До Председателя на Научното жури за оценяване на дисертационния труд на Маргарита Александрова Иванова, Университет за национално и световно стопанств

Размер: px
Започни от страница:

Download "До Председателя на Научното жури за оценяване на дисертационния труд на Маргарита Александрова Иванова, Университет за национално и световно стопанств"

Препис

1 До Председателя на Научното жури за оценяване на дисертационния труд на Маргарита Александрова Иванова, Университет за национално и световно стопанство СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Теодора Маринова Георгиева, Международно висше бизнес училище, професионално направление: 3.8. Администрация и управление (Стратегическо управление на науката, технологиите и иновациите) Относно: дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Световно стопанство и МИО (международен мениджмънт) към катедра Международни икономически отношения и бизнес на Университета за национална и световно стопанство. Автор на дисертационния труд: Маргарита Александрова Иванова, отчислена с право на защита. Тема на дисертационния труд: Предизвикателства пред българските стартиращи компании с потенциал за развитие на международните пазари. Основание за представяне на становището: участие в състава на научно жури по защита на дисертационния труд, съгласно Заповед 1458/ г. на Зам. ректора по НИД на УНСС и Протокол 1 от заседание на научното жури. I. Обща характеристика на дисертационния труд Представеният за рецензиране дисертационен труд е разработен в обем от 288 стандартни страници. Структуриран е както следва: увод (14 страници), основен текст, систематизират в три глави (223 страници), заключение (11 страници), използвана литература (32 страници) и приложение (2 страници). В структурно отношение дисертационният труд е логически издържан като е постигната добра балансираност между отделните части. Съдържанието на дисертационния труд е илюстрирано посредством 1 таблица и 30 фигури. Библиографската справка съдържа 406 източника, от които 72 на български език и 334 на английски език. 1

2 Дисертационният труд, заедно с автореферата и представените научни публикации по темата на същия (общо 6 на брой), представляват завършен продукт на самостоятелно научно изследване. Дисертационният труд е посветен на актуален и важен икономически и управленски въпрос. Актуалността на темата на дисертационния труд произтича от следното: - На първо място, предприемаческата активност в рамките на всяка национална икономика е израз, от една страна, на формирана предприемаческа и иновационна култура и, от друга страна, на наличието на бизнес среда, подкрепяща креативността, инициативата и готовността за поемане на риск. Предприемаческата активност стои в основата и има значение както за сектора на малките и средни предприятия като фактор за икономическа виталност, така и за големите корпорации, които прилагат принципите на вътрешното предприемачество като единствено възможен подход за успешно конкурентно позициониране. - Второ, технологичният сектор е полето на икономическа активност, което може да гарантира на относително малки икономики, каквато е българската, възможност за създаване на конкурентни предимства и позициониране на глобалните пазари по начин, който е основан на висока добавена стойност, без да е в противоречие с останалите два измерителя на концепцията за устойчивото развитие; - Трето, макар предприемаческата екосистема в България все по-често да е в обектива на общественото внимание, все още липсват достатъчно задълбочени изследвания на темата в чисто национален контекст. Настоящото дисертационно изследване има потенциала да запълни тази празнина като предложи адекватна методологическа рамка и валидирани хипотези. В дисертационния труд сполучливо е разграничен предметът от обекта на изследването. Като обект на изследването е изведено управлението на стартиращи компании представители на технологичния сектор и с потенциал за бъдеща интернационализация, а като предмет анализ на предизвикателствата пред управлението на ранната интернационализация на стартиращи технологични компании в България, които имат потенциал за развитие на международните пазари. Ясно е дефинирана целта на дисертацията: да изследва управлението на интернационализацията на технологични стартиращи компании в България и начините да се преодолеят предизвикателствата на процеса, която се постига посредством решаването на четири изследователски задачи. Изследването в дисертационния труд е насочено към валидирането на две изследователски хипотези: 1). В процеса на интернационализация ограниченият опит е пречка, с която стартиращите компании трябва да се справят; 2). Наличието на строен механизъм за управление на процеса на интернационализация може да 2

3 компенсира ограничените начални ресурси, капацитет и опит от страна на стартиращите компании. Използваната система от методи и подходи позволява да се проведе задълбочено научно изследване по темата и да се аргументират основните тези на дисертационния труд. II. Оценка на съдържанието на дисертационния труд В първа глава на дисертационния труд задълбочено и изчерпателно са изследвани водещите публикации в областта на феномена стартиращи компании. Основният акцент в изследването е поставен върху особеностите на тези от тях, които притежават потенциала за навлизане на нови външни пазари. Направеният задълбочен анализ води до генерирането на основни изводи за приложимостта на изследваните теоретични подходи в управленската практика на стартиращи технологични компании в процеса на тяхната интернационализация. Допълнителни акценти в тази посока са направени във втора глава чрез използването на казусния метод. На тази основа е изследвана практиката на стартиращи български компании в сектора на високите технологии. Изследвани са етапите за вземане на решение и навлизане на външни пазари, като на тази основа са обобщени основните предизвикателства пред управленската практика. Трета глава е посветена на изграждането на интердисциплинарен модел за подготовка и осъществяване на ранна интернационализация. Разработени са три модула, последователно посветени на процедурата за осъществяване на процеса на интернационализация; изграждането на защитен механизъм за компенсиране на вътрешно присъщия за стартиращите компании недостиг на ресурси, компетенции и опит; параметрите при вземане на управленски решения, съпътстващи успешното навлизане на нови външни пазари. Конкретните решения на дефинираните проблеми са изведени в светлината на характерните за българската бизнес среда параметри. Заключение. Докторантката проявява способност за ясно открояване на вижданията си по разглежданите проблеми и за тяхната аргументирана научна защита. Тя сполучливо прави теоретични обобщения, предлага методически решения и обосновава практически предложения на изследваните проблеми. III. Научни приноси и постижения Представеният от докторантката Маргарита Александрова Иванова дисертационен труд притежава убедителни доказателства за научно-приложни резултати, представени като решения по изследваните проблеми. Могат да се откроят следните основни приноси на дисертационния труд: 3

4 1. Идентифицирани са и са систематизирани източниците на основните предизвикателства пред стартиращите технологични компании в процеса на тяхното интернационализиране, произтичащи както от присъщите за тях ограничения по отношение на вътрешните ресурси, компетенции и опит, така и от въздействията на външни фактори. 2) Предложен e интердисциплинарен модел с три модула за подготовка на ранна интернационализация на български технологични стартиращи компании. 3) На основата на задълбочен и изчерпателен анализ на теоретичните постановки по въпроса и като резултат от изследваните практически казуси, са изведени конкретни препоръки и се предлагат адекватни решения за преодоляване на предизвикателствата пред стартиращите технологични компании по етапи от процеса на интернационализиране на тяхната дейност. IV. Публикации и участие в научни форуми Докторантката Маргарита Александрова Иванова е представил шест научни публикации, пряко свързани с темата и съдържанието на дисертационния труд, в това число: една студия с резултати от изпълнението на конкретен изследователски проект, пет доклада, един от които на английски език, представени в рамките на международни научни конференции. Представените от докторантката научни публикации отговарят на необходимия брой публикации. Те са достатъчни по обем и същевременно с това са представителни, самостоятелни, имат научна редакция и са в пряка връзка с темата на дисертационния труд, като отразяват основни моменти от него. Научните публикации отговарят на количествените и качествените изисквания за публикации при защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор. V. Оценка на автореферата Авторефератът е в обем от 44 страници. Той кореспондира с дисертационния труд и достоверно представя в синтезиран вид обхвата, съдържанието и резултатите от научното изследване. VI. Критични бележки и препоръки Бих искала да поставя няколко въпроса и да направя следните препоръки: 1) Авторът въвежда важно ограничение по отношение на обекта на изследване. В анализа са обхванати т. нар. технологични компании. Никъде в изследването обаче не е дефинирано понятието/секторът на технологиите. В международната практика е въведено групирането на високо-, средно високо-, средно ниско- и 4

5 ниско-технологични сектори на основата на ясно определени критерии и секторна идентичност, основана на отново международно приетата класификация на икономическите дейности. В изложението се говори също за ИКТ-сектор. Това ли е разбирането на автора за технологична компания? Смятам, че подобно ясно дефиниране на изследвания обект би помогнало в голяма степен както на автора в рамките на изследователския процес, така и на потенциалните бъдещи ползватели на изведените теоретични изводи и практически заключения и препоръки. 2) Друго въведено ограничение по отношение на изследвания обект е свързано със социално-икономическите фактори, включително свързаните с осигуряването на външно публично финансиране, влияещи върху стартирането на нов бизнес и решенията за неговата последваща интернационализация. Не са изследвани и съществуващите национални модели и начинът, по който те предпоставят подобни решения. От позициите на постигнатите резултати на настоящото дисертационно изследване, смята ли авторът, че тези фактори биха повлияли върху разработения модел и направените препоръки, и ако да, в каква насока. Вероятно, това ще бъде обект на бъдещи изследвания. 3) Изследването е фокусирано върху стартиращи компании с потенциал за навлизане на нови външни пазари. Не става достатъчно ясно какви са параметрите на този потенциал. Как се разграничават стартиращите компании с възможна успешна стратегия за интернационализация от тези, които не притежават подобен потенциал? Достатъчна ли е принадлежността към т.нар. технологичен сектор като гарант за това? 4) Казусният метод е добра основа за провеждане на успешно изследване с посочените обект, предмет, цели и задачи. Наред с това, съществуват множество достатъчно методологически обосновани и в този смисъл надеждни количествени данни по предложената проблематика. Бих си позволила да препоръчам на автора при бъдещи изследвания да използва комбинация от качествени и количествени методи. Направените препоръки и поставените въпроси са в съответствие с общата положителна оценка на разработката като самостоятелно изследване с доказани научни и практико-приложни приноси. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Дисертационният труд на Маргарита Александрова Иванова отговаря на изискванията на действащия към момента на стартиране на процедурата Закон за развитие на академичния състав в Р България и на Правилника за неговото приложение. Дисертационният труд представлява комплексно, задълбочено и добросъвестно научно изследване на важен и сложен теоретичен и практикоприложен проблем. Темата на дисертационния труд е актуална, значима и дисертабилна. В хода на изследването са изпълнени поставените цели и задачи. С пълна убеденост давам положителна оценка на дисертационния труд. 5

6 Посоченото в становището ми дава основание да предложа на членовете на уважаемото научно жури да присъдят на Маргарита Александрова Иванова образователната и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Световно стопанство и МИО (международен мениджмънт). 05 юли 2019 г. Рецензент: София (проф. д-р Теодора Георгиева) 6

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО РЕЦЕНЗИЯ от доц. д р Иван Стоянов Стойчев, катедра МИО и бизнес, УНСС Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катедра Бизнес информатика научна специалност Приложение

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов На УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов Научна специалност Планиране Относно: дисертационен труд

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА МАРЕНОВА С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Стела Иванова Балтов

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА МАРЕНОВА С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Стела Иванова Балтов ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА МАРЕНОВА С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Стела Иванова Балтова, Международно висше бизнес училище, професионално

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно