Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ"

Препис

1 Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функции... 8

2 4 Грижи и поддръжка Поддръжка Как да почистваме въздушния филтър Ремонт на течове на фреон Подготовка за периоди на неупотреба

3 Указания за безопасност 1 Благодарим ви, че закупихте тази климатична система. Това ръководство ще Ви информира за работата, поддръжката и разрешаването на проблеми с вашия климатик. Следвайте инструкциите, за да сте сигурни, че климатикът работи правилно и за дълго време. Трябва да обърнете внимание на следните символи: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неспазването на предупреждение може да има фатални последици. Инсталацията на системата трябва да бъде в съответствие с националните разпоредби. ВНИМАНИЕ Неспазването на инструкциите за безопасност, отбелязани с ВНИМАНИЕ, може да доведе до нараняване или повреда на уреда. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Климатичната система трябва да бъде монтирана от лицензиран техник. Неправилният монтаж може да причини изтичане на вода, токов удар или пожар. Гаранцията е невалидна в случай, че монтажът е извършен от нелицензирано лице. В случай на неизправност (миризма на изгоряло) изключете главният предпазител и се свържете се с вашия дилър за допълнителни инструкции, за да избегнете риска от токов удар, нараняване или пожар. Не оставяйте вътрешното тяло или дистанционното управление да се намокри. Съществува риск от токов удар или пожар. Не поставяйте пръстите, пръчки или други предмети във входящия/изходящия въздуховод. Съществува риск от нараняване, когато вентилаторът се върти с висока скорост. Не използвайте запалими спрейове, като например лак за коса, парфюми или боя близо до уреда. Съществува риск от пожар или запалване. ВНИМАНИЕ НЕ бъркайте в отвора за въздух докато климатикът работи. Съществува риск от нараняване или повреда на устройството. НЕ ремонтирайте уреда сами. Поискайте помощ от лицензиран сервиз или дилър. НЕ докосвайте турбината на вътрешното тяло. Това може да да причини нараняване. НЕ използвайте климатика с влажни условия ръце. Съществува риск от токов удар НЕ поставяйте предмети под вътрешното тяло, те могат да бъдат повредени от влага. НЕ излагайте други отоплителни уреди на студен въздух от климатика и не ги поставяйте под вътрешното тяло. Съществува риск от повреда. страница 4

4 Винаги проверявайте вътрешното тяло след продължителна употреба, за да се уверите, че не е повредено. Ако се използвате климатика в комбинация с други отоплителни уреди се уверете, че пространството е добре проветрено, за да се избегне недостиг на кислород. НЕ се качвайте и не поставяйте предмети върху външното тяло. НЕ позволявайте на деца да си играят с климатика. НЕ използвайте климатика заедно с използването на инсектициди. Химикалите могат да се натрупват в устройството и застрашават здравето на хората в помещението. Това устройство може да се използва от деца над осем (8) години, хора с умствена изостаналост и липса на опит или знания, ако са били инструктирани да използват устройството безопасно или са наблюдавани по време на употреба и разбират опасностите от използването му. НЕ използвайте климатика в стаи с високо съдържание на влага, като банята и мокро помещение. Това може да причини токов удар и повреда на климатика. страница 5

5 2 2.1 Работен диапазон C (62-90 F) O -30 C (32-86 F) C (62-90 F) 0-50 C ( F) C (5-122 F) C (5-76 F) 0-50 C ( F). TIMER ON TIMER OFF те. система 6

6 Спецификации Настройка по подразбиране Когато климатикът се рестартира след прекъсване на захранването, то се връща към фабричните си настройки (режим AUTO, AUTO вентилатор, температура 24 C (76 F)).Това може да причини несъответствия в дисплея на устройството и на дистанционното управление. Използвайте дистанционното управление, за да актуализирате състоянието на екрана. Функция на паметта на ъгъл на жалузите (не е налично) Някои модели разполагат с функция за запаметяване на ъгъла на жалузите. Когато рестартирате уреда след прекъсване на електрозахранването, ъгълът на хоризонталните жалузи автоматично се връщат в предишната си позиция. Ъгълът на хоризонталните жалузи не трябва да бъде твърде малък, тъй като съществува риск от кондензация и изтичане на течност в устройството. Автоматично рестартиране Ако устройството загуби захранване, то автоматично ще се рестартира с предишните настройки, след като захранването бъде рестартирано. Система за откриване на течове на фреон: В случай на изтичане на фреон, дисплеят ще покаже "EC" и светодиодът ще започне да мига. Полезни съвети за пестене на енергия НЕ използвайте устройството при екстремни температури. Когато климатикът е в режим на охлаждане, спуснете завесите, за да предотвратите пряката слънчева светлина да навлезе в помещението. Вратите и прозорците трябва да се държат затворени, за да се запази студен или топъл въздуха в стаята. Не поставяйте предмети близо до входа/изхода за въздух на климатика. Използвайте, когато е необходимо таймера но и вградената операция SLEEP/ECONOMY, ако е възможно. Ако не планирате да използвате устройството за дълго време, извадете батериите от дистанционното управление. Почиствайте филтъра на всеки 2 седмици. Настройте залузите правилно, за да избегнете директен въздушен поток. Спуснете завесите, когато устройството е в режим отопление, за да запазите топлината в помещението. Вратите и прозорците трябва да се остават затворени. страница 7

7 Ръчни операции 3 Контролният панел на вътрешното тяло може да се използва, за да настроите климатика да работи в случай на липса на дистанционното управление или когато батериите му са изтощени. Автоматичен режим Режим охлаждане Режим изсушаване Режим отопление Режим вентилатор Автоматично движение на жалузите 1 Автоматично движение на жалузите 2 Вътрешна температура Външна температура Електрически нагревател (някои модели) Пресен въздух (някои модели) Заключване Активен Wi-Fi. Функционални бутони ➀ Бутон ΟΝ/ΟFF: Стартира или спира работата на климатичната система. ➁ Бутон MODE: Натиснете този бутон, за да изберете желания режим на работа. Всеки път, когато натиснете бутона, режимът се променя според графиката долу: AUTO COOL DRY HEAT (за модели с охлаждане и отопление) FAN ONLY Автоматичен (Auto): Автоматичен избор на режим чрез сензор, който взема разликата между действителната температура на околната среда и зададената температура от дистанционно управление. Автоматично регулиране на скоростта на вентилатора. Охлаждане (Cooling): Режим на охлаждане (температурен диапазон: 17 C ~ 30 C). Изсушаване (Dry): Изберете предпочитаната температура и средна скорост на вентилатора. В този режим се премахва влагата от помещението. (температурен диапазон: 17 С ~ 30 С). В режим изсушаване не можете да избирате скорост на вентилатора и Sleep mode. Отопление (Heat): Режим на отопление (температурен диапазон: 17 C ~ 30 C). Само вентилатор (Fan only): Работа на вентилатора без охлаждане или отопление. В този режим, настройката на температурата не се показва и не можете да я регулирате. страница 8

8 ➂ Бутон (Speed): Този бутон се използва за избор на желаната скорост на вентилатора. Натиснете бутона и след това регулирайте скоростта на вентилатор чрез преместване на: Степени на скорост на вентилатора Ниво на скорост Изобразяване 1%-10% 11%-20% 21%-30% 31%-40% 41%-50% 51%-60% 61%-70% 71%-80% 81%-90% 91%-100% ➃ Бутон за движение на жалузите (Swing): 1. Използвайте този бутон, за да регулирате хоризонталния и вертикалния въздушен поток. 2. Всеки път, когато натиснете бутона за посока на въздушната струя, настройките се променят като следва: Настройка на вертикален въздушен поток Настройка на хоризонтален въздушен поток Анулиране на хоризонтален въздушен поток Настройка едновременно на вертикален и хоризонтален въздушен поток Анулиране на едновременния вертикален и хоризонтален въздушен поток Регулиране на хоризонталния въздушен поток. ВНИМАНИЕ: Ръчното движение на хоризонталните и вертикалните жалузи може да повреди електромоторите им. ➄ Бутон (Αdjust) Преместете или плъзнете наляво или надясно, за да промените скороста на вентилатора. 1. Настройте температурата в диапазона от 17 C ~ 30 C. Режим AUTO / COOL / DRY / HEAT. 2. След като натиснете бутона за скорост, превъртете, за да регулирате скоростта на вентилатора в диапазон Au ~ F. При натискане на бутоните "+" и "-" можете да настроите температурата и скоростта на вентилатора. страница 9

9 2. По време на тестване натиснете бутоните "+" и "-", за да проверите информация за P4, P5, P7, P9, L0, L1, L2 (ако няма функция за защита, кодът се измества). 3. При функциите Εrror и Protection използвайте клавишите нагоре и надолу за да проверите информацията за грешки E0, E1, E2, E3, E4, E5, E8, E9, P0, P1, P2 и P6: В случай на повреда E5, горните и долните бутони могат да се използват за избор на код за повреда за проверка на проблема. Имайте предвид, че кодът "E5" се появява преди други грешки или защитни кодове в случай на проблем с комуникацията, горният и долният бутон не могат да се използват за проверка на кода на грешката, ако грешката "E5" се покаже след други кодове, горният и долният бутон могат да се използват за проверка на кода на грешката. Функция за заключване: За да активирате функцията за заключване, едновременно натиснете бутона за скоростта на вентилатора (SPEED) и (SWING) и ги задръжте за една секунда. Тази функция е достъпна както когато устройството е в употреба, така и когато не работи. При първото натискане на тези клавиши устройството е заключено и всички останали клавиши са деактивирани (с изключение на клавиша за отключване). Моля, обърнете внимание, че дори когато устройството е заключено, можете да използвате дистанционното управление. Когато натиснете отново същите клавиши едновременно, устройството се отключва. Wi-Fi управление: Wi-Fi управлението Ви позволява да управлявате вашия климатик с помощта на мобилен телефон и други смарт устройства през интернет. страница 10

10 Грижи и поддръжка 4 Инструкции за безопасност 1) За ремонт и поддръжка се свържете със сертифициран сервиз. Неподходящ ремонт и поддръжка представляват риск от изтичане на фреон, токов удар или пожар и ще анулират гаранцията на климатичната система. 2) НЕ ЗАМЕСТВАЙТЕ изгорял бушон с такъв с повисока или по-нисъка стойност. Това може да причини повреда в електрическата верига или пожар. 3) Уверете се, че дренажната тръба е монтирана в съответствие с инструкциите на производителя. Неправилен монтаж може да доведе до изтичане на конденз и последващо повреждане на вашия имот, пожар или токов удар. 4) Уверете се, че всички кабели са правилно свързани. Ако кабелите не са свързани съгласно с инструкциите, това може да се причини токов удар или пожар. Как да почистите въздушния филтър Филтърът предотвратява проникването на прах и други частици във вътрешното тяло. Натрупването на прах може да влоши работата на вашия климатик. За да осигурите възможно най-добра работа, почиствайте въздушния филтър на всеки две седмици или по-често, ако живеете в прашен район. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате домашни любимци у дома се препоръчва често почистване на филтъра, за да се избегне опасността от блокиране на въздушния поток от косми. Почистване на филтъра за прах, разположен на гърба на вътрешното тяло. Поддържане на устройството ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКАТА НА УРЕДА Винаги изключвайте климатика от захранването преди да продължите с почистването или поддръжката. НЕ използвайте химикали или тъкани импрегнирани с химикали за почистване на устройството. НЕ използвайте бензин или разредител за боя, за почистване на устройството. Това може да причини пукнатини и деформация на пластмасовата повърхност НЕ поставяйте уреда под течаща вода за да измиете устройството. Съществува риск от токов удар. НЕ използвайте гореща вода с температура повисока от 40 C (104 F) за почистване на панела Това може да го повреди. Почиствайте уреда с влажна кърпа без мъх и препарати с неутрално рн. Изсушете устройството със суха кърпа. 3. Почистете въздушния филтър, като преминете по повърхността му с прахосмукачката или го измийте с топла вода и почистващ препарат. 4. Ако се използва прахосмукачка минете с нея по външната страна на филтъра. (Фиг 4.1) Фиг. 4.1 Свалете решетката на филтъра Хванете филтъра и го издърпайте. Фиг Ако използвате вода, външната страна на филтъра трябва да е надолу спрямо посоката на потока на водата. (Фиг 4.2) 6. Изплакнете филтъра с чиста вода и го оставете да изсъхне. 7.Не поставете филтъра на пряка слънчева светлина. страница 11

11 Отстраняване на течове на охладителната течност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В случай на изтичане на охладителна течност, изключете климатика и издърпайте щепсела от контакта. Проветрете помещението и се свържете директно с оторизиран сервиз. Охладителната течност е токсична и запалима. Ако климатикът е монтиран в малко помещение трябва да се предприемат мерки, за да се гарантира, че при изтичане на охладителна течност не надвишават границите на безопасност. Концентрациите на охладителна течност представляват сериозен риск за здравето и безопасността. Система за откриване на теч на фреон (някои модели) В случай на изтичане на хладилен агент, дисплеят на вътрешното тяло ще покаже грешка "EC" и светодиодната индикация ще започне да мига. Поддръжка след продължително неизползване на климатичната система 1. Отстранете всички препятствия от изходите на въздушния поток от вътрешното и външното тяло. 2. Почистете въздушния филтър според инструкциите в предишната глава. 3. Включете климатичната система в електрическата мрежа и изчакайте поне 12 часа, преди да я стартирате.. Съхранение на уреда, когато не се използва 1. Оставете системата да работи в режим ВЕНТИЛАТОР в продължение на поне 12 часа в топла стая, за да изсъхне. 2. Изключете климатичната система и извадете щепсела от контакта. 3. Почистете въздушния филтър според инструкциите в предишната глава. 4. Извадете батериите от дистанционно управление. страница 12

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea MFAU-FNXD0 Модел Напрежение Обхват m Темпетатурен диапазон - C ~ 0 C Съдържание Характеристики на дистанционното Функции на бутоните Индикатори на дисплея Как да използвате бутоните

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (MSV1-09/12HR СПЛИТ ТИП) Благодарим Ви за избора на този климатик! Прочетете внимателно това ръководство преди да пуснете климатика в експлоатация. Забележка: 1. Преди

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Артикул

Артикул 1. Описание Вътрешно тяло GEH(09)AA-K3DNA1B/I GEH(12)AA-K3DNA1B/I GEH(18)AA-K3DNA1B/I Дистанционно управление YAA1FB1 2. Технически характеристики Модел GEH (09)AA-K3DNA1B/I (12)AA-K3DNA1B/I (18)AA-K3DNA1B/I

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL КЛИМАТИК НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП Български СЪХРАНЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ЧАСТ 9381067138-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКПЛОАТАЦИЯ ЧАСТ. 9381067138-02 КЛИМАТИК (ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП) СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL КЛИМАТИК ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Български СЪХРАНЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ЧАСТ 9374379705-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП) ЧАСТ 9374379705-02 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Operation manuals

Operation manuals РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Инверторни климатици от СИСТЕМА FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Благодарим Ви за покупката на този климатик Daikin. Прочетете

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ТИП С КАБЕЛ) НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ Запазете този наръчник за бъдещи справки. Български UTY-RLRY UTY-RLRG ЧАСТ. 9380859086-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Подробно

Operation manuals

Operation manuals Ръководство за експлоатация FTXP20L2V1B FTXP25L2V1B FTXP35L2V1B Български Съдържание Съдържание 1 За документацията 2 1.1 За настоящия документ... 2 2 За системата 2 2.1 Вътрешен модул... 2 2.2 За потребителския

Подробно

Informazioni importanti

Informazioni importanti Ръководство за експлоатация BG МОНО DC ИНВЕРТОР МОДЕЛИ BDL26EA2 BDL35EA2 BDL53EA2 BDL70EA2 Това ръководство е създадено за информационни цели. Компанията отхвърля всякаква отговорност за резултати на проектиране

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

3PBG M.book

3PBG M.book РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ СПЛИТ СИСТЕМА Климатик МОДЕЛИ (Тип с окачване на тавана) FHQG71CVEB FHQG100CVEB FHQG125CVEB FHQG140CVEB f a k RZQG100 125 140 e e i g d j d h b RZQG71 d c e f k [1] Благодарим

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Operation manuals

Operation manuals Ръководство за експлоатация ADEA35A2VEB ADEA50A2VEB ADEA60A2VEB ADEA71A2VEB ADEA100A2VEB ADEA125A2VEB Български Съдържание Съдържание 1 За настоящия документ 2 2 За системата 2 2.1 Компоненти... 2 3 Работа

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL Български КЛИМАТИК Fuji Electric RSGxxKMTA Съдържание Предпазни мерки... Преглед и работа на вътрешния модул... Преглед и работа на дистанционното управление... Работа с таймерите... 6 Обща информация

Подробно

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Ръководство за експлоатация FDXM25F2V1B FDXM50F2V1B FDXM35F2V1B FDXM60F2V1B

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Ръководство за експлоатация FDXM25F2V1B FDXM50F2V1B FDXM35F2V1B FDXM60F2V1B DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Ръководство за експлоатация FDXM25F2V1B FDXM50F2V1B FDXM35F2V1B FDXM60F2V1B СЪДЪРЖАНИЕ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА Предпазни мерки... 2 Наименования на частите... 5 ПОДДРЪЖКА Поддръжка

Подробно

Inverter models Вътрешно тяло AY-XP7HR AY-XP9HR AY-XP12HR Външно тяло AE-X7HR AE-X9HR AE-X12HR Ръководство за експлоатация Важно: Преди пускане на кли

Inverter models Вътрешно тяло AY-XP7HR AY-XP9HR AY-XP12HR Външно тяло AE-X7HR AE-X9HR AE-X12HR Ръководство за експлоатация Важно: Преди пускане на кли Inverter models Вътрешно тяло AYXP7HR AYXP9HR AYXP12HR Външно тяло AEX7HR AEX9HR AEX12HR Ръководство за експлоатация Важно: Преди пускане на климатизатора, моля прочетете ръководството за експлоатация.

Подробно

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Сплит климатизатори Инверторна серия Alpha МОДЕЛИ (WiFi) (WiFi) (WiFi) (WiFi) За правилна употреба, моля прочетете и съхран

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Сплит климатизатори Инверторна серия Alpha МОДЕЛИ (WiFi) (WiFi) (WiFi) (WiFi) За правилна употреба, моля прочетете и съхран РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Сплит климатизатори Инверторна серия Alpha МОДЕЛИ (WiFi) (WiFi) (WiFi) (WiFi) За правилна употреба, моля прочетете и съхранявайте упътването! Създадено от Cooper&Hunter International

Подробно