Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Размер: px
Започни от страница:

Download "Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2"

Препис

1 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3 Относно: ENFOCUSTOM 280 UD 304 SAN 463 DROIPEN 189 COPEN 413 FISC 356 Заключения на Съвета относно засилването на борбата с незаконно търгуваните тютюневи изделия в ЕС Заключения на Съвета (7 декември 2017 г.) Приложено се изпращат на делегациите заключенията на Съвета относно засилването на борбата с незаконно търгуваните тютюневи изделия в ЕС, приети от Съвета на неговото 3584-то заседание, проведено на 7 декември 2017 г /17 vt/yp 1 DGD 1C BG

2 ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА СЪВЕТА ОТНОСНО ЗАСИЛВАНЕТО НА БОРБАТА С НЕЗАКОННО ТЪРГУВАНИТЕ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ В ЕС СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КАТО ПРИВЕТСТВА доклада за напредъка на Комисията (Доклад за изпълнението във връзка с тютюневите изделия) 1 относно изпълнението и прилагането на плана за действие, придружаващ нейното съобщение, КАТО ИЗРАЗЯВА СЕРИОЗНА ЗАГРИЖЕНОСТ относно ненамаляващия размер на незаконния пазар на тютюневи изделия в Европейския съюз, като незаконно произвежданите или търгуваните цигари несъмнено съставляват най-големият дял от него, както и относно увеличаването на незаконната търговия на тютюна за наргиле и други тютюневи изделия, КАТО ОТЧИТА значителните отрицателни финансови последици от тази незаконна търговия за бюджета на ЕС и държавите членки, както и същественото ѝ отрицателно въздействие върху защитата на здравето и принципите на правовата държава, КАТО ИЗРАЗЯВА СИЛНА ЗАГРИЖЕНОСТ относно факта, че организираните престъпни групи са много активни в контрабандата на тютюневи изделия, както и относно увеличаващия се брой демонтирани незаконни производствени обекти в рамките на ЕС, / /17 vt/yp 2

3 КАТО ПРИПОМНЯ приоритетите и задачите, набелязани в стратегическите документи, например обновената стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюз за периода г. 2, заключенията на Съвета за определяне на приоритетите на ЕС в борбата срещу организираната и тежката международна престъпност за периода г. 3, заключенията на Съвета относно доклада за напредъка при изпълнението на стратегията и плана за действие на ЕС за управление на риска в областта на митниците 4, заключенията на Съвета относно развитието на митническия съюз в ЕС и на неговото управление 5, заключенията на Съвета относно финансирането на митниците 6, заключенията на Съвета относно засиления обмен на информация, свързана с митниците, с трети държави 7 и заключенията на Съвета относно бъдещите стъпки за подобряване на обмена на информация и осигуряване на оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС 8. КАТО ПРИПОМНЯ неотслабващата уместност и значение на приоритетите и задачите, които са набелязани в стратегическите и другите документи, свързани с незаконната търговия с тютюневи изделия, например стратегията от 2013 г. за засилване на борбата с контрабандата на цигари 9 и плана за действие към нея 10, както и заключенията на Съвета относно засилването на борбата с контрабандата на цигари и други форми на незаконна търговия с тютюневи изделия 11. КАТО ПРИПОМНЯ резолюцията на Европейския парламент от 9 март 2016 г. КАТО ИЗТЪКВА значението на укрепването на управлението на риска в областта на митниците чрез справяне с рисковете, укрепване на сигурността на веригата на доставки и създаване на благоприятни условия за търговия и като припомня, че системата за контрол върху вноса е ключова инициатива за подобряване на анализа на риска в реално време и подкрепа на по-ефективното сътрудничество на митническите органи помежду им, както и с други органи, КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че в заключенията на Съвета относно стратегията за управление на риска се подчертава, че следва да се подобри ефективността и ефикасността на проверките и мерките за намаляване на рисковете чрез по-нататъшно развитие на междуведомственото сътрудничество и подобряване на свързаните с него достъпност и обмен на информация за риска, / / / /1/17 REV / /6/ / /13 + COR /13 + ADD / /17 vt/yp 3

4 КАТО ИЗТЪКВА ролята на митническите органи като водещ орган за контрол на трансграничното движение на стоки, по-специално основните ресурси за производството на цигари (оборудване, ацетатни влакна/филтри, хартия за цигари, суров тютюн) и тютюневи изделия (цигари, нарязан тютюн, насипен тютюн, тютюн за наргиле, съдържащи никотин течности за електронни цигари, бездимен тютюн), КАТО ПОДЧЕРТАВА значението на ефективното многостранно, мултидисциплинарно и многонационално сътрудничество между съответните органи на национално равнище, на равнище ЕС и с трети държави и други имащи отношение страни в борбата с незаконно търгуваните тютюневи изделия в ЕС, КАТО ИМА ПРЕДВИД, че следва да се осигури съгласуваност между действията, насочени към борбата с незаконно търгуваните тютюневи изделия, и следва надлежно да се вземе под внимание приоритетът в борбата с престъпността на политическия цикъл на ЕС за периода г., свързан с измамите с акцизи, както и опитът от предишните заключения и действия, КАТО ПРИЗНАВА необходимостта от ефективно разследване, наказателно преследване и санкциониране на престъпления, свързани с незаконно търгувани тютюневи изделия, включително чрез изземване и конфискуване на облагите от престъпна дейност и чрез предотвратяване на вливането на тези средства в икономиката на ЕС, КАТО ОТБЕЛЯЗВА значението на изпълнението и на усилията, насочени към стимулиране на изпълнението в международен план на необходимите мерки за контрол на веригата на доставки, например предвидените в Директивата за тютюневите изделия и Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (Протокол към РККТ), КАТО ПОДЧЕРТАВА нарастващото значение на борбата с явлението евтини бели марки и осъществяването на връзка с основните държави на произход и транзитните държави извън ЕС с цел подобряване на обмена на разузнавателни данни и сътрудничество, КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че е необходимо да се подобри многоведомственият подход и да се обменя аналитична информация между правоприлагащите агенции и органи на ЕС (включително OLAF и ГД Данъчно облагане и митнически съюз, Европол и Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че е необходимо да се намалят стимулите за незаконните дейности и социалната приемливост на незаконната търговия с тютюневи изделия, 15638/17 vt/yp 4

5 ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА, всеки в сферата на своята компетентност: да подобрят оперативните способности на национално и европейско равнище за откриване и разследване на незаконно търгувани тютюневи изделия, включително чрез: подобряване на управлението на риска, както се посочва в заключенията на Съвета относно укрепването на сигурността на веригата на доставки и управлението на риска в областта на митниците; засилване на събирането на данни и информация въз основа на усъвършенствани аналитични ИТ решения и създаване на варианти за оперативна съвместимост за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия; предприемане на необходимите мерки за подобряване на сътрудничеството и засилване на многоведомствения подход между заинтересованите страни на национално, европейско и международно равнище чрез обмен на информация, предоставяне на достъп, използване на съществуващи платформи и канали за комуникация като автоматизираната система за дактилоскопична идентификация на OLAF, митническата система за управление на риска на ГД Данъчно облагане и митнически съюз, приложението за мрежа за сигурен обмен на информация на Европол, митническата мрежа за борба с измамите на Световна митническа организация и европейска система за наблюдение на границите на Frontex, които отговарят на конкретни изисквания за защита на данните и зачитат сферите на компетентност; да предприемат необходимите мерки за намаляване на социалната приемливост на употребата на незаконни тютюневи изделия и незаконната търговия с тютюневи изделия; да търсят решения, водещи до по-системно наблюдаване на основните ресурси за производството на тютюневи изделия (например оборудване, суров нарязан тютюн, филтри и хартия, използвани от тютюневата промишленост) и на новите тютюневи изделия (например електронни цигари, бездимен тютюн). ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ: да обмислят ратифицирането и прилагането на Протокола към РККТ; да разширят международното сътрудничество, като се използват наличните инструменти на Frontex и Европол, заедно с други системи и бази данни за обмен на информация, без да се дублират съществуващите добре функциониращи системи за обмен на информация; 15638/17 vt/yp 5

6 да подобрят международното сътрудничество, включително по отношение на разследващите и правоприлагащите органи, да създадат условия за ефективна борба с незаконната търговия с тютюневи изделия, например чрез създаване на съвместни екипи за разследване или анализ въз основа на конвенцията Неапол II ; да гарантират, че разследванията са всеобхватни и включват паричните потоци от престъпна дейност и възстановяването на незаконни активи. ПРИКАНВА КОМИСИЯТА: да популяризира Протокола към РККТ в трети държави (по-специално основните държави на произход и транзитните държави) и да активизира усилията за предотвратяване на незаконната търговия с тютюневи изделия в партньорство с тези трети държави, включително по отношение на фискалните фактори, залегнали в основата на незаконната търговия с тютюневи изделия; да предостави документ, в който се прави анализ на отделните разпоредби на Протокола към РККТ и се обсъжда прилагането им на равнище ЕС и на национално равнище; да определи техническите стандарти на системата за локализиране и проследяване в съответствие с Директивата за тютюневите изделия, която не налага непропорционална тежест върху стопанските субекти, по-специално върху малките и средните оператори; да представи план за действие, в който се предлагат нови мерки за справяне с проблема с евтините бели марки цигари като въпрос с неотложен характер; да разшири мрежата от служители за връзка на OLAF, така че да обхване държави на произход и транзитни държави на незаконни тютюневи изделия и да използва мрежата от служители за връзка на Европол; да направи преглед на статистическите нужди и полетата на формуляра за докладване и да извършва редовен анализ на събраните данни, както и и да предоставя стратегически и оперативни прегледи на незаконната търговия с тютюневи изделия на органите на държавите членки, в тясно сътрудничество с държавите членки, Европол, Frontex, OLAF и други заинтересовани страни /17 vt/yp 6

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 19 юни 2017 г. (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 19 юни 2017 г. До: Делегациите предх. док.:

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 18 октомври 2018 г. (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (18 октомври 2018

Подробно

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 юни 2019 г. (OR. en) 10221/19 COEST 139 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 17 юни 2019 г. До: Делегациите предх. док.: 10101/19 Относно:

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0057/1 1 Съображение З З. като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 29.5.2018 A8-0180/71 71 Съображение 6 (6) Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0082/22 22 Параграф 67 67. призовава за извършването на подробен преглед на всички външни и вътрешни разходи на Парламента във връзка с Дома на европейската история, разделени на разходи за

Подробно

Scanned Document

Scanned Document Проект ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.4.2017 A8-0121/3 3 Параграф 8 a (нов) 8a. отбелязва, че може да се постигне увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране чрез по-добро и по-балансирано разпределение на ресурсите, предвид неуспешните

Подробно

rtf

rtf Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я НАРОДНО СЪБРАНИЕ Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. д Съвет на Европейския съюз Брюксел, 17 май 2019 г. (OR. en) 9473/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9021/19 Относно: ECOFIN 507 UEM 149 SOC 377 EMPL

Подробно

Microsoft Word - Prane.na.pari.predpechat

Microsoft Word - Prane.na.pari.predpechat Кратко съдържание Предговор... 9 Списък с използвани съкращения... 11 Списък на схеми и таблици... 13 Въведение... 15 Първа глава. Що е изпиране на пари?... 17 Втора глава. Основни методи и механизми,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретари

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретари Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 май 2019 г. (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 8769/19 Относно: Генералния секретариат на Съвета Комитета на постоянните представители/съвета

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 31.1.2018 A8-0383/13 13 Параграф 7 7. припомня, че според данни на Евростат средното равнище на инфлация в еврозоната е било 0,2% през 2016 г., докато инфлацията, невключваща енергийните цени, е била 0,9%;

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0311/5 5 Позоваване 6 a (ново) - като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10919/19 ADD 2 FIN 472 INST 191 PE-L 18 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Бюджетния комитет Комитета на постоянните пставители/съвета Позиция на Съвета

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Брюксел, 24 май 2019 г. (OR. en) 9016/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 8639/19 Относно: EDUC

Брюксел, 24 май 2019 г. (OR. en) 9016/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 8639/19 Относно: EDUC Брюксел, 24 май 2019 г. (OR. en) 9016/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 8639/19 Относно: EDUC 232 SOC 345 EMPL 259 MI 412 ECOFIN 464 DIGIT 91 JEUN

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно