ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf"

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово у л.в аси л Р ай довски ,50 10, у л.ц ар К алоян 22 ул. В аси л Р ай д о вск и З а д р у г п о зем л ен и м о т за д в и ж е н и е и т р ан с п о р т ,40 4 2, , , у л.ц ар К алоян ,70 11, у л.ц ар К алоян ,00 11, у л.ц ар К алоян ,40 15, у л.ц ар К алоян , , у л.ц ар К а л о я н ,40 15, у л.в аси л Р ай д о вск и И зкл ю ч и т ел н а д ъ р ж ав н а ,90 120, ул. В аси л Р ай д о вск и ,70 18, ул. В аси л Р ай д о вск и Ч астн а ,30 23, у л.в аси л Р а й д о в с к и 4 2 п р о и зв о д ств ен, складов обект ,00 11, у л.ц ар К алоян ,73 125, у л.ц ар К а л о я н ,38 8, А р д а ,90 125, А р д а 5 Г р о б и щ ен п арк Р е л и ги о зн а ,70 19, у л.ц ар К а л о я н ,00 15, ул. В аси л Р а й д о в с к и ,80 4, гр. С м о л я н, Ц ар К алоян , ,70

2 у л.в аси л Р ай д о вск и И зкл ю ч и т ел н а д ъ р ж ав н а ,60 89, у л.ц ар С и м ео н 12 Ч астн а , К р а сн о го р , , К р а сн о го р 15 Ч астн а 204 1,00 1, у л.в аси л Р ай д о вск и И зкл ю ч и т ел н а д ъ р ж ав н а ,20 0, ул.ц ар К алоян ,50 8 5, у л.ц ар К алоян 12 Ч астн а ,40 24, К р а сн о го р Ч астн а ,40 10, К р а сн о го р Ч астн а ,4 0 52, К р а сн о го р , , у л.в аси л Р а й д о в с к и 75 Ч астн а 151 2,00 2, у л.в аси л Р а й д о в с к и 71 С ъсо б ствен о ст ,00 11, К р а сн о го р Д ере 91 12,70 14, ул.в асил Р ай д о вск и И зкл ю ч и т ел н а д ъ р ж ав н а ,60 6, у л.в аси л Р ай довски 73 С ъ со б ствен о с т ,00 11, у л.г е о М и л ев ,70 3, ,60 58, у л.н ай д ен Г ер о в 10 Ч астн а 78 2,40 2, у л.н ай д ен Г ер о в 15-б Ч астн а 310 3,70 3, у л.н ай д ен Г ер о в 13 Ч астн а 68 6,10 6, ул.а танас Ш а п а р д а н о в ,0 0 3, ,00 143,35

3 М о м ч и л о в ск а к о м у н а о зе л ен ен и площ и ,00 86, гр. С м о л ян ул. В.Р а й д о в с к и у л.и л и я Б ел ко в ски Т ер и то р и я н а трасп орта ,60 6, ,00 85, И зкл ю ч и т ел н а д ъ р ж ав н а , , ул.д ечо С то я н о в ск и ,00 136, у л.д еч о С то я н о в ск и 12 За е л е к тр о е н е р ги й н о т о п рои зводство ,70 67, ул. Б р атан Ш у к е р о в ,70 9 0, у л.а тан ас Ш а п а р д а н о в ,50 14, , ,3 5 З а д р у г в и д и м о т със сп ец и алн о п р ед н а зн ач ен и е и Ч астн а 97 20,80 23,05 п о л зв ан е Ч астн а 301 2,00 2, Ч астн а 263 3,00 3, Ч астн а 202 6,00 6,10 З а д р у г в и д и м о т със сп ец и алн о п р ед н а зн ач ен и е и Ч астн а 85 24,00 26,75 п о л зв ан е Ч астн а ,00 16, Ч астн а ,00 21, Т ракия 30-б Ч астн а 359 8,00 8, а Ч астн а ,00 11, Ч астн а ,50 19, Ч астн а ,00 2, ,60 4,1 0

4 гр.с м олян Т ер и то р и я, заета о т води и водни о б екти В о д н о теч ен и е, р ека ,60 17, гр.с м олян Ч астн а ,00 6, гр.с м олян Т ракия 26 У рбанизирана тери тори я Н иско застрояване (до 10м) Ч астна ,00 17, гр.с м олян Т ракия 28 У рбанизирана тери тори я Н иско застрояване (до 10м) Ч астна ,00 11,60 кв.райково П лощ на За в то р о с т еп е н н а ,20 158, К о м п л е к сн о ,60 111, За д р у г вид о зе л ен ен и площ и ,40 5, ул.и згрев За в то р о с т еп е н н а ,40 88, "ген. В л. Заим ов" За в то р о с т еп е н н а ,80 67, За п ъ т от ,30 88, Ч астн а ,20 13, ул.и згрев За в то р о с т еп е н н а ,30 58, ул.и згрев Ч астн а 108 2,70 2, ул.и згрев 13 Ч астн а 396 4,30 4, За в то р о с т еп е н н а ,80 153, у л.и в ан Г ео р ги ев - За в то р о с т еп е н н а ,70 65,70 К о м и т ата у л.и в ан Г ео р ги ев - К о м и т ата П о зем л е н и м о т със см есен н ачи н на трайн о ползване Ч астн а ,80 75, у л.и в ан Г ео р ги ев - Ч астн а ,90 50,85 К о м и т ата Г и м н а зи а л н а Ч астн а 884 9,40 9, Ч астн а ,10 12, Ч астн а 268 9,10 9,10

5 Ч астн а 128 7,30 7, Ч астн а ,80 25, а Ч астн а ,00 5, , , Г и м н а зи а л н а , , Г и м н а зи а л н а , , Г и м н а зи а л н а ,80 10, ,50 28, ,85 13, П е р с е н к 13 Ч астн а ,00 19, ул. П е р сен к Ч астн а ,00 14, ул. П е р сен к Ч астн а 199 9,90 10, ул. П е р сен к Ч астн а 126 4,20 4, ул. П е р сен к Ч астн а 128 4,00 4, ул. П е р сен к Ч астн а 268 8,40 9, ул. П е р сен к Ч астн а 307 4,70 5, ул. П е р сен к ,2 0 3, И в ан Г ео р ги ев- К о м и т ата Ч астн а ,00 16, ул. И ван Г ео р ги ев- Ч астн а ,00 15,00 К о м и т ата ул. Г и м н а зи а л н а ,40 7, ул. И ван Г ео р ги ев- К о м и т ата П о зем л е н и м о т със см есен н ачи н на трайн о ползване Ч астн а ,80 0, , , ул.и ван Г ео р ги ев ,30 9 5,45 К о м и т ата

6 у л.и в ан Г ео р ги ев С ъ со б ствен о с т 617 7,2 0 7,8 0 К о м и т ата ул.и ван Г ео р ги ев К о м и т ата П о зем л е н и м о т със см есен н ачи н на трайн о ползване Ч астн а ,00 4, ,00 57, ,40 3, ,4 0 37, П е р с е н к 2 9 Ч астн а ,45 11, П е р с е н к 2 2 Ч астн а ,90 12, ул. П е р сен к , , ,70 145, Ч астн а 299 3,80 4, Ч астн а 388 4,00 4, Ч астн а ,10 11, ,70 10, Ч астн а 86 7,50 8, Ч астн а ,00 14, ,20 15, З а д р у г п о зем л ен и м о т за д в и ж е н и е и т р ан с п о р т ,15 3, И зкл ю ч и т ел н а д ъ р ж ав н а ,80 6, у л.п о п Г л и го р к о , , ,30 11, Ч астн а 388 9,00 10, Ч астн а 415 4,60 5,05

7 Ч астн а ,80 13, Ч астн а ,80 12, ,8 0 4,7 0 кв.смолян Н Т П на им ота П лощ на ул.п о лк. Д и чо П етр о в ,00 7 2, ул.п о лк. Д и чо П етр о в О б щ е ствен сел и щ ен п ар к, гр ад и н а Ч астн а 326 7,70 7, ул.п о лк. Д и чо П етр о в Ч астн а ,00 64, В и с о к о застр о я в ан е (н ад 15м) Ч астн а ,00 0, , , гр.с м олян ,10 9 4, ул.ч ан К о м п л е к сн о С ъсо б ствен о ст ,00 73, ул.ч ан , , у л.ч ан 7 К о м п л е к сн о ,00 11, у л.е в р и д и к а ,00 5, г р.с м о л я н ул. Е в р е д и к а 1 4 С ъсо б ствен о ст ,00 10, г р.с м о л я н ул. Е в р е д и к а 2 0 С ъсо б ствен о ст ,00 21, г р.с м о л я н ул. Е в р е д и к а ,00 0, Е вр е д и к а ,00 6, гр.с м олян Ч астн а ,60 21, гр.с м олян Н е у стан о в ен а , , ,00 158, гр.с м олян , , у л.с н еж ан к а С ъсо б ствен о ст ,00 15,40

8 ул. Д о б р у д ж а ,00 94, , , , , ул. Г р у д ьо во й в о д а ,10 18, ул. Г р у д ьо во й в о д а 29 С ъ со б ствен о с т ,60 16, ул. Г р у д ьо во й в о д а 31 Ч астн а , , у л.с н еж ан к а ,40 2, у л.с н еж ан к а Ч астн а ,30 12, ,7 0 33, у л.с н еж ан к а ,20 19, Б е к л и й ц а ,50 1, Б е к л и й ц а 21 Ч астн а ,00 12, гр. С м о л ян ул. Б е к л и й ц а Ч астн а ,30 29, гр.с м олян Ч астн а ,70 110, Г рудьо вой вода Д ере ,00 5, гр.с м олян С ъсо б ствен о ст ,50 20, Н еустан овен а ,10 15, В а си л А п р и л о в ,0 0 2, В а си л А п р и л о в 13 Ч астн а 166 8,90 10, В а си л А п р и л о в ,00 15, В а си л А п р и л о в ,50 16, В а си л А п р и л о в ,10 15, В а си л А п р и л о в 5 Ч астн а ,50 14,90

9 гр. С м о л ян ул. Д и м и тъ р Б л аго ев Ч астн а ,10 14, В а си л А п р и л о в 1 Ч астн а 525 9,80 10, у л.о стр и ц а 4 Ч астн а ,30 14, Д и м и тъ р Б л аго ев 702 8,50 0, у л.о стр и ц а 6 С ъ со б ствен о с т , , у л.о стр и ц а 1 0 С ъ со б ствен о с т , , ,30 18, Д и м и тъ р Б л аго ев З а д р у г п о зем л ен и м о т за д в и ж е н и е и т р ан с п о р т 811 1,00 0, Д и м и тъ р Б л аго ев гр.с м олян ул. Д и м и тъ р Б л а го е в 36 Т ер и то р и я н а т р ан с п о р т а И зкл.д ъ р ж а в н а ,3 0 2,6 5 С ъсо б ствен о ст ,50 15, гр.с м олян ул. Д и м и тъ р Б л а го е в 34 С ъсо б ствен о ст ,90 17, гр.с м олян ул. Д и м и тъ р Б л а го е в 32 С ъсо б ствен о ст ,80 16, гр. Смолян У рбанизирана територия За второстепенна улица Общ инска публична ,00 23, ,2 0 2, ,50 176, гр.с м олян Н еустан овен а ,20 6, бул.б ългари я З а п ъ р в о степ ен н а ,4 0 2, у л.м и н ь о р ск а , , у л.м и н ь о р ск а 18 Ч астн а , , у л.м и н ь о р ск а За алея 445 2,8 0 3, у л.м и н ь о р ск а И зкл ю ч и т ел н а д ъ р ж ав н а , , у л.д и м и тъ р Б л аго ев И зкл ю ч и т ел н а д ъ р ж ав н а ,5 0 2,8 0

10 ул. Д и м и тъ р Б л аго ев З а д р у г п о зем л ен и м о т за д в и ж е н и е и тр ан сп о р т 664 2,0 0 2, у л.д и м и тъ р Б л аго ев С ъ соб ствен ост ,10 24, гр.с м олян Т ер и то р и я, заета от в о д и и водни о б екти В о д н о теч ен и е, р ека ,00 3, у л.с т у д е н т ск а ,00 58, ул. С т у д ен тска 26 Ч астн а , , у л.с т у д е н т ск а ,20 5, у л.с т у д е н т ск а ,60 18, б у л.б ъ л гар и я 28 К о м п л е к сн о , , гр.с м олян Ч астн а ,00 19, гр.с м олян ул. К о л ьо Ш и ш м а н о в С ъ соб ствен ост 258 6,00 6, г р.с м о л я н ул. К о л ьо Ш и ш м а н о в 7 С ъ соб ствен ост ,40 13, г р.с м о л я н ул. К о л ьо Ш и ш м а н о в 9 С ъ соб ствен ост ,20 18, гр.с м олян С ъ соб ствен ост ,00 36, ул.с туден тска 93 4,3 0 4, у л.с т у д е н т ск а , , М л а д о с т , , М л ад о ст ,0 0 52, М л а д о с т ,00 3, М л а д о с т ,00 8, М л а д о с т ,7 0 5, М л а д о с т ,40 3, Х алолско З е м ед ел с к а Л и вад а Ч астн а ,30 38, М л а д о с т , ,85

11 М л а д о с т 25 С ъ соб ствен ост ,00 10, М л а д о с т , , ул. д- р П етъ р Б ерон Ч астн а , , ул. д- р П етъ р Б ерон Н ям а данни ,70 9, ул. д- р П етъ р Б ерон З а д р у г п о зем л ен и м о т за д в и ж е н и е и т р ан с п о р т 680 2,2 0 2, ул. д- р П етъ р Б ерон И зкл ю ч и т ел н а д ъ р ж ав н а ,0 0 1, З а п ъ р в о степ ен н а ,70 4, гр.с м о л ян, 9 С ъ со б ствен о с т , , Н еустан овен а ,20 26, гр.с м о л ян, ул. З а в о д ск а , , гр.с м о л ян, у л.з ав о д с к а ,00 2, Ч астн а ,40 17, о зе л ен ен и площ и Ч астн а ,50 20, о зе л ен ен и площ и Ч астн а ,00 19, Ч астн а , , ,70 16, гр.с м о л ян, 27 С ъ со б ствен о с т , , Ч астн а , , Н еустан овен а ,00 16, Ч астн а , , Ч астн а ,55 129, гр.с м о л ян, у л.п р ев а л а 10 Ч астн а ,50 17, гр.с м о л ян, у л.п р ев ал а ,9 0 3, Ч астн а ,00 43, ,00 3,2 0

12 Н еустан овен а ,00 36, С ъсо б ствен о ст ,50 18, у л.п р ев а л а 22 Ч астн а ,20 16, у л.п р ев а л а 20 С ъ со б ствен о с т , , ул.п ревала За алея ,20 18, у л.п р ев а л а ,50 3, ул.п ревала ,3 0 2, скали 10 С ъсо б ствен о ст ,50 20, скали 10 С ъ со б ствен о с т ,30 9, скали 16 Ч астна ,50 19, скал и П о зем л е н и м о т със с м есен н ачи н н а трайн о п олзване Ч астна ,60 11, у л.к а й н ад и н а 1 Ч астн а 446 7,70 8, скал и Н е у стан о в ен а ,90 2 0, скал и За д р у г вид С ъсо б ствен о ст ,70 19, скал и Ч астна 523 7,00 7, скали 40 С ъсо б ствен о ст ,00 15, ул.с тан евска За алея , , скали 6 Ч астн а 347 8,00 8, ул.с тан евска За п ъ р в о степ ен н а ,20 3, скал и ,4 0 2, скал и П о зем л е н и м о т със с м есен н ачи н на трайн о п олзване Ч астна ,40 23, скал и Ч астн а 523 4,00 4, скали 40 С ъсо б ствен о ст ,60 34,85

13 З а п ъ р в о степ ен н а ,00 14, За д р у г вид Н еустан овен а ,30 34, у л.к а й н ад и н а 187 1,00 1, скали 31 С ъсо б ствен о ст ,30 20, скали ,00 18, скали 30 Ч астн а ,70 18, скали ,40 18, скали 26 Н еустан овен а ,20 19, скал и Ч астна 573 7,70 8, Н еустан овен а 81 8,80 9, гр.с м олян За д р у г вид Ч астна 620 2,00 1, у л.к а й н ад и н а За алея , , у л.к а й н ад и н а 854 5,30 5, у л.м и н ь о р ск а 28 С ъ со б ствен о с т ,70 17, у л.м и н ь о р ск а ,40 6, ул. Д у н ав ,6 0 80, ул.д унав С ъсо б ствен о ст ,30 23, у л.д у н ав 4 Ч астна ,00 21, ул.д унав За автогараж Ч астна ,80 8, ,30 9, Т ер и то р и я, заета о т води и водни о б екти В о д н о теч ен и е, р ека ,30 15, у л.в ъ зх о д За д р у г п о зем л ен и м о т за д в и ж е н и е и т р ан с п о р т Ч астн а , , у л.в ъ зх о д , , гр.с м олян ,10 60, у л.в ъ зх о д К о м п л е к сн о С ъсо б ствен о ст ,20 4,70

14 у л.м аестр о Г ео р ги А тан асов С ъсо б ствен о ст ,00 39, гр.с м олян Д ере 303 5,00 5, Ч астн а ,00 111, Ч астн а ,00 24, гр.с м олян гр.с м олян Н еустан овен а ,00 50, ,00 11, ,00 37, у л.м аестр о Г ео р ги А тан асов , , гр. С м о л ян, у л.н ад еж д а ,90 113, гр. С м о л ян, у л.н ад еж д а Ч астн а ,10 16, гр. С м о л ян, у л.н ад еж д а , , гр. С м о л ян, у л.н ад еж д а С ъсо б ствен о ст ,80 20, , , гр. С м о л ян, у л.н ад еж д а 7 Ч астн а 845 5,40 6, Т ер и то р и я, заета о т в о д и и водни о б екти В о д н о теч ен и е, р ека ,80 5, гр. С м о л ян, у л.н ад еж д а С ъсо б ствен о ст ,60 35, гр. С м о л ян, у л.н ад еж д а ,0 0 2, , ,1 0 кв.каптажа Н Т П на им ота П лощ на гр. С м о л ян, С т у д ен ец ,20 144, С ту д ен ец 13 С ъсо б ствен о ст ,90 22, гр. С м о л ян, С т у д ен ец Ч астн а 531 6,90 7,65

15 Ч астн а ,20 33, С т у д ен ец Ч астн а ,10 8, о зе л ен ен и площ и Ч астн а ,10 19, ул.х ристо Х р и сто в Ч астн а ,60 18, Ч астн а ,50 15, ул.х ристо Х р и сто в , , у л.н ев я с тата 10 Ч астн а ,30 52, ул.н евястата Ч астн а ,10 35, ,40 6, ул.н евястата Ч астн а ,00 51, ул.н евястата Ч астн а ,40 74, ул.н евястата о зе л ен ен и площ и Ч астн а ,00 7, С т у д ен ец ,90 3 7, С т у д ен ец ,4 0 2, С т у д ен ец Ч астн а ,10 15, ул.н евястата Ч астн а ,90 2 1, ул.н евястата Н еустан овен а 381 4,00 4, ,9 0 3, ,90 196, гр.с м олян ,9 0 77, у л.т е м е н у г а 13 С ъ со б ствен о с т 910 1,40 1, у л.т е м е н у г а 11 Ч астн а 823 4,80 5, ,00 7 0, М а л и н а 17 Ч астн а ,00 20,35

16 М ал и н а Ч астна ,40 47, М а л и н а 18 С ъ со б ствен о с т 929 1,80 2, г р.с м о л я н Г о ц е Д ел ч ев 11 С ъсо б ствен о ст ,50 42, г р.с м о л я н Г о ц е Д елчев ,40 1, гр. С м о л ян ул. Т у р и сти ч еска Ч астна ,00 21, Т уристическа Ч астна 289 8,30 9, г р.с м о л я н ул. Х р и сто Х р и сто в Ч астна ,00 12, Г о ц е Д елчев ,20 3, ул. Ч е р в ен а скала ,30 14, у л.а л ек о К о н с тан т и н о в Ч астна ,20 25, ул. А л е к о К о н с тан т и н о в 32 П о зем л е н и м о т със см есен н ачи н на трайн о ползване С ъсо б ствен о ст ,80 34, ул. А л е к о К о н с тан т и н о в Ч астна ,90 47, ул.а леко К о н с та н т и н о в Ч астн а , , ул.а леко К о н с та н т и н о в ,20 74, ул. И гл и к а 31 У р б ан и зи р ан а Ч астн а , , у л.ч ер в е н а скала 43 П о зем л е н и м о т със с м есен н ачи н на трайн о п олзване Ч астна 995 8,55 9, С ъ со б ствен о с т , , гр.с м олян У р б ан и зи р ан а Ч астн а , , Ч астн а ,4 0 31, у л.и гл и к а 21 У р б ан и зи р ан а С ъсо б ствен о ст ,50 16, у л.и гл и к а 19 Ч астна 950 5,20 5,8

17 у л.и гл и к а 13 С ъсо б ствен о ст ,10 28, у л.и гл и к а 11 У р б ан и зи р ан а С ъсо б ствен о ст ,70 37, у л.и гл и к а 9 Ч астн а ,30 2 1, гр.с м о л я н у л.м етак с а Г у ги н ск и Ч астн а , , у л.м етак с а Г у ги н ск и 34 Ч астна ,40 19, гр.с м о л я н у л.м етак с а Г у ги н ск и ,00 8, гр.с м о л я н у л.м етак с а Г у ги н ск и , , гр.с м о л я н у л.м етак с а Г у ги н ск и Ч астн а ,40 2 1, гр.с м олян ,60 140, ул. Ч е р в ен а скала ,50 118, ,50 18, И гл и к а ,40 116, у л.ч ер в е н а скала 25 Ч астна ,00 39, у л.ч ер в е н а скала , , у л.ч ер в е н а скала Ч астна 316 3,70 4, ул. Б а ч о К и р о ,9 0 55, ул. В а си л Д и м и тр о в Ч астна ,50 12, ул. В а си л Д и м и тр о в Ч астна ,30 18, ул. В а си л Д и м и тр о в ,80 181, ул. В а си л Д и м и тр о в Ч астна ,60 12, ул. Б а ч о К и р о ,80 39, ул. В а си л Д и м и тр о в Ч астн а , , ул. А е то с ,9 0 3,20

18 ул. А е то с Ч астн а 45 6,40 7, ул. А е то с Ч астн а ,8 0 52, ул. А л е к о К о н с та н т и н о в ,7 0 3, Л и п а ,1 0 84, Т ер и то р и я, заета о т в о д и и водни о б екти В о д н о теч ен и е, р ека ,04 16, у л.ц ар С ам у и л С ъ со б ствен о с т 225 7,58 8, у л.ц ар С ам у и л Ч астн а ,40 16, гр.с м олян Н ям а данни ,67 20, Ч астн а ,18 26, Ч астн а , , о зе л ен ен и площ и Ч астн а ,76 29, ул. Ч авдар вой вода С ъ со б ствен о с т 733 2,5 4 2, у л.ч ав д ар вой вода ,21 50, Л и п а 822 1,87 2, у л.ц ар С ам у и л ,41 4 9, у л.ц ар С ам у и л С ъсо б ствен о ст ,02 38, гр.с м о л я н Ч астн а , , гр.с м олян Н ям а данни 249 7,15 8, ул.а. С тай к о в ,20 6 8, у л.а н астас С т ай к о в 2 С ъ со б ствен о с т , , у л.в а с и л Д еч ев о зе л ен ен и площ и Ч астн а 116 1,50 1, у л.п ей о Я воров 22 Ч астн а ,10 14, у л.н и к о л а В ап ц ар о в 684 2,0 0 2,2 0

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество

Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на учебный год 1 Акласс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество Расписание занятий внеурочной деятель в общеобразовательных кла на 2017-2018 учебный год 1 "А"класс Н азван и е круж ка П реп о д авател ь К оличество «Зан и м ат ел ьн ая В ремя А р ти со ва Н.В. 1 П

Подробно

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов".Уо 19 тел факс: 0361/ w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай /Йорданка

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов.Уо 19 тел факс: 0361/ w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай /Йорданка гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов".Уо 19 тел факс: 0361/6-28-17 e-mail: 2Dche.ki@abv.bg w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай Ч П р е д м е т К л ас 10А1 К о н тролна 1 К о н тролна 2 К о н тр о л н а 3

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов".У 19 тел^акс: 0361/ е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йор

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов.У 19 тел^акс: 0361/ е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йор гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов".У 19 тел^акс: 0361/6-28-17 е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йордан ка\ч --------------------------------------------------------------

Подробно

Езикова гимназия гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов" 19 тел факс: ~ е-тай: Утвържда /Йорданка Граф

Езикова гимназия гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов 19 тел факс: ~ е-тай:   Утвържда /Йорданка Граф гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов" 19 тел факс: 0361 6-28-1 ~ е-тай: gpche.ki@abv.bg www.botev-kardzhali.com Утвържда /Йорданка ---------------------------- П р е д м е т К л ас 9А1 К о н тр о л н а 1

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ. Ш у м е н, о б л.

Подробно

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП разработка ту М О С К В А -974 65 У Д К 69.02. К Т - 7. 0 -.4-6 8 К а р т а т р у д о в о г о п р

Подробно

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель директора по воспитатель

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с С HvB. Горбатых Согласовно Заместитель директора по воспитатель У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель диретора по воспитательной и С од и ал ь л итие Ю.П. Быстрова * ««ES0WL- л й

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП-032-18 г. Видное Содержание 1 Вводная часть... 3 2 Операции поверки... 4 3 Средства поверки...4

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска И 3 В E С '1 И Я ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. M КИРОВА Том 152 1966 П РИ М ЕН ЕН И Е Н ИЗКОЧАСТОТНО ГО И НД УКТИ ВН О ГО П А РА MFTPOHA б е з п о д м а

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М 5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на 2019-2020 учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М а к си м И в а н о в и ч 1 8,0 0 2 Д ь я к о н о в

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю

О О О  П О Л И М А С Т Е Р  Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р 0 0 0 4 П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / 2 0 1 5 г. У Т В Е Р Ж Д А Ю Б е л Г И М Л. Г у р е в и ч 20 15 г. Д О З И М Е Т

Подробно

пропее itipfprolee X инженеринг ООД ч,% engineering ltd. I [ i s o Е В Ш Ш Ш Ш К гр.софия, ул. Пиротска 64, тел.: , факс:

пропее itipfprolee X инженеринг ООД ч,% engineering ltd. I [ i s o Е В Ш Ш Ш Ш К гр.софия, ул. Пиротска 64, тел.: , факс: пропее itipfprolee X инженеринг ООД ч,% engineering ltd. I [ i s o 9001-2008 Е В Ш Ш Ш Ш К 1303 - гр.софия, ул. Пиротска 64, тел.: 02 986 7002, факс: 02 9866781, www.proles.bg, e-mail: info@proles.bg СПИСЪК

Подробно

Езикова гимназия Кърджали, ул. Ген. Чернозубов 19 телфакс: 0361/6-28-1~ е-пш1: \yww.botev-kardzhali.com Графика контролни и класни раб

Езикова гимназия Кърджали, ул. Ген. Чернозубов 19 телфакс: 0361/6-28-1~ е-пш1: \yww.botev-kardzhali.com Графика контролни и класни раб Кърджали, ул. Ген. Чернозубов 19 телфакс: 0361/6-28-1~ е-пш1: gpche.ki@abv.bg \yww.botev-kardzhali.com ------------------^-7^- -'----------:------------------------------- П р е д м е т К л а с 8А 1 К

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ «УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТАУЛАР СЫРЫ» Базовое направление: «Өлкетану» Подпрограмма:

Подробно

прилож. към 591

прилож. към 591 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян Подобект: Водоснабдяване ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ГР.СМОЛЯН Част: План

Подробно

Вопросы алгоритмизации составления временной сетки расписания учебных занятий

Вопросы алгоритмизации составления временной сетки расписания учебных занятий И ЗВЕС ТИ Я 4 ТО М СКОГО О РД іен А О К Т Я Б Р Ь С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И И О РД Е Н А ТРУДОВОГО КРАСН О ГО ЗН А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И Н С Т И Т У Т А им. С. М. К И Р О В А Том 3

Подробно

Е в р о п е й с к и Ф О Р М А Т НА А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я н Л и ч н а и н ф о р м а ц и я И м е С т е ф а н о в, Г е о р ги 1 А д р е с Телеф он E

Е в р о п е й с к и Ф О Р М А Т НА А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я н Л и ч н а и н ф о р м а ц и я И м е С т е ф а н о в, Г е о р ги 1 А д р е с Телеф он E Е в р о п е й с к и Ф О Р М А Т НА А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я н Л и ч н а и н ф о р м а ц и я И м е С т е ф а н о в, Г е о р ги 1 А д р е с Телеф он E -m ail Н а ц ио н ал но ст Р Б ъ л гария Д а та на

Подробно

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров УДК 621.43.044:629.7 Группа Д 1 4 ОТРАСЛЕВОЙ с т а н д а р т СИСТЕМЫ ЗАИГАНИЯ ГТД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Номенклатура основных параметров ОСТ 102526-84 Н а 7 с т р а н и ц а х В в е д е н в п е р в ы е Ии». Jft

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска ИЗВЕСТИЯ ТОМСКОГО О Р Д Е Н А ТРУ Д О В О ГО К РА С Н О Г О З Н А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И НС ТИТУ ТА имени С. М. К И Р О В А 967 Т ом 7 2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ЗАЩИТЫ И АВАРИЙНЫХ

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП бланк сертификата М О С К В А -1974 2 1 7 У Д К G 9 4.5 К Т - 7. 0-8. 4-7 1 К а р т а т р у д о в

Подробно

Правила внутреннего распорядка

Правила внутреннего распорядка < У т в е р rк д а ю >!и р е к т о р./ Н О Ч У Ц О ку Т РО > К улрякова А н н а I I и к о л а е в i* а 20 } Lf в н у т,р е н ýrе г 0 р fiс ш о р я д к fr д л я о б у ч а ю щ и х с я Н О Ч У (Щ Е Н Т Р

Подробно

(5)

(5) П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы Д Е П А Р Т А М Е Н Т С О Ц И А Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы Н А С Е Л Е Г О Р О Д А М О С К В Ы П Р И К А З О б у т в е р ж д е н и и П о р я д к а О Д Г О Т О В Ю JJ1Щ,

Подробно

Д Д С Д Д С СБР-НК ЕАД ФИЛИАЛ БАНИТЕ Разпределителни табла. Захранващи линии Прозвъняване и опознаване на излази за осветителна инсталация Д

Д Д С Д Д С СБР-НК ЕАД ФИЛИАЛ БАНИТЕ Разпределителни табла. Захранващи линии Прозвъняване и опознаване на излази за осветителна инсталация Д СБР-НК ЕАД ФИЛИАЛ БАНИТЕ Разпределителни табла. Захранващи линии Прозвъняване и опознаване на излази за осветителна инсталация предпазител Р С 0А предпазител Р С А Доставка и монтаж на PVC инсталационен

Подробно

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2 СПЕЦИЈАЛН И ПОНУДИ Regnum Apart Hotel 5*-Банско 2 деца до 10,99 год.-гратис Период на престој: 18.01-21.01/18-3 ноќи:226 Це н ат а е да де н а по лиц е за 3 ноќи во E XE CU TI VE S UI T E МО U NTA I N

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска И З В Е С Т И Я Т О М С К О Г О О Р Д Е Н А Т Р У Д О В О Г О K p A C H O lo З Н А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И Н С Т И Т У Т А имени С. М. К И Р О В А Том 161 1967 РЕЖ И М П Р Е Р Ы В И С

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регистрационната форма от ССИ 20i90H5-00073-0045(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx) РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА Номер и дата

Подробно