Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1"

Препис

1 Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1

2 Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ към г. Общият брой на дела за разглеждане към година в КРС е 1185 броя, от които 1019 броя новообразувани и 166 броя останали несвършени от предходен период. "БРОЙ НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ДЕЛА - ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ" През отчетната 2008 година в съда са постъпили като новообразувани по видове следните дела: наказателни общо 453 броя, от които НОХД 241 броя, граждански дела 566 броя, от които 340 броя частно-граждански дела или общо 1019 броя. Постъпили наказателни и граждански дела през отчетната 2008 година в КРС по съдии съдия НОХД НЧХД АНХД ЧНД ГР.Д. Ч.ГР.Д. общо Петков Костадинов Коева Маринов Петкова Грънчев

3 НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД Останалите несвършени дела от предходен период са 166 броя, както следва: граждански 120 броя, частно граждански 1 брой и наказателни -45 броя. Останали несвършени наказателни и граждански дела от предходен период в КРС по съдии съдия НОХД НЧХД АНХД ЧНД ГР.Д. Ч.ГР.Д общо. Петков Костадинов Коева Маринов Петкова Грънчев В процентно съотношение броят на заварените от предходния период към броя на новообразуваните дела се равнява на %. БРОЙ СВЪРШЕНИ /РЕШЕНИ/ ДЕЛА ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ В КРАЯ НА ГОДИНАТА В Карнобатският районен съд през отчетната 2008 година са свършени 1036 броя наказателни и граждански дела, от които в срок до 3 месеца са свършени 886 броя дела, от които: ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА общо 566 броя: - по общия ред 140 броя, от които до 3 месеца 70 броя или 50 %; - дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 6 броя, от които до 3 месеца 2 броя или 33 %; - частно-граждански дела 72 броя, от които в срок 3

4 до 3 месеца 70 броя или 99 %; - дела по чл. 410 и чл.417 от ГПК /чл.237 ГПК отм./ 266 броя, от които в срок до 3 месеца 258 броя или 97 %; - дела от и срещу търговци - 38 броя, от които в срок до 3 месеца 17 броя или 45%; - други дела 44 броя, от които в срок до 3 месеца 33 броя или 75 %. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА общо 470 броя: - НОХД 261 бр., от които до 3 месеца 238 броя или %; - НЧХД 8 бр., от които до 3 месеца 5 броя или 62.5 %; - по чл. 78 а от НК 24 бр., от които до 3 месеца 24 броя или 100 %; - ЧНД 55 броя, от които в срок до 3 месеца 55 броя или 100 %; - ЧНД разпити 34 броя, от които в срок до 3 месеца 34 броя или 100 %; - АНХД 88 броя, от които в срок до 3 месеца 80 броя или 91 %. В края на отчетната 2008 година в КРС са останали несвършени 149 броя дела, от които 121 бр. граждански и 28 броя наказателни дела. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА общо 121 броя: - по общия ред 77 броя; - дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 3 броя; - частно-граждански дела 3 броя; - дела по чл. 410 и чл.417 от ГПК/чл.237 ГПК отм./ 0 броя; - дела от и срещу търговци 27 броя; - други дела 11 броя. 4

5 НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА общо 28 броя: - НОХД 11 броя; - НЧХД 1; - по чл. 78 а от НК 3; - ЧНД 5 броя; - АНХД 8 броя. Относителният дял на несвършените към свършените дела през отчетната 2008 година възлиза на %. Анализът на причините за забава на гражданските дела за да останат несвършени се дължи на обстоятелството, че е налице нередовно призоваване, искане от страните за отлагане на делата и ангажиране на допълнителни доказателства с оглед пълното изясняване на спора, както и че голяма част от делата са постъпили в края на отчетния период и в момента са в процес на разглеждане. Анализът на причините за забава на наказателните дела за да останат несвършени през отчетния период е фактът, че в края на 2008 година се увеличи броя на постъплението на внесени дела от КРП, поради което и същите се разглеждат и към момента, нередовно призоваване на страните, искане от страните за ангажиране на допълнителни доказателства. БРОЙ НА РЕШЕНИТЕ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО, АНАЛИЗ ПО ВИДОВЕ През отчетната 2008 година в КРС по същество са решени 954 броя дела, от които: 506 броя граждански: - по СК 78 бр. - облигационни 25 бр. - вещни искове 17 бр. - делби 20 бр. - трудови 5 броя; 5

6 252 бр. -финансови начети 0 бр.; - други дела 39 броя; - частно-граждански дела 70 бр. - дела по чл. 410 и чл.417 от ГПК/чл.237 ГПК отм./ 448 броя наказателни: - НОХД 253 бр., от които против личността 6 броя; правата на гражданите 0 броя; против собствеността 163 броя; против стопанството 4 броя; против държавата и обществените организации 2 броя; документни престъпления 0 брой; против реда и общественото спокойствие 2 броя; общоопасни престъпления 76 броя; - НЧХД 8 бр. - чл. 78 а НК 21 бр. - ЧНД 51 бр. - ЧНД разпити 34 бр. - АНХД 81 бр. БРОЙ ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА - АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ През отчетната 2008 година в КРС са прекратени общо 82 броя дела, от които: 60 броя граждански и частно-граждански: - по общия ред 25 бр. - по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ 1 бр. - по чл. 410 и чл.417 от ГПК /чл.237 ГПК отм./ 14бр. - дела от и срещу търговци 13 бр. - други дела 5 бр. - частно-граждански дела 2 броя. 22 броя наказателни: - НОХД 8 бр. - НЧХД 0 бр. - чл. 78 а НК 3 бр. - ЧНД 4 бр. 6

7 - АНХД 7 бр. Анализът на причините за прекратяване на гражданските дела сочи, че по-голяма част от тях се прекратяват, поради оттегляне на иска, неявяване на ищец по делата с правно основание чл.99, ал.1 от СК, а останалата част за неизпълнени указания на съда за изправност на исковата молба. Що се отнася до анализа на причините водещи до прекратяване на наказателните дела причините са следните: От 8 броя НОХ дела, 3 броя са върнати за доразследване, 2 броя НОХДела са изпратени във ВКС с повдигнат спор по подсъдност, 1 брой е прекратено, поради неодобряване на споразумение, 1 брой е прекратено на основание чл.289, ал.1, във вр. с чл.24, ал.1, т.4 от НПК и 1 брой прекратено на основание чл.289 от НПК, във вр. с чл.33, ал.1 от НК. По отношение на прекратените 3 броя по чл. 78 а от НК същите са върнати на КРП за доразследване, 3 бр. ЧНД са прекратени и изпратени по подсъдност на други съдилища, 1 бр. ЧНД е прекратено на основание чл.159, ал.4 от Закона за здравето и 7 бр. АНХД са прекратени, поради просрочие на жалбата. БРОЙ ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ ДЕЛА, РЕЗУЛТАТИ ГРАЖДАНСКИ И ЧАСТНО-ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА: През отчетната 2008 година са обжалвани 96 броя граждански и частно-граждански дела пред Окръжен съд Бургас. По видове са обжалвани следните дела: Искове по СК: 8 броя, от които изменение на издръжка - 4 броя; облигационни искове - 15 броя, вещни искове - 36 броя, от които 22 бр. по ЗСПЗЗ; делби 8 броя, трудови дела 14 броя, от които 9 бр. за отмяна на 7

8 уволнение; финансови начети 0 броя; други дела 9 броя, от които 2 бр. по Закона за домашното насилие; частно граждански дела 6 броя, Резултатите от обжалването са следните: - оставени в сила - 59 броя, - отменени - 31 броя; - отменени частично- 6 броя; НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА: През отчетната 2008 година са обжалвани и протестирани 52 броя наказателни дела. По видове са обжалвани и протестирани следните наказателни дела: Престъпления против личността 0 броя; Престъпления против собствеността 12 броя; Престъпления против реда и общественото спокойствие 0 броя; Престъпления против стопанството 0 брой; Общоопасни престъпления 2 броя; НЧХД 4 броя; ЧНД 4 броя; ЧНД /ДПр./ - 7 бр.; АНХД 23 броя; Резултатите от обжалването и протестирането са следните: - оставени в сила - 38 броя; - отменени - 7 броя; - отменени частично и върнати за ново разглеждане - 7 бр.; Следва да се обърне внимание на съдиите от КРС,че макар и броя на отменените актове да не е висок следва да постановяват своите актове при пълно изясняване на фактическата обстановка по делото,прецизно да събират доказателства и да съблюдават материалните и процесуални норми. 8

9 СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН. Съдебният район на районен съд Карнобат обхваща две общини Община Карнобат и Община Сунгурларе През 2008 година в съда са новообразувани 1019 броя дела, от които 453 броя наказателни дела и 566 броя граждански и частно-граждански дела. От общият брой наказателни дела 453 броя 241 броя са образувани като НОХД, 8 броя НЧХД, 25 броя дела по чл. 78 а от НК, ЧНД 89 броя и 90 броя АНХД. По видове състава на новообразуваните НОХД през 2008 година е следният: против личността 5 броя; правата на гражданите 0 броя; против собствеността 156 броя; против стопанството 3 броя; против държавата и обществените организации 2 броя; документни престъпления 1 брой; против реда и общественото спокойствие 1 брой; общоопасни престъпления 73 броя; От общият брой постъпили граждански дела през 2008 година 566 броя по видове техният състав е следният: - по СК 82 бр. - облигационни 44 бр. - вещни искове 20 бр. - делби 23 бр. - трудови 10 броя; -финансови начети 0 бр.; - други дела 47 броя; - частно-граждански дела 74 бр. -по чл. 410 и чл.417 от ГПК/чл.237 ГПК отм./ 266 бр. 9

10 Сравнителният анализ спрямо общият брой дела за разглеждане 1185 броя, от които новообразувани през 2008 година 1019 броя и останалите несвършени от предходен период са 166 броя, което показва една сравнително висока натовареност за съдебния район. През 2007 година в съда са постъпили, като новообразувани дела 993 броя и останали несвършени от 2006 година 185 броя от които са свършили 1012 броя. През 2006 година в съда са постъпили като новообразувани 1181 броя дела и останали несвършени от 2005 година 211бр., като са свършени общо 1274 броя дела. През 2005 година в съда са новообразувани 1487 броя дела и останали несвършени от 2004 г броя, като са свършeни 1444 броя дела. Новообразувани и свършили дела ГОДИНА НОВООБРАЗУВАНИ СВЪРШИЛИ броя 1444 броя броя 1274 броя броя 1012 броя броя 1036 броя СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДИИТЕ Средната натовареност на един съдия през 2008 година в Карнобатски районен съд е 14,46 броя, като съдия ПЕТКОВ е свършил 60 броя дела; съдия КОСТАДИНОВ е свършил 132 броя дела; съдия КОЕВА 260 броя; съдия МАРИНОВ 215 броя дела, съдия ПЕТКОВА 173 броя дела и съдия ГРЪНЧЕВ 196 броя дела. Поотделно за всеки един от съдиите в КРС анализа на разглеждане на делата показва следните резултати: 10

11 съдия ПЕТКОВ е свършил 60 броя граждански, частно-граждански и наказателни дела, от които 4 броя частно-граждански дела, в срок до 3 месеца 4 броя; 56 броя наказателни дела, в срок до 3 месеца 49 броя и в срок над 3 месеца 7 броя, от които: - 13 броя НОХД с присъда; - 18 броя НОХД със споразумение, от които 13 броя по реда на чл. 384 от НПК и 5 броя по реда на чл.381 от НПК; - 6 броя дела по чл.78а от НК; - 16 броя АНХД; - 3 броя ЧНД. съдия КОСТАДИНОВ е свършил 132 броя граждански, частно граждански и наказателни дела, от които 17 броя граждански и частно граждански дела, в срок до 3 месеца 15 броя и в срок над 3 месеца 2 броя, от които: - 13 броя по чл от ГПК /чл.237 отм.гпк/; - 1 брой ч.гр. дело; - 3 броя Гр. Дела. 115 броя наказателни дела, в срок до 3 месеца 112 броя и в срок над 3 месеца 3 броя, от които: - 17 броя НОХД с присъда; - 31 броя НОХД със споразумение, от които 12 броя по реда на чл. 384 от НПК и 19 броя по реда на чл.381 от НПК; - 5 броя НОХД прекратени; - 4 броя НЧХД; - 8 броя дела по чл.78а от НК; - 28 броя АНХД; - 22 броя ЧНД, от които 3 броя разпити. съдия КОЕВА е свършила 260 броя граждански, частно-граждански и наказателни дела, от които 220 броя граждански и частно-граждански дела, в срок до 3 месеца 168 броя, а в срок над 3 месеца 52 броя, от които: - 96 броя по чл от ГПК /чл.237 отм.гпк/; 11

12 - 27 броя ч.гр. дела; - 97 броя гр. дела. 40 броя наказателни дела, в срок до 3 месеца 39 броя и над 3 месеца 1 брой, от които: - 1 брой НОХД с присъда; - 17 броя НОХД със споразумение по реда на чл.381 от НПК; - 9 броя АНХД; - 13 броя ЧНД, от които 7 броя разпити. съдия МАРИНОВ е свършил 215 броя граждански, частно-граждански и наказателни дела, от които : 173 броя граждански и частно-граждански дела, в срок до 3 месеца 136 броя, а в срок над 3 месеца 37 броя, от които: - 84 броя по чл от ГПК /чл.237 отм.гпк/; - 20 броя ч.гр. дела; - 69 броя гр. дела. 42 броя наказателни дела, в срок до 3 месеца 42 броя, от които: - 28 броя НОХД със споразумение по реда на чл.381 от НПК; - 14 броя ЧНД, от които 9 броя разпити. съдия ПЕТКОВА е свършила 173 броя граждански, частно-граждански и наказателни дела, от които 142 броя граждански и частно-граждански дела, в срок до 3 месеца 117 броя и в срок над 3 месеца 25 броя, от които: - 64 броя по чл от ГПК /чл.237 отм.гпк/; - 20 броя ч.гр. дела; - 58 броя гр. дела. 31 броя наказателни дела, в срок до 3 месеца 31 броя, от които: - 17 броя НОХД със споразумение по реда на чл.381 от НПК; - 2 броя АНХД; 12

13 - 12 броя ЧНД, от които 7 броя разпити. съдия ГРЪНЧЕВ е свършил 196 броя граждански, частно-граждански и наказателни дела, от които: - 10 броя граждански и частно-граждански дела, в срок до 3 месеца 10 броя, от които: - 9 броя по чл от ГПК /чл.237 отм.гпк/; - 1 брой гр.дело. 186 броя наказателни дела, в срок до 3 месеца 174 броя и в срок над 3 месеца 12 броя, от които: - 18 броя НОХД с присъда; - 93 броя НОХД със споразумение, от които 20 броя по реда на чл. 384 от НПК и 73 броя по реда на чл.381 от НПК; - 3 броя НОХД прекратени; - 4 броя НЧХД; - 10 броя дела по чл.78а от НК; - 33 броя АНХД; - 25 броя ЧНД, от които 8 броя разпити. Що се касае до насрочването на делата следва да се посочи, че всички дела са насрочвани своевременно и в това отношение не са налице пропуски в дейността на съдиите. Същото се отнася и за образуването на делата. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ По видове и брой новообразувани НОХД през 2008 година са, както следва: против личността 5 броя; против правата на гражданите 0 броя; против собствеността 156 броя; против стопанството 3 броя; против държавата и обществените организации 2 броя; документни престъпления 1 брой; против реда и общественото спокойствие 1 брой; 13

14 общоопасни престъпления 73 броя; В Карнобатският районен съд няма дела със значим обществен интерес. ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ СПРЯМО ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОРСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ През 2008 година в Карнобатският районен съд са внесени от КРП 80 броя обвинителни акта по следните видове престъпления: против личността 0 броя; против правата на гражданите 0 броя; против собствеността 65 броя; против стопанството 1 брой; против държавата и обществените организации 1 брой; против реда и общественото спокойствие 1 брой; общоопасни престъпления 12 броя; От внесените 80 броя обвинителни актове има постановени 34 осъдителни присъди, като останали несвършени в края на отчетния период са 11 броя дела. От останалите 35 броя 30 броя са приключили със споразумение по чл. 384 от НПК, 2 бр. са прекратени и изпратени във ВКС по спор за подсъдност, 2 броя дела са върнати за доразследване и 1 брой дело е прекратено, поради настъпила смърт на подсъдимия. В Карнобатският районен съд няма дела със значим обществен интерес през отчетната 2008 година. НАКАЗАНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД През отчетния период 2008 година са влезли в сила 246 броя присъди, от които 204 броя по споразумения, 42 броя с влезли в сила присъди. 14

15 Общият брой на осъдените през 2008 година лица възлиза на 354 души. По видове престъпления по глави от НК броят на осъдените лица е както следва: - по глава Престъпления против личността са осъдени 7 лица; - по глава Престъпления против собствеността са осъдени 237 лица; - по глава Престъпления против стопанството са осъдени 6 лица; - по глава Престъпления против Държавата и обществените организации са осъдени 2 лица; - по глава Престъпления против реда и общественото спокойствие са осъдени 2 лица; - по глава Общоопасни престъления са осъдени 76 лица; - по НЧХ дела са осъдени 3 лица; - по чл. 78а от НК са осъдени 21 лица. Има постановени 3 оправдателни присъди. Осъдени са 16 непълнолетни лица, което съставлява 4.51 % от общият брой на осъдените лица. Условно осъдените през 2008 година лица са 107 лица, което представлява % от осъдените на лишаване от свобода 124 лица, т.е. - налице е увеличение броя на условно осъдените спрямо предходната 2007 година. На лишаване от свобода до 3 години са осъдени 103 лица, на лишаване от свобода от 3 до 15 години са осъдени 21 души. Наказанието глоба е наложено на 34 лица. Наложено е наказание пробация на 65 лица. В Карнобатският районен съд няма дела със значим обществен интерес през отчетната 2008 година. 15

16 ПРИЧИНИ ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ През изминалата 2008 година в Карнобатският районен съд са постановени три оправдателни присъди. По НОХД 81/2007 г. подсъдимият е оправдан, поради недоказаност на обвинението. Делото е протестирано пред Окръжен съд Бургас и със свое решение БОС е потвърдил присъдата на КРС, като протеста на Карнобатска районна прокуратура не се поддържа от Окръжна прокуратура Бургас. По НОХД 60/2007 г. е постановена оправдателна присъда спрямо двама подсъдими, поради недоказаност на обвинението. Делото е протестирано пред БОС, като присъдата на КРС е потвърдена. По НОХД 151/2007 година е постановена оправдателна присъда спрямо двама подсъдими, като към момента делото е висящо пред Бургаския окръжен съд. Налага се извода, че Карнобатска районна прокуратура следва да внася обвинителни актове, които са доказани по несъмнен и безспорен начин. "ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ" През отчетната г. в КРС са работили шестима районни съдии-чанко ПЕТКОВ, ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ, АЛЕКСАНДРА КОЕВА, ДИМИТЪР МАРИНОВ,ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ И РАДОСТИНА ПЕТКОВА.От г. РАДОСТИНА ПЕТКОВА е назначена като районен съдия в БРС. Като държавен съдия-изпълнител е работила АННА ДИМИТРОВА.Като съдия по вписванията в КРС са работили ТОНКА ИВАНОВА САРАФОВА и ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГАБРОВСКИ. Към момента в КРС има 1 свободна щатна бройка за съдия считано от г. и няма свободни щатни бройки за държавни 16

17 съдебни изпълнители и съдии по вписванията. Броят на служителите в Районен съд - град Карнобат е 17. С Протокол 46/ г. от Заседание на ВСС е отпусната 1 щатна бройка за системен администратор считано от г. която към момента е заета чрез проведен конкурс. Отпускането на нови щатни бройки през 2009 година за съдии ще доведе до подобрение работата на съда. Отпускането на още една щатна бройка ще доведе до намаляване броя на делата по съдии, което от своя страна би довело до повишаване бързината и ефективността на правораздавателния процес. Що се касае до подготовката на служителския персонал, то необходимо е да се посочи, че в голямата си част работещите служители притежават достатъчно знания и умения, благодарение на което успешно се справят със своите задължения, като разбира се са налице и известни пропуски, незначителни по своя характер. От г. бе въведена деловодната програма за разпределението на делата на Информационно обслужване-ад клон Бургас. Извършените законодателни изменения през отчетната година, предстоящите такива, броя на постъпващите за разглеждане дела в съда навеждат на извода, че би следвало да бъде увеличен броя на съдебните служители по щат, както следва: съдебен деловодител - 1 бройка, секретар протоколисти - 2 бройки. В противен случай това би създало затруднение на някои от дейностите на съда. От 2006 г. в КРС има трима служители въоръжена охрана съгласно разпоредбите на чл.36 д от ЗСВ. З А К Л Ю Ч Е Н И Е За в бъдеще следва да се подобри ръководната дейност на съда, така че да бъде създадена още по-стройна организация, както в дейността на съдиите, така и по отношение дейността 17

18 на служителския състав с оглед подобряване качеството и ефективността на съдебната работа, тъй като през изтеклата 2008 година не би могло да се посочи, че в тази работа са налице единствено и само положителни резултати. Така например има какво все още да се желае по отношение полагането на усилия за взаимно подпомагане между съдиите и отделните служби и звена, което от своя страна пък налага да се прояви още по-голям стремеж към усвояване в максимална степен на нормативните актове, касаещи дейностите, осъществявани от всеки един от работещите в съда. Трябва да се обърне особенно внимание и по отношение бързината на насрочване и разглеждане на делата от страна на съдиите, както и обработването на същите от служителския състав в съответствие с духа на извършените изменения, най-вече в НПК и ГПК. Особено внимание по отношение на ВСС и на Министерството на правосъдието следва да се обърне на обстоятелството, че в новата съдебна сграда, макар да има изградени рампа за инвалиди и асансьорна шахта, то до настоящия момент не са предвидени средства за закупуване и монтаж на асансьор, което е в противоречие със специалното законодателство в тази насока и което от своя страна предизвиква невъзможност за улеснен достъп до съдебната сграда спрямо лицата с увреждания. Динамичните промени в законодателството ни през последните няколко години, в това число и през отчетната 2008 година, безспорно следват духа на измененията в обществения начин на живот в страната ни и като такива те несъмнено са положителни. По този начин от своя страна те водят и ще продължават да водят и през следващите години до още поголяма ефективност на правораздавателната дейност на съда. ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Ч. ПЕТКОВ/ 18

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН

ГОДИШЕН  ОТЧЕТЕН Д О К Л А Д за дейността на Районен съд КОСТИНБРОД през 2009 година 2 Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд гр. Костинброд съобразен със законова и подзаконова нормативна уредба и е изготвен

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 017 ГОДИНА През 017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 01 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО През 2016 г. в област Габрово са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 214 от тях са завършили с ефективно

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

Microsoft Word - GOD_DOKLAD_2014.doc

Microsoft Word - GOD_DOKLAD_2014.doc IUS EST ARS BONI ET AEQUI Правото е изкуството на доброто и справедливото. О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д за дейността на Районен съд гр.левски през периода 01.01.2014 г. 31.12.2014 г. Районен съд гр.левски

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН Д О К Л

Подробно

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през второто на 013 г. с осъдителна

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Г О Д И Ш Е Н О Т Ч Е Т

Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т Г О Д И Ш Е Н Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СИЛИСТРЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2006 ГОДИНА КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ В Силистренския районен съд през 2006 година работиха районните съдии: ПРЕДСЕДАТЕЛ СВИЛЕН ТОДОРОВ

Подробно

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1 СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА В СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 1 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД І. СЪДИИ. ОТДЕЛЕНИЯ. СЪДЕБНИ

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 201

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 201 ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА ЗА 2013 година 1. Приложение 1 Сравнителен отчет за движението на делата в съдилищата за 2011, 2012 и 2013 година. 2. Приложение 2 Обобщен отчет

Подробно

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр...оряхово за 12 месеца 2013 г. (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) СЪДИЯ Съдийски стаж постъ

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр...оряхово за 12 месеца 2013 г. (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) СЪДИЯ Съдийски стаж постъ РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр...оряхово за 12 месеца 213 г. (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) Съдийски стаж постъпили през отчетния период за разглеждане нох нчхд чл.7а чнд

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 ПЛАНОВА ПРОВЕРКА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС НА ВАРНЕНСКИЯ АПЕЛАТИВЕН РАЙОН А К Т ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД 30.07.2017 г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната ваканция се разглеждат наказателни дела, както следва;

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

Microsoft Word - Otchet.DOKLAD-2011г.doc

Microsoft Word - Otchet.DOKLAD-2011г.doc РАЙОНЕН СЪД ГРАД МАДАН 4900 Мадан ул. Обединение 8, централа: /0308/ 34 97,21 17 факс:/0308/ 21 17 e-mail: court_madan@mail.bg О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН

Подробно

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК 5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/9-23-26 О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА 2 Настоящият отчетен

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д Г Р А Д М А Д А Н 4900 Мадан ул. Обединение 8, централа:/0308/ , факс: /0308/ О Т

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д Г Р А Д М А Д А Н 4900 Мадан ул. Обединение 8, централа:/0308/ , факс: /0308/ О Т Р А Й О Н Е Н С Ъ Д Г Р А Д М А Д А Н 4900 Мадан ул. Обединение 8, централа:/0308/2 34 97,2 21 17 факс: /0308/2 21 17 e-mail: court_madan@mail.bg О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА

Подробно

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр.монтана 2013 за 2013 година (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) СЪДИЯ Съдийски стаж несвърше

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр.монтана 2013 за 2013 година (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) СЪДИЯ Съдийски стаж несвърше РАЙОННИ СЪДИЛИЩА,вкл. СРС Справка за дейността на съдиите в РАЙОНЕН СЪД гр.монтана 213 за 213 година (НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА) Съдийски стаж несвършени в началото на отчетния период нох нчхд чл.78а чнд анхд нох

Подробно

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас РЕШЕНИЕ 134ОТ09.11.2017Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозаседаниеначетиринадесетисептемврипрездвехилядииседемнадесетагодина

Подробно

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК 5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/9-23-26 О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 2 Настоящият отчетен

Подробно

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24 П СК а СС П 29/18.07.2017. 2016,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, 6 2014.,. 30,. 1,. 2, 1 2014., - -., : 1/24 1. - - - 2. - - -,, 1 2014., : -,,,,,,,,,,, -. -,,,,, Х. -,,,,,,,,,., 3 : - I

Подробно

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК

5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/ О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖК 5980 гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. Екзарх Йосиф 6, централа: 0659/930-09, факс: 0659/9-23-26 О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА РАБОТАТА НА ЧЕРВЕНОБРЕЖКИ РАЙОНЕН СЪД ПРЕЗ 2012 ГОДИНА 2 Настоящият отчетен

Подробно

Microsoft Word - Otchet.DOKLAD-2012г-111.doc

Microsoft Word - Otchet.DOKLAD-2012г-111.doc РАЙОНЕН СЪД ГРАД МАДАН 4900 Мадан ул. Обединение 8, централа: /0308/ 34 97,21 17 факс:/0308/ 21 17 e-mail: court_madan@mail.bg О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно