Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY"

Препис

1 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ГЕОТЕКСТИЛ И ПОДОБНИ НА ГЕОТЕКСТИЛ ПРОДУКТИ Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни площи (с изключение на ж.п. строителство и асфалтови настилки) Национално приложение (NА) прбдс 2012 EN 13249:2002/NА ICS Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion - National Annex to BDS EN 13249:2002 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften für die Anwendung beim Bau von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen (mit Ausnahme von Eisenbahnbau und Asphaltoberbau - National Anhang für BDS EN 13249:2002 Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans la construction de routes et autres zones de circulation (à l'exclusion des voies ferrées et des couches de roulement) - Annexe nationale pour BDS EN 13249:2002 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение БДС EN 13249:2002/NА на етап обществено допитване за получаване на становища по неговото съдържание. Документът не трябва да се разглежда като български стандарт. Този проект е актуален до Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да бъде различно от това на проекта. Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС София, кв. Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев 13 Стр. 1, вс. стр. 6 Национален за позоваване прбдс ЕN 13249:2002/NА:2012

2 Стр.2 СЪДЪРЖАНИЕ Предговор NA.1 Обект и област на приложение Приложение NA.ZA Точки от този европейски стандарт, отнасящи се до предписания на директивата за строителните продукти на ЕС Таблица NA.ZA.1 Таблица NA.ZA.2 Таблица NA.ZA.3

3 Стр.3 ПРЕДГОВОР Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 44 Текстил и облекло Това национално приложение е разработенo на базата на националния практически опит при производството и употребата на геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Той отчита изискванията на действащото национално техническо законодателство в областа на строителните продукти. Това национално приложение допълва БДС EN 13249:2002, който въвежда EN 13249:2000, и БДС EN 13249:2002/A1:2008, който въвежда EN 13249:2000/A1:2005. NА.1 Обект и област на приложение Това национално приложение определя националните изисквания за деклариране и за постигане на гранични нива на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на геотекстил и подобни на геотекстил продукти, които отговарят на изискванията на БДС EN 13249:2002. Това национално приложение не противоречи на изискванията на БДС EN 13249:2002 и се отнася само за тези точки от информационно приложение ZA на БДС EN 13249:2002, в които се правят национални допълнения и уточнения с цел отчитане конкретните климатични и географски условия, както и установените регионални и национални традиции и строителен опит. ЗАБЕЛЕЖКА: Номерацията на съдържащите се в това национално приложение таблици следва във възходящ ред номерацията на таблиците в БДС EN 13249:2002, като пред номера са изписани буквите NА (National Аnnex). Приложение NA.ZA (информационно) ТОЧКИ ОТ ТОЗИ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДПИСАНИЯ НА ДИРЕКТИВАТА НА ЕС ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ NA.ZA.1 Област на приложение и точки със съществени изисквания След Таблица ZA.1.3 в БДС EN 13249:2002 се добавя Таблица NA.ZA.1 (валидна към Таблици ZA.1.1 и ZA.1.3 от БДС EN 13249:2002), след Таблица ZA.1.4 се добавя Таблица NA.ZA.2 (валидна към Таблици ZA.1.2 и ZA.1.4 от БДС EN 13249:2002) и след Таблици ZA.1.5 и ZA.1.6 се добавя Таблица NA.ZA.3. Таблици NA.ZA.1, NA.ZA.2 и NA.ZA.3 дават националните изисквания за деклариране и за гранични нива на експлоатационните показатели на съществените характеристики за геотекстил и подобни на геотекстил продукти, в зависимост от предвидената употреба.

4 Стр.4 Таблица NA. ZA.1 - Таблица с националните изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на геотекстил и подобни на геотекстил продукти, в зависимост от предвидената употреба 1. За филтриране (F) и разделяне (S) при строителството на пътища и други транспортни площи. Съществена характеристика Здравина на опън Начин на деклариране на експлоатационен показател клас/изм.единица на нивото Стандарт с метод за изпитване Документ с национални изисквания за деклариране/гранично ниво (kn/m, kn/m) и в двете БДС EN ISO ТИ-НТ: 8 kn/m Устойчивост на статично пробиване Устойчивост на динамично пробиване Характеристичен размер на отворите Водопропускливост (перпендикулярно на равнината на геотекстила) Трайност (kn, kn) БДС EN ISO ТС 2009: 1,5 kn при ф-я (F) 2,3 kn при ф-я (S) (mm, +mm) БДС EN ISO ТС 2009: 6 mm при ф-я (F) Съгласно табл при ф- я (S) ( m, m) БДС EN ISO ТС 2009: Раздел (m/s, m/s) EN ISO ТС 2009: 10.k * S при ф-я (F) 1x10 3 m/s при ф-я (S) РП-ФД: за проекта Загуба на здравина (якост) в % БДС EN 12226; БДС EN 12224; БДС EN ISO 12960/БДС EN ISO 13438, БДС EN БДС EN 13249: Приложение В; ТИ-НТ: 50 % * k S коефициент на водопропускливост на прилежащата почва. За дренажни системи при здравината на опън (a), също при динамичното пробиване и водопропускливостта (b) има забележки: (a) За някои продукти може да е подходящо изпитване само в едно от та, в такъв случай това трябва ясно да се даде в информацията, придружаваща CE-маркировката; (b) Всеки филтърен слой трябва да бъде изпитан отделно, ако слоевете са различни. Тази таблица е валидна също и за комбинацията от функции (F + S) = филтриране и разделяне, като са валидни по-суровите изисквания за функция разделяне (S).

5 Стр.5 Таблица NA.ZA.2 Таблица с националните изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на геотекстил и подобни на геотекстил продукти, в зависимост от предвидената употреба 2. За армиране (R) или армиране и разделяне (R+S) при строителството на пътища и други транспортни площи. Съществена характеристика Здравина на опън Относително удължение при максимално натоварване Начин на деклариране на експлоатационен показател клас/изм.единица на нивото Стандарт с метод за изпитване Документ с национални изисквания за деклариране/гранично ниво (kn/m, kn/m) и в двете (%, %) и в двете 40 kn/m за (R) или (R+S) 15 kn/m само за ф-я (S) 45 % за (R) или (R+S) 55 % само за ф-я (S) Статично пробиване** (kn, kn) БДС EN ISO ТС 2009: 2,5 kn Устойчивост на динамично пробиване** Трайност (mm, +mm) БДС EN ISO ТС 2009: = 0 mm за (R) или (R+S) < 23 mm само за ф-я (S) Загуба на здравина в % БДС EN 12226; БДС EN 12224; БДС EN ISO 12960/БДС EN ISO 13438, БДС EN БДС EN 13249: Приложение В; 50 % * БДС EN ISO може да се окаже неподходящ за специфични продукти (напр. геомрежи от стъкловлакна). В тези случаи трябва да се използват по-подходящи методи като EN ISO или ASTM D ** Само при (R), когато се използват геомрежи и и георешетки не се изисква определянето на устойчивост на статично и на динамично пробиване.

6 Стр.6 Таблица NA.ZA.3 Таблица с националните изисквания за деклариране на експлоатационните показатели на геотекстил и подобни на геотекстил продукти, в зависимост от предвидената употреба 3. За армиране (F + R) или филтриране, армиране и разделяне (F+R+S) при строителството на пътища и други транспортни площи Съществена характеристика Здравина на опън Начин на деклариране на експлоатационен показател клас/изм.единица на нивото Стандарт с метод за изпитване Документ с национални изисквания за деклариране/гранично ниво Относително удължение при максимално натоварване (kn/m, kn/m) и в двете (%, %) и в двете 40 kn/m 45 % Статично пробиване** (kn, kn) БДС EN ISO ТС 2009: 2,5 kn Устойчивост на динамично пробиване** Характеристичен размер на отворите (mm, +mm) БДС EN ISO ТС 2009: 6 mm ( m, m) БДС EN ISO ТС 2009: раздели и Водопропускливост (m/s, m/s) EN ISO ТС 2009: 10.k S при ф-я (F) 1x10 3 m/s при ф-я (S) Трайност Загуба на здравина (якост) в % БДС EN 12226; БДС EN 12224; БДС EN ISO 12960/БДС EN ISO 13438, БДС EN БДС EN 13249: Приложение В; 50 % * БДС EN ISO може да се окаже неподходящ за специфични продукти (напр. геомрежи от стъкловлакна). В тези случаи трябва да се използват по-подходящи методи като EN ISO или ASTM D ** Тези показатели не се определят, когато продуктът е геомрежа (определят се само за тъкан и нетъкан геотекстил); В случай, че се използва геокомпозит, се определя устойчивостта на статично пробиване само на нетъкания слой. Цитирани национални документи в колона (4) на Таблиците NA.ZA: ТС 2009 = Техническа спецификация 2009 г. на НАПИ Изискванията за геосинтетични материали са в следните раздели: р.3650 до р.3662 при земни работи и р.6240 до р.6243 при отводняване тук се цитира и РП-ФД. ТИ-НТ = Технически изисквания за прилагане на нетъкани геотекстилни материали в пътното строителство ИАП, 2001 г. РП-ФД = Ръководство за проектиране на филтрационни и дренажни системи с геосинтетични материали ИАП, 2004 г.

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 23.040.50; 93.030 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ НИШКИ И АРМИРАН БЕТОН Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие на обикновени цименти Национално приложение (NА) прбдс 2012

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ ЗА ЗИДАРИЯ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие Национално приложение (NА) прбдс 2012 EN 413-1:2011/NА

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи 2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на минерална вата Изисквания Национално

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи положения Национално приложение (NА) прбдс 2013 EN 1555-1/NА

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ 2013 НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new Февруари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.30; 13.220.50; 91.080.20 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 5: ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално приложение (NA) прбдс EN 1990:2003 /А1:2006/NА 2014

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Октомври 04 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 3: ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част -: Основни правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (Поправка)

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Ноември 2016 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЕВРОКОД 6: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (поправка)

Подробно

ГЕОТЕКСТИЛИ Tipptex

ГЕОТЕКСТИЛИ Tipptex ГЕОТЕКСТИЛИ Tipptex Централен офис със складова база Дианабад Юроком 2000 официален представител на GeoTipptex Офис със складова база Орландовци ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ СТРОИТЕЛСТВО И УКРЕПВАНЕ

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Декември 2016 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 8: ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ Част 3: Оценка и възстановяване/усилване на сгради (поправка) БДС

Подробно

ЗАВЕРЯВАМ: T'&l ^ МИНИСТЪР НА \ \ ^ \ * РЕГИОНАЛНОТО БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПЕТЯ АВРАМОВА СПИСЪК па строителните продукти от обхвата на Разрешение CPR 23 -

ЗАВЕРЯВАМ: T'&l ^ МИНИСТЪР НА \ \ ^ \ * РЕГИОНАЛНОТО БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПЕТЯ АВРАМОВА СПИСЪК па строителните продукти от обхвата на Разрешение CPR 23 - ЗАВЕРЯВАМ: T'&l ^ МИНИСТЪР НА \ \ ^ \ * РЕГИОНАЛНОТО БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПЕТЯ АВРАМОВА СПИСЪК па строителните продукти от обхвата на Разрешение CPR 23 - NB 2144 за оценяване и проверка на постоянството на

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Януари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 7: ГЕОТЕХНИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ Част 1: Основни правила (Поправка) БДС EN 1997-1:2004/AC ICS 93.020; 91.010.30 Eurocode 7: Geotechnical

Подробно

Механика Транспорт ISSN (print) ISSN (online) Комуникации том 16, брой 3/3, 2018 г. Научно списание статия 1

Механика Транспорт ISSN (print) ISSN (online) Комуникации том 16, брой 3/3, 2018 г. Научно списание   статия 1 Механика Транспорт ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online) Комуникации том 16, брой 3/3, 2018 г. Научно списание http://www.mtc-aj.com статия 1685 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИТЕ МУШАМИ, ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа 94-059, факс 987-2517 РАЗРЕШЕНИЕ за оценяване на съответствието на строителни продукти

Подробно

З А Я В Л Е Н И Е

З А Я В Л Е Н И Е ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ТИЛОВИ ИМУЩЕСТВА ПРИ ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ 1. ТЕКСТИЛ 1.1. Нишки Прежди и конци 1.1.1 Количествен състав * НЕНТП, Методи

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение г. Номер на документа БИС/ТK Предложител

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение г. Номер на документа БИС/ТK Предложител ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА РАБОТНА ТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ Ф 5-11 Издание 2 Дата на разпространение 11.05.2018г. Номер на документа БИС/ТK 56 548 Предложител ЦРГ в състав: проф Димитров УАСГ, проф. Иванчев, проф

Подробно

Информативна част Нормативна част Приложение 2.11 към чл. 11, ал. 3 АКТИВНИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ Таблица 1 Параметър Описание Комента

Информативна част Нормативна част Приложение 2.11 към чл. 11, ал. 3 АКТИВНИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ Таблица 1 Параметър Описание Комента Приложение 2.11 към чл. 11, ал. 3 АКТИВНИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ Таблица 1 2 Приложение Активни медицински устройства за имплантиране 3 Радио 9-31 khz само за активните имплантируеми медицински

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Уплътняване и залепване Издание 06.2013 Идентификационен 02 05 06 01 150 00000 01 Версия 1 EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012 13 1213 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Люлин-Център Адрес: гр. София, Люлин 3, ул. Панчо Владигеров, до Кооперативния пазар

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Люлин-Център Адрес: гр. София, Люлин 3, ул. Панчо Владигеров, до Кооперативния пазар Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Люлин-Център Адрес: гр. София, Люлин 3, ул. Панчо Владигеров, до Кооперативния 247 / 12.01.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, на пътя Е-79 Кулата - София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, на пътя Е-79 Кулата - София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, 7647 / 10.12.2018 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата: 07.12.2018 г. 2. Място на вземане на

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Уплътняване и залепване Издание 06.2013 Идентификационен 02 05 05 01 100 00000 11 Версия 1 EN 15651-4:2012 13 1213 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 5 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ СЪДЪРЖАНИЕ 5...... Армиране на асфалтови настилки: Тъкан за армиране на асфалт ARMAPAL..................

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.04.2013 Идентификационен 01 13 01 01 100 0 000455 Версия 1 EN 934-2:2009+A1:2012 03 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: ГКПП-Калотина, с. Калотина, Е-80

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: ГКПП-Калотина, с. Калотина, Е-80 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: 7639 / 10.12.2018 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 07.12.2018 г. 2. Място

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: гр. Монтана, oколовръстен път Видин-София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: гр. Монтана, oколовръстен път Видин-София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: 7781 / 14.12.2018 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 11.12.2018 г. 5. Идентификация:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Зорница Адрес: гр. Бургас, кв. Зорница, ул. Димитър Димов

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Зорница Адрес: гр. Бургас, кв. Зорница, ул. Димитър Димов Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Зорница Адрес: гр. Бургас, кв. Зорница, ул. Димитър Димов 142 / 19.04.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Nitro+ Racing 4. Дата вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Цар Иван Асен Адрес: гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен 129

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Цар Иван Асен Адрес: гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен 129 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Цар Иван Асен Адрес: гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен 129 341 / 14.09.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Nitro+ 4. Дата вземане на пробата:14.09.2016

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Република Адрес: гр. Варна, кръстовището между бул. Сливница и бул. Република

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Република Адрес: гр. Варна, кръстовището между бул. Сливница и бул. Република Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Република Адрес: гр. Варна, кръстовището между бул. Сливница и бул. Република 7212 / 22.11.2018 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 20.05.2013 Идентификационен 01 03 03 03 002 0 000001 Версия 1 EN 1504-2:2004 08 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: гр. Бургас, ж.к М.Рудник с/у бл.52

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: гр. Бургас, ж.к М.Рудник с/у бл.52 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: 235 / 12.01.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 11.01.2019 г. 2. Място

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно