Препис-извлечение от протокол № 13

Размер: px
Започни от страница:

Download "Препис-извлечение от протокол № 13"

Препис

1 Препис-извлечение от протокол 13 от година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица. Р Е Ш Е Н И Е 159 Общинския съвет на основание чл. 21, ал. 1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 5, т. 6 и ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет гр. Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет Стражица Р Е Ш И : В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Стражица се правят следните изменения и допълнения: В раздел VІ Такси за технически услуги в чл. 35 се правят следните изменения: 1. За издаване на скица за недвижим имот 12,60 18,00 2. За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на 14,60 21,00 застрояване 3. За презаверяване на скици, от издаването на които са 3,30 7,00 изтекли 6 месеца 4. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 12,20 18,00 териториалното и селищното устройство 5. За заверяване на преписи от документи и на копия от 12,00 17,00 планове и документацията към тях 6. За издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия маси, павилиони, кабини и други 16,20 23,50 В раздел VІІ Такси за административни услуги чл. 37 се правят следните изменения и допълнения: 1. Издаване на удостоверение за наследници 4,00 2. Било: За издаване на удостоверение за идентичност на имена

2 Става: Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 3. Било: За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт Става: Издаване на удостоверение за липса на съставен 4,00 акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/ 4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане 4,00 или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис извлечение от акт за смърт 5. За издаване на удостоверение за семейно положение 4,00 6. За издаване на удостоверение за родствени връзки 4,00 7. За адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес 8. Не се променя Не се променя За легализация на документи по гражданското състояние 6,00 10,00 за чужбина 11. За всички други видове удостоверения по искане на 4,00 граждани 12. За преписи от документи 4,00 В раздел VІІІ Такси за гробни места чл. 43, ал. 1 За ползване на гробни места над 8 години, се заплащат еднократно такси, се променя както следва: т. 1 към ал. 1 отпада Създава се нова т. 1 такса за вечни времена 100,00 лв. т.2. към ал. 1 отпада Създава се нова т. 2 такса за урнов гроб лв. т. 3 към ал. 1 отпада Създава се нова т. 3 такса за предварително закупени гробни места 100,00 лв. Било Глава трета Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица Става Глава Трета Неуредени със закон услуги и права, цени и срокове, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица В Глава Трета, чл. 53, І Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне, поради дублиране наименованията на услугите в раздел VІІ чл. 37, отпадат както следва: т. 4, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 19. Останалите услуги се променят, както следва: 6. Било т. 6 Издаване на удостоверение за семейно 4,00 положение и членове на семейството Става т. 4 Издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейството 9. Било т. 9 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак на български граждани с чужденец в чужбина Става т. 5 Издаване на удостоверение за семейно

3 положение за сключване на граждански брак на български граждани с чужденец в чужбина 10. Било т. 10 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България Става т. 6 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България 12. Било т. 12. Издаване на удостоверение за промяна в данните на постоянен адрес Става т. 7. Издаване на удостоверение за промяна в данните на постоянен адрес 14. Било т. 14. Издаване на удостоверение за промяна в данните на настоящ адрес Става т. 8. Издаване на удостоверение за промяна в данните на настоящ адрес 16. Било т. 16. Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние Става т. 9. Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние 17. Било т.17. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване Става т.10. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване 18. Било т. 18. Издаване на удостоверение за административен адрес Става т. 11. Издаване на удостоверение за административен адрес 20. Било т. 20. Издаване на удостоверение за брой живородени от майката деца Става т. 12. Издаване на удостоверение за брой живородени от майката деца 21. Било т. 21. Издаване на удостоверение за извършена промяна в ЛРК Става т. 13 Издаване на удостоверение за извършена промяна в ЛРК 22. Било т. 22 Става т Било т. 23 Става т. 15 4,00 4,00 4, В Глава Трета, чл. 53, ІІ Административно технически услуги Общинска, се изменя, както следва: 6. Било:6.Продажба на жилищни имоти общинска

4 Става:6.Продажба на жилищни имоти общинска 6.1 такса за молба 6.2 тръжна документация /без ДДС/ 6.3 такса оценка 6.4 такса за обслужване на сделката в размер на 2% 7. Било:7.Продажба на нежилищни имоти общинска - такса молба за застроени имоти за незастроена земя Става:7.Продажба на нежилищни имоти общинска 7.1 такса за молба 7.2 тръжна документация /без ДДС/ 7.3 такса оценка за застроени имоти 7.4 такса оценка за незастроена земя 7.5 такса за обслужване на сделката в размер на 2% 8. Било:8.Изкупуване право на от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж Става:8. Изкупуване право на от физически или юридически лица върху земя с учредено право на строеж 8.1 такса за молба 8.2 такса оценка 8.3 такса за обслужване на сделката в размер на 2% 9. Било:9.Учредяване право на строеж върху общински терени Става:9.Учредяване право на строеж върху общински терени 9.1 такса за молба 9.2 тръжна документация /без ДДС/ 9.3 такса оценка 9.4 такса за обслужване на сделката в размер на 2% 10. Било:10.Учредяване право на ползване върху недвижими имоти общинска 1 1

5 Става:10. Учредяване право на ползване върху недвижими имоти общинска 10.1 такса за молба 10.2 тръжна документация /без ДДС/ Било:11.Учредяване право на надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти общинска Става:11.Учредяване право на надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти общинска 11.1 такса за молба 11.2 тръжна документация /без ДДС/ 11.3 такса оценка 11.4 такса за обслужване на сделката в размер на 2% Било:12.Учредяване право на преминаване през терени, публична общинска за изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура Става:12. Учредяване право на преминаване през терени, публична общинска за изграждане на линейни обекти от техническата инфраструктура 12.1 такса за молба 12.2 такса за линеен метър за гр. Стражица 12.3 такса за линеен метър за с. Камен и с. Кесарево 12.4 такса за линеен метър за останалите населени места Било:13.Замяна на общински недвижими имоти с имоти, на физически или юридически лица. Става:13. Замяна на общински недвижими имоти с имоти, на физически или юридически лица такса за молба 13.2 такса оценка 13.3 такса за обслужване на сделката в размер на 2% Било:14.Прекратяване на съ в недвижими имоти между общината и физически или юридически лица. Става:13. Прекратяване на съ в недвижими имоти между общината и физически или юридически лица такса за молба 13.2 такса оценка 13.3 такса за обслужване на сделката в размер на 2% 2,00 1 1

6 24. Предоставяне на помещения - частна общинска без търг или конкурс за нуждите на общинските ръководства на политически партии и синдикални организации, съгласно чл. 16 от НРПУРОИ за срок от 4 години - заявление 10,00 В Глава Трета, чл. 53, ІІІ Административно технически услуги по устройство на територията, се допълва както следва: т. 1.1 Такса не по-малка от 20,00 лв. т. 1.2 Такса не по-малка от 30,00 лв. т. 1.3 Такса не по-малка от лв. т. 1.4 Такса не по-малка от 20,00 лв. Останалите услуги се променят, както следва: 7. Издаване на удостоверение за степен на завършеност /чл. 12,20 18, от ЗУТ/ 9. Издаване на удостоверение за реално определени части от 12,20 18,00 поземлен имот /чл. 200 от ЗУТ/ 10. Издаване на удостоверение за реално определени части от 12,20 18,00 сграда /чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ/ 12. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен 12,20 18,00 имот 13. Издаване на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение 12,20 18,00 Създава се нова услуга по точка 14 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока /чл. 153 от ЗУТ 1 лв. Създава се нова услуга по точка 15 Становище от главен архитект - 14 дневен срок 30,00 лв - 7 дневен срок лв. Създава се нова услуга по точка 16 Подаване на жалба или молба, когато е свързано с проверка и оглед на място - За град Стражица 10,00 лв - За останалите населени места в общината 20,00 лв. В Глава Трета, чл. 53, V Административни услуги дейности, се изменя както следва: - икономически 5. Заверка на дневници /регистри/ за покупка и продажба на 12,00 1 черни и цветни метали и производните им 7. Издаване на разрешение за амбулантна търговия 7,00 В Глава Трета, чл. 53, VІ Административни услуги - местни данъци и такси, се изменя както следва:

7 1. Било: Издаване на удостоверение за декларирани данни 4,00 /декларирано движимо и недвижимо имущество/ Става: Издаване на удостоверение за данни, декларирани по Закона за местните данъци и такси 2. Било: Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 4,00 недвижим имот Става: Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 3. Издаване на удостоверение за платен данък върху 4,00 превозни средства 4. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство - отпада 5. Издаване на удостоверение за платен данък върху 4,00 недвижими имоти и такса битови отпадъци 6. Издаване на удостоверение за платен данък върху 4,00 наследство 7. Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации 2,00 8. Издаване на дубликат от квитанции за платени данъчни 2,00 задължения 9. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ /чл.87, ал.6 от ДОПК/ 4,00 В Глава Трета, чл. 53, VІІ Административно технически услуги и права - общи, се изменя както следва: 4. Издаване на удостоверения от общ характер 4,00 6. Било: Копирни услуги 0,084 Става: 6.1. Едностранно А Двустранно А Едностранно А Двустранно А3 0,10 0,15 0,20 0,30 В Глава Четвърта, Раздел І, се изменя както следва: В чл. 54, текста Длъжностните лица в сектор Местни данъци и такси се изменя на Длъжностните лица в звено Местни данъци и такси В чл. 55, ал. 1 текста Конкретния размер на таксите по раздел V се определя от длъжностните лица в отдел ТСУ се изменя на Конкретния размер на таксите по раздел V се определя от длъжностните лица в отдел УТ и ОС В чл. 57, ал. 1 текста Приходите от такси, услуги и права се внасят в касата на сектор Местни данъци и такси всеки вторник за отчитащите от селата и всяка сряда - за касиера на общината, с опис на услугите по вид и цена. Описите се представят за проверка на началник отдел Общински приходи и общинска., се изменя на Приходите от такси, услуги и права се внасят в касата на звено Местни данъци и такси всеки вторник за отчитащите от селата и всяка сряда - за касиера на общината, с опис на услугите по вид и цена. Описите се представят за проверка на гл.експерт Управление и координация на местните данъци и такси.

8 В чл. 58, ал. 2 текста Контрола по събирането и отчитането на приходите от такси, права и услуги се извършва от главния счетоводител и началника на отдел Общински приходи и общинска, става: Контрола по събирането и отчитането на приходите от такси, права и услуги се извършва от главния счетоводител и директора на дирекция Общинска финансова политика и икономика В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов 8 Измененията и допълненията в тази наредба влизат в сила от г. ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: / п / /Ил.Маринов/ ВЯРНО ПРИ ОбС:

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

prilojenie_11

prilojenie_11 Калкулация на разходите за определяне на таксите по отдели на Община Шумен Таблица Услуга работна заплата материали и консумативи Разход за управление и контрол Непреки разходи (ел. енергия, газ, вода

Подробно

Microsoft Word - Document7

Microsoft Word - Document7 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СЕПТЕМВРИ Р Е Ш Е Н И Е 505 Взето с протокол 26 от заседание на Общински съвет гр.септември проведено на 18.12.2009г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането

Подробно

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл.40 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Шифър Наименование на услугата Такса

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл

Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Запл Разходи, свързани с изготвянето и предоставянето на административни услуги от ГРАО Вид разход Годишно І. Административни раходи 7909,99 19,95 % 1 Заплати Стeфанка Петкова 483 5796 Осигуровки 19,% 9,83

Подробно

ПРИХОДИ / МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПРИХОДИ / МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КОД НА АДМИН. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГАНЕОБХОДИМИ НА УСЛУГАТАДОКУМЕНТИ БЛАНКА ОБРАЗЕЦ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ТАКСА КОМПЛЕКСНА АДМИНИС-ТРАТИВНА ЕЛЕКТРОННА ОТГОВОРЕН УСЛУГА УСЛУГАОТДЕЛ / ТЕЛЕФОН 1998 Издаване на удостоверение

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ

Приложение към Решение 867 по Протокол 35/ г. на ОбСЕП (6) При ползване по ал.1 на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособ (6) При ползване по ал на площи-общинска собственост от лица с намалена работоспособност се заплащат 50% от дължимата такса, както следва: 1. за лица със загуба на работоспособност над 90%, когато дейността

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/540-тарифа-към-наредбата-за-определянето Страница 1 Общинска администрация Суворово ТАРИФА КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ОБЩИНА  СТАРА ЗАГОРА ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА от Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 183 протокол 25/ 28.12.2009 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 183 На основание чл.27, ал.6, от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема отчета за дейността на Общински съвет Маджарово

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ РЕШЕНИЕ 169 ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ - ПРОТОКОЛ 27 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОПОТ По Докладна записка 161/08.11.2013

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла

УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура обла УТВЪРДИЛ: АНДОН ТОТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - САНДАНСКИ на административна структура област на функционална компетентност наименование на та

Подробно

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО Правно основание Административнопроцесуален кодекс, Глава единадесета (чл. 153 и сл.) от Семейния кодекс (СК) Закон за гражданската регистрация

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

No Title

No Title Приложение 9 (Изм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) Услуги, извършвани от направление "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството и градоустройство" и районните администрации

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ОБЩИНА СТРУМЯНИ О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И Област Благоевград;тел./факс: 07434/31 05, тел. 31-08, E-mail strumyani_oba@yahoo.com ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ Струмяни, 22.02.2005 г. Общинска

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АдмД 366/2018 г. Административният съд - гр. Смол РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я 2 0 1 8 19.12.2018 г. Обявление по АдмД 366/2018 г. образувано адм. дело 366/2018 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - гр.

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я 2 0 1 7 13.12.2017г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм. д. 365/2017

Подробно

No Title

No Title (Изм. - Решение 495 по Протокол 86 от 23.07.2015 г.) Услуги, извършвани от дирекция "Общинска собственост" и районните администрации 1. (Отм. - Решение 3 по Протокол 75 от 22.01.2015 г.) нотариуси, област

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно