Ръководство за потребителя (български) Версия 02

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за потребителя (български) Версия 02"

Препис

1 Ръководство за потребителя (български) Версия 02

2 Ръководство за потребителя (български) Благодарим ви, че закупихте модел P300BT, P-TOUCH CUBE! Прочетете това ръководство, включително всички предпазни мерки, преди да използвате това устройство. След като прочетете ръководството, го съхранявайте на сигурно място. С новото си устройство можете да създавате редица персонализирани самозалепващи се етикети. Това устройство за етикети използва ленти TZe на Brother с ширина от 3,5 до 12 мм. Касетите с лента TZe се предлагат в различни цветове и размери. Посетете за пълния списък с ленти, които са съвместими с вашето устройство. ЗАБЕЛЕЖКА Информацията в този документ може да бъде променяна без предизвестие. Неупълномощеното копиране или възпроизвеждане на част или на цялото съдържание на този документ е забранено. Въпреки че този документ е изготвен с изключително внимание, ако забележите нещо, което е съмнително или грешно, се свържете с Brother. Имайте предвид, че не поемаме никаква отговорност за щети или пропуснати ползи, произтичащи от използването на този принтер за етикети или на създадените с него етикети, нито за загуба или промяна на данни поради неизправност, ремонт или консумативи, използващи батерии, или за каквито и да е искове от трета страна. За ЧЗВ, отстраняване на неизправности и сваляне на софтуер и ръководства посетете support.brother.com

3 Мерки за безопасност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания, ако не бъде предотвратена. Спазвайте тези указания, за да избегнете опасност от пожар, изгаряния, нараняване, токов удар, счупване, прегряване, необичайна миризма или дим. Винаги използвайте указаното напрежение и променливотоковия адаптер (AD-24ES) за устройството, за да предотвратите повреда или неизправност. Не докосвайте устройството по време на гръмотевична буря. Не използвайте устройството и променливотоковия адаптер на места с висока влажност, например бани. Не претоварвайте захранващия кабел. Не поставяйте тежки предмети и не повреждайте устройството, захранващия кабел или щепсела. Не огъвайте и не дърпайте със сила захранващия кабел. Винаги дръжте променливотоковия адаптер, когато изключвате от електрическия контакт. Уверете се, че щепселът е вкаран докрай в електрическия контакт. Не използвайте хлабав контакт. Не пипайте с мокри ръце и не разливайте течности върху устройството, променливотоковия адаптер, щепсела на захранващия кабел или батериите. Не разглобявайте и не модифицирайте устройството, променливотоковия адаптер или батериите. Не допускайте метални предмети да влизат в контакт едновременно с положителния и отрицателния полюс на батерията. Не използвайте остри предмети, например пинсети или метална химикалка, за да смените батериите. Не хвърляйте в огън и не нагрявайте батериите. Изключете от контакта променливотоковия адаптер, веднага извадете батериите и спрете да използвате устройството, ако забележите необичайна миризма, топлина, оцветяване, деформация или нещо странно по време на експлоатация или съхранение на устройството. Не използвайте повредени или протекли батерии, тъй като течността може да попадне по ръцете ви. Не използвайте деформирани или протекли батерии, нито батерии с повреден етикет. Има вероятност да повредите устройството. Тъй като може да загубите зрението си, ако в очите ви попадне течност от батериите, изплакнете веднага очите си с голямо количество чиста вода и потърсете медицинска помощ. ВНИМАНИЕ Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до малки или средни наранявания, ако не бъде предотвратена. Спазвайте тези указания, за да избегнете нараняване, протичане на течност, изгаряне или прегряване. Когато не го използвате, съхранявайте устройството далеч от достъпа на деца. Също така не позволявайте на децата да слагат в устата си части от принтера за етикети или етикети. Ако те погълнат някакъв предмет, потърсете медицинска помощ. Не докосвайте металните части около печатащата глава веднага след печат. Не докосвайте острието на приспособлението за рязане. Ако течност, протекла от батериите, попадне върху кожата или дрехите ви, веднага ги изплакнете с чиста вода. Извадете батериите и изключете променливотоковия адаптер, ако не възнамерявате да използвате устройството. Не използвайте други батерии освен указаните. Не използвайте комбинации от стари и нови батерии или от различни типове батерии, с различна степен на зареждане, от различни производители или от различни модели. Когато поставяйте батериите, спазвайте поляритета. Не изпускайте и не удряйте устройството и променливотоковия адаптер. Не бъркайте с пръсти в устройството, когато затваряте капака на касетата и капака на батерията. Преди да използвате Ni-MH акумулаторни батерии, прочетете внимателно инструкциите за тях и зарядното им устройство и се погрижете да ги използвате правилно. Ако използвате Ni-MH акумулаторни батерии, първо ги заредете със специално зарядно устройство за батерии. Не бъркайте с пръст в отвора за излизане на лентата. Може да се нараните на острието на приспособлението за рязане. Използвайте само 6 алкални батерии от тип AAA или 6 акумулаторни Ni-MH батерии от тип AAA.

4 Общи мерки за безопасност В зависимост от местоположението, материала и условията на околната среда е възможно етикетът да не може да се отлепи или свали, цветът му да се промени или да оцвети други предмети. Преди да поставите етикета, проверете условията на околната среда и материала. Не използвайте устройството по никакъв друг начин и за никакви други цели, освен описаните в това ръководство. Това може да доведе до злополуки или повреда на устройството. Използвайте устройството само с касети с лента TZe на Brother. Не използвайте ленти, които нямат маркировката. Почиствайте устройството само с мека суха кърпа; никога не използвайте спирт или други органични разтворители. Почиствайте печатащата глава с мека кърпа; никога не докосвайте с пръсти печатащата глава. Не пъхайте чужди тела в отвора за излизане на лентата, съединителя на променливотоковия адаптер или отделението за батериите и др. Не излагайте устройството, променливотоковия адаптер или батериите на пряка слънчева светлина или дъжд и не ги оставяйте в близост до отоплителни или горещи уреди, нито на места с изключително висока или ниска температура (например на арматурното табло или отзад в колата), с висока влажност или в запрашена среда. Не се опитвайте да печатате, ако касетата е празна; това ще повреди печатащата глава. Не издърпвайте лентата по време на печатане или подаване; това ще повреди лентата и устройството. Устройството няма функция за зареждане на акумулаторни батерии. Дължината на отпечатания етикет може да се различава от дължината на етикета, показан на мобилното ви устройство. Когато печатате множество копия на един етикет, принтерът за етикети няма да разпознае края на касетата с лента и ще продължи да работи. Отпечатаните знаци може да изглеждат различно от показаните на вашето устройство, тъй като екранът на устройството може да е с по-висока резолюция от тази на принтера. Отпечатаният дребен текст може да не е толкова ясен, колкото се показва на вашето устройство. Текстът в бяло и златно може да не се отпечата ясно, ако използвате тънък шрифт. Търговски марки и авторски права BROTHER е търговска марка или регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd. P-TOUCH е търговска марка или регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd Brother Industries, Ltd. Всички права запазени. Google Play и Android са регистрирани търговски марки на Google Inc. Apple, Macintosh, Mac OS, iphone, ipad и ipod са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Наименованията на друг софтуер или продукти, използвани в този документ, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании, които са ги разработили. Думата и емблемата на Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и Brother Industries, Ltd. използва тези марки срещу лиценз. Всяка компания, заглавието на чийто софтуер е споменат в това ръководство, притежава лицензионно споразумение за софтуер, специфично за собствените й програми. Всички търговски имена и имена на продукти на компании, които се появяват върху устройствата на Brother, в свързаните документи и във всички други материали, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.

5 Ние, Декларация за съответствие (само за Европа/Турция) Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japan, декларираме, че този продукт и променливотоков адаптер са в съответствие сосновните изисквания на всички приложими директиви и разпоредби, които важат в Европейската общност. Декларацията за съответствие може да бъде свалена от Brother Solutions Center. Посетете support.brother.com и: изберете Europe изберете вашата държава изберете Ръководства изберете вашия модел изберете Декларация за съответствие щракнете върху Изтегляне Декларацията ще бъде свалена като PDF файл. Декларация за съответствие за Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTE) 1999/5/EO (само за Европа/Турция) Ние, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japan, декларираме, че тези продукти са в съответствие с клаузите на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTE) 1999/5/ЕО. За да свалите копие на декларацията за съответствие, следвайте инструкциите в раздел Декларация за съответствие (само за Европа/Турция). Информация за съответствие с Разпоредба 801/2013 на Комисията Потребление на електроенергия* P300BT 0,7 W * Всички мрежови портове са активирани и свързани. Активиране/деактивиране на Bluetooth За да активирате функцията Bluetooth: Натиснете бутона на захранването, за да включите устройството; Bluetooth се включва. За да деактивирате функцията Bluetooth: Натиснете и задръжте бутона на захранването за 0,5 секунди, за да изключите устройството; Bluetooth се изключва. Bluetooth Принтерът поддържа Bluetooth. Честотни ленти: ,5 MHz. Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти: по-малко от 20 dbm (e.i.r.p).

6 Извършване на рутинна поддръжка ЗАБЕЛЕЖКА Преди извършване на каквато и да било поддръжка, изключете устройството. Ако използвате батерии, извадете ги, а ако използвате променливотоковия адаптер, изключете го от контакта. Почистване на корпуса на устройството Почистете корпуса с мека суха кърпа, за да отстраните замърсяванията и праха. Ако корпусът е силно замърсен, избършете го с кърпа, навлажнена с вода. ЗАБЕЛЕЖКА Не използвайте разтворители или вещества като бензен, разредители за боя или спирт, тъй като те може да повредят повърхността на устройството. Почистване на печатащата глава Замърсяванията по печатащата глава могат да доведат до празни линии, бледо отпечатване или липсващи знаци. Използвайте специална касета за почистване на печатащата глава (TZe-CL3) (не е включена в комплекта) или памучен тампон, за да почистите внимателно замърсяванията от печатащата глава. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ ДОКОСВАЙТЕ печатащата глава. Много е гореща и може да се изгорите.

7 Принадлежности Ако острието на приспособлението за рязане се изтъпи от честа употреба и не отрязва лентата чисто, завъртете и върнете в начално положение таблото за рязане, както е показано на илюстрацията (1). Ако проблемите продължават, сменете приспособлението за рязане с ново (артикулен номер: TC4) от вашия дилър на Brother. Смяна на приспособлението за рязане 1. Издърпайте двете части на приспособлението за рязане (зелено) по посока на стрелките, показани на илюстрацията (1). 2. Монтирайте новото приспособление за рязане. Натиснете двете нови части надолу, докато щракнат на място. Табло за рязане 2 1 Ръб на приспособлението за рязане

8 Спецификации Габарити (Ш Д В) Тегло Захранване Прибл. 115 (Ш) 61 (Д) 115 (В) мм Прибл. 380 г (без батерии и касета с лента) Опционален променливотоков адаптер (AD-24ES) Шест алкални батерии тип AAA (LR03) Шест Ni-MH акумулаторни батерии тип AAA (HR03)* Интерфейс Bluetooth вер EDR клас 2 Касета с лента Касета с лента TZe на Brother Съвместими ширини: 3,5 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм * Посетете ни на support.brother.com за най-новите препоръки относно батериите. Важна информация Ако имате въпроси или се нуждаете от информация за вашето устройство на Brother, посетете нашия уеб сайт на или се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Brother. За ЧЗВ, отстраняване на неизправности и сваляне на софтуер и ръководства посетете support.brother.com

9 Разопаковане на P300BT Преди да използвате устройството, проверете дали опаковката съдържа следното. Ако нещо е повредено или липсва, обърнете се към вашия дилър на Brother. P300BT Касета с лента за пускане

10 Ръководство за потребителя (Български) Въведение Свалете приложението P-touch Design&Print за вашето мобилно устройство Отидете на страницата за изтегляния за приложението [P-touch Design&Print], като използвате QR кода вдясно. ipad/iphone/ipod touch Отидете в App Store, потърсете [P-touch Design&Print] и го свалете. Android Отидете в Google Play, потърсете [P-touch Design&Print] и го свалете.

11 1. Части и компоненти Предна част Лост на приспособлението за рязане на лента Светодиод Отвор за излизане на лентата Капак на батериите Задна част Бутон на захранването Капак на касетата Гнездо Прозорец за лентата за променливотоков адаптер Подаване на лента Включете устройството и натиснете бутона на захранването бързо два пъти, за да заредите автоматично лентата. Отрязване на лентата Когато отпечатването на етикета приключи, натиснете лоста на приспособлението за рязане на лента, за да я отрежете.

12 2. Поставяне на батерии или свързване на променливотоковия адаптер За този принтер за етикети са необходими шест (6) алкални батерии тип ААА или шест напълно заредени Ni-MH акумулаторни батерии тип AAA, които не са включени в комплекта. Или, можете да използвате опционалния променливотоков адаптер, за да включите устройството в електрически контакт. 1. Дръжте устройството така, както е показано на илюстрацията. Отворете капака на батерията, като натиснете маркировката отстрани (1) и издърпате в посока на стрелката (2) Поставете шест батерии, както е показано на илюстрацията вътре в корпуса. Редувайте положителните и отрицателните полюси, като внимавате отрицателните да докосват навитата пружинка в слота за батерия. Пружинките са отрицателните полюси 3. Пъхнете двете куки на гърба на капака на батерията в слотовете на устройството (3). Натиснете капака на батерията (4), така че да застане мястото си. 4 3

13 2. Поставяне на батерии или свързване на променливотоковия адаптер (продължение) ВНИМАНИЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМБИНАЦИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ БАТЕРИИ (НАПРИМЕР Ni-MH И АЛКАЛНИ) МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЕКСПЛОЗИЯ. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ. ВНИМАНИЕ Извадете батериите, ако няма да използвате устройството дълго време. Изхвърлете батериите в подходящ пункт за предаване, а не заедно с битовите отпадъци. Спазвайте всички приложими държавни и местни законови разпоредби. Когато съхранявате или изхвърляте батерия, я увивайте втиксо, за да предотвратите късо съединение 2 (вижте илюстрацията). 1. Тиксо 2. Алкална или Ni-MH батерия 1 ЗАБЕЛЕЖКА Не използвайте едновременно употребявани и нови батерии. Сменяйте шестте батерии едновременно. Свързване на променливотоковия адаптер Ако използвате опционалния променливотоков адаптер: 1. Включете кабела на адаптера в гнездото за променливотоков адаптер отстрани на устройството. 2. Включете променливотоковия адаптер в електрически контакт. Променливотоков адаптер Кабел на променливотоковия адаптер

14 3. Поставяне на касетата с лента Уверете се, че касетите с лента имат маркировката TZe ( ). Използвайте само ленти с ширина 3,5 мм, 6 мм, 9 мм или 12 мм. Ако касетата с лента TZe има стопер, махнете го, преди да поставите касетата. 1. Дръжте устройството така, както е показано на илюстрацията. Отворете капака на касетата, като натиснете маркировката отстрани (1) и издърпате в посока на стрелката (2). 2 Капак на касетата 1 2. Поставете касетата с лента така, както е показано на чертежа вътре в касетата. Уверете се, че лентата сочи към зеления отвор за лента, и внимателно натиснете касетата с лента в устройство, докато щракне на място. ЗАБЕЛЕЖКА Уверете се, че лентата не е хлабава. Ако лентата е хлабава, коригирайте това, като издърпате края на лентата през водача за лента. Когато поставяте или изваждате касетата, внимавайте лентата да не закачи сребристия щифт (3) или печатащата глава. 3 Край на лентата Водач на лентата Печатаща глава 3. Пъхнете двете куки на гърба на капака на касетата в слотовете на устройството (4). Натиснете капака на касетата, за да застане мястото си (5). 4 5

15 4. Включване и изключване на устройството - За да включите устройството, натиснете бутона на захранването. - За да изключите устройството, натиснете и задръжте за 0,5 секунди бутона на захранването. 5. Светодиодни индикации Светодиодът показва състоянието на устройството. Светодиод Постоянна зелена светлина Мигаща зелена светлина Мигаща зелена светлина Постоянна червена светлина Мигаща червена светлина Мигаща червена светлина Мигаща оранжева светлина Състояние Устройството е свързано чрез Bluetooth или се подава лента. Ако зелената светлина свети за 3 секунди и после угасва за 1 секунда, значи устройството е включено и готово за работа. Ако зелената светлина мига през интервал от 0,5 секунди, значи устройството получава данни от вашето мобилно устройство. Устройството се стартира. (вижте 7. Отстраняване на неизправности ) Ако червената светлина мига през интервал от 1 секунда, значи се е случило едно от следните: не е поставена касета с лента поставена е неподходяща касета с лента поставена е несъвместима касета с лента грешка при предаване (вижте 7. Отстраняване на неизправности ) грешка в приспособлението за рязане използван е несъвместим променливотоков адаптер (вижте 7. Отстраняване на неизправности ) Ако червената светлина мига през интервал от 0,5 секунди, значи има системна грешка (вижте 7. Отстраняване на неизправности ). Ако оранжевата светлина мига през интервал от 1 секунда, значи батериите са почти изтощени.

16 6. Сдвояване на принтера за етикети с вашето мобилно устройство На вашето мобилно устройство: 1. В Настройки намерете опцията за Bluetooth и я променете на Включено. 2. Когато се появи списъкът с открити Bluetooth устройства, докоснете P300BT**** (където **** са последните четири цифри от серийния номер на вашия принтер за етикети. Можете да намерите номера на принтера за етикети също и върху стикера под бутона на захранването). Серийният номер на принтера се намира там, където се поставя касетата с лента TZe, отвътре на капака на касетата. 3. Ако бъдете попитани за ПИН код, въведете ЗАБЕЛЕЖКА Възможно е инструкциите за сдвояване малко да се различават в зависимост от мобилното устройство, което използвате. Ако принтерът за етикети не бъде открит от мобилното ви устройство, е възможно той вече да е свързан с друго мобилно устройство. Ако е така, намерете мобилното устройство, което е сдвоено с принтера, изключете Bluetooth на това мобилно устройство, след което изключете и включете отново принтера. Ако преместите принтера за етикети твърде далеч от мобилното си устройство, връзката може да прекъсне. Ако това се случи, повторете тези стъпки в близост до принтера за етикети, за да ги сдвоите отново. Ако използвате Smart Cover на вашия таблет, капакът трябва да е отворен, докато създавате или отпечатвате етикети. Затварянето на Smart Cover може да прекъсне връзката за данни и етикетите може да не се отпечатат. 7. Отстраняване на неизправности Проблем Не мога да включа устройството. През средата на отпечатаните етикети минава хоризонтална празна линия. Решение Проверете дали батериите са поставени правилно или опционалният променливотоков адаптер есвързан както трябва с устройството. Появата на ивици или знаци с лошо качество върху отпечатаните етикети обикновено означава, че печатащата глава е замърсена. Вижте раздел Извършване на рутинна поддръжка за инструкции относно почистването на печатащата глава. * Не докосвайте с пръсти печатащата глава.

17 7. Отстраняване на неизправности (продължение) Проблем Отрязването на етикета е трудно. Устройството не печата или отпечатаните знаци не изглеждат както трябва. Устройството се изключва, когато се опитам да печатам. Лентата не се подава правилно или засяда в устройството. Не мога да печатам от мобилното си устройство. Системна грешка. Стартиране. Грешка при предаване. Грешка поради високо налягане. Решение Завъртете и върнете в начално положение таблото за рязане (вижте Принадлежности ). Ако проблемът продължава, сменете приспособлението за рязане. * Не докосвайте с пръсти острието на приспособлението за рязане. Проверете дали касетата с лента е поставена правилно. Ако касетата с лента е празна, сменете я. Проверете дали капакът на касетата е добре затворен. Батериите може да са изтощени. Сменете ги. Проверете дали батериите са поставени правилно. (Вижте 2. Поставяне на батерии или свързване на променливотоковия адаптер ). Използвате несъвместим адаптер. Използвайте само препоръчания адаптер: AD-24ES. Проверете дали краят на лентата се подава под водачите на лентата. Може да сте опитали да използвате приспособлението за рязане, докато сте печатали. Не се опитвайте да отрежете етикет, докато той се печата. Уверете се, че устройството и мобилното ви устройство са свързани чрез Bluetooth. (Вижте 6. Сдвояване на принтера за етикети с вашето мобилно устройство.) Свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Brother. Ако устройството се стартира поради неуспешно прехвърляне на програмата, системата ще се възстанови, ако програмата бъде прехвърлена отново. Следвайте процедурите за работа с приложението. За да решите проблема, се обърнете за съдействие към вашия дилър на Brother или към центъра за обслужване на клиенти на Brother. Прехвърлянето на данни от мобилното ви устройство към устройството е прекъснало. Изключете ивключете устройството и опитайте отново да изпратите етикета от вашето мобилно устройство към устройството. В устройството е включен несъвместим променливотоков адаптер и напрежението е прекалено високо. Използвайте САМО променливотоковия адаптер (част AD-24ES).

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

Ръководство за безопасност P900W/P950NW P900W/P950NW Само за Европа Прочетете цялото ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за после

Ръководство за безопасност P900W/P950NW P900W/P950NW Само за Европа Прочетете цялото ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за после Ръководство за безопасност P900W/P950NW P900W/P950NW Само за Европа Прочетете цялото ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за последващи справки. BUL Въведение Благодарим ви, че закупихте

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Ръководство за безопасност QL-800/QL-810W/QL-820NWB Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800/QL-810W/QL-820NWB Само за Европа/Турция Прочетете цялото ръководство, пр

Ръководство за безопасност QL-800/QL-810W/QL-820NWB Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800/QL-810W/QL-820NWB Само за Европа/Турция Прочетете цялото ръководство, пр Ръководство за безопасност QL-800/QL-810W/QL-820NWB Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800/QL-810W/QL-820NWB Само за Европа/Турция Прочетете цялото ръководство, преди да използвате продукта, и го запазете за справка

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

БЪЛГАРСКИ РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО ИНСТАЛИРАНЕ E550W РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО ИНСТАЛИРАНЕ E550W Прочетете това ръководство, преди да започнете да използвате P

БЪЛГАРСКИ РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО ИНСТАЛИРАНЕ E550W РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО ИНСТАЛИРАНЕ E550W Прочетете това ръководство, преди да започнете да използвате P БЪЛГАРСКИ РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО ИНСТАЛИРАНЕ E550W РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО ИНСТАЛИРАНЕ E550W Прочетете това ръководство, преди да започнете да използвате P-touch. Пазете това ръководство на удобно място за

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Отпечатано в Китай LAJ Общо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката

Отпечатано в Китай LAJ Общо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката тпечатано в Китай LAJ64800 бщо описание Предна част P900W/P950NW P900W/P950NW Ръководство за бързо инсталиране Български Благодарим ви за покупката на устройство за етикети P-touch (по-долу наричано устройството

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 2 Информация за поставката за автомобил С поставката за автомобил Nokia CR-123 & стойката Easy Mount HH-22 имате

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ Инструкциите за безопасност при употреба, включени в това Ръководство за

Подробно

Installation manuals

Installation manuals 4P359542-2S Мрежова карта за безжична LAN връзка Ръководство за монтаж Мрежова карта за безжична LAN връзка Ръководство за монтаж Начална страница: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране DSmobile 820W Започнете оттук DSmobile 820W DSmobile 920DW Благодарим ви, че избрахте Brother. Вашата подкрепа е важн

Ръководство за бързо инсталиране DSmobile 820W Започнете оттук DSmobile 820W DSmobile 920DW Благодарим ви, че избрахте Brother. Вашата подкрепа е важн Ръководство за бързо инсталиране DSmoile 820W Започнете оттук DSmoile 820W DSmoile 920DW Благодарим ви, че избрахте Brother. Вашата подкрепа е важна за нас и ценим високо вашия бизнес. Преди да използвате

Подробно

Ръководство за безопасност ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3000N, ADS-3600W ADS-2400N ADS-2800W ADS-3000N ADS-3600W (Само за ЕС и Турция) BUL Версия C Проче

Ръководство за безопасност ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3000N, ADS-3600W ADS-2400N ADS-2800W ADS-3000N ADS-3600W (Само за ЕС и Турция) BUL Версия C Проче Ръководство за безопасност ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3000N, ADS-3600W ADS-2400N ADS-2800W ADS-3000N ADS-3600W (Само за ЕС и Турция) BUL Версия C Прочетете настоящата брошура, преди да работите с устройството

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

(cамо за ЕС) Ръководство за безопасност DCP-T310 / DCP-T510W / DCP-T710W / MFC-T910DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 4

(cамо за ЕС) Ръководство за безопасност DCP-T310 / DCP-T510W / DCP-T710W / MFC-T910DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 4 (cамо за ЕС) Ръководство за безопасност DCP-T310 / DCP-T510W / DCP-T710W / MFC-T910DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Япония Прочетете това ръководство, преди да

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно