018 г. e степен на професионална квалификация част от професия

15 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Възраст на обучените лица над 61

16 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Източник на финансиране други източници работодатели обучаеми

17 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Брой лица, придобили I СПК по професии в ЦПО през 2018 г На фигурата са представени 10-те професии, по които най-голям брой лица са придобили първа степен на професионална квалификация в ЦПО през 2018 г.

18 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Брой лица, придобили II СПК по професии в ЦПО през 2018 г На фигурата са представени 10-те професии, по които най-голям брой лица са придобили втора степен на професионална квалификация в ЦПО през 2018 г.

19 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Брой лица, придобили III СПК по професии в ЦПО през 2018 г На фигурата са представени 10-те професии, по които най-голям брой лица са придобили трета степен на професионална квалификация в ЦПО през 2018 г.

20 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Цена на курса за 1 участник 1640 лв. 600 лв лв. I СПК II СПК III СПК

21 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Професионални направления от СППОО без проведени обучения в ЦПО 2016 г г г. 211 Изящни изкуства 211 Изящни изкуства Религия 221 Религия 221 Религия 347 Трудов живот 347 Трудов живот Науки за земята 443 Науки за земята 443 Науки за земята 863 Военно дело и отбрана 863 Военно дело и отбрана 864 Военно дело и отбрана

22 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Брой издадени документи в ЦПО в резултат на валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и информално учене През 2016 г.: 105 Свидетелства за валидиране на професионална квалификация 152 Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия През 2017 г.: 161 Свидетелства за валидиране на професионална квалификация 1 Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия През 2018 г.: 60 Свидетелства за валидиране на професионална квалификация 57 Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия Наредбата по чл. 40 от ЗПОО е в сила от 1 януари 2015 г.

23 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Преглед на издадените документи от ЦПО за последните три години свидетелства за провоспособност удостоверения за професионално обучение свидетелства за професионална квалификация свидетелства за професионална квалификация удостоверения за професионално обучение свидетелства за провоспособност

24 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Териториално разпределение на ЦИПО из страната

25 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 25 Лицензионни процедури ЦИПО

26 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Дейност на центровете за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) Брой нерегистрирани в Бюрото по труда Брой регистрирани в Бюрото по труда Брой безработни Брой заети Брой неучащи Брой учащи Средна възраст Брой клиенти с националност трета Брой клиенти с националност страна- Брой клиенти с националност България Брой клиенти Средната възраст на клиентите на ЦИПО за 2018 г. е 31 години.

27 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Услуги, предоставени от ЦИПО през 2018 г. Брой предоставяния на услугата Менторство 243 Брой предоставяния на услугата Управление на таланти Брой предоставяния на услугата Групи за взаимопомощ Брой предоставяния на услугата Застъпничество Брой предоставяния на услугата Психологическо подпомагане Брой предоставяния на услугата Активиране и мотивиране Брой предоставяния на услугата Оценка на случай Брой предоставяния на услугата Кариерно консултиране 806 Брой предоставяния на услугата Информиране и самоинформиране Общият брой на предоставените от ЦИПО услуги е по-малък 3449 в сравнение с 2017 г Средната цена на услугата в ЦИПО е 90 за 2018 г., за 2017 г. е 113 лв.

28 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Резултати: Годишната информация от лицензираните ЦПО и ЦИПО дава възможност на НАПОО да установи дейностите, извършвани от ЦПО и да направи сравнение между тях по различни индикатори и показатели ИС на НАПОО гарантира верността и надеждността на информацията, съдържаща се в годишните доклади за дейността на ЦПО и ЦИПО, както и по-високата степен на прозрачност и информираност Анализът на дейността на ЦПО и ЦИПО за 2018 г. се публикува на интернетстраницата на Агенцията и данните от него могат да се ползват от различни заинтересовани организации и институции, отговорни за провеждане на държавната политика в сферата на ППО и на професионалното ориентиране Анализът на годишните доклади на ЦПО за 2018 г. и ЦИПО ще се вземе предвид за подобряване на работата на НАПОО, свързана с функциите по лицензиране и осъществяване на мониторинг и последващ контрол на лицензираните институции по чл. 18 от ЗПОО

29 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Изводи Осигуряване на качеството в системата на професионалното образование и обучение чрез: Мониторинг и контрол на дейността на лицензираните ЦПО и ЦИПО 140 проверки на място за 2018 Задължения на ЦПО да представят годишна информация за дейността и годишен доклад за самооценка на качеството Проверка на прикачените в информационната истема издадени свидетелства за професионална квалификация Превантивна работа експертите на НАПОО Обобщената информация от Анализа служи за ориентир при определянето на най-популярните професии и специалности и може да бъде ползвана от различни институции, организации, както и от желаещите да повишат квалификацията си.

30 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И Благодаря за вниманието! е-mail: 02/ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година

Tehnichesko zadanie

Tehnichesko zadanie Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я за възлагане на мини процедура по Рамково споразумение СПОР-48 / 30.12.2016 г. с предмет Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА През четвърто тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

№_

№_ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Критерии Показатели Максимална оценка в точки Минимална оценка в точки

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През второто тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През първото тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ Стратегия за подобряване на комуникацията между НПО и членовете на организацията www.capacity.npo.bg ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Вътрешни публики: служители, членска

Подробно

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ОТ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЛИЦЕНЗИОНЕН. ЗА г. СЪДЪРЖАНИЕ I. ЦЕЛ НА САМООЦЕНЯВАНЕТО 1. Основни цели 2. Специфични цели

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

tablici_insp2008_1_14.xls

tablici_insp2008_1_14.xls Разпределение на постъпилите до 3..8 година в АДФИ 6 броя искания за извършване на финансови инспекции по разпоредители Приложение Остатък от постъпили искания преди..8 г - 6 бр. Постъпили искания през

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално образование и заетост Радосвет Радев Председател на Българска стопанска камара Предизвикателствата на цифровата икономика Ново качество на работните места Развитие на икономиката Изчезващи

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА През второто тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОДЕЛ САИСИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУНА РАБОНА ЗАПЛАА В ОБЛАС ПЛЕВЕН ПРЕЗ РЕОО РИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА (ПРЕДВАРИЕЛНИ

Подробно

3_3

3_3 Дейност 3.3. Изследване върху адаптацията на инструментите за учене през целия живот в трансграничния регион България- Гърция (области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) /РЕЗЮМЕ/ Определението за

Подробно

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни) ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените

Подробно

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) фаза 1 Информация

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда г. Пловдивски университет Филологиче

Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда г. Пловдивски университет Филологиче Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда 18.12.2012 г. Пловдивски университет Филологически факултет В чужбина, 1 Благоевград, 93 Велико Търново,

Подробно

tablici_insp2008_15_23.xls

tablici_insp2008_15_23.xls Разпределение на приключилите през 28 година 496 финансови инспекции по видове обекти Приложение 15 18 45 44 236 95 7 51 Общини Други разпоредители с общински бюджети Министерства Други рзпоредители с

Подробно

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2018 VIII.2018 IX.2018 X.2018 XI.2018 XII.2018 771 769

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Р Е Ш Е Н И Е... от 2017 година За изменение на Решение 216 на Министерския съвет от 21 април 2017 г. за одобряване на национални програми

Подробно

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА През 2008 г. жилищният фонд в страната се състои от 2 134 хил. сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2007 година. Общо в България са регистрирани 3 767 хил. жилища, като

Подробно

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи 2001-2011 Производство 2001-2011 Среден добив 2001-2011 Results from: Area under cultivation 2001-2011 Production 2001-2011 Yields 2001-2011 Реколтирани площи,

Подробно

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни 2000-2011 Птици 2000-2011 Results from: Livestock 2000-2011 Birds 2000-2011 Селскостопанските животни по години (2001-2011) Livestock

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална агенция за професионално образование и обучение Принципи за изграждане на СППОО и необходимост от промени Какво е СППОО? СПИСЪК Класификация Каталог Изчерпателност Последователност НА ПРОФЕСИИТЕ

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ Обн. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000 г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

WWW.NSI.BG/CENSUS2011 НАСЕЛЕНИЕ ПО ГОДИНИ НА ПРЕБРОЯВАНИЯТА ЗА ПЕРИОДА 1900-2011 ГОДИНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Година на преброяване Общо в % към предишното преброяване 1900 3 744 283 100.0 1905 4 035 575

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

10 години ECVET

10 години ECVET ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 10 години ECVET доц. д-р Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова национални ECVET експерти НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Подробно

ДП "Българо-германски център за професионално обучение" - клон Смолян

ДП Българо-германски  център за професионално обучение - клон Смолян 4701 гр.смолян, кв.райково, ул. Искра 8 тел.: 0301/2 06 76, 0882 82 66 60, e-mail: info@sm.bgcpo.bg website: www.sm.bgcpo.bg, www.hotelbgcpo.com Учебен корпус Хотел/ Интернат безработни лица, регистрирани

Подробно

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п по Регистрационен 100 за 68 654 083 9 147 826 7 358 582 7 474 076 7 762 618 9 116 613 9 789 849 9 491 167 5 413 258 3 100 094 Благоевград 870 477 119 875 128 355 144 659 123 842 114 123 92 768 108 018

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПРЕЗ 208 ГОДИНА Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по та 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновгра д 4 Служба

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по а 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновград 4 Служба по

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно