Microsoft Word - Publi-60-abat-2003_bg-d.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Publi-60-abat-2003_bg-d.doc"

Препис

1 МИНИСЕРСВО Н ЗЕМЕДЕЛИЕО И ГОРИЕ 14 София, бул. Христо Ботев 55 LANDSIS g.e.i.e. Публикацията е резултат от проведена анкета в рамките на програма PHARE BG 13.8 N 6 септември 24 Г Р О С И С И К Дейност на кланиците за червени меса и производство на в България през 23 година Кланиците за производство на червено, осъществявали дейност през цялата 23 г. или част от нея, са 196. По време на провеждането на наблюдението (март 24 г.) 12 от тях са прекратили изцяло дейността си, 34 са с временно прекратена дейност и 15 броя продължават да работят. В сравнение с 22 г. броят им е намалял незначително (-1.5%), но произведеното е с 23.7% повече и достига тона кланично. През 23 година броят на те в кланиците се увеличава при всички наблюдавани видове. Общият брой на те е нараснал с 26.6%, като най-чувствително е увеличението при свинете (+32.5%) и при овцете (+22.%). Броят на те говеда също се увеличава спрямо 22 година (+14.4%). Броят на те кози, независимо от увеличението от 37.5%, остава незначителен около 38 хил. броя. Произведеното червено в кланиците през 23 година се увеличава основно за сметка на свинското ( тона). При овчето увеличението е с тона, а при говеждото с тона. В 78 от наблюдаваните кланици (39.8%), извършвали дейност през 23 година, интервюираните са декларирали, че извършват клане на всички видове едър рогат добитък (ЕРД), свине и дребен рогат добитък (ДРД). Спрямо 22 година броят им е намалял със 17.%. Нараства броят на кланиците специализирани за клане само на свине от 37 през 22 година, те достигат през 23 година, което е 28.% от всички кланици, извършвали дейност. Клане само на овце и кози е извършвано в 3 кланици. През 23 г. в 25.5% от кланиците са извършвали клане на говеда и свине (-12.3% спрямо 22 г.), а в 3.5% от кланиците са извършвали клане на свине и ДРД. Говеда и ДРД са клани в 1.6% от кланиците. Няма специализирани кланици само говеда. Промишлено производство на в България (кланично - тона) Резултати и анализи Месо - общо от ЕРД от свине от ДРД Източник: МЗГ дирекция гростатистика, анкети Дейност на кланиците в България

2 Категория Произведеното в кланиците през 23 година е тона кланици Отношение кланично/ живо Живо. Общо Средно (кг) Изменение 23/22. Общо Средно (кг) глави (общо) елета % 7.5% Юници % -14.9% Бракувани крави % 8.5% Бици от 1 до 2 г % 374.3% Бици над 2 г % -18.8% Волове % 163.2% Общо говеда % 14.7% Биволи % -72.9% Общо ЕРД % Прасенца % -55.1% Угоени свине % 34.9% Други свине % -35.7% Общо свине % 26.% гнета % 21.9% Други овце % -32.3% Общо овце % 2.% Ярета % 74.8% Други кози % 18.6% Общо кози % 66.7% ОБЩО /// /// /// 26.6% 23.7% Източник: МЗГ дирекция гростатистика анкета Дейност на кланиците в България през 23 г. Увеличението на общото живо през 23 г. на те е 27.5% спрямо 22 г., което се дължи както на по-големия брой, така и на по-високото средно живо на някои видове. Например средното живо на общо те овце и кози е с 1.7% по-високо спрямо 22 г. При овцете то е с 1.4% по-високо спрямо 22 г., а при козите - с 21.7%. При те свине средното живо намалява с 2.4%, а при говедата се запазва (-.2%). Средното кланично при те свине намалява с 4.9% - от 73. кг през 22 г. на 69.4 кг през 23 г. При ЕРД средното кланично се запазва (+.2%), а при ДРД намалява с.9%. Броят на кланиците, регистрирани като търговски дружества по З, нараства с 6.7% спрямо 22 г., докато едноличните търговци намаляват с 1.1%. В търговските дружества се колят 98.9% от овцете, 85.3% от свинете и 71.9% от говедата в страната. Юридически статут на кланиците през 23 година броя произведеното Юридически статут кланици Еднолични търговци 8 7.8% 14.2% ърговски дружества, % 84.8% регистрирани по З Други 5.4% 1.% Общо % 1.% Източник: МЗГ дирекция гростатистика нкета Дейност на кланиците в България през 23 г. В кланиците с лиценз за износ в ЕС се колят 87.9% от овцете в страната, 67.4% от козите и само 2.6% от свинете. Лицензиране на кланиците през 23 година Вид на лиценза кланици броя произведеното Износ за ЕС % 12.9% Износ извън ЕС % 36.% Вътрешен пазар % 51.1% Общо % 1.% Източник: МЗГ дирекция гростатистика нкета Дейност на кланиците в България през 23 г. нкетата Целта на анкетата е да се определи обемът на кланетата, реализирани през 23 г. във всички кланици на територията на България. Списъкът на кланиците за анкетиране е съставен, ползвайки всички налични административни източници - списък на кланиците, анкетирани през 21 г. и 22 г., регистър БУЛС, списъци от ветеринарно-медицинските служби, общински и областни администрации. Всички кланици (196), извършвали дейност през 23 година, са интервюирани. Въпросникът обхваща основните теми, които ни интересуват: административна информация за кланиците, юридически статут, продължителност на дейността през годината, лицензиране, начин за измерване на кланичния труп, брой, живо и кланично на те говеда, биволи, свине, овце, кози и еднокопитни. нкетата е реализирана от експертите по агростатистика, от областните дирекции Земеделие и гори към МЗГ. В зависимост от случая, въпросниците са попълнени след едно или няколко посещения във всяка кланица

3 Дейност на кланиците за червени меса през 23 година по области Област Клани ци 3 (брой) Общо кл. в т.ч. от свине общото Изменение количество 23/22 1 Благоевград % -8.9% 2 Бургас % -37.4% 3 Варна % 13.7% 4 Велико ърново % 63.7% 5 Видин % % 6 Враца % -3.9% 7 Габрово s s s s s 8 Добрич % -2.9% 9 Кърджали % 4.3% 1 Кюстендил...%.% 11 Ловеч % 41.2% 12 Монтана % 66.% 13 Пазарджик % -35.7% 14 Перник s s s s s 15 Плевен % -33.2% 16 Пловдив % 68.% 17 Разград s s s s s 18 Русе % 24.9% 19 Силистра % 32.8% 2 Сливен %.8% 21 Смолян s s s s s 22 София град % -13.1% 23 София област % 185.9% 24 Стара Загора % 7.6% 25 ърговище % 56.7% 26 Хасково % 38.5% 27 Шумен % -6.8% 28 Ямбол % 14.8% България % 23.7% Източник: МЗГ - дирекция гростатистика анкета Дейност на кланиците в България през 23 г. През 23 г. най-голям дял при производството на говеждо имат областите Ловеч, Пловдив, Разград, Стара Загора и ърговище, където се произвежда 5.4% от общото от ЕРД. При производството на свинско най-голямо значение имат областите Ловеч, Пловдив, Русе, Стара Загора и Хасково, които обхващат 47.1% от общото производство. В три области е съсредоточено производството на овче Велико ърново, Силистра и Враца. При общото производство на най-голямо значение имат областите: Ловеч, където се произвежда 11.6% от общото за страната, ърговище 7.8%, Силистра 7.7%, Стара Загора 7.6% и Пловдив 6.9% Заклани в кланиците (хил. броя) Говеда Свине Овце и кози Източник: МЗГ - дирекция гростатистика, анкети Дейност на кланиците в България Производство на в стопанствата Резултатите от анкета на селскостопанските в България към г., проведена от дирекция гростатистика при МЗГ показва запазване на броя на те в стопанствата спрямо 22 г. (-.1%), но общо броят на те извън кланиците намалява. През 23 година директно в стопанствата са 46.4% от всички в страната, докато през 22 г. те са били 52.3%. Процентът на те говеда и кози в стопанствата спрямо общия брой на те говеда и кози се запазва и през 23 г., докато процентът на те свине в стопанствата намалява от 31.4% през 22 г. на 26.9% през 23 г. от общия брой свине в страната. Още по-голямо е намалението на те овце в стопанствата от 45.5% през 22 г. на 29.4% през 23 г. спрямо общия брой на те овце в страната през съответната година. Броят на те говеда и биволи в стопанствата през 23 г. е с 4.5% по-висок спрямо 22 г. Средното живо на те телета до 1 година през 23 г. е с около 14% по-високо от 22 г. и достига кг. За категорията други говеда средното живо при клане през 23 г. е кг, което е с около 8.4% по-високо спрямо 22 г Заклани в стопанствата (хил. броя) Говеда Свине Овце Кози Източник: МЗГ - дирекция гростатистика анкети на селскостопанските в България към През 23 г. има увеличение на броя на те свине в стопанствата с 6.6% спрямо 22 г., но средното живо на те угоени свине е 1.5 кг, което е с 12.6% по-ниско спрямо 22 г. Закланите овце в стопанствата през 23 г. са с 39.% по-малко спрямо 22 г. Живото на агнетата е 22.1 кг и е с 6.7% по-ниско спрямо предходната година. Броят на те кози в стопанствата през 23 г. се е увеличил с 38.5%, но средното живо на те ярета е по-ниско с 1.7% спрямо 22 г. и достига 18.3 кг. Оценка на добива на в животновъдните стопанства през 23 година Категория Заклани Живо елета до 1 година Други говеда и биволи Общо говеда Прасета до 5 кг Угоени прасета Други свине Общо свине гнета до 6 месеца Други овце Общо овце Ярета до 6месеца Други кози Общо кози Общо: Източник: МЗГ - дирекция гростатистика анкета на селскостопанските в България към г.

4 Сравнение на производството на в кланиците и в стопанствата през 23 година Месо - общо от свине от ЕРД от ДРД Промишлено производство Произведено в стопанствата Източник: МЗГ - дирекция гростатистика, анкети Дейност на кланиците в България и на селскостопанските в България Оценката на добитото в стопанствата показва, че то представлява 41.2% от общото производство на в страната и е с 29.9% по-малко от то, добивано в кланиците. Най-често то, добивано в стопанствата, е предназначено за задоволяване на нуждите на домакинствата на стопаните и не се предлага на пазара. Какво е кланично? В тази публикация се използват европейските дефиниции за кланично. Чрез въпросника се събира два вида информация то в момента на измерване на кланичния труп в кланицата и състоянието на трупа в момента на измерването. При обработването на данните теглата са приведени към европейските норми с въвеждането на коефициенти за корекция, приети от Европейския съюз. Допълнителна информация за начина на преизчисляване на кланичното може да получите от поредицата Резултати и анализи 23 Дейност на кланиците в България през 21 година. Общо производство на червено през 23 г. Общо добитото червено в страната през 23 г., според декларираните данни от кланиците и животновъдните стопанства е около хил. тона, което е с 12.9% повече спрямо 22 г. от ДРД от ЕРД от свине Месо - общо Общо производство на червено в страната (кланично - тона) Оценка на общия добив на през 23 година Категория Заклани Живо елета до 1 година Други говеда и биволи Общо говеда Прасета до 5 кг Угоени прасета Други свине Общо свине гнета до 6 месеца Други овце Общо овце Ярета до 6месеца Други кози Общо кози Общо: Източник: МЗГ - дирекция гростатистика, анкети Дейност на кланиците в България и на селскостопанските в България Увеличението на производството на през 23 г. се дължи както на увеличеното производство на от свине (+14.3%), така и на увеличеното производство на от едър рогат добитък (+2.7%). Производството на от дребен рогат добитък се запазва почти на равнището от 22 г. (-1.3%). Статистическа тайна За да се гарантира тайната на индивидуалните данни, някои от получените резултати не са публикувани и са заместени със s. ова са случаите, когато: Има по-малко от 3 кланици в разглежданата категория; Една от кланиците в разглежданата категория обхваща повече от 85% от дейността в тази категория. Вид на то: Вътрешно потребление на в България през 23 г. (тона - кланично ) Промишлено производство Произведено в стопанствата Внос* Износ* Вътрешно потребление От ЕРД От свине От ДРД Общо: Източник: МЗГ - дирекция гростатистика и Информационно обслужване Д *В данните за внос и износ са включени всички позиции от Митническата тарифа за живи, и преработени месни продукти, които са преизчислени в кланично с коефициенти на ЕС. Източник: МЗГ - дирекция гростатистика, анкети Дейност на кланиците в България и на селскостопанските в България Използване на статистическата информация Резултатите от провежданите от дирекция гростатистика към МЗГ анкети са едни от основните източници на информация при определяне на селскостопанската политика на страната. ези данни се използват при преговорите за присъединяване към Европейския съюз по глава Земеделие в съответните сектори и служат при определяне на праговете за производство на земеделски продукти в България. Редакционно публикацията е приключена на 14 септември 24 г. Отговорник на публикацията: Нели Георгиева Редакция : МЗГ дирекция гростатистика Композиция и печат : МЗГ, дирекция гростатистика За контакти: МЗГ, дирекция гростатистика ел./факс : ; е-mail : Интернет страница на МЗГ Публикацията е изготвена в резултат на проведена анкета в рамките на програма ФР БГ

5 - 5 -

Microsoft Word - Publi-45-abat-2002_bg2.doc

Microsoft Word - Publi-45-abat-2002_bg2.doc МИНИСЕРСВО Н ЗЕМЕДЕЛИЕО И ГОРИЕ LANDSIS g.e.i.e. Публикацията е резултат от проведена анкета в рамките на програма PHARE BG 13.8 14 София, бул. Христо Ботев 55 N 45 септември 23 г. Дейност на кланиците

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През първото тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА През второто тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА През четвърто тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През второто тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОДЕЛ САИСИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУНА РАБОНА ЗАПЛАА В ОБЛАС ПЛЕВЕН ПРЕЗ РЕОО РИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА (ПРЕДВАРИЕЛНИ

Подробно

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни) ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни 2000-2011 Птици 2000-2011 Results from: Livestock 2000-2011 Birds 2000-2011 Селскостопанските животни по години (2001-2011) Livestock

Подробно

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2018 VIII.2018 IX.2018 X.2018 XI.2018 XII.2018 771 769

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

tablici_insp2008_1_14.xls

tablici_insp2008_1_14.xls Разпределение на постъпилите до 3..8 година в АДФИ 6 броя искания за извършване на финансови инспекции по разпоредители Приложение Остатък от постъпили искания преди..8 г - 6 бр. Постъпили искания през

Подробно

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи 2001-2011 Производство 2001-2011 Среден добив 2001-2011 Results from: Area under cultivation 2001-2011 Production 2001-2011 Yields 2001-2011 Реколтирани площи,

Подробно

tablici_insp2008_15_23.xls

tablici_insp2008_15_23.xls Разпределение на приключилите през 28 година 496 финансови инспекции по видове обекти Приложение 15 18 45 44 236 95 7 51 Общини Други разпоредители с общински бюджети Министерства Други рзпоредители с

Подробно

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА През 2008 г. жилищният фонд в страната се състои от 2 134 хил. сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2007 година. Общо в България са регистрирани 3 767 хил. жилища, като

Подробно

Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда г. Пловдивски университет Филологиче

Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда г. Пловдивски университет Филологиче Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда 18.12.2012 г. Пловдивски университет Филологически факултет В чужбина, 1 Благоевград, 93 Велико Търново,

Подробно

Tehnichesko zadanie

Tehnichesko zadanie Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я за възлагане на мини процедура по Рамково споразумение СПОР-48 / 30.12.2016 г. с предмет Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО ПРЕЗ 208 ГОДИНА Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Русе възлиза на 218 556 души, което представлява 3.1% от общия

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 27/2018) София, 11 юли 2018 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 27/2018) София, 11 юли 2018 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 27/2018) София, 11 юли 2018 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 05.07.2018

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СОФИЯ 1040, бул. Христо Ботев 55 А Г Р О С Т А Т И С Т И К А No Наименование Страница 1 Заетост и използване на

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СОФИЯ 1040, бул. Христо Ботев 55 А Г Р О С Т А Т И С Т И К А No Наименование Страница 1 Заетост и използване на МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СОФИЯ 1040, бул. Христо Ботев 55 А Г Р О С Т А Т И С Т И К А No Наименование Страница 1 Заетост и използване на земята (БАНСИК) (Бюлетин No 253) 1 2 Добиви от земеделски

Подробно

WWW.NSI.BG/CENSUS2011 НАСЕЛЕНИЕ ПО ГОДИНИ НА ПРЕБРОЯВАНИЯТА ЗА ПЕРИОДА 1900-2011 ГОДИНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Година на преброяване Общо в % към предишното преброяване 1900 3 744 283 100.0 1905 4 035 575

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ Обн. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000 г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Подробно

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ Стратегия за подобряване на комуникацията между НПО и членовете на организацията www.capacity.npo.bg ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Вътрешни публики: служители, членска

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ПЕРНИК Текуща демографска ситуация в областта през 2015 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Намалява абсолютният брой на живородените

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В демографското развитие на област Кърджали се наблюдават идентични с тези за страната, тенденции: продължаващо намаление и застаряване

Подробно

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и з

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и з М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци, продавани на стоковите тържища в България

Подробно

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п по Регистрационен 100 за 68 654 083 9 147 826 7 358 582 7 474 076 7 762 618 9 116 613 9 789 849 9 491 167 5 413 258 3 100 094 Благоевград 870 477 119 875 128 355 144 659 123 842 114 123 92 768 108 018

Подробно

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и з

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и з М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци, продавани на стоковите тържища в България

Подробно

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) фаза 1 Информация

Подробно

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 28/2016) София, 13 юли 2016 г.

Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 28/2016) София, 13 юли 2016 г. Министерство на земеделието и храните Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 28/2016) София, 13 юли 2016 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 07.07.2016 г....

Подробно

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВиК - Батак град Батак " ВиК - Белово" град Белово ВиК

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по а 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновград 4 Служба по

Подробно

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 20/2018) София, 23 май 2018 г.

Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 20/2018) София, 23 май 2018 г. Министерство на земеделието, храните и горите Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин 20/2018) София, 23 май 2018 г. Съдържание 1 Проведени основни селскостопански мероприятия към 17.05.2018

Подробно