Проект BG051PO Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Проект BG051PO Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ"

Препис

1 ПРОЕКТ на Факултета по класически и нови филологии, Софийски университет Св. Климент Охридски Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ПОСТОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ КУРСОВЕ ПО И НА ЧУЖД ЕЗИК СЪС СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ Петя Янева, Анелия Кременска Софийски университет Св. Кл. Охридски

2 Контекст ПРОЕКТ РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ КУРСОВЕ ПО И НА ЧУЖД ЕЗИК СЪС СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ. Безвъзмездна финансова помощ в размер от ,70 лв. Продължителност 30 месеца, начало Ръководител на проекта проф. дфн Петя Янева

3 Обща цел на проекта Развитие на потенциала на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език с интегриране на адекватни технологии с цел повишаване на конкурентността, достъпността и ефективността на учебните програми в Софийския университет на национално, европейско и международно ниво.

4 Обучение март април 2014, 20 филолози часа, 11 модула (курса): Приложна лингвистика; Електронните тестове в оценяването; Електронни учебни среди за ЧЕО; Основи на електронното ЧЕО; Езиковите корпуси в работата на филолога; Академично писане: цитиране, рефериране и документиране; Текст и контекст в обучението по чужд език; Учебните системи за чуждоезиково обучение на възрастни; Академично писане и критическо мислене; Уеб 2.0-базирано колаборативно/ кооперативно писане; Съвременни тенденции в преподаването на и по чужд език педагогически и лексикографски ресурси - 20 часа с гост-лектори: Добри практики в ЧЕО -

5 Изследване в действие ефективност - Предварително проучване нагласи и потребности - По време на обучението наблюдение от участник (не-бенефициент); обратна връзка от занятията от бенефициенти - След приключване анкета за оценяване на обучението; фокус група; оценка на продукта от обучението (в процес)

6 Предварително проучване - очаквания - Запознаване със Системата за електронно обучение на СУ - Специализиран софтуер InDesign, EndNote, Viper - Как да направя електронен курс

7 По време на обучение - Наблюдение от участник (небенефициент); - Обратна връзка от занятията от бенефициенти - В процес на обработка. Предварителни резултати посещавалите оценяват курсовете позитивно; препоръки повече интерактивност, практическа насоченост, да се качат материалите

8 В края фокус група - Кои три неща ви харесаха в семинара? - Кои три неща не ви харесаха в семинара? - Какво бихте променили?

9 В края фокус група - Лични/академични създаване на общност (6) - Съдържание по-практически ориентирано (4) - Преподаване обратна връзка, по-ясни изисквания, да се търсят европейски измерения (за представянията по езици) (3) - Административни да са избираеми и задължителни (5), не толкова интензивно (4), анотациите да са по-конкретни

10 В края анкета, категория дизайн (1) - Одобрение за смесения формат и използването на различни медии (4,14 4,5 от 5) - Цялостно качество 4,36 - Количество материали 3,14

11 В края анкета, цели (2), независимост (3) - Ясни цели, обяснени в началото 3, 7 4 (от 5) - Избор какво да изучаваш 2,7 - Ентусиазъм за развитие 4,2 - Обсъждане какво да се изучава с преподавателя 4,36

12 В края анкета, общи умения (4) - Писмено общуване, работа в екип 3,4 3,6 - Сигурност при проблеми, планиране на работата 3,8 - Развитие на аналитични умения - 3,9 - Умения за решаване на проблем - 4,4

13 В края натоварване (5) - Достатъчно време и теми 3,4 - Натоварването е голямо 2,9 - Използването на технологии е сложно Напрежение 1,3

14 В края преподаване (6) - Коментиране на работи, полезна обратна връзка 3,8 4 - Курсът извлича най-доброто, преподавателите са компетентни 4,3 - Преподавателите мотивират, създават интерес, добри са 4,5 4,6

15 В края оценяване - Коментиране на работи, полезна обратна връзка 3,8 4 - Достатъчно начини на оценяване 2,5 - Интерес към факти, един вид оценяване, запаметяване, подготовка без самостоятелна работа 1,3 1,8

16 В края свободни отговори - Съдържание тясно специализирани (т.е. не особено полезни) (5); избираемост на курсовете (4); добри електронни курсове (3), много теми (1), недобри анотации (1) - Преподаване повече обяснения (3); комуникация с колеги (3); липса на обратна връзка (3); неясни критерии за оценяване (3); по-добро разпределяне на време (2) - Административни повече време за практика (5); не толкова интензивно (3); голяма разлика в оценката за курсовете (1)

17 Изводи и бъдеща работа - Изводи много позитивна реакция, критичност, осъзната необходимост от усъвършенстване, много високо одобрение на общуването с колегите - Предстои усъвършенствани обучения; публикуване на сборник материали; консултации и гост-лектори; 10 бенефициента в чужд университет

18 Демонстрация курсове на бенефициенти - Културни реалии (Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна Гора) - Културна история на немскоезичните страни (16. до 20 век) - Ранният Томас Ман

19 Благодаря за вниманието! Вашите въпроси?

20 Целеви групи 20 специализанти, постдокторанти и млади учени от факултетите и департаментите с обучение на чужд език 20 специализанти, постдокторанти и млади учени от останалите факултети

21 Обща цел на проекта Развитие на потенциала на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език с интегриране на адекватни технологии с цел повишаване на конкурентността, достъпността и ефективността на учебните програми в Софийския университет на национално, европейско и международно ниво.

22 Специфични цели Създаване на стандарт за качество на обучението по и на чужд език и сертифициране (електронно портфолио). Създаване и утвърждаване на система за развитие на умения за преподаване по чужд език за академични цели с помощта на технологии. Създаване и утвърждаване на система за развитие на умения за преподаване на академична дисциплина на чужд език. Популяризиране на постиженията на специализанти, постдокторанти и млади учени чрез участия в национални и международни научни форуми, научен обмен и представяне на научната продукция.

23 Ключови дейности (1) Проучване на добри практики за целева област интегриране на ИКТ в чуждоезиковото обучение. Създаване на система от критерии за сертифициране на университетски кадри в целевата област (електронно портфолио). Разработване на учебни планове, програми и пилотни курсове за усъвършенстване и сертифициране в целевата област. Разработване на компендиуми в резултат на разработването на пилотните курсове.

24 Ключови дейности (2) Обмен на опит с водещи обучителни институции за обучение по и на чужд език със съвременни ИКТ. Реализиране и оценяване на обучителни модули за използване на съвременни ИКТ на обучение по и на чужд език. Създаване на система за контрол на напредъка на обучаваните бенефициенти на базата на 1.2 (електронно портфолио). Разработване на учебни планове и програми за обучение по чужд език на обучители. Осигуряване на съвременна материално-техническа база

25 Ключови дейности (3) Стимулиране на академичния състав за усъвършенстване на уменията за преподаване на академична дисциплина на чужд език със съвременни ИКТ. Реализиране на уеббазиран вариант на разработените курсове и модули за самообучение и достъп до материалите. Създаване и поддържане на уебсайт и блог. Организиране на семинари, конференции и др. Създаване на консултантски център по академични компетентности на функционален принцип

26 Ключови дейности (4) Осигуряване на мобилност за бенефициентите във водещи университети Подпомагане на публикации на бенефициенти в реферирани периодични издания. Публикуване на сборник с материали създадени от бенефициенти. Подпомагане на издаването на монографии на бенефициенти. Подпомагането на участие на специализанти, постдокторанти и млади учени в научни форуми.

27 Очаквани резултати Критерии и матрица на компетентностите на електронния преподавател на академична дисциплина на чужд език Учебни планове; курикулуми и материали за курсовете; анкета за оценяване на курсовете; обучения и сертифициране; онлайн вариант на курсовете Компендиуми, софтуер, бази от данни, литература, абонаменти 10 мобилности, 2 семинара, публикации, 10 участия в конференции Обучени 20 специализанти, постдокторанти и млади учени от факултетите и департаментите с обучение на чужд език Обучени 20 специализанти, постдокторанти и млади учени от останалите факултети Оборудване на кабинет, техника за разработване на материали Уебсайт, блог, сборник разработки на бенефициенти, 3 монографии

28

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Проект: BG051PO001-4.3.04-0052 Развитие на център за електронни форми на дистанционно обучение в Лесотехнически университет Безвъзмездна финансова помощ в размер на 648 744,71 лева. Продължителност 24

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА Иванка Йорданова Гаджинска -старши учител в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре ПРЕДСТАВЯНЕ В педагогическата си практика залагам на: Сътрудничество и коректни взаимоотношения с

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

Slide 1

Slide 1 XIV Международна конференция Лидерство и управление на хора 06 08 юни 2013 г., Албена ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА Този документ е изготвен с финансовата помощ на

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Професионално учителско портфолио на Стоилка Гелова старши учител по математика в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Съдържание : Представяне Образование Професионален опит и стаж Моята философия

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

НПМГ „Акад. Л. Чакалов“

НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ НПМГ Акад. Л. Чакалов Профил: Софтуерни и хардуерни науки Създаване на профила През 2013 година създаден профил Информатика Първия випуск се дипломира през 2018 година когато се честваше 50 години от създаването

Подробно

Биомедицинска Информатика

Биомедицинска Информатика Биомедицинска Информатика ФМИ, СУ Св. Климент Охридски Магистърска програма o Специалност: Информатика o Ръководител: проф. д-р Евгений Кръстев o Катедра: Информационни Технологии o Имейл : eck@fmi.uni-sofia.bg

Подробно

Slide 1

Slide 1 Ръководител: доц. д-р Теменужка Йовчева ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ПУ, ЧРЕЗ - създаване на условия за оползотворяване на наличния научен

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

Портфолио

Портфолио Портфолио Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

Slide 1

Slide 1 Дигиталните ресурси в българските библиотеки в контекста на цифровото приобщаване на гражданите Доц. дн Цветанка Панчева СУ, Катедра Библиотеикознание, научна информация и културна политика Идеята за цифровото

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Анелия Бръмбарова относно дисертационния труд на Милен Иванов Шипчанов на тема Педагогическа медиация с персонален компютър в чу

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Анелия Бръмбарова относно дисертационния труд на Милен Иванов Шипчанов на тема Педагогическа медиация с персонален компютър в чу СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Анелия Бръмбарова относно дисертационния труд на Милен Иванов Шипчанов на тема Педагогическа медиация с персонален компютър в чуждоезиковото обучение /самостоятелна работа и контрол/

Подробно

Microsoft PowerPoint - 02_Gergana Andreeva_FBO [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 02_Gergana Andreeva_FBO [Compatibility Mode] МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Идентифициране на потребностите от квалификация на преподавателите във висшите училища предварителни резултати от проведено анкетно проучване Гергана Андреева Национален

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила в България по браншове и региони (ИСОК) (Проект No BG051PO001-2.1.06) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА Жечко Димитров

Подробно