Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Размер: px
Започни от страница:

Download "Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д"

Препис

1 Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/ Тема: Корпоративната екологична отговорност в България разработена от Христо Петров Петров, научен ръководител проф. д-р Албена Митева Основание за представяне на рецензията Заповед 865/ г. на Ректора на УНСС 1. Представени материали Дисертационният труд на задочен докторант Христо Петров Петров включва увод, изложение, представено в четири глави, списък на използваната литература и приложения. Общият обем на дисертацията е 203 страници от които 179 стр. основен текст, 10 стр. списък на информационните източници и 14 стр. приложения. В дисертацията са включени общо 35 таблици, 15 фигури и графики и използвана литература от 144 източници, от които 27 броя са на кирилица. Дисертационният труд е обсъден в катедра Икономика на природните ресурси на УНСС на г. и насочен за защита със Заповед на Ректора 865/ г. 2. Обща оценка на дисертационния труд - Актуалност на темата Дисертационният труд е посветен на актуална проблематика посветена на корпоративната екологична отговорност на бизнес организациите в България. Актуалността на темата за корпоративната отговорност е добре защитена от докторанта. Направена е цялостна оценка на прилаганите общностни и национални политики за подкрепа на устойчивото развитие

2 на фирмите в България, които пряко касаят стимулирането на екологично поведение на стопанските и други организации, както и на отделните ръководители и производители. - Теза, цел, задачи, обект и предмет на дисертационния труд В тезата на дисертационния труд разглежданата проблематика е намерила адекватна конкретизация като акцентът е посветен на развитието и функционирането на стопанските единици и е свързано с изискването за повишаване на екологичната отговорност, която води до положителни резултати и устойчиво развитие. Целта и задачите на дисертационния труд са логично свързани с изследователската теза и са заложени в структурата и съдържанието на разработката. Обектът, предметът и органиченията отчитат обхвата на дейноста и ресурсния потнециал на избраните фирми, както и информационните и нормативните източници. 3. Съдържание на дисертационния труд В уводната част на дисертацията са заложени три хипотези, които потвърждават или отхвърлят твърденията, че стратегиите за екологична отговорност на фирмите водят до намаляване на разходите за ресурси и допринасят за подобряване ефективността на финансовата дейност и постигане на икономически, социални и екологични ползи. За постигане на целта на дисертационния труд са поставени за разработване и решаване четири основни задачи, които определят границите в които са реализирани отделните части на труда. В дисертационния труд за целите на анализа е използвана подходяща изследователска методология и стандартни обработващи програми и методи като SWOT анализ, дълбочинни интервюта и др. В теоретичната част на дисертационния труд са дефинирани основните научни направления и понятия, касаещи изследователската проблематика. Подобаващо място е намерила аргументацията свръзана с

3 екологичната политики, и инструментариумът за оценка на влиянието им върху екологичното поведение на стопанските организации. В тази връзка с основание е отделено значително място и на приложението на доброволните мерки, както и на ролята на неправителствените организации за екологичното поведение на фирмите. Връзките между екологичната политика и екологичната отговорност сполучливо са аргументирани, като корпоративната екологична отговорност в България е разгледана в контекста на европейския и световен опит. В теоретичната част на дисертацията с основание е отделено сериозно внимание на връзките между екологичната и социалната отговорност на фирмите в контекста на управлението и опазването на околната среда. Интерес представлява и успешното свързване на различните форми на проявление на екологичната отговорност на фирмите с функционирането на стопанските организации, ценностите и стратегическите им приоритети. Тази проблематика успешно е разгледана на основата на дискусията за влиянието на либералния свободен пазар и засилването на интернационализацията на стоковия и капиталовите пазари. В методическата част на дисертационния труд успешно е разработена методологическата и методическа рамка на изследването. Представени са подходите и методите на изследване, които докторантът прилага в аналитичната част. Сполучливо са определени равнищата на изследване, използвания методически инструментариум и критерии за избор на обекти, като за всеки един от етапите са конкретизиране дейностите, които се изпълняват. От аналитичната част на дисертацията интерес и положителна оценка заслужава направената от докторанта подробна оценка на предимствата и слабите страна, както и на приложимостта на избраните от него методически инструменти, показатели и критерии за оценка на

4 корпоративната екологична отговорност на глобално, национално и фирмено ниво. Положително оценявам и използвания подход на дълбочинните интервюта проведени по предварително разработени и апробирани въпроси и извършената последваща самооценка от страна на интервюираните. Този подход е гаранция за успешно тълкуване на събраната информация и за разкриване на недостатъци, както и за обосноваване на конкретни изводи и препоръки. От анализа на функционирането и развитието на корпоративната екологична отговорност внимание заслужава оценката на резултатите от изпълнението на целите и задачите на изследваните корпоративни структури и стратегическите им програми за устойчиво развитие и за конкурентноспособност и ефективност на стопанската дейност. Част от получените резултати и изводи от тази глава дисертантът умело е използвал като аргументи и доказателства за потвърждаване на заложените в увода работни хипотези. Направените изводи от анализа са позволили на автора да разкрие не само какво е постигнато, но и да оцени приложимостта на използвания методически инструментариум, както и да разкрие ролята и значението на екологичната политика заложена в предложените от фирмите стратегии за повишаване на конкурентните предимства и за подобряване на стопанските им резултати. Доказателство за успешното приложение на инструментите на екологичната политика и за тяхната ефективност са разкритите резултати от дълбочинните интервюта и SWOT анализа, които се основават на компетентните мнения и становища на интервюираните експерти и мениджъри. В проектната част от дисертацията са конкретизирани приоритетните направления, които фирмите следва да прилагат по

5 отношение на ускореното внедряване на екологични продукти, прогресивни екологични практики и услуги. В тази връзка ценни за практиката са методическите препоръки за разработване на стратегии за екологична отговорност и прилагането на обучителни мерки в работата на фирмите. Като цяло изложеното дотук съдържание на дисертационния труд ми дава достатъчно основание за обобщения извод, че той може да се приеме за успешно разработено научно изследване по проблемите и насоките за развитие на екологичната отговорност на фирмите в България. В този си вид дисертацията труд показва и възможностите и подготовката на нейния автор за извършване на самостоятелни научни изследвания по актуални и значими за практиката проблеми. 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси, съдържащи се в дисертационния труд. Приемам основните достойнства и приносни моменти, заложени в справката за приносите на дисертацията. В обобщен вид те могат да се формулират като: - Изясняване и доразвитие на теоретичните основи на корпоративната екологична отговонсти и допълване и разширяване на методическия инструментариум за разкриване на факторите, влияещи върху нейното проявление и развитие. - Адаптиране и прилагане на добре подбрани методически инструменти от показатели, индикатори и критерии за оценка на състояниете и потенциалните възможности за подобряване на екологичната отговорност на фирмите с различен предмет на дейност и условия на функциониране. - Формулиране на значими за практиката изводи и предложения за управление и развитие на корпоративната екологична отговорност и за прилагане на прогресивни екологични практики и производства.

6 - Формулиране на насоки и предложения, свързани с прилагането на устойчиво управление, отговарящо на изискванията на екологичната политика и потенциалните възможности и ресурсната и финансовата осигуреност на фирмите. Изброените приносни моменти са ясно очертани в дисертационния труд и са систематизирани в автореферата, който е структуриран по разделите на дисертацията и отговаря на нормативните изисквания. 5. Препоръки, бележки и въпроси по дисертацията Формулираните в дисертационния труд насоки и предложения към фирмите по отношение повишаване на тяхната екологична отговорност и нейното развитие и управление са свързани главно с прилагането на добри световни и европейски практики. Препоръката ми е докторантът да продължи научната и изследователската си работа в тази насока, както и да участва в проектни разработки за внедряване на методически решения, свързани с изграждане на организационни структури, планиране и проектиране на продукти и производства с екологични характеристики, обновяване на стратегии за екологична отговорност и иновативни технологични решения. Към докторанта имам следните въпроси: - Кои от насоките и предложенията, представени в дисертационния труд имат приоритетно значение за ускорено прилагане на обучителни мерки касаещи управлението и развитието на корпоративната екологична отговорност? - Как оценявате въздействието на прилаганите методически подходи и добри практики върху резултатите на изследваните фирми от предшестващите години по отношение на усъвършенстване на стратегическото управление на екологичната отговорност? 6. Оценка на публикациите по дисертацията

7 Докторантът прилага пет броя научни публикации свързани с дисертационния труд отпечатани на български език. От тях един брой е публикуван в списание Екология и устойчиво развитие и четири броя в сборници от международни и дурги конференции. Тематиката на представените публикации изцяло е свързана със съдържанието на дисертационния труд и отразява съществени негови страни касаещи оценката на корпоративната екологична отговорност и насоките за устойчиво развитие на фирмите. Представеният автореферат обективно отразява структурата и съдържанието на дисертационния труд. Заключение Изложените в рецензията научни и приложни резултати, съдържащи се в дисертационния труд представят докторанта като подготвен научен работник по проблемите на корпоративната екологична отговорност, който притежава умения за провеждане на самостоятелна научноизследователска работа и възможности да разработва конкретни предложения и задачи свързани с практиката. Написаното до тук ми дава основание да препоръчам на членовете на научното жури да оценим положително дисертационния труд на тема Корпоративната екологична отговорност в България и да гласуват за присъждане на Христо Петров Петров образователната и научна степен доктор по научна специалност Икономика и управление /Екоикономика/ г. Проф. д.ик.н. Иван Кънчев

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva

Microsoft Word - Stanovishte_BG_AlmagulNurgalieva СТАНОВИЩE от проф. д-р. Алмагул Шaймуратовна Нургалиева, зам.ректор по учебна работа, Академия Кокше член на научно жури, назначено със заповед 2329/11.06.2013г. на Ректора на ВСУ за дисертационния труд

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ И УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф.д.ик.н. Диана Иванова Георгиева ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ 05.02.18 Икономика и управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

Уведомление,

Уведомление, С Т А Н О В И Щ Е от Доц. д-р Иван Стоянов Александров, д.пс. Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна. По отношение заповед на ректора на ВСУ Черноризец Храбър 1495 от 16.11.2017 г за включване

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценяване на училищната организация Докторант: Таня Петрова

Подробно