XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме:

Размер: px
Започни от страница:

Download "XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме:"

Препис

1 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: Целта на настоящата статия е проектиране на захранващи позиции на детайли тип пластина в автоматизиран комплекс (АК) за монтаж. За изпълнение на поставената цел е необходимо да се решат следните основни задачи: предварителни пресмятания; разработване на захранващите позиции в зависимост от спецификата и формата на детайлите; разработване на 3D модели; инженерни изследвания на проектираните позиции; разработване на конструкторска документация и изработване. Ключови думи: захранващи позиции, автоматизиран комплекс, работна позиция, детайл тип пластина. 1. Въведение Устройства, които осигуряват автоматизиран поток на детайлите се наричат автоматизиращи. Основното изискване към АУ е да не позволяват престои на технологичните единици по тяхна вина. АУ са от особено значение за ефективната автоматизация на дискретните производствени процеси и също така дават възможност за автоматизиране на съществуващи машини и съоръжения. АУ са в основата за проектиране на нови високо автоматизирани комплекси. Те непрекъснато се усъвършенстват и се разширяват техните възможности [1, 2, 3]. Обект на настоящата разработка е автоматичния монтаж на единица (фиг. 2), състояща се от четири детайла тип пластина показани на фиг. 1. Фиг. 1 Детайли изграждащи сглобената единица 4 бр. 156

2 Фиг. 2 Сглобена единица За постигане на поставената цел е необходимо да се разработят захранващи позиции за отделните детайли, както и позиция за сглобяване и транспортиране на готовото изделие. Устройството за манипулиране е наличен портален пневматичен робот на фирма ФЕСТО. Автоматизираният комплекс за монтаж за показания детайл, включва следните автоматизиращи устройства: Захранващи позиции 4 бр. МС новопроектирани. Портален пневматичен робот ФЕСТО съществуващ. Отсекателно устройство тип плъзгач новопроектиран. Стъпков транспортьор новопроектиран. 2. Проектиране на захранващи позиции Според начина на придвижване на детайлите МС са самотечни, полусамотечни и принудителни [1, 2, 3]. Придвижването на детайлите в самотечните (гравитационни) МС става под действието на силата на собственото им тегло. Това е възможно, когато повърхнината, по която се осъществява преместването на детайлите, сключва ъгъл >. Преместването може да се осъществява чрез плъзгане (фиг.3а) или чрез търкаляне (фиг.3б). Gsin T T N а б Фиг. 3. Принципна схема за гравитационно движение на детайлите [1, 2] 157

3 Важно условие за МС е нормалната проходимост на детайлите това е стопроцентовото преминаване на детайлите в зоната на магазинното устройство без промяна на ориентацията им и без заклинване. T = f.n, (1.1) N = G. cos, T = f.g.cos. (1.2) За да има движение, трябва G.sin >T, следователно G.sin > f.g.cos, (1.3) sin > f.cos, (1.4) tg >f (tg ), т. е. >, (1.5) където е ъгълът на триене при плъзгане (търкаляне). Профилни магазини се използват, когато формата на детайла е по-сложна. Магазинът се изработва с максимално проста форма, но така, че детайлите да се вместват в него [1, 2, 3]. Проектирани са автоматизирани захранващи позиции, а именно 4 броя гравитационни профилни МС (фиг.4 и фиг.5), в които детайлите се придвижват напълно ориентирани в желаната позиция, разположени плътно един до друг. Технологичния процес е следния: детайлите са подредени в 4 броя гравитационни МС, след което с помощта на отсекателно устройство тип плъзгач се отсича едновременно по един детайл от съответните МС. Промишления робот (ПР) се премества до първия МС, с помощта на вакуумен хващач хваща първия детайл и го поставя на позиция за сглобяване върху стъпков транспортьор. Следва преместване до втория МС, хващане на втория и сглобяването му с първия детайл. Аналогично действията се повтарят до сглобяване на цялото изделие. След което готовият детайл се отвежда с помощта на стъпков транспортьор извън позицията за сглобяване. Фиг. 4 3D модели на гравитационен МС1 и МС2 158

4 Фиг. 5 3D модели на гравитационен МС3 и МС4 Фиг. 5 2D чертеж на гравитационен МС1 159

5 Фиг. 5 2D чертеж на гравитационен МС2 Фиг. 5 2D чертеж на гравитационен МС3 160

6 Фиг. 5 2D чертеж на гравитационен МС4 Изводи: Проектирани са захранващи позиции на детайли тип пластина в автоматизиран комплекс (АК) за монтаж, а именно четири гравитационни МС. Разработени са 3D модели на захранващите позиции, като също така е разработена 2D конструктивна документация за изработка. Литература: 1. Димитрова Р., Комплексна автоматизация на дискретното производство, Глава 13 Проектиране и внедряване на автоматизиращи захранващи устройства, Издателство на ТУ, 2015 г. 2. Чакърски Д., Автоматизиращи устройства, ТУ- София, 2009 г. 3. Димитрова Р., Типови ефективни решения за автоматизиране потока на малки детайли дисертация, София, 2008 г. 161

7 DESIGN OF POWER POSITIONS IN AUTOMATED COMPLEX FOR ASSEMBLY OF DETAIL TYPE "PLATE" Lyubomir Lichev, Reneta Dimitrova Abstract: The aim of this article is designing power positions details a "plate" in automated complex (AC) for assembly. For the implementation of the target it is necessary to solve the following tasks: preliminary calculations; developing power positions depending on the specificity and form of the parts; development of 3D models; engineering studies of projected positions; development of design documentation and construction. Данни за авторите: Любомир Личев, студент ОКС Магистър, спец. Мехатронни системи, катедра АДП при МФ, Технически Университет София, Р. България, София, бул. Кл. Охридски 8, е-mail: Ренета Димитрова, доцент д-р, катедра АДП при МФ, Технически Университет София, Р. България, София, бул. Кл. Охридски 8, е-mail: 162

Microsoft Word - MF_UP_Mehatronics_mag_last.doc

Microsoft Word - MF_UP_Mehatronics_mag_last.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.д-р инж. К. Веселинов) Дата:... 2008 год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

Microsoft Word - MF_UP_ MU_ mag-ActualiziranOK.doc

Microsoft Word - MF_UP_ MU_ mag-ActualiziranOK.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата:... 2006 год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Магистър Магистър - инженер Срок на обучение:

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ 508 ОПТИМИЗИРАНЕ НА 4 И 5 ОСНИ ФРЕЗОВИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕТАЙЛ КОЛЕЛО ТУРБИННО С ПОМОЩТА НА CAD/CAM СИСТЕМИ Михаела Топалова, Михаил Милев, Димитър Панайотов Резюме: В статията са разгледани

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ОТНОСНО ИЗБОРА НА ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ Татяна Андонова-Вакарелска, Пламен Угринов Резюме: Промишлените роботи са

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (проф. д-р инж. К.Веселинов) Дата:... 200.. г Образователно - квалификационна степен: Професионална квалификация: Професионален бакалавър

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ-КЛАСИФИКАЦИЯ Признак Видове промишлени роботи 1 Характер на изпълняваната операция 2 Степен на специализация Технологични, спомагателни, универсални Специални, специализирани, многоцелеви

Подробно

Sem 2

Sem 2 Дипломантски семинар Основни етапи на научното изследване: избор на тема, цели и задачи, структура Някои основни етапи избор на тема на изследване + набелязване на основните цели и задачи съставяне на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка по учебен предмет УЧЕБНА ПРАКТИКА: ПО СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1618/10.12.2008

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

4

4 Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли Част Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла доц. д-р Л. Ж. Стоев, ТУ-София, lstoev@tu-sofia.bg,

Подробно

Microsoft Word - Kursov_proekt_po_IO

Microsoft Word - Kursov_proekt_po_IO ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ, ОКС бакалавър, специалност Индустриален мениджмънт, редовно обучение. (1331) На фиг. 1 е дадена транспортна мрежа. В нея върховете са

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

ISSN

ISSN FRI-9.3-1-THPE-13 ANALYTICAL PRESENTATION OF THE DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL FANS Prof. Gencho Popov, PhD E-mail: gspopov@uni-ruse.bg Assoc. Prof. Kliment Klimentov, PhD Е-mail: kklimentov@uni-ruse.bg

Подробно

Microsoft Word - UPlan-MF-M-bak.doc

Microsoft Word - UPlan-MF-M-bak.doc ЕХНЧЕС УНВЕРСЕ СФЯ Утвърждавам, РЕР: /проф. д-р.веселинов/ Дата: 16.03.2011 год. бразователно-квалификационна степен: рофесионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

Careers of the Future

Careers of the Future КАРИЕРИ НА БЪДЕЩЕТО Пловдив, 2018 ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ Е ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ В ИЗБОРА НА ПРОФЕСИЯ ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАННА КАРИЕРНА ОРИЕНТАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ КАРИЕРА

Подробно

Paper 5-1

Paper 5-1 ГРАФОАНАЛИТИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МНОГООПЕРАЦИОННИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ПРИЗМАТИЧНИ ДЕТАЙЛИ Сашо Гергов Технческ унверстет Софя, Бул. Кл. Охрдск

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

Razpredelenie 7 klas 2019.indd

Razpredelenie 7 klas 2019.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 7. по ред Уч. седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

УКАЗАНИЯ за ДИПЛОМАНТИ в специалност Инженерен дизайн, МФ, ТУ-София І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Разработването и защитата на дипломни работи е заключителен е

УКАЗАНИЯ за ДИПЛОМАНТИ в специалност Инженерен дизайн, МФ, ТУ-София І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Разработването и защитата на дипломни работи е заключителен е УКАЗАНИЯ за ДИПЛОМАНТИ в специалност Инженерен дизайн, МФ, ТУ-София І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Разработването и защитата на дипломни работи е заключителен етап от обучението в специалност Инженерен дизайн за

Подробно

<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E

<4D F736F F D20C0E2F2EEECE0F2E8E7E8F0E0EDE820F1E8F1F2E5ECE820E7E020EEE1F0E0E1EEF2EAE020EDE020E8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20E820F3EFF0E0E2E ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Приета с решение на АС Протокол 7/28.03.2017 г. Утвърдил Ректор:. /проф. дтн инж Р. Иларионов/ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска

Подробно

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Представяне на фирмата и профил на търсения доставчик Ноември 2018 Мехерних Северен Рейн - Вестфалия Район на Кьолн-Бон-Аaхен 70.000 м2 площ 320 служители 55 инженери, техници и програмисти DIN EN ISO

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Утвърдена специализация в производство на метални изделия от листов материал, както и в дейността по проектиране и производството на инструментална екипировка за пресова обработка на мeталите. За нас СП

Подробно

B13-Platikanov1.doc

B13-Platikanov1.doc Съвременно външно осветление на територията на разпределителни железопътни гари Ст. Платиканов, Пл. Цанков,. Папазян Summary: The paper presents the results of the design of outdoor effective lighting

Подробно

FEDERATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIONS IN BULGARIA SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF TRANSPORT ФЕДЕРАЦИЯ НА НAУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАР

FEDERATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIONS IN BULGARIA SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF TRANSPORT ФЕДЕРАЦИЯ НА НAУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАР FEDERATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNIONS IN BULGARIA SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF TRANSPORT ФЕДЕРАЦИЯ НА НAУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА ИЗСЛЕДВАНЕ

Подробно

ISSN  2004 Известия на Техническия университет Габрово, том 29’2004

ISSN  2004 Известия на Техническия университет Габрово, том 29’2004 ÈÇÂÅÑÒÈß íà Òåõíè åñêè óíèâåðñèòåò Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol. 48 204 (5-9) МЕТОДИКА И АЛГОРИТЪМ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАГОТОВКИТЕ

Подробно

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо ЛЯТНА ШКОЛА 2013 ПОВИШАВАНЕ ТОЧНОСТТА НА РОБОТ ЧРЕЗ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАЗПОЗНАВАНЕ Доц. д-р инж. Роман Захариев ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И НА НАУЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТТА НА СИСТЕМНОТО

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси 7 3, Съфинансиран от Европейския Социален Фонд на Европейския Съюз Инвестира във вашето бъдеще! ПОВИШАВАНЕ

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно