Р Щ 2 Ч. МИЙСКОГО MVM/ll!..: :.\il»smoro I'wnOHA * ; >l *; og»1.*\c ГИ л*, у н V* l; i-i п а п ь и с с 1 о ю *л ж о '/' *<-» до& Ь разы *..?е л ь м о

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Щ 2 Ч. МИЙСКОГО MVM/ll!..: :.\il»smoro I'wnOHA * ; >l *; og»1.*\c ГИ л*, у н V* l; i-i п а п ь и с с 1 о ю *л ж о '/' *<-» до& Ь разы *..?е л ь м о"

Препис

1 Р Щ 2 Ч. МИЙСКОГО MVM/ll!..: :.\il»smoro I'wnOHA * ; >l *; og»1.*\c ГИ л*, у н V* l; i-i п а п ь и с с 1 о ю *л ж о '/' *<-» до& Ь разы *..?е л ь м о е у '»?>»>*,/;.*:н и в Г И М Н А З И Я? г. В а п т и й с на <.ч.уп. к:чгггм fry»л^ у;к =w фr w w - т ь ; *- 1.цИмии1;к, V ". ViiiiiKOit;!, д. 'Г /, о««./.{.>; «к*: 3-0 ^ т й'н+м/кпп 3*». >»П Ns ш or «IO<*1, г/ 1 / -. г / / /Г ( ( /с)- VAJL'v^. t b U - U X \ V W U /С. v c - v v e w \ \JJLXA - 5 <j t 1 Г Г. \ А ^ / f i V -Л ) V с r J 3... A 3. ) и л с е ^ и Д а -x l ч v < a x ^ ^ o 3 V < x ^ v A r i p,... 1 / 1 " ; 5ч ) V N ^ ^ 4, e A, v, Uv. v c d M ^ -V A ^ A r v W ^ - u A 5 \ V U J - V C o -О ч Х М И ч* (5 T c fe r^ w v u.v V M 2 - ) - - Л ) lf 4 N & U ^ G A aa ^ J O % = = i L l 6 Л trv M D _ ; ft ' э Д ^ л л х., ^ * W > o j s nl Г Г-&Ч T - ^ ^ г О ^ * - 4 <. И ^ л л Х > Y U x Sа А Л Л ^ av 4? ^ (Л А Л ^ C r V U A 3r 4 C > \ ^ X r X J C T V -л Г \ л е г Ш ^ Л ^ r V 1 c r - М Ч \ ^ л л и гг си -V U / C v ^ M C t f w u A. v c - c U < \ H x / 'ij5 J [ \ O J ia. ~ r r - 9 J \ " " = - i L

2 / С -,, h U. С Л ^ Я ^ А V \A ^ /* -< b A U.. j L - /{ «0 \ Л А ^ - ^ v y v ^ *a _ С л сл ч ^А Х Х С Ь L J ^...(j~ i a W>\ А/АР 0/ % r v/ao ity*/ &A? W \ - "их лл^ д^сгс уууь A. 4 ^ - dro 4A jq s^4,dv^v< o <Ao ~ ^ i -СлмЯ v, ^ r ^ Ж г А А щ п ^ г ^ г г ^ - <ь ^ ц - T\ t- 9^ 0 r u ^ P-jr ^ v w a j o y* a ^ y 1 ; И.. t o - C ^----- A J i^ y u i^ L p a A. X Л «г---- } -.u _ il u, u 4 r K ~ ^ v U ^ t e t x y,, Д 5 a C. ~ Ъ -е и у у у ^ ~ VM'-JjjocU'UJi/A'- - A A. A \,, 1 \ 0 z _ ^JUXC&ZAjC- ЯЛулЗ^Уо^ / у Ь ^ A... ' ^(U ^V A ^ju ^ /T ^ Jb - VUJ\j 2 jj-aajl V M K S ^V ^ -Гл^ С з - ОЛЛ^уЪ a L ^ <Г^> \ ЛА-СМ*.\ Ъ>.\.u.r<XjA*i- 9w uyv A 'хглл лз'с зл^ з i i. w * 4 a a! ^- <; ; * ~ p, j T ^ A p? ' AL у ^ с к м у ь CL1 - jjla^ v o ^ va ^ м л t f c ^ ; Л ^ / a ^ o w ^ /л у й -У - q,a / 3. Х О ^ и л и А, }<U/' I / l Л.. hj^m w s v. ч 4. _. ^ A / f J - /5 VV^lX ^ - ^ v. H 4 U o / ^ O ^ U A ^ ^ x t C О Н. m r u \л л л Л Л 5 - л ^ Л < 1 и л US- - H f ^ A A \ O ax. v u c x O A /^ ik. ^ ' J S ^ W. ^ W 4 VUX'

3 /vz-а o a a 3 ^ v v ~ t u u 5 X U U / U -\. J c r U y X U? < 1 А Я к к х 5 ^ -Ь. ^ ' ^ f w a ^ u - V X t 'U A / J X r \ ( j Q ' * \ ^ T i/ v ^ ju ji Q < M ^ & A j ^ ^ U 3 W x a -i > i с у ч / О Л А Д ^ ж л У Х 1 ^ _... ^ a J i ^... _. _..... ' X ' у e m a l (шифр) И - С г О р Ч, { О Ь, \ X ^ j V A - ^ \ ~ _.. ^ U. Л X u, / \. & \ U, П ^ к л л ^ о Л. K j e v r i p *.. W ^ M v c t r a e r ', X / W A O " г A ' 3. - r У < T - /? f s i < r e t &! ^ee t f * - ' / i 7 ч а. ц < а л - О - г л Л Л Ч д.,, Ш а М Л О Л - S J S j J X V j j ^. i. ysm O g И Ат~. V U 2 ru O K Ju k _ O / v ^ ^ J w V O g. ~ <LAA/vfVl \ Ъ У О.< i r T ^ ^ T U - f U -А Л Ч м л л л - t q J 4 ^, Q X _ ' з Г л ) Q з «C G u U x. 4 ^ w u a a v С л л * Л у и д г ч м х - у с ^ у у д, u A o j ' ^ v^ Q3 ' о ^ л х л. ^ j j u ^ J L M ' Л М /Л Л. г г - Л д - а л л ^ г ^ к у С. cs а 4 u ir C 0 & K X x a J ^ C vc j&. / т \ T 2П 3 ^ s ^ j 4 ^ k a j ^ i _ / / о... - T U A x i ^ v W V / M k ^, ^, Ш, Х О О л л х Д о 3 S < Е к и и Д. f f i f X A t J u J L о о а з Ы Х. м л м! A rrw \ с л a, O A ^ x r r w i j ^ p e. y j a u. J \ V ' ' ч Д ^ М М Л - U A л л / X jcv. И-&. (\ Ь Л л а У К * 1 ^ ^ у о ^ У уж М ^ ^хд а^-^уиа^/отл &<4 w ^ M a.& Vi ^ _ ГТСл и К^ккКхЛ х к Х ц / v x c y СУелалауи ~ ч - t r ; T /1 X - Ц /С л л л x\ г»л ккл Д ^ Vvv.uN-^ Q is-'jrya.... у? Г -JUi vx y w w n( ; ^ j Sv. 'A x A v ^ г С -g/y O,.. \ 3 T \ 1 С Ц л ^ л ^ - Ч i x a a a a j U. ' r u i a J / v c u г^лл/ч -у т л > r b X C X. J p c 0 ( d ft о Л V o v v ^ ^ a ^ j v c \ М ^ 4 М М. ^ ; я

4

5 ' - у'- г,...,..^лацги u v«г- : п ч v,.? б ю д ж е т н о е - * '» г «л у.ч о - у ч р еж д ен и е г-яо»тта ЗУ!.Я М «7 '. г. В о л ти й ск а Ч >. K i'm v,1,.1jli.4. 1, оппг.!1ь.f) **»,rj* J -7!» >Гри 7 1. С- Wot ' 7 'он J -» uin А L иецшз 1 Щи*7 -ьисг/л t J - J Г Г < jr L и //п 7 - * С т ис J -*/ги/с Г ip d u J Cyp^/Hj - * jfito/tt i j Гкэл'й -* r / j ' l u ' l J - Л Sa/6utjM. ao <мсья о и /щ У ; ш - б у ш 4 i/uso-taj т а я v ^ ' A 3, J. Уп&гшл Щ2Ш/ШММ /У Z. УУл/hrrM и /у н П /Н ' JuU( Usto<2 cmh2. /1 3. р х Г п Ш н щ 4 W- -Ша$иШ.. ^ r 4. Урлм^м/у.//?. J б, / W /, ^ Л 6. С/Уа^м&^ии оашр&б. J - A & AJHtvUJ A s J 4Ю ИУ/ЛНЛ / Р нлл. Ш Н J J r

6 1 f ж JJL. l A i j d / _ * J U r. Ж о О Л М Л ' ^ Ш < 1 А, ж Ж Ж У У Л Я J- 7 J. I., i / i / j o t f U f 'U f U / a - *. г ж л м у ж л ' " V ~ ~ '7 * Z T i t L M - ж а ш щ я с J A - саилцу f м м м Ж 1 л ы. 1 l t K'CTJA/ Ж ж /w* v w '7au j? p jl Ж / Jm д д / цsyrtuxoas г ь. З м М /im - ~ Ом K JjJt ^ Ж л /г/а ш А Л # U> Ж ъгм 'u u tf& z f i g. ^ шууш&м ({а Ш W ///у/ r / e / / 5) (J u f f f i U a f a s C & A j 2ZH L / r w U im O t f 7 f l l <fnu / п е > * С ч М а т я Л 'С /ги? А / а у а ^ - 0/n_. M C fyw f/a //ca y РЖ J 9,5 UAL i { - M O j / - Ж У к Ж 5. - A _ Ж 4 Ш и # к. P L / ж л ш а _ ж ш W T A f f a t y e t / с A M L j / Г Ж А Ж. Г У M / M u t i L /2 <ЛиЖ/)УА Api/r?6 w' fy/а у Ж : ъ

7

8 '/иш. /т.

9 J - ' О С С И И С К Г Г Р

10 m f О иш ем ш L f - 1 <L1- f u j - ^ a n f i o u j e. к т й ш т н и к ч ш р ^ з x c m a < $ Ь (Ш ю В щ щ с ^ о ш с щ и х " * 'цфё&- ao&ckmapk 0;51fi -i) ^а л т ш ж. гмсмб-п? -^гяпч apw- ' 'H&U OL A ^etu SLuX '.W Q D a jm / n u e. & ' M / t f е с Ш о ^. / я е ^ о / ашыамшк,)_2 _ Х }КШШЮ»1ШтШ ш с щ г ш м ^ щ ш СЖ)0.[ я ) nhm UC'L 0 7 ~ О о щ н б 1 е 4 < a c j± 6 L о п - е.о а Л с & ш ш ^ j 1 п & 4 Ш / / Я p r o а и ш & ц ^ Ш М ш Щ ш щ фшлшигибш tw rvw - с4ю и 'W$t>/u/n> LH Ш. ' ' о) 9)ыл #сшич.ем м о ^.дффеята. - *н5- и ш а m /и/2$е ^ щ а & м / и &

11 / /..РЯ# (шифр), - - a} fiaaetyme. p^ui a 4 _ MBL~.Ф Ш (А ж ш с и с т. mcl..., g g. n tfu fesl- /?2л ЩЩ1 $&eec tmattjl - тл-вамт,' i i, tulsjjiu. - 'S itzj/n ]<ътр<ис/.«& Z & 2 ш /е * ш с щ - tp U W f c f J L 4 - S. / f - % w Q f b Ч& л 1еш> сш сщ H O m S. U. U CiEhS^. ТА 7

12 JfjkuLuucL тщ/шж- аш "Ш/гошсишВс^ emrmtpwuf ттш ь ш * к шитыйpdcttmu & _5 d/kfyo тит щ-4& иасш ШцаМаь... Sd^Soe doamu. г с/&га.тшш (шф-уср с 7 7ашр /Ж Х1Ш ^ме т гй А ш - /7pujml U Il/ш /wm r. uaswzdotajs Ж / l Q C f k Н Ш Ш О CL LCQ_ edblllш М j o a f c c o. м н ш В Ш Ш. ^ыш иш ш си СЬлВсижт -и сшъ Ш Щ(1ш т рио hq ВЬй/ши ап?/риш/щу&шиши Jw& M klsj ^ rna^al Jb&t&u йм. Тскй/я/и) авсю 7 ожш-w ~ 7 / ci nfij<dw гшоле/ш - WP UMV-pJ^ " НйЩс ап ишоадст) cj4^тс ЫС

13 л н и «т т л, л и,» fe/4/1thw e«gro Шгмиимпдп»,?,,»гсм^и *Ч И И (й ун и чи ядл& м о * б ю д ж е тн о е в б щ н о б р я з о н е те л ь ч о с у ч р е ж де н и е Г И ЛЛ Н А З И Я Ns /, * l i r t f l T ^ n C K a У И М Ь У П, «4 М 1 И П И 1. 1 ;. / Н : к.. ч о Г ш а с т ь 1;. «Н Н И И О И, у м, V l K. ' i H O M i ), д 3 2 РЯ V С 1^ r t t ) П Г т 1ПИП Г» о Г Г»-«Ю5»3*Ю и И м > н й i n U o o i u t o o l - ^ He, j\3 o r dviaefitfu/j doltii в и y0(uia/t/ ffi(h/l<xy(k-&j QH.ruOjgHU,jJflQm flycjttbc Ж&ЦЦ- фтт^ззпг. C<ko/l Л'вШ&Ш n ишшшшшcl. ^SldlUiLcAWLb ao tjfnkci /ъ^хщoo ^d<uyo6} utfeaiiii S\ 4Hwm Q&ttt / / / / / / Я^Жшаkj2 мтшсагш. Щг^ее^ШРщимеШШ. niitft.// jskhiфщг УашН-Млгк/', Ж, Ц/ fs&jbyvrt* A Mt/ / PJLu.^ eitzce <7 r ^

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л

_ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ / я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л _ < Л / 1 С 'Ш 'Р К О - Л - ' ^ ^ о 'г ^ < ( ' ' и ^ 1 / _ /... ----------------------------------------------- я Н г & р л т л е л и ' 9 с п ~ и А Л ^ я и - Ю ^ Ы.^ 0 - Ц & Н * г ^ с? / < г и С - ^ Ы

Подробно

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров

Скачать ОСТ Системы зажигания ГТД электрические. Номенклатура основных параметров УДК 621.43.044:629.7 Группа Д 1 4 ОТРАСЛЕВОЙ с т а н д а р т СИСТЕМЫ ЗАИГАНИЯ ГТД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Номенклатура основных параметров ОСТ 102526-84 Н а 7 с т р а н и ц а х В в е д е н в п е р в ы е Ии». Jft

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 В е р с и я 1 9 О т п е ч а т а н о н а 2 6. 08. 2013 Р е в и з и я : 2 6. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 О т п е ч а т а н о н а 2 9. 08. 2013 Р е в и з и я : 2 9. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 О т п е ч а т а н о н а 2 9. 08. 2013 Р е в и з и я : 29. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д

Подробно

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р

CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. П и л е ш и и в с е х т т н. с о е д Е я я й т е с ы Ц е н а о т д е л ь н о г о в Б а р н а у л е, 20 и. в д р. г о р CyS8omaZ9 (16] и ю х я 1918 г. и л ш и и в с х т т н. с д Е я я й т с ы Ц н а т д л ь н г в Б а р н а л, 20 и. в д р. г р д а х и и а с т а н ц и я х ж л. д. 25 н л. Т а р и ф б ъ я в л н и й. В п р д

Подробно

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

doc

doc : ; ; '. ' / ^ ФРЬ Г ХЧК РГРЮ РГ Ь б т в е р ж д е н т а с р е д с т в з м е р е н й U S.C.2 7.0 10.A 45647 рк действя д 01 марта 2017 г. Р З Р Й аратра гедезческая стнквая Trimble R3 З Г Ь Фрма "Trimble

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д

Из д аё тс я с г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь г о д а И з д а е т с я п р и п о д Из д аё тс я с 2 0 0 8 г о д а С у в а ж е н и е м к в р е м е н и и л ю д я м 1 (1 2 5) я н в а р ь 2 01 9 г о д а 1 2 + И з д а е т с я п р и п о д д е р ж к е п р е з и д и у м а Б а ш к и р с к о г

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

Община Добричка, град Добрич Ул. "Независимост" 20, централа: 058/ ; факс: 058/ ; obshtin$(j3>.dobrichka.bci: web site: www,dobric

Община Добричка, град Добрич Ул. Независимост 20, централа: 058/ ; факс: 058/ ;   obshtin$(j3>.dobrichka.bci: web site: www,dobric бщи Дбрик, грд Дбри Ул. "Незвисимст" 0, цетрл: 058/6 889; фкс: 058/6 806; e-ail: bht$(>.dbrichka.bci: web ite: www,dbrichka.fcq ЗАПВЕД грд Дбри, / 0 019 гди Н свие л.44, лл, тл и л. т Зк з местт смупрвлеие

Подробно

(У т в е р ж д а ю ) Щ и р екто р Н О Ч У Ц О ку Т РО > К удрякова / Анна е s1_20 Н и к tlj!а с в llа _Ц i ш о л о х tе н и Е IIР Л В И Л А П Р И Е М

(У т в е р ж д а ю ) Щ и р екто р Н О Ч У Ц О ку Т РО > К удрякова / Анна е s1_20 Н и к tlj!а с в llа _Ц i ш о л о х tе н и Е IIР Л В И Л А П Р И Е М (У т в е ж д ю ) Щ ет Н О Ч У Ц О У Т РО > К удяв / А е s1_20 Н tlj! с в ll _Ц i ш л х tе Е IIР Л В И Л А П Р И Е М Л О Б У Ч А IО IЦ И Х С Я В Н О Ч У (Ц Е Н Т Р О Б Р А З О В А Н И Я (У Т Р О > Б щ Е

Подробно

П р и л о ж е н и е Jф 4 У Т В Е Р Ж Д Е Е IА п р и к aв о м и с п о л н я ю щ е г о о б я з а н н о с т и н а ч Lп ь н и к а к р и я о Ns 48 о д о т

П р и л о ж е н и е Jф 4 У Т В Е Р Ж Д Е Е IА п р и к aв о м и с п о л н я ю щ е г о о б я з а н н о с т и н а ч Lп ь н и к а к р и я о Ns 48 о д о т П р и л о ж е н и е Jф 4 У Т В Е Р Ж Д Е Е IА п р и к aв о м и с п о л н я ю щ е г о о б я з а н н о с т и н а ч Lп ь н и к а к р и я о Ns 48 о д о т < < 0l> > с е н т я б р я 2017 г. п о л и т и к А к

Подробно

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с

2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с 2 8 я н в а р я 1917 г. J 2 О Р Е Н Б У Р Г С К О Е З Е М С К О Е E ж e н e д t л ь н o e и з д а н 1 е О р е и б у р г с к а г о н -й г Г у б е р н с к а г о З е м с т в а. п - й г. П о д в к с в а я

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая Е а а ы и в и и и и 1. щи ия: II

а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая Е а а ы и в и и и и 1. щи ия: II а в ав ч и ав х а ия ав а и «и ич ая и а 2» в а я щая я а и ав в ача 2 ИИИИИИИИИИИИИИИ.. и в ая а а ы и в и и и и 1. щи ия: 1. 1.. 8 II 04.10.2012 1006 «1. 2. и а а 46 2. Ц ы а а ы и и и и: Е 1006 04.10.2012

Подробно

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками

Скачать КТ Устройство настенных желобов с лотками КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП бланк сертификата М О С К В А -1974 2 1 7 У Д К G 9 4.5 К Т - 7. 0-8. 4-7 1 К а р т а т р у д о в

Подробно

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М 5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на 2019-2020 учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М а к си м И в а н о в и ч 1 8,0 0 2 Д ь я к о н о в

Подробно

Правила внутреннего распорядка

Правила внутреннего распорядка < У т в е р rк д а ю >!и р е к т о р./ Н О Ч У Ц О ку Т РО > К улрякова А н н а I I и к о л а е в i* а 20 } Lf в н у т,р е н ýrе г 0 р fiс ш о р я д к fr д л я о б у ч а ю щ и х с я Н О Ч У (Щ Е Н Т Р

Подробно

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ

«УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТ «УТВЕРЖ ДАЮ» Ректор ТарГУ 11менй^І.XІула пі, Ж^.длі.н., профессор ПАСПОРТ М ЕРОПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА «АТАУЛАР СЫРЫ» Подпроект: электронная база «АТАУЛАР СЫРЫ» Базовое направление: «Өлкетану» Подпрограмма:

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное

УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП г. Видное УТВЕРЖДАЮ Технический директор ООО «ИЦРМ» Измерители сопротивления обмоток WR50 и WR14 Методика поверки ИЦРМ-МП-032-18 г. Видное Содержание 1 Вводная часть... 3 2 Операции поверки... 4 3 Средства поверки...4

Подробно

О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю

О О О  П О Л И М А С Т Е Р  Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р 0 0 0 4 П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / 2 0 1 5 г. У Т В Е Р Ж Д А Ю Б е л Г И М Л. Г у р е в и ч 20 15 г. Д О З И М Е Т

Подробно

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Московская область Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубн

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Московская область Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубн РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Московская область Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубна» (государственный университет «Дубна») ПРИКАЗ «JP»

Подробно

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт Долуподписаният... *И: li.jr P.:, трите имена у /*» - -» * - -V хл У ЕГН... лична карта.»..

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт Долуподписаният... *И: li.jr P.:, трите имена у /*» - -» * - -V хл У ЕГН... лична карта.».. Долуподписаният... *И: li.jr P.:, трите имена у /*» - -» * - -V хл У ЕГН... лична карта.»......, издадена от...1 т...... на... Месторабота. Ih.lQjP.......... Служба/сектор/отдел...... у...... Длъжност

Подробно

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания

Скачать КТ Механизированная подача керамзитового гравия на покрытие промышленного здания КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЗкарты) ВНИПИ труда в строительстве Бюро внедрения ЦНИИОМТП разработка ту М О С К В А -974 65 У Д К 69.02. К Т - 7. 0 -.4-6 8 К а р т а т р у д о в о г о п р

Подробно

по ЛУП, програма Инт е нз и в но с т описание на вида, състояние то на подраста и поднеса Година 3 О о X (ТЗ^ =г * sj п ^ о о о ос о ОГЗ 01 Оrd 02 сеч

по ЛУП, програма Инт е нз и в но с т описание на вида, състояние то на подраста и поднеса Година 3 О о X (ТЗ^ =г * sj п ^ о о о ос о ОГЗ 01 Оrd 02 сеч Инт е нз и в н с т състяние т и пднеса Гдина 3 О X (ТЗ^ =г * sj п ^ с ОГЗ 0 Оrd 02 сечта X * 0)! S s s Zj co 0 0 C-J cl m ха м* ха м" 5 6 7 8 9 20 2 23 9-4 > г ---- p_ (U)СГ, OCOW, JVOjronbi h - - - 5,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово 927.1 4 5 у л.в аси л

Подробно

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель директора по воспитатель

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с С HvB. Горбатых Согласовно Заместитель директора по воспитатель У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель диретора по воспитательной и С од и ал ь л итие Ю.П. Быстрова * ««ES0WL- л й

Подробно