П Р О Т О К О Л

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л"

Препис

1 П Р О Т О К О Л 9 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил Ахмед Председателят на Общински съвет Ситово г-жа Моазес Джевдет Мехмед предложи дневен ред. С резултат от гласуването : общо 12 общински съветника, гласували: 10 гласа За 2. Донка Димитрова Янкова 5.Небает Шукри сюлейман 6.Ридван Ахмед Кязим 7.Розин Георгиев Христов 8.Станчо Борисов Арсов 9.Танжур Ридван Шакир 10.Сания Мустафа Юсуф 1 - гласа въздържал се - Ясен Иванов Енев 1 - гласа против - Никола Георгиев Георгиев и 1 отсъстващ: Общинският съвет прие следния Д Н Е В Е Н Р Е Д : ====== 1. Отчет за изпълнение и актуализация на бюджета на за периода година. Внася: инж. Н. Неделчев Кмет на 2. Докладна записка относно приемане на Отчет на Общинско предприятие Общински имоти и услуги с.ситово за периода година година. Внася : инж. Н. Неделчев Кмет на 3.Докладна записка относно утвърждаване на мрежа на детските учебни заведения и маломерни и слети паралелки в Основните училища за учебната година. Внася : Елисавета Кърова Зам.кмет на 1

2 4.Докладна записка относно актуализиране на списъка на средищните училища в за учебната година. Внася: инж. Н. Неделчев Кмет на 5.Докладна записка относно разпореждане с общинска собственост в с.ситово. Внася : инж. Н. Неделчев Кмет на 6.Докладна записка относно допълнение към Решение 81 от Протокол 7/ година. Внася :инж. Н. Неделчев Кмет на 7. Предложение относно увеличаване на субсидията на НЧ Христо Смирненски с. Ситово. 8.Питания. Внася: Ридван Кязим Общински съветник. По първа точка от дневния ред: Инж. Николай Неделчев Кмет на запозна присъстващите с Отчета за изпълнение и актуализация на бюджета на Община Ситово за периода година С резултат от гласуването : общо 12 общински съветника, гласували: 11 гласа За 2. Сания Мустафа Юсуф 3.Донка Димитрова Янкова 4.Йовка Иванова Траянова 5.Моазес Джевдет Мехмед 6.Никола Георгиев Георгиев 7.Небает Шукри сюлейман 8.Ридван Ахмед Кязим 9.Розин Георгиев Христов 10.Танжур Ридван Шакир 11.Ясен Иванов Енев 1 - гласа въздържал се Станчо Борисов Арсов 0 - гласа против и 1 отсъстващ: 1. Дженгиз Рубил Ахмед 2

3 Р Е Ш Е Н И Е 86 ================= 1. На основание Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.25,Ал.1 от ЗОБ,Общински съвет Ситово приема отчета за изпълнението на бюджета на за второ тримесечие на 2012 година, както следва: По разходната част: - държавни дейности + дофинансиране лв. - местни дейности лв. - общо лв. По приходната част: - държавни дейности лв. - местни дейности лв. - общо лв. 2. На основание Чл.21,Ал.1,т.6 от ЗМСМА и във връзка с Чл.18 от ЗОБ, Общински съвет Ситово приема актуализация на бюджета на Община Ситово за второ тримесечие на 2012 година, както следва:: По разходната част: - било лв. - става лв. По приходната част: - било лв. - става лв. По втора точка от дневния ред: Докладна записка относно приемане на Отчет на Общинско предприятие Общински имоти и услуги с.ситово за периода година година. С резултат от гласуването : общо 12 общински съветника, гласували: 12 гласа За 5.Никола Георгиев Георгиев 6.Небает Шукри сюлейман 7.Ридван Ахмед Кязим 8.Розин Георгиев Христов 9.Сания Мустафа Юсуф 10.Станчо Борисов Арсов 11.Танжур Ридван Шакир 12.Ясен Иванов Енев 0 - гласа въздържал се 3

4 0 - гласа против и 1 отсъстващ: 1. Дженгиз Рубил Ахмед Р Е Ш Е Н И Е 87 На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 13 от Правилника за устройство и дейността на ОП Общински имоти и услуги с.ситово Общински съвет Ситово: 1. Приема Отчета за дейността на ОП Общински имоти и услуги с.ситово за периода година. 2. Приема Актуализиран годишен финансов план съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящото решение. По трета точка от дневния ред: Докладна записка от Елисавета Кърова Зам. кмет на, относно утвърждаване на мрежа на детските учебни заведения и маломерни и слети паралелки в Основните училища за учебната година. С резултат от гласуването : общо 12 общински съветника, гласували: 9 гласа За 5.Небает Шукри сюлейман 6.Ридван Ахмед Кязим 7.Розин Георгиев Христов 8.Сания Мустафа Юсуф 9.Танжур Ридван Шакир 1 глас въздържал се - Никола Георгиев Георгиев 2 гласа против : 1. Ясен Иванов Енев 2. Станчо Борисов Арсов и 1 отсъстващ: Р Е Ш Е Н И Е 88 1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.10 ал. 8 от Закона за народната просвета Общински съвет Ситово: -Закрива детската група в с.добротица считано от година. 2.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и 3 от Наредба 7/2000 година на МОН за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата и детските градини 4

5 -Утвърждава слети и маломерни паралелки в основните училища за учебната 2012 / 2013 година, както следва: ОУ - СИТОВО: маломерна слята паралелка във І ІI-ри клас/5+7/общо -12 ученика с недостиг от 4 ученика, съгл.наредба 7/2000 г.; слята паралелка във ІІI - IV ти клас/7+10/общо- 17 ученика,без недостиг на минимума; маломерна слята паралелка в V-VI ти клас/5+6/общо - 11 ученика с недостиг от 7 ученика, съгл.наредба 7/2000 г.; маломерна слята паралелка в VІI VІІІ ми клас/9+5/общо - 14 ученика с недостиг от 4 ученика, съгл.наредба 7/2000 г.; ОУ ДОБРОТИЦА маломерна паралелка във ІІI-ти клас - 13 ученика с недостиг от 3 ученика, съгл.наредба 7/2000 г.; маломерна паралелка във IV ти клас -13 ученика с недостиг от 3 ученика, съгл.наредба 7/2000 г.; маломерна паралелка в VI ти клас- 17 ученика с недостиг от 1 ученика, съгл.наредба 7/2000 г.; слята паралелка в VІ- VІІІ-ми клас - 22 ученика без недостиг на минимума; ОУ ИСКРА маломерна паралелка във V -ти клас - 13 ученика с недостиг от 3 ученика, съгл.наредба 7/2000 г.; От общия брой паралелки 20, за учебната 2012/2013 година,5 са слети, 4 са маломерни. 3.На основание чл. 11 от Наредба 7 / година на МОМН, Общински съвет Ситово дава съгласие за осигуряване на допълнителни средства на основните училища за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти. 4.Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за периода м.септември м.декември 2012 г. да се определят след установяване на реалния брой ученици за учебната 2012/2013 година, съгласно изискванията на чл.11 от Наредба 7/ г. на МОМН, в рамките на утвърдения бюджет за финансиране на дейностите, а за периода м.януари-м.септември 2013 година да бъдат предвидени при изготвянето на бюджет 2013 година на. 5

6 По четвърта точка от дневния ред: Докладна записка от инж. Н.Неделчев Кмет на относно актуализиране на списъка на средищните училища в за учебната година С резултат от гласуването : общо 11 общински съветника, гласували: 11 гласа За 5.Никола Георгиев Георгиев 6.Небает Шукри сюлейман 7.Ридван Ахмед Кязим 8.Розин Георгиев Христов 9.Сания Мустафа Юсуф 10.Танжур Ридван Шакир 11.Станчо Борисов Арсов 0 гласа против, 0 гласа въздържал се и 2- ма отсъстващи: 2. Ясен Иванов Енев Р Е Ш Е Н И Е 89 На основание Чл.21,Ал.1,т.23 и във връзка с чл.7, ал.1 и ал. 2 от от ПМС 84/ г. Общински съвет Ситово приема актуализиран списък на средищните училища от за учебната 2012/2013 година, както следва: 1. ОУ Г.С.Раковски с. Ситово 2. ОУ Отец Паисий с. Добротица По пета точка от дневния ред: Докладна записка от инж.н.неделчев Кмет на, относно разпореждане с общинска собственост в с.ситово. С резултат от гласуването : общо 11 общински съветника, гласували: 11 гласа За 5.Никола Георгиев Георгиев 6

7 6.Небает Шукри сюлейман 7.Ридван Ахмед Кязим 8.Розин Георгиев Христов 9.Сания Мустафа Юсуф 10.Танжур Ридван Шакир 11.Станчо Борисов Арсов 0 гласа против, 0 гласа въздържал се и 2- ма отсъстващи: 2. Ясен Иванов Енев Р Е Ш Е Н И Е 90 На основание Чл.21,Ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗСПЗЗ Общински съвет Ситово възлага на общинска служба Земеделие С. Ситово да открие процедура ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕНСАЦИОННИ БОНОВЕ на наследниците на Велико Димитров Кръстилов в размер на 45 дка земеделска земя в землището на с. Ситово, съгласно Решение по ГД 633/1998 година на РС Силистра. По шеста точка от дневния ред: Докладна записка от инж. Н.Неделчев Кмет на относно допълнение към Решение 81 от Протокол 7/ година на Общински съвет - Ситово. С резултат от гласуването : общо 11 общински съветника, гласували: 11 гласа За 5.Никола Георгиев Георгиев 6.Небает Шукри сюлейман 7.Ридван Ахмед Кязим 8.Розин Георгиев Христов 9.Сания Мустафа Юсуф 10.Танжур Ридван Шакир 11.Станчо Борисов Арсов 0 гласа против, 0 гласа въздържал се и 2- ма отсъстващи: 2. Ясен Иванов Енев 7

8 Р Е Ш Е Н И Е 91 На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Ситово прави следното допълнение към свое Решение 81, прието с Протокол 7 / година, а именно: Добавя чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.21, ал.1 и ал.4 от НРПУРОИ към основанието за приемане на Решение 81/ г. След направеното допълнение Решение 81 добива следния вид: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 и ал. 7 от ЗОС, чл. 21,ал.1 и ал. 4 и чл. 24, ал.2 от НРПУРОИ общински съвет Ситово възлага на кмета на община Ситово да открие процедура - ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на : - СНЦ Клуб Еделвайс 2012 с председател Пенка Петрова Христова идеална част от имот- частна общинска собственост, представляващ: 2 СТАИ и САЛОН с обща площ от 164 кв.м. с прилежащи към тях идеални части за общо ползване в Младежки дом /старото училище, находящ се в кв.29, УПИ VІ- 204 по регулационния план на село Ситово за срок от 5 години с наемна цена от 0,00 лева на месец без ДДС; по условия и реда на НАРЕДБА за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Ситово. - ДРУЖЕСТВОТО НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ с.ситово с председател Марийка Димитрова Димова идеална част от имот публична общинска собственост, представляващ СТАЯ с площ от 15 кв.м. на АВТОСПИРКА /бившия магазин/ с.ситово, находящ се в кв.57, УПИ І-569 по регулационния план на с.ситово за срок от 5 години с наемна цена от 0,00 лева на месец без ДДС; По седма точка от дневния ред: Общинският съветник Ридван Ахмед Кязим внесе предложение относно увеличаване на субсидията на НЧ Христо Смирненски с. Ситово. Трима общински съветници декларираха устно, че няма да участват в гласуването, поради наличието на частен интерес, съгласно чл. 19, ал. 4 от ЗПРКИ : 1. Станчо Борисов Арсов; 2. Розин Георгиев Христов; 3. Донка Димитрова Янкова. Постъпи предложение от Сания Мустафа Юсуф разглеждането на докладната записка да бъде отложено за следващо заседание на Общински съвет Ситово, поради факта, че не е предварително разгледана на бюджетна комисия. Председателят на Общински съвет- Ситово подложи на гласуване постъпилото предложение за отлагане на следващо заседание. 8

9 С резултат от гласуването : общо 8 общински съветника, гласували : 6 гласа За 2.Йовка Иванова Траянова 3.Моазес Джевдет Мехмед 4.Небает Шукри Сюлейман 5..Танжур Ридван Шакир 6. Сания Мустафа Юсуф 0 гласа против, 2 гласа въздържал се 1. Ридван Ахмед Кязим; 2. Никола Георгиев Георгиев и 2 - ма отсъстващи: 1. Дженгиз Рубил Ахмед; 2. Ясен Иванов Енев. Р Е Ш Е Н И Е 92 = На основание Чл.21, Ал.1,т.23 от ЗМСМА Общински съвет Ситово отлага за разглеждане на следващо заседание на Общински съвет предложението за увеличение на субсидията за НЧ Хр. Смирненски с. Ситоиво. Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в часа. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩ.СЪВЕТ: / М. МЕХМЕД / 9

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

П Р О Т О К О Л 4 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 4 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 4 от 26.04.2012 година Днес 26.04.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 - Дженгис Рубил

Подробно

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 6 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 6 от 27.06.2013 година Днес 27.06.2013 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 9 отсъстваха 4: Председателят

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

П Р О Т О К О Л 8 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 8 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 8 от 21.09.2010 година Днес 21.09.2010 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 съветника

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от год. Днес година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от год. Днес година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 19.12.2007 год. Днес 19.12.2007 година, Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Сания Мустафа

Подробно

П Р О Т О К О Л 5 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 5 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 5 От 28.04.2011 година Днес 28.04.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Небайдин

Подробно

П Р О Т О К О Л 8 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистри

П Р О Т О К О Л 8 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистри П Р О Т О К О Л 8 От 30.08.2016 година Днес 30.08.2016 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистрираха общо 10 съветника Отсъстват 3-ма 1. Деница Димитрова

Подробно

П Р О Т О К О Л 6 От година Днес година Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засе

П Р О Т О К О Л 6 От година Днес година Общински съвет Ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на засе П Р О Т О К О Л 6 От 14.09.2006 годин Днес 14.09.2006 годин Общински съвет Ситово, обл.силистр проведе зседние. От 13 общински съветник, н зседнието присъствх 10, отсъствх 3 съветник 1. Енчо Костдинов

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;      Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

П Р О Т О К О Л 14 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистр

П Р О Т О К О Л 14 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистр П Р О Т О К О Л 14 От 22.12.2016 година Днес 22.12.2016 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. В неговото начало се регистрираха общо 13 съветника Ст. Арсов председател на Общински

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

П Р О Т О К О Л 5 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе тържествено заседание във връзка с предс

П Р О Т О К О Л 5 от година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе тържествено заседание във връзка с предс П Р О Т О К О Л 5 от 22.05.2014 година Днес 22.05.2014 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе тържествено заседание във връзка с предстоящия празник на славянската писменост и българската

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет

П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет П Р О Т О К О Л 47 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, 27.09.2018 г. Днес, 27.09.2018 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет гр. Дългопол от 16:00 часа, се проведе 47-то редовно

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински с ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Дата: 08.06.2017 година. На основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му

Подробно

П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет

П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, 17.05.2019 г. Днес, 17.05.2019 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет гр. Дългопол от 09:00 часа, се проведе 56-то редовно

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320> ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 02.12.2011 година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

Microsoft Word - dz-16

Microsoft Word - dz-16 ОБЩИНА С ИЛИСТРА УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ 33 7500 СИЛИСТРА www.silistra.bg ТЕЛ.: (086) 82 42 43, ФАКС: (086) 82 33 43 Е-MAIL: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност Р Е Ш Е Н И Е 308 Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници /за периода 207-2020г./ Р Е Ш Е Н И Е 308 На основание чл.2 ал. и ал.2 от Закона за

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 14.12.2007г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: От ОбА Роман :инж.красимир Петков-Кмет

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА гр.роман тел.09123 2064 бул. Христо Ботев 132-136 e-mail: romanoa@mail.bg П Р О Т О К О Л 17 Днес 20.12.2012г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман.

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно