ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от доцент доктор Димитър Янков Димитров Военна академия Георги Стойков Раковски на дисертаци

Размер: px
Започни от страница:

Download "ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от доцент доктор Димитър Янков Димитров Военна академия Георги Стойков Раковски на дисертаци"

Препис

1 ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от доцент доктор Димитър Янков Димитров Военна академия Георги Стойков Раковски на дисертационния труд на професор доктор Георги Стоянов Карастоянов на тема ИНДИВИДУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ, представен за придобиване на образователната и научна степен доктор на науките в област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна специалност Военна психология Page 1 of 6

2 Становището е възложена съгласно Протокол 1 от заседанието на Научно жури, назначено със Заповед на началника на Военна академия Г. С. Раковски. СИ29-РД / г. За разработване на становището ми бяха предоставени по един екземпляр от дисертационния труд и автореферата, копия на публикациите по темата на дисертационния труд. 1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем Вземането на решение е един от най-съществените процеси свързани с функционирането на човека, с проекции във всички области на живота. Централната роля на вземането на решение на практика го поставя в полето и на най-важните научни и изследователски проблеми. Задълбоченото познаване на проблема би осигурило допълнително предимство на хората в лидерски позиции в стремежа им да максимизират организационния интерес. Този проблем от гледна точка на военната среда и най-вече от позицията на военните лидери придобива още по-голямо значение. Водещите модерни теоретични разработки акцентират най-вече върху това как проблема по който се взема решение и ситуацията влияят на процеса на вземане на решение. В известна степен личностните характеристики на вземащите решение не се отчитат, а се допуска, че човек функционира единствено на когнитивно равнище. Поради това е налице недостатъчност в пълнотата на концептуалната база, а оттам и ограниченост в изследването на индивидуалните различия при вземане на решение. В този смисъл актуалността на разработвания научен проблем в дисертацията са състои именно в това, че тук се прави опит да се запълни именно дефицита в теоретичен и изследователски план за недостатъчното изследване на индивидуалните различия при вземането на решение и подценяването им в основните теоретични модели за вземане на решение. Научните изследвания по темата на дисертационния труд в англоезичната литература са разнопосочни, като е налице траен интерес в достъпните литературни източници. Интересът по темата за индивидуалните различия при вземането на решение, публикувани на български език е силно ограничен. Затова считам, че настоящия дисертационен труд ще запълни тази празнина. 2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд Представеният за обсъждане дисертационен труд на професор доктор Георги Стоянов Карастоянов е разработен в обем от 208 стр., вкл. 192 стр. основен текст. Съставен е от увод, 3 части, 12 глави, заключение, справка за научните приноси в дисертационния труд и библиография. Ползваната литература от чуждестранни и български автори, осигурява необходимата пълнота в теоретичния преглед (235 на английски език и 24 на кирилица). По дисертационния труд са посочени 5 публикации, представени на авторитетни международни научни конференции, публикувани в пълен текст. Разработеният дисертационен труд и авторефератът съответстват на изискванията. Основната цел на дисертационното изследване е да се разкрият психологическите механизми, които предполагат индивидуалните различия при вземането на решение, изразени чрез стила на вземане на решение. Нейното реализиране е Page 2 of 6

3 постигнато с решаването на 4 научни задачи, свързани с теоретичен обзор на еволюцията на водещите теории за вземане на решение и съвременните изследвания в областта на вземането на решение, с конструиране и адаптиране на психологически инструменти за изследване на стиловете на вземане на решение и индивидуалните различия, с изследване на взаимовръзките между когнитивната преработка на информацията и психичната регулация на поведението, с формулиране на определение на стила на вземане на решение. Издигнатата общата хипотеза на изследването, допуска, че стилът на вземане на решение не е идентичен с когнитивния стил, нито е негово подмножество, но е свързан с процесите на когнитивната преработка на информацията и нейното регулиране чрез базисните мотивационни тенденции и механизмите за тяхното реализиране. Емпиричното изследване е проведено в два етапа, което като постановка стъпва на утвърдени в психологията стандарти, като предполага постигането на заложените изследователски задачи. За изпълнение на основната цел на емпиричното изследване е използвана комбинация от 10 изследователски инструмента, като един от тях е конструиран, един е валидиран и пет са адаптирани специално за целите на представеното изследване, а именно: въпросник за основните стилове на вземане на решение; рационално-преживелищен въпросник; въпросник за изследване на двете дименсии на динамичния модел за вземане на решение; скала за регулаторния фокус; въпросник за регулаторната мода; кратката скалата за страха от негативна оценка втора версия; скалата за потребност от свързаност; определител на темперамента на Кирси; въпросник за възприет стрес; въпросник за конструктивно мислене. Изследването включва 9 различни групи, с общ брой 688 изследвани лица. Първата част на дисертационния труд е анализирана еволюцията на теориите в основата на моделите за вземане на решение. Изведена е оригинална таксономия от гледна точка на развитието им в исторически и еволюционен аспект, която е обобщена в първите пет глави като модели на нормативната (перфектната) рационалност, модели на ограничената рационалност, модели на изкривената рационалност, модели на екологичната рационалност и модели на дуалната рационалност. Втората част на дисертационния труд последователно се проследява дефинирането на понятието когнитивен стил и се анализират основните таксономии на когнитивните стилове. По отношение на диференцирането на стила на вземане на решение от когнитивния стил се обобщава, че в научната литература стилът на вземане на решение често се свързва с когнитивния стил. Емпирично се изследва връзката между когнитивен стил и стил на вземане на решение. Трета част се занимава с установяването на потенциална връзка между индивидуалните различия в предпочитанието към рационална и преживелищна когнитивна преработка с два от стиловете на вземане на решение (зависим и избягващ), както и как точно когнитивният стил разграничават интуитивния от спонтанния стил на вземане на решение. Сред по-важните получени научноизследователски резултати могат да бъдат посочени следните особености: Page 3 of 6

4 - в теоретичен аспект автора отчита, че теориите за вземане на решение се конструират на основата на това което е проучено, а именно характеристиките на решението и ситуационните фактори, а не толкова на отчитане на индивидуалните различия; - традиционно изследванията в областта на индивидуалните различия при вземане на решение се фокусират върху когнитивния процес чрез който човек взема решение, а най-изследваните когнитивни стилове са свързани с рационалната и интуитивна дименсия и операционализацията на модела на Юнг; - адаптирани са следните въпросници: въпросник за предпочитания към когнитивна преработка на информацията; въпросник за стиловете за вземане на решение; въпросник за изследване на индивидуалните различия в регулационния фокус, регулаторната мода, потребността от свързаност, страха от негативна оценка и въпросник за конструктивно мислене; - направен е опит да се конструира въпросник за изследване на предпочитанието към търсене на информация и броя на изследваните варианти за решение за валидизиране на динамичния модел за вземане на решение; - емпирично са установени следните резултати: хората се различават по специфичните си профили на стиловете за вземане на решение, които са сравнително стабилни във времето; за връзката на психичните функции на възприемане и оценяване на информацията (по Юнг) и стиловете за вземане на решение, че три от стиловете (рационален интуитивен и спонтанен) са свързани с когнитивната преработка на информацията и изясняват тази връзка; стиловете на вземане на решение отразяващи как се взема решението (рационален, интуитивен и спонтанен) са свързани с когнитивната преработка, рационалния стил на вземане на решение е свързан с аналитичния когнитивен стил, а интуитивния и спонтанния стил на вземане на решение са свързани с преживелищния когнитивен стил; водещия когнитивен стил влияе на стила на вземане на решение, без значение от изразеността на другия когнитивен стил при формиране на когнитивния тип; регулаторния фокус изяснява предпочитанието към зависим и избягващ стил, които са свързани със слаб хроничен промотивен фокус; зависимия стил на вземане на решение е свързан със страха от негативна оценка и потребност от свързаност и т.н. - формулиран е авторски вариант на определение за стила на вземане на решение от гледна точка на индивидуалните различия. Формулирани са 7 научни и научно-приложни приноси, а именно: 1. Разработени са теоретични предпоставки за по-нататъшно развитие на изследванията в областта на индивидуалните различия при вземането на решение, както и самата теория за вземане на решение, които позволяват по-пълно отчитане на индивидуалните различия и взаимодействието им с характеристиките на ситуацията и проблема, по който се взема решение. 2. Установени са значими закономерности, които допринасят за разграничаване на когнитивния стил от стила на вземане на решение. Доказано е емпирично, че стилът на вземане на решение не е идентичен с когнитивния стил, нито е негово подмножество, а съдържа когнитивен компонент, който не изчерпва никой от стиловете. Стилът на вземане на решение е свързан и с психичната саморегулация, Page 4 of 6

5 обусловена от индивидуални различия, породени от различните начини на задоволяване на хедонистичния мотив (регулаторния фокус и мода), потребността от контрол на възбудата (управление на стреса) и потребността от свързаност. 3. Създаден е цялостен концептуален модел и е конструиран специфично подбран инструментариум като предпоставка за създаването на методология в областта на изследването на индивидуалните различия при вземането на решение. Валидизиран е надежден инструмент за изследване на основните стилове на вземане на решение като най-важно индивидуално различие при вземането на решение и са адаптирани въпросници за изследване на когнитивния стил, регулаторния фокус, регулаторната мода, страха от негативна оценка и потребността от свързаност. 4. Въз основа на резултатите от емпиричното изследване е предложена концептуалната база за разбиране на основните стилове на вземане на решение от гледна точка на индивидуалните различия, свързани с когнитивната преработка и саморегулацията на поведението. 5. Критически са преосмислени базисните теории за вземане на решение и съвременните подходи и е представена оригинална гледна точка за развитието на моделите на вземане на решение, като е обосновано ограничението им, свързано с недостатъчната разработеност на отчитането на индивидуалните различия при вземането на решение. 6. Емпирично е потвърдена валидността на когнитивно-преживелищната теория като глобална теория за личността, която съдържа потенциала да обяснява нови научни проблеми, инкорпорирайки частни теории, като мотивационната теория на Е. Тори Хигинс и социометърния механизъм на Лири. 7. Получените емпирични резултати и направените теоретични обобщения са принос към основните теоретични модели за вземане на решение с приложимост за предсказване и повлияване на поведението в различни социални и професионални среди и ситуации, при формирането и развитието на екипи, определяне потребностите от обучение, в кариерното развитие, преодоляване на трудности в комуникацията и сътрудничеството, при разрешаване на проблеми, вземане на групови решения и тяхното изпълнение. Приемам получените резултати и направените обобщения и заключения, които могат да бъдат приети като авторски, а посочените публикации са релевантни към темата и съдържанието на дисертационния труд. 3. Критични бележки Нямам съществени критични бележки и препоръки към съдържанието на дисертационния труд на професор доктор Георги Стоянов Карастоянов. 4. Заключение Представеният дисертационен труд показва, че професор доктор Георги Стоянов Карастоянов притежава много задълбочена теоретични подготовка, съчетана с отлична методологическа подготовка относно провеждането на емпиричното изследване. Резултатите са коректно анализирани. Page 5 of 6

6 В заключение, дисертацията на тема Индивидуални различия при вземане на решение, разработена от професор доктор Георги Стоянов Карастоянов, отговаря на изискванията за придобиване на образователната и научна степен доктор на науките в област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, научна специалност Военна психология. 5. Оценка на дисертационния труд Цялостната оценка на дисертационния труд дава основание да се направи заключението, че той отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и ПЗРАСРБ, което ми дава основанието да дам положителна оценка на дисертационния труд и предлагам на уважаемото жури да вземе решение за присъждане на професор доктор Георги Стоянов Карастоянов образователната и научна степен доктор на науките по професионално направление Психология. София, 26 май 2017 г. Член на журито: доцент доктор Димитър Димитров Page 6 of 6

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ВАСИЛИКИ КАРАКЕПЕЛИ на тема: СПЕЦИАЛНОТО СРЕЩУ ВКЛЮЧВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ: ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЛИЧНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор на науките по професионално направление 3.7. Администрация и упр

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор на науките по професионално направление 3.7. Администрация и упр РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор на науките по професионално направление 3.7. Администрация и управление, докторска програма Организация и управление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧОВА ХАДЖИЕВА на тема: ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно