Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS"

Препис

1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от г., в сила от г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1. В Постановление 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение 7622 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 86 от 2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г., бр. 96 от 2011 г., бр. 62 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 58 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 66 от 2017 г., бр. 19, 55 и 70 от 2018 г.) в чл. 8, ал. 1, т. 1 числото 200" се заменя с 240". 2. В Постановление 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 6 и 62 от 2013 г., бр. 15 от 2014 г., бр. 69 от 2016 г., бр. 7 от 2017 г.; Решение 9393 на Върховния административен съд от 2017 г. - бр. 93 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2018 г.) в чл. 1, т. 1 думите коефициент 1,00" се заменят с коефициент 1,15". 3. В Постановление 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (обн., ДВ, бр. 94 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2017 г. и бр. 19 от 2018 г.) приложение 2 се изменя така: Приложение 2 към чл. 2 Методика за определяне на коефициента на висше училище по професионално направление 1. Определяне на коефициента на висше училище по професионално направление: 1.1. Коефициентът на всяко висше училище (i) за всяко професионално направление (j) Kij се изчислява по следната формула: Kij = Ка x Кни x Kрпт x К1м x Кпнобн x Кпнппу x Кпннп x Копнрцв, където: Ка е коефициентът за акредитационна оценка и се определя съгласно т. 2; Кни - коефициентът за научни изследвания и се определя съгласно т. 3; Kрпт - коефициентът за реализация на пазара на труда и се определя съгласно т. 4; К1м - коефициентът за първо място и се определя съгласно т. 5; Кпнобн - коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда и се определя съгласно т. 6; Кпнппу - коефициентът за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в него се обучават повече от половината от общия средно приравнен брой учащи във висшето училище, и се определя съгласно т. 7; Кпннп - коефициентът за професионални направления с намаляващ прием и се определя съгласно т. 8;

2 Копнрцв - коефициентът за обучение в професионални направления в райони с целенасочено въздействие и се определя съгласно т Полученият коефициент (Kij) по формулата по т. 1.1 се закръглява до два знака след десетичната запетая При стойности на получения коефициент по формулата по т , коефициентът се приравнява на 0, В случаите, в които коефициентът на висше училище за дадено професионално направление, получен по формулата по т. 1.1, е над 1,00 и надвишава коефициента на висшето училище, класирано по същото професионално направление едно място по-напред, коефициентът се приравнява на този на висшето училище, класирано едно място по-напред, или на единица (1,00) в зависимост от това, коя от двете стойности е по-. 2. Определяне на коефициент за акредитационна оценка: 2.1. Коефициентът за акредитационна оценка (Ка) се изчислява по следната формула: Ка = 1 + (ОПА - 8,5) x 0,1, където ОПА е оценката от за съответното висше училище по съответното професионално направление съгласно стойността по този индикатор в Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата В случаите, в които висшето училище няма оценка от програмна по съответното професионално направление и осъществява обучение въз основа на положително оценен проект, коефициентът за акредитационна оценка се определя в размер на единица (1,00). 3. Определяне на коефициент за научни изследвания: 3.1. Коефициентът за научни изследвания (Кни) се изчислява по следната формула: Кни = 1 - (55 - КОНИ)/220, където КОНИ е комплексната оценка за научни изследвания, формирана от индикаторите за научни изследвания и техните тежести по приложение 1 и стойностите на индикаторите, определени по методологията на Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата При стойности на КОНИ, по-големи от 80, за целите на определянето на коефициента за научни изследвания се използва КОНИ, равна на За професионалните направления Религия и теология", Теория на изкуствата", Изобразителни изкуства", Музикално и танцово изкуство", Театрално и филмово изкуство", Спорт", Педагогика на обучението по ", Национална сигурност" и Военно дело" коефициентът за научни изследвания се определя в размер на единица (1,00) За професионалните направления от областите на висше образование Социални, стопански и правни науки" и Хуманитарни науки", както и за професионалните направления Теория и управление на образованието", Обществено здраве" и Здравни грижи" коефициентът за научни изследвания (Кни) се изчислява по следната формула: Кни = 1 - (47 - КОНИ)/ Определяне на коефициент за реализация на пазара на труда: 4.1. Коефициентът за реализация на пазара на труда (Kрпт) се определя в зависимост от стойностите по индикатори Безработица сред завършилите" и Приложение на придобитото висше образование" по следната матрица:

3 Приложение на придобитото висше образование (в проценти) Безработица сред завършилите (в проценти) Над 65 От 45 до 65 От 30 до 45 Под 30 2,00 1,15 1,10 1,05 0,98 от 2,00 до 4,00 1,10 1,05 0,97 0,91 от 4,00 до 6,00 1,00 0,97 0,93 0,88 над 6,00 0,92 0,87 0,84 0, За професионални направления във висши училища, за които няма информация по двата показателя поради липса на завършили студенти и съответно на данни за реализация на пазара на труда, коефициентът за реализация на пазара на труда се определя в размер на единица (1,00). 5. Определяне на коефициент за първо място: 5.1. Коефициентът за първо място (К1м) се определя за: висшето училище, което е получило най- комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда съгласно чл. 1 по професионалното направление или е единственото, което осъществява обучение по това професионално направление; висшите училища, получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е по с две (2,00) или с по-малко точки от оценката на висшето училище, получило най-та оценка по професионалното направление Не се определя коефициентът за първо място в случаите, в които три или повече висши училища по професионалното направление са получили най-високи оценки съгласно чл. 1, разликата между които е две (2,00) или по-малко точки, и тези висши училища обучават над на сто от студентите по това професионално направление Коефициентът за първо място е в размер на произведението на коефициентите К1ма и К1мб (К1м = К1ма x К1мб), които се определят, както следва: К1ма = 1,12 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1; К1ма = 1,232 за висшите училища, които са определени на първо място съгласно т. 5.1 по професионални направления от области на висше образование Педагогически науки", Природни науки, математика и информатика", Технически науки", Аграрни науки и ветеринарна медицина" и Изкуства" и имат стойност по индикатор Безработица сред завършилите" 2,00 (процента) и по индикатор Приложение на придобитото висше образование" над 65,00 (процента); К1ма = 1,00 за всички останали случаи; К1мб = 1,1 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с повече от четиринадесет (14) точки по- от оценката на висшето училище, класирано на второ място по професионалното направление; К1мб = 1,05 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с повече от седем (7) точки по от оценката на висшето училище, класирано на второ място по професионалното направление; К1ма = 1,00 за всички останали случаи. 6. Коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда (Кпнобн) се определя, както следва:

4 6.1. За професионални направления от области на висше образование Социални, стопански и правни науки", Здравеопазване и спорт" и Сигурност и отбрана" в размер 1, За професионални направления от области на висше образование Хуманитарни науки", Педагогически науки", Природни науки, математика и информатика", Технически науки", Аграрни науки и ветеринарна медицина" и Изкуства": за висшите училища, определени на първо място съгласно т ,1; за висшите училища, определени на второ и на следващо място съгласно т , Коефициентът за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в което се обучават повече от половината от общия средно приравнен брой учащи във висшето училище (Кпнппу), се определя, както следва: 7.1. Ако по професионалното направление се обучават над на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище - в размер 1, Ако по професионалното направление се обучават на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище - в размер 1, Ако по професионалното направление се обучават над 70 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище - в размер 1, Ако по професионалното направление се обучават над 80 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище - в размер 1,3. 8. Определяне на коефициент за професионално направление с намаляващ прием (Кпннп): 8.1. Коефициентът за професионално направление с намаляващ прием се определя за приоритетни професионални направления, в които се наблюдава намаление на средно приравнения брой учащи се за период от последните 5 години, и се изчислява по следната формула:, където: СПБУ е средно приравненият брой учащи се в съответното професионално направление и t е времевият индекс за настоящата година В случай че намалението на средно приравнения брой учащи се в съответното професионално направление за периода е по-малко от 7,6 на сто, то коефициентът за професионално направление с намаляващ прием е в размер единица (1,00). 9. Коефициентът за обучение в професионални направления в райони с целенасочено въздействие (Коппнвцв) се определя за професионалните направления, в които обучението се провежда в областите Видин, Враца, Кърджали, Смолян и Ловеч, и е в размер 1,12." 4. В Постановление 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (обн., ДВ, бр. 26 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 69 от г., бр. 24 и 66 от 2017 г. и бр. 19 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 4: а) в ал. 1 изречение второ се изменя така: В случаите, в които през последната учебна година няма приети за обучение студенти и докторанти по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква а" от Закона за висшето образование по дадено професионално направление, се взема броят на приетите студенти и докторанти от последната учебна година, в която е осъществен прием по същото

5 професионално направление за обучение, финансирано със средства от държавния бюджет."; б) алинея 6 се изменя така: (6) При положителна оценка комисията определя максимално допустимия брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3 в рамките на свободния капацитет на съответното професионално направление или специалност от регулираните професии. Положителната оценка на комисията и максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти се прилагат и през следващите учебни години до изтичане на срока по чл. 84, ал. 2 от Закона за висшето образование."; в) създава се нова ал. 7: (7) При отрицателна оценка не се определя максимално допустим брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3. Отрицателната оценка на комисията се прилага и през следващите две учебни години за същите професионални направления и специалности от регулираните професии. Максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти след третата учебна година от получената отрицателна оценка се определя по реда на ал. 3."; г) досегашната ал. 7 става ал. 8; д) досегашната ал. 8 се отменя. 2. В чл. 5 ал. 3 се изменя така: (3) За професионални направления и специалности от регулираните професии, получили отрицателна оценка по чл. 4, ал. 7, не се предлага за утвърждаване брой на приемани за обучение студенти и докторанти." 3. В приложение 1 към чл. 4, ал. 1: а) точка 1 се изменя така: 1. Коефициентът на всяко държавно висше училище за всяко професионално направление се определя в зависимост от получената оценка от на професионалното направление, оценката за та и оценката за реализация на завършилите студенти и докторанти, както следва: 1.1. За професионални направления от области на висшето образование Педагогически науки" (с изключение на професионално направление Педагогика на обучението по "), Природни науки, математика и информатика" (с изключение на професионални направления Физически науки", Химически науки" и Математика"), Технически науки" (с изключение на професионални направления Енергетика", Материали и материалознание" и Химични технологии"), Аграрни науки и ветеринарна медицина" и за професионално направление Военно дело": от 6,51 7,99 8,00 8,99 9,00 10,00 от от от 1 1,000 1,100 1,200 1,100 1,200 1,300 1,200 1,300 1,400 1,300 1,400 1,0 2 0,900 1,000 1,100 1,000 1,100 1,200 1,100 1,200 1,300 1,200 1,300 1, ,800 0,900 1,000 0,900 1,000 1,100 1,000 1,100 1,200 1,100 1,200 1,300 реализация 4 0,700 0,800 0,900 0,800 0,900 1,000 0,900 1,000 1,100 1,000 1,100 1, ,600 0,700 0,800 0,700 0,800 0,900 0,800 0,900 1,000 0,900 1,000 1, За професионални направления от области на висшето образование Хуманитарни науки" (с изключение на професионално направление Религия и

6 теология"), Изкуства" и за професионални направления Социология, антропология и науки за културата" и Социални и": от 6,51 7,99 8,00 8,99 9,00 10,00 от от от 1 0,980 1,000 1,020 1,000 1,020 1,040 1,020 1,040 1,070 1,040 1,070 1,1 2 0,960 0,980 1,000 0,980 1,000 1,020 1,000 1,020 1,040 1,020 1,040 1, ,940 0,960 0,980 0,960 0,980 1,000 0,980 1,000 1,020 1,000 1,020 1,040 реализация 4 0,920 0,940 0,960 0,940 0,960 0,980 0,960 0,980 1,000 0,980 1,000 1, ,900 0,920 0,940 0,920 0,940 0,960 0,940 0,960 0,980 0,960 0,980 1, За професионални направления от област на висшето образование Здравеопазване и спорт": от 6,51 7,99 8,00 8,99 9,00 10,00 от от от 1 0,800 0,8 0,900 0,8 0,900 1,000 0,900 1,000 1,100 1,000 1,070 1,1 2 0,7 0,800 0,8 0,800 0,8 0,900 0,8 0,900 1,000 0,900 1,000 1,0 3 0,700 0,7 0,800 0,7 0,800 0,8 0,800 0,8 0,900 0,8 0,900 0,9 реализация 4 0,6 0,700 0,7 0,700 0,7 0,800 0,7 0,800 0,8 0,800 0,8 0, ,600 0,6 0,700 0,6 0,700 0,7 0,700 0,7 0,800 0,7 0,800 0, За професионални направления от област на висшето образование Социални, стопански и правни науки" (с изключение на професионални направления Социология, антропология и науки за културата" и Социални и") и професионално направление Национална сигурност": от 6,51 7,99 8,00 8,99 9,00 10,00 от от от 1 0,700 0,7 0,800 0,7 0,800 0,8 0,800 0,9 1,0 0,9 1,0 1, ,6 0,700 0,7 0,700 0,7 0,800 0,7 0,8 0,900 0,8 0,900 1, ,600 0,6 0,700 0,6 0,700 0,7 0,700 0,7 0,800 0,7 0,800 0,8 реализация 4 0,5 0,600 0,6 0,600 0,6 0,700 0,6 0,700 0,7 0,700 0,7 0,800 " 5 0,0 0,5 0,600 0,5 0,600 0,6 0,600 0,6 0,700 0,6 0,700 0,7

7 б) точка 2.3 се отменя; в) в т. 3.2 думите по т. 1.2 или 1.3" се заменят с по т. 1.1, 1.2, 1.3 или 1.4"; г) в т. 3.3 думите по т. 1.1, 1.2 или 1.3" се заменят с по т. 1.1, 1.2, 1.3 или 1.4"; д) в т думите Технически науки" (с изключение на професионални направления Енергетика", Материали и материалознание" и Химически технологии")" се заменят с Технически науки" (с изключение на професионални направления Енергетика", Материали и материалознание" и Химични технологии")"; е) в т. 4.2 думите по т. 1.1, 1.2 или 1.3" се заменят с по т. 1.1, 1.2, 1.3 или 1.4". 4. В приложение 3 към чл. 8 Списък на защитените специалности" се създава пореден ред 13: по ред Специалност Професионално направление 13. Хидростроителство 5.7. Архитектура, строителство и геодезия " Преходни и заключителни разпоредби 5. (1) За учебната г. максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по професионални направления и специалности от регулираните професии с положителна оценка по чл. 4, ал. 3 от постановлението по 4 от предходни учебни години, за които не е изтекъл срокът по чл. 84, ал. 2 от Закона за висшето образование, се определя от комисията по реда на чл. 4, ал. 6 от постановлението по 4. (2) Определеният по ал. 1 максимално допустим брой на приеманите за обучение студенти и докторанти се прилага и през следващите учебни години до изтичане на срока по чл. 84, ал. 2 от Закона за висшето образование. 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г. Министър-председател: Бойко Борисов Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението

Подробно

Microsoft Word - ПМС_27_

Microsoft Word - ПМС_27_ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 на МС от 23.02.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 19 от 02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73>

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73> Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2019 година Висше училище Код на ПН Професионално направление

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на образованието и науката Нормативен акт: Постановление

Подробно

Microsoft Word - RMS_853_standarti_2015

Microsoft Word - RMS_853_standarti_2015 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 853 от 2 ноември 2015 година ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 633 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

Microsoft Word - ПМС_26_

Microsoft Word - ПМС_26_ ПОСТАНОВЛНИ 26 на МС от 13.02.19 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление 2 на Министерския съвет

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския

Подробно

Национални реформи на висшето образование

Национални реформи на висшето образование Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) 2019 (януари - март) Изготвен е проектът на решение на Министерския съвет за броя на обучаваните студенти и докторанти във

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект Р Е Ш Е Н И Е от. 2014 година ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

Постановление 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република

Постановление 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република Постановление 26 от 13 февруари 19 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление 2 на Министерския съвет

Подробно

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени,

Подробно

НАРЕДБА

НАРЕДБА Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г., попр., бр. 48 от 2003 г., изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.,

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 20

Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 20 Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.; изм. бр. 49 от 2009 г., бр. 38 от 2010, бр.

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

Scanned Document

Scanned Document Проект ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113

Подробно