Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г."

Препис

1 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти -Конвенцията за правата на детето на ООН, Закон за закрила на детето, Национална програма за закрила на детето. Общинската програма документира волята и готовността на институциите в общината за повишаване качеството на живот на децата. Целта, която си поставя тази програма е осигуряването на условия за ефективното упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. Програмата за детето набелязва следните оперативни цели: 1. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата. 2. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца. 3. Подобряване здравето на децата. 4. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. 5. Насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на политики, свързани с техните права и отговорности. Приоритетите и целите при формиране на политиката за децата на територията на Община, отговарят на тези, визирани в националната стратегия. 1

2 ПРИОРИТЕТ I: НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА Цел Дейност Отговорни институции Предвидени финасови средства 1 Правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца. 1. Взаимодействие между отделите в Дирекция Социално подпомагане - и прилагане на индивидуалния подход при работа по случай на дете в риск, което се отглежда в семейна среда, с цел оказване на подкрепа на семейството за преодоляване на кризисната ситуация. Д СП Д СП 2.Развиване на система за подкрепа на отговорно родителство. 2 Подкрепа на семействата за отглеждане на децата в домашна среда чрез предоставяне на помощи в пари или натура, насочване към ползване на социални услуги, осигуряване на психологическа и правна помощ, с цел превенция на изоставянето на деца в институции. Д СП /ОЗД, Община, Ръководства на училища МТСП, МОН 2.1 Продължаване на дейността на Дневен център за деца с увреждания Надежда, като делегирана от държавата дейност, укрепване на капацитета му и спазване на критериите и стандартите на предоставяните в центъра услуги за деца Максимално използване на капацитета и възможностите на мултидисциплинарния екип от специалисти при предоставяне на социални услуги в Дневен център за деца с увреждания до 6 годишна възраст към Дом за медико социални грижи за деца. Д СП /ОЗД, Община ДМСГД, Д СП - Дневен център Надежда Дома. 2

3 3.Развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата. 4.Развиване на алтернативни грижи 3.1.Оценка на предоставяните социални услуги за деца и семейства в общността, анализиране на потребностите от нови социални услуги за деца и разработване на общинска политика за развитието им. 4.Продължаване на дейността на Екипа по приемна грижа към Община, с цел увеличаване на приемните семейства в Общината и провеждане на информационна кампания за популяризиране на услугата. През 2016г. професионалните приемни семейства в община да достигнат 10 утвърдени семейства. 4.1 Развиване на услугите резидентен тип за деца и младежи с увреждания в двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания; Център за настаняване от семеен тип за младежи без увреждания и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост. Д СП /ОЗД, Община Община, Д СП ПРИОРИТЕТ II: ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 1.Продължаване на политиката за включващо обучение на деца със специални образователни потребности. 1.Предоставяне на информация и консултации на родители, учители и ученици за включващо обучение, социалните услуги и правата на децата със специални образователни нужди 1.1.Идентифициране и регистриране на деца в задължителна училищна възраст, които не са обхванати или са отпаднали от образователната система и подаване на коректна и своевременна информация в отдел Закрила на детето за всеки конкретен случай 1.2. Продължаване и разширяване на дейността на Ресурсен център- за подкрепа на деца със специални образователни потребности и осигуряване на достатъчен брой ресурсни учители и специалисти, съобразно потребностите в общината през цялата учебна година Осъществяване на архитектурно адаптиране на детски градини и училища. Д СП,Общинска администрация училища, РИО Срок: постоянен РИО Общинска администрация и училищата Проекти към МОН 3

4 1.4.Провеждане на обучение за повишаване квалификацията на педагогическите и управленски кадри за работа с деца и ученици със специални образователни потребности в обща образователна среда. Информиране и консултиране на родители на деца със СОП за възможностите на интегрирано образование. Община, РИО, Ръководствата на детски градини и училища. Съгласно нормативната уредба на МОН 1.5.Разработване и защита на проекти за работа с деца с увреждания / за индивидуална работа, за интегрирано обучение, за социалната интеграция и други/. Общинска администрация, НПО МТСП, МОН 2.Изграждане на механизъм за сътрудничество между институциите при работа по превенция на отпадане на децата от училище Работа по превенция на отпадане от училище, за следните групи деца: Подлежащи на обучение в предучилищна група; Деца със среден и висок риск от отпадане от училище; Деца трайно отпаднали от училище. Д СП,РИО,Община, Ръководства на училища 3.Социално включване и разширяване на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 1.1.Информиране и консултиране на родители на деца със СОП и възможности за интегриране Пълноценна интеграция на ромските деца в детските градини и в училищата. Провеждане на срещи и разговори с ромските семейства с цел насърчаване децата редовно да посещават училище. 1.3.Организиране на информационни кампании, акции в малцинствените общности, информиране в часа на класния,организиране на родителски срещи с участие на социални работници от ОЗД и /или полицейски служители, представители на РЗИ и други при покана относно съжителства и раждания от непълнолетни момичета / Д СП, Община, Учебни заведения. Ръководства на училища Проекти 1.4 Разработване на програми и проекти за извънкласна форма на обучение на ромските деца. Ръководства на училища, детски градини, Община МОН, ЦОИДЕМ 4

5 1.5. Организиране на различни форми за изучаване културата и историята на различните малцинства /като честване на празници и дати/. ОДК, училища ДГ ПРИОРИТЕТ III: ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 1.Разширява не на здравното образование в училище с цел подготовка за отговорно сексуално поведение, предпазване от ХИВ/СПИН,БППП и употреба на наркотици. 1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести предавани по полов път и злоупотреба с психоактивни вещества 1.1.Обучение на учители и педагогически съветници за разработване на училищни програми в областта на превенцията за рисковото сексуално поведение и употреба на психо-активни вещества. 2.Разпространение на учебни помагала по здравно образование. РЦЗ,Общинска администрация, Ръководства на училища, РУП Комисия по наркотични средства. Общинска администрация, Ръководства на училища ПРИОРИТЕТ IV: ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ РЦЗ, РЗИ, БЧК МОН, МЗ 1.Повишаване осведомеността на обществото, децата и на техните семейства относно правата на детето, насилието над децата и за стимулиране на активно то им участие в противодействието на насилието. 1.Изработване на анкетна карта и провеждане на проучване сред деца от различни възрастови групи в общинските училища за изследване на причините и проявите на насилието над и между деца 1.1. Училище за родители, дискусии в с. Мост- ЦДГ Кокиче ; Импровизирано обучение на родители от ОДЗ гр. Работилница за родители да пораснем заедно УНИЦЕФ Общинска администрация, НЧ Обединение 1913, Директори на ДГ програмата и заложените средства по бюджет 5

6 2.Повишаване професионалната компетентност на специалистите работещи с деца, за разпознаване белезите на насилие и незабавно сигнализиране за случаите на насилие. 3.Развиване на услуги, насочени към превенция на насилието и възстановяване и реитеграция в семейството, училището и обществото на деца, жертви на насилие, трафик и форми на труд. 4.Намаляване броя на децата жертви на пътно-транспортни произшествия. 1.Повишаване на информираността сред децата, относно тяхното право на закрила от всички форми на насилие, както и популяризиране на ненасилствените, позитивни и зачитащи мнението на децата методи на отглеждане и образование Осъществяването на акции/обходи/ с цел превенция на попадане на децата на улицата. 1.2.Продължаване на взаимната дейност по споразумението за сътрудничество и координационен механизъм за взаимодействие при работа по случаи за деца жертви на насилие или риск от извършване на насилие и за взаимодействие при кризисни ситуации. 1.Организиране на кампании и беседи, насочени към безопасността на децата на пътя. Провеждане на изнесено обучение на бази предоставени от организации. Директори на СОУ и ОУ, психолози, педагогически съветници, Д СП Д СП РУП, Община Срок: По определен график Община Д СП, РУП Ръководства на училища, РУП,РЗИ бюджет 2.Организиране на състезания, викторини, конкурси, забавни игри, свързани с прилагане на правилата за безопасност на движението по пътищата. Ръководства на училища, РУП, РЗИ бюджет ПРИОРИТЕТ V: НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 1.Повишаване на информираността на децата за техните права. Гарантиране правото на изразяване на мнение от децата при разработване и прилагане на политиките за детето и семейството. 1.1.Разработване на модели създаващи възможности за изразяване мнението на децата и участие на техни представители при обсъждането и вземането на решения в областта на образованието и здравеопазването. училищни ръководства, Детски и младежки парламент. 6

7 1.2 Усъвършенстване на механизмите за взаимодействие и сътрудничество между детските/младежки съвети и местните власти. 1.3 Сътрудничество между комисията за детето и други комисии и институции, с цел подобряване работата с деца в риск и деца в неравностойно положение. ОДК, Община ПРИОРИТЕТ VI: ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО Стимулиране участието на деца в различни спортни, културни, развлекателни дейности, клубове по интереси и занимания в свободното време. 1.Участие на децата в ученически игри през учебната година програма Научи се да плуваш, програма Спорт за децата в свободното време Разработване на проекти финансирани по линия на ОП РЧР 1.2. Изпълнение на Националния календар на Министерство на образованието и науката и провеждане на ученически игри с включване на децата в различни видове спорт Осъществяване на извънкласни дейности в следните направления: спортно - туристическо, - научно познавателно, - художествено - творческо. 2.Разширяване на възможностите за участие на децата с увреждания, децата в неравностойно положение и децата с асоциално поведение в различни форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интерес. 2.1.Организиране на отдих за деца в риск, социално слаби, деца в неравностойно положение, в бази предлагащи подходящи за децата условия. 3.Участие в национална програма за даровити деца към МОН, с цел подпомагане на изявени, даровити деца и ученици в Община Община, Училищни ръководства Община, Училищни ръководства МОН, ММС Общинската програма за закрила на детето за 2016 г. е приета с Решение 136 от г. на Общински съвет. 7

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ О Б Щ И Н А Чирпан ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 1. Развиване на услугите за деца и семейства.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от 27.04.2018 г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/22.04.2019 г.) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно в съответствие с националната

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2016 г г.

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2016 г г. Образование: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 2016 2020 година в ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ На територията на община Кърджали се намират една Гимназия

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН  ЗА  ДЕЙСТВИЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 г. 1 Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето, Конвенцията на ООН за правата

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г

О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от г., Протокол 6 / г О Б Щ И Н А Е Л Е Н А ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2016 г. Приета с Решение 57 от 28.04.2016 г., Протокол 6 / 28.04.2016 г. на Общински съвет - Елена Общинската програма за

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 г. ОБЩИНА БОРОВО І. Въведение Настоящата Общинска програма за закрила на детето в за 2017 г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето

Подробно

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final

OBSHTINSKA_PROGRAMA_ZA_ZAKRILA_NA_DETETO_ final ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2015 ГОДИНА Държавната политика за развиването на ефективна система за грижи за деца, която да поставя във фокуса детето и неговите права, е намерила

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

Изх

Изх ОБЩИНА БРЕЗНИК ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 г. I. ВЪВЕДЕНИЕ Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Проект на Програма за закрила на детето 2014 г.

Проект на Програма за закрила на детето 2014 г. Предоставям на вашето внимание, предложение, проект за решение и програма за закрила на детето за 2014 г. На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове следва в четиринадесет дневен срок

Подробно

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ОБЩИНА   СУХИНДОЛ ОДОБРИЛ: ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 ГОДИНА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

QP1 Политика по качеството на Община град Добрич

QP1  Политика по качеството на Община град Добрич ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg ВЪВЕДЕНИЕ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно