Протокол

Размер: px
Започни от страница:

Download "Протокол"

Препис

1 ПРОТОКОЛ 14 Днес, г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя на РИК 16 Пловдив Тодор Тодоров. Председателят предложи заседанието да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД За заседание на РИК ПЛОВДИВ на г. от 18:30 ч. 1. Докладване на входяща кореспонденция, изпратена до Районната избирателна комисия 16 гр.пловдив (РИК 16 Пловдив). 2. Вземане на решение за Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП ГЕРБ. 3. Вземане на решение за Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП АБВ. 4. Вземане на решение за Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП ДПС. 5. Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на Инициативен комитет за участие в информационно-разяснителна кампания с позиции ДА в подкрепа на всички въпроси на националния референдум. 6. Вземане на решение за Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП България без цензура. 7. Вземане на решение за Регистриране на застъпници на коалиция КАЛФИН- ПРЕЗИДЕНТ. 8. Вземане на решение за Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП Реформаторски блок. 9. Регистриране на застъпници и заместващи застъпници на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова. 10. Постъпил сигнал с вх. 152/ г. от Али Байрам общински председател на ПП ДПС Пловдив. 11. Публикуване на списък с упълномощени представители от името на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Пламен Василев Орешарски и независим кандидат за вицепрезидент Данаил Стоянов Папазов. 12. Разни. Проектът на Дневен ред беше подложен на поименно гласуване. 1

2 Дневният ред се прие от РИК 16-Пловдив с мнозинство от 16 гласа и 0 ПРОТИВ. По т. 1 от Дневния ред за информация докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16- Пловдив Постъпило е писмо с вх. 140/ г. от ЦИК във връзка с изпълнение на т. 3 от оперативния план на ЦИК за организацията на работата в комисията в деня на изборите относно информация, която следва да бъде подавана в ЦИК.Ще бъдат изпълнени предписанията в писмото от ЦИК Постъпило е писмо по електронна поща с вх. 141/ г. от ЦИК относно координация между районните избирателни комисии, областните администрации и областните дирекции на МВР. В писмото се уточнява, че след приключване на приемането на протоколите на СИК, подписването и потвърждаването на протоколите на РИК представителите по чл. 296, ал. 1 от ИК следва незабавно да тръгнат за София за предаване на книжата и материалите в ЦИК. По т. 2 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16-Пловдив. Постъпили са предложения с вх. 142, 143, 145, 146, 149 от г. от ПП ГЕРБ относно промени в състави на СИК, подписани от упълномощените за извършване на замени представители на партията, съгласно представени пълномощни. Предложен бе проект за решение относно: Вземане на решение за Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП ГЕРБ. 2

3 След проведено гласуване, с 16 гласа, предвид обстоятелството че списъкът е представен на хартиен носител, както и на цифров такъв, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от ИК, РИК 16 Пловдив, 87 ПВР/НР УТВЪРЖДАВА предложените от ПП ГЕРБ замени в състави на СИК от квотата на партията, съгласно постъпилите на г. предложения, подписани от упълномощените представители на партията. По т. 3 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16-Пловдив. Постъпили са предложения с вх. 144, 147 и 155 от г. от КП АБВ относно промени в състави на СИК, подписани от упълномощения за извършване на замени представител на коалицията, съгласно представеното пълномощно. Предложен бе проект за решение относно: Вземане на решение за Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП АБВ. 3

4 След проведено гласуване, с 16 гласа, предвид обстоятелството че списъкът е представен на хартиен носител, както и на цифров такъв, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от ИК, РИК 16 Пловдив, 88 ПВР/НР УТВЪРЖДАВА предложените от КП АБВ замени в състави на СИК от квотата на коалицията, съгласно постъпилите на г. предложения, подписани от представителя на коалицията. По т. 4 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16-Пловдив. Постъпило е предложение с вх. 148 от г. от ПП ДПС относно промени в състава на СИК, подписано от Али Байрам председател на Общински съвет на ДПС - Пловдив. Предложен бе проект за решение относно: Вземане на решение за Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на ПП ДПС. 4

5 След проведено гласуване, с 16 гласа, предвид обстоятелството че списъкът е представен на хартиен носител, както и на цифров такъв, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от ИК, РИК 16 Пловдив, 89 ПВР/НР УТВЪРЖДАВА предложените от ПП ДПС замени в състави на СИК от квотата на партията, съгласно постъпилото на г. предложение, подписано от Али Байрам председател на Общински съвет на ДПС - Пловдив. По т. 5 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16-Пловдив. Постъпил е списък с вх. 150/ г. във входящия регистър на РИК 16 - Пловдив, чрез Малинка Несторова, упълномощен представител на Инициативен комитет за участие в информационно-разяснителна кампания с позиции ДА в подкрепа на всички въпроси на националния референдум. Представените списъци на представителите на коалицията са представени на хартиен носител и на технически носител в excel формат и са съответно Приложение 1 и Приложение 2 към решение 3718-ПВР/НР от год., на ЦИК. Вписването на представителите на техническия носител е съобразно последователността на вписване в списъка на хартиен носител. След извършена от Информационно обслужване" АД, проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, се установиха грешки и основание за отказ за регистрация за няколко от предложените за упълномощени представители лица. Предложен бе проект за решение относно: Вземане на решение за Публикуване на списък с упълномощени представители от името на Инициативен комитет за участие в информационно-разяснителна кампания с позиции ДА в подкрепа на всички въпроси на националния референдум. 5

6 В резултат от гласуването с мнозинство от 15 гласа и на основание чл. 72, ал.1, т. 20 от ИК, Районната избирателна комисия 16 Пловдив, 90 НР 1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 Пловдив предложения от Малинка Несторова списък на упълномощени представители на Инициативен комитет за участие в информационно-разяснителна кампания с позиции ДА в подкрепа на всички въпроси на националния референдум за информационно-разяснителната кампания на националния референдум съгласно Приложение 1 към настоящото решение. 2.ОТКАЗВА да публикува на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 Пловдив предложения от Малинка Несторова списък на упълномощени представители на Инициативен комитет за участие в информационно-разяснителна кампания с позиции ДА в подкрепа на всички въпроси на националния референдум за националния референдум съгласно Приложение 2 към настоящото решение. По т. 6 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16-Пловдив. Постъпило е предложение с вх. 151 от г. от КП България без цензура относно промени в състава на СИК, подписани от упълномощения за извършване на замени представител на коалицията, съгласно представеното пълномощно. Предложен бе проект за решение относно: Вземане на решение за Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП България без цензура. 6

7 След проведено гласуване, с 16 гласа, предвид обстоятелството че списъкът е представен на хартиен носител, както и на цифров такъв, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от ИК, РИК 16 Пловдив, 91 ПВР/НР УТВЪРЖДАВА предложените от КП България без цензура замени в състави на СИК от квотата на коалицията, съгласно постъпилите на г. предложения, подписани от представителя на коалицията. По т. 7 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16-гр.Пловдив. На г. е постъпило заявление за регистрация на застъпници и заместващи застъпници към вх. 3/ г. в регистъра на застъпниците от Георги Ралчев, в качеството му на представляващ Коалиция КАЛФИН ПРЕЗИДЕНТ. Към заявлението - Приложение 39-ПВР от изборните книжа, е представен и списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение 39-ПВР от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и 21 броя декларация от лицата (Приложение 41-ПВР от изборните книжа) След извършена от Информационно обслужване" АД, проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, се установиха грешки и основание за отказ за регистрация за няколко от предложените за застъпници лица. Бе предложен проект на решение относно: Вземане на решение за Регистриране на застъпници на коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ. 7

8 В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа, с оглед гореизложеното, както и на основание на основание чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение 3993-ПВР/ г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилото заявление за регистрация на застъпници към вх. 3/ г. в регистъра на застъпниците, Районната избирателна комисия 16- Пловдив, 92 ПВР 1. РЕГИСТРИРА застъпници за кандидатската листа на коалиция КАЛФИН- ПРЕЗИДЕНТ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на дата год., съгласно списъка - Приложение 1 към настоящото решение и ВПИСВА лицата в публичния регистър на застъпниците, поддържан от РИК 16 - Пловдив. 2.ОТКАЗВА регистрация на лицата съгласно Приложение 2 към настоящото решение, за които при проверката извършена от Информационно обслужване АД са констатирани несъответствия с изискванията за регистрация и ОТКАЗВА вписване на тези лица в публичния регистър на застъпниците, поддържан от РИК 16 - Пловдив. 3. ИЗДАВА удостоверения за застъпници на лицата, посочени в точка 1. от настоящото решение - съгласно Приложение 44-ПВР от изборните книжа. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 8

9 По т. 8 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16-Пловдив. Постъпило е предложение с вх. 153 от г. от КП Реформаторски блок относно промени в състава на СИК, подписани от упълномощения за извършване на замени представител на коалицията, съгласно представеното пълномощно. Предложен бе проект за решение относно: Вземане на решение за Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на КП Реформаторски блок. След проведено гласуване, с 16 гласа, предвид обстоятелството че списъкът е представен на хартиен носител, както и на цифров такъв, както и на основание чл.72, ал.1, т.4 от ИК, РИК 16 Пловдив, 93 ПВР/НР УТВЪРЖДАВА предложените от КП Реформаторски блок замени в състави на СИК от квотата на коалицията, съгласно постъпилите на г. предложения, подписани от представителя на коалицията. По т. 9 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16-Пловдив. 9

10 На г. е постъпило заявление за регистрация на застъпници към вх. 1/ г. в регистъра на застъпниците от Петя Манева, в качеството й на представляващ Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова, както и заявление за регистрация на заместващи застъпници на същия Инициативен комитет. Към заявлението - Приложение 39-ПВР от изборните книжа, е представен и списък на лицата на хартиен носител в един екземпляр (Приложение 39-ПВР от изборните книжа) и на технически носител в excel формат, както и 2 броя декларация от лицата (Приложение 41-ПВР от изборните книжа) След извършена от Информационно обслужване" АД, проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установиха грешки или основание за отказ за регистрация за никое от предложените за застъпници лица. Бе предложен проект на решение относно: Регистриране на застъпници и заместващи застъпници на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова. В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа, с оглед гореизложеното, както и на основание на основание чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение 3993-ПВР/ г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилото заявление за регистрация на застъпници към вх. 1/ г. в регистъра на застъпниците от Петя Манева, в качеството й на представляващ Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова за регистрация на застъпници на кандидатската листа, Районната избирателна комисия 16-Пловдив, 10

11 94 ПВР 1. РЕГИСТРИРА 5 броя застъпници и 3 броя заместващи застъпници за кандидатската листа на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на дата год., съгласно предложение от г. и ВПИСВА лицата в публичния регистър на застъпниците, поддържан от РИК 16 - Пловдив. 2. ИЗДАВА удостоверения за застъпници на лицата, посочени в точка 1. от настоящото решение - съгласно Приложение 44-ПВР от изборните книжа. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. По т. 10 от Дневния ред докладва Милена Станджикова председател на комисия по жалбите и сигналите към РИК 16-Пловдив. Постъпил е сигнал с вх. 152/ г. от Али Байрам общински председател на ПП ДПС Пловдив. Според сигналът в 16:00 часа е започнала предизборна агитация в полза на кандидат за президент с номер 19 от листата на Обединени патриоти НФСБ,АТАКА И ВМРО на ул. Елба от общинския съветник Айри Мурат. По случая РИК 16- Пловдив е упълномощила Милена Станджикова, Радина Петрова, Недялка Петрова, Сюрия Дене и Атанас Петров да направят проверка по жалбата и да предложат на комисията проект за решение. На дата год. в 17,10 часа упълномощените представители на РИК 16 - Пловдив направиха проверка на място като констатираха, че не се провежда агитация под никаква форма, не се раздават агитационни материали, респективно няма струпване на хора. Предложен бе проект за решение относно: Подадена писмена жалба с вх. 152/ год. в 16,45 часа в РИК 16-Пловдив от Али Мустафа Байрамобщински председател на ПП ДПС в гр.пловдив, касаещ нарушение на правилата на Изборния кодекс, във връзка с провеждане на предизборна агитация на ул. Елба /стария пазар/от Айри Мурат- общински съветник от Общински съвет- Пловдив, на дата: год. в 16,00 часа в полза на кандидат за президент и вицепрезидент с 19 от листата на ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ- НФСБ, АТАКА И ВМРО. 11

12 В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа и на основание чл. 72, ал.1, т. 20 от ИК, Районната избирателна комисия 16 Пловдив, 95 ПВР/НР Отхвърля писмена жалба с вх. 152/ год. от Али Мустафа Байрамобщински председател на ПП ДПС в гр.пловдив, касаещ нарушение на правилата на Изборния кодекс, във връзка с провеждане на предизборна агитация на ул. Елба /стария пазар/, като неоснователна. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. По т. 11 от Дневния ред докладва Тодор Тодоров председател на РИК 16-Пловдив. Постъпили са списъци с вх. 134/ г. във входящия регистър на РИК 16 - Пловдив, от Али Байрам в качеството му на упълномощено лице на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Пламен Василев Орешарски и независим кандидат за вицепрезидент Данаил Стоянов Папазов, регистриран с Решение 3714-ПВР от г. на ЦИК. Представените списъци на представителите на хартиен носител и на технически носител в excel формат са Приложение 1 и Приложение 2 към решение 3718-ПВР/НР от год., на ЦИК. Вписването на представителите на техническия носител е съобразно последователността на вписване в списъка на хартиен носител. 12

13 След извършена от Информационно обслужване" АД, проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установиха грешки и основание за отказ за регистрация за никой от предложените за упълномощени представители лица. Предложен бе проект за решение относно: Публикуване на списък с упълномощени представители от името на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Пламен Василев Орешарски и независим кандидат за вицепрезидент Данаил Стоянов Папазов. В резултат от гласуването с мнозинство от 16 гласа и на основание чл. 72, ал.1, т. 29 от ИК, Районната избирателна комисия 16 Пловдив, 96 ПВР ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Районната избирателна комисия 16 Пловдив предложения от Али Байрям списък на упълномощени представители на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Пламен Василев Орешарски и независим кандидат за вицепрезидент Данаил Стоянов Папазов.за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на год. съгласно Приложение 1 към настоящото решение. По т. 12 от Дневния ред няма постъпили предложения. 13

14 След изчерпване на Дневния ред заседанието беше закрито в 19:30 часа на дата година. ПРЕДСЕДАТЕЛ(п) Тодор Тодоров СЕКРЕТАР(п) Радина Петрова 14

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 6 Днес, 22.10.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 Днес, г. в гр. Пловдив се проведе четиринадесетото заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 18 членове на РИК 16

ПРОТОКОЛ 14 Днес, г. в гр. Пловдив се проведе четиринадесетото заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 18 членове на РИК 16 ПРОТОКОЛ 14 Днес, 23.05.2014г. в гр. се проведе четиринадесетото заседание на РИК 16. На заседанието присъстваха 18 членове на РИК 16, отсъстваха Наум Китанов. Заседанието се откри в 18:20 часа от председателя

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04, в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен ред: 1. Входяща

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 23.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 от членове на РИК 16 Пловдив, отсъства 1 от членовете на РИК 16. Заседанието се откри в

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 20 23.03.2017г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На

Подробно

Неозаглавен прикачен файл 00004

Неозаглавен прикачен файл 00004 ПРОТОКОЛ 18 Днес 08.10.2015г. в гр. Пловдив се проведе осемнадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Елена Сиракова и Димитър Кръстев.

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес 11 ноември 2016 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, наз

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес 11 ноември 2016 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, наз РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 24 11.11.2016г. Днес 11 ноември 2016 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 3500-ПВР/НР от 15.09.2016г. на ЦИК.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 13 Днес 29.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе тринадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Милена Станджикова, Цеца Бресковска,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ Днес, 06.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Отсъстваха 2 от членовете. Заседанието се откри в 18.30 часа

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 2 Днес, 21.09.2016 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя на РИК 16

Подробно

Prot29_

Prot29_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 29 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04.10.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

Microsoft Word - П docx

Microsoft Word - П docx РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 13/24.05.2019 г. гр. София Днес,

Подробно

Протокол от

Протокол от ПРОТОКОЛ Днес, 13.02.2017г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 14 членове на РИК 16 Пловдив.Отсъстваха 3-ма от членовете. Заседанието се откри в 18:00 часа

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, 05.10.2014 год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

протокол 23

протокол 23 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 23 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 22.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 26/30.09.2014 г. Днес, 30.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 8 На 01 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства Протокол 17-НС/02.10.2014г. Днес 02.10.2014г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства А.Стоянова За протоколчик на заседанието бе определена

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 34 Днес 28

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 34 Днес 28 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 34 Днес 28.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, 09.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 11 Днес 24.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе единадесето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстват Деница Чингарова и Мария Дюлгерска.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 10 НС Днес, 002014 год. от 17,40 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/102014 год. и Решение 783-НС/202014

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бурга РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 3 НС Днес, 20.08.2014 год. от 18 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. на Централна

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ Днес, 09.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Отсъства 1 от членовете- Радина Петрова. Заседанието се откри

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л 14 23.05.2019г. Днес, 23 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 67 - ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 62 Днес 24.01.2017 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

протокол 27

протокол 27 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 27 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 25.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ШУМЕН П Р О Т О К О Л 15 24.05.2019г. Днес, 24 май 2019 г., се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 67 - ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 41 ПВР/12.11.2016г. Днес, 12.11.2016 г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. В

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. В РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ПЕРНИК ПРОТОКОЛ 3/01.09.2014 г. Днес 01.09.2014 г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1. Венета Петрова 2. Марияна Тонева 3. Донка Ваташка 4.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 27 Днес 20.10.2015 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 11 НС Днес, 08.09.2014 год. от 17,30 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и Решение

Подробно

протокол

протокол ПРОТОКОЛ Днес, 11.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 13 членове на РИК 16 Пловдив. Отсъстваха 4 от членовете. Заседанието се откри в 18.00 часа

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Ре РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 14 На 15 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втор РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 06.10.2016 година от 16:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на Районна

Подробно

Microsoft Word - 15-Заседание

Microsoft Word - 15-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 15/29.09.2014 г. Днес,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, н

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, н РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 10 Днес, 27 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 22/22.09.2014 г. Днес, 22.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Протокол 18-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 15 членове на РИК-Перник За проток

Протокол 18-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 15 членове на РИК-Перник За проток Протокол 18-НС/03.10.2014г. Днес 03.10.2014г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 15 членове на РИК-Перник За протоколчик на заседанието бе определена Станка Рударска.

Подробно

протокол 17

протокол 17 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 17 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 14.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 10 Днес, 23.09.2015г. в гр. Пловдив се проведе десето заседание на ОИК Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на ОИК Пловдив. От заседанието отсъстваха Тодор Тодоров и Милка Добрикова.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 4 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 4 Днес, 13.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

Microsoft Word - protokol_19ot_ _final.doc

Microsoft Word - protokol_19ot_ _final.doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 19 София, 03.10.2014 г.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 13 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 13 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 15 13.03.2017г. Дс, 13 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно