Microsoft Word - KZ_TSG.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - KZ_TSG.doc"

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА СИГНАЛНИТЕ ГРАФИ ЗА АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ С ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ В теорията на електронните схеми се решават три основни задачи: ) анализ; ) синтез; ) оптимизация. Обект на анализ е амплитуден коректор от втори ред с един операционен усилвател (фиг. ), като приведената схема е подходяща и за реализация на фазов коректор при определени условия. Използваният метод за анализ на разглежданата линейна електронна схема е методът на насочените графи, който се явява изключително мощен инструмент за целта. По-долу ще бъде изведен изразът за предавателната функция, използвайки теорията на графите, която изучава топологичните свойства на графите и разработва топологични методи и правила за преобразуване на графите, за изчисляване на детерминанти и адюнгирани количества, т.е. практически методи за изчисляване на предавателните функции и на входните и изходните импеданси на схемата. Съществува тясна връзка между понятията граф, матрица и схема. Топологичните методи се основават на графичното представяне и обработване на информацията за електронната схема, в резултат на което се определят свойствата й. За целта се използват широко топологичните понятия граф, възел (полюс), клон (ребро), път между два възела, дърво на графа, хорди и др. Графът представлява съвкупност от точки (възли, полюси) и линии (клонове, ребра), които ги свързват. Графите биват: насочени (ориентирани, сигнални) ако е посочена посоката на движение с помощта на стрелки, и неориентирани. Сигналният граф представлява схема, която се състои от точки (възли, полюси), свързани с насочени линии (клонове, ребра), и изразява система алгебрични уравнения. Възлите на сигналния граф не съвпадат с възлите на системата, а съответстват на променливите, например напрежения или токове.

2 При сигналните графи, възлите и свързващите ги линии изразяват линейни алгебрични уравнения. Ако два върха и са свързани с насочен граф, то тегло на графа се нарича коефициентът a, който показва връзката между двете променливи x и x : x a x. За определяне на тегловния коефициент между два произволни възела (най-често входящия и изходящия възел) се използва формулата на Мейсън, като първоначално се налага модифициране на графа, при което се елиминират всички клонове, които влизат във входящия възел връх-корен. За да се приложи класическата теория на насочените графи във веригите, съдържащи операционни усилватели, те се разглеждат в режим на малки сигнали, като се използват заместващи схеми, съдържащи елементи с едностранна проводимост унистори. Всеки унистор е адекватен в топологичното пространство на един насочен нормализиран граф, наречен унисторен граф. За да се различава от останалите сигнални графи, посоката му се означава с триъгълник, вместо със стрелка. Теглото на унисторния граф може да приема както положителни (връзка между изхода на операционния усилвател и неговия неинвертиращ вход), така и отрицателни стойности (връзка между изхода на операционния усилвател и неговия инвертиращ вход). Като основно свойство на унисторния граф може да се посочи фактът, че той елиминира всички неунисторни клонове, които влизат във възела, към който е насочен. Във всеки граф се срещат директни (преки) пътища: { x, x, x } цикли: L { x, x, x } и. Пътят между два възела се дефинира като последователност от ребра, които могат да се обходят еднократно така, че началният и крайният възел да имат степен. Степента на даден възел се определя от броя на ребрата, които принадлежат на възела. Контурът (цикълът) е затворен път или свързан граф, в който всеки възел има степен. На фиг. е представена схемата на разглеждания активен амплитуден коректор от втори ред, с означени възли за построяване на сигналния граф,

3 изобразен на фиг., в който с пунктир са посочени всички ребра, които се елиминират. Фиг.. Схема на амплитуден коректор от втори ред активна реализация, с означени възли за построяване на сигналния граф Фиг.. Сигнален граф на схемата Предавателната функция на схемата може да се определи от относителния тегловен коефициент: N., където е входящият възел, е изходя-

4 щият възел, е директен (пряк) път, е адюнгираното количество на този път, описващо частта от графа, недопираща се до пътя, а е детерминантата на цялата схема. Контурите в сигналния граф на схемата са: : ; () : ; () : ; () : ( )(. ) ; () : ( )(. ). () Между възел и възел може да премине по следните пътища (последователности от възли):, и, за които се определят съответно ' и, " и, "' и : '. ( ). ().( ) ( ) (7) ". (8).( )(. ) ( )(. ) "' ( )(. ) където: (9). ().( )(. ).( )(. ) ( )(. ), () е произведението от проводимостите на клоните по пътя, като проводимостта на изходния клон се приема за равна на единица; адюнгираното количество, получено от изходната система при свързване на късо на всички клони по пътя (ако пътят минава през всички възли ).

5 "' " ' () [ ]... () [ ] [ ] (). [ ] () Предавателната функция (относителният тегловен коефициент на графа) може лесно да се намери без преобразувания, а направо от сигналния граф, като се използва формула на Мейсън: () T () [ ] [ ] Следователно предавателната функция на схемата може да се запише по следния начин: () T. (7)

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок

годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 108 учебни часа I срок 18 учебни седмици = 54 учебни часа II срок годишно разпределение по математика за 8. клас 36 учебни седмици по 3 учебни часа = 08 учебни часа I срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа II срок 8 учебни седмици = 54 учебни часа на урок Вид на урока

Подробно

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика проф. д.т.н. инж. мат. К. Герасимов k

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика проф. д.т.н. инж. мат. К. Герасимов   k Упражнение 5 ТЕМА: ИЧИСЛЯВАНЕ НА УДАРНИЯ ТОК В МЯСТОТО НА ТРИФАЗНО КЪСО СЪЕДИ- НЕНИЕ В МРЕЖИ ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ Въведение: Ще припомним, че в общия слчай мрежите за високо напрежение са многостранно

Подробно

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc

Microsoft Word - Sem02_KH_VM2-19.doc Семинар Действия с матрици. Собствени стойности и собствени вектори на матрици. Привеждане на квадратична форма в каноничен вид. Матрица k всяка правоъгълна таблица от k-реда и -стълба. Квадратна матрица

Подробно

Microsoft Word - USSS_03_PLL_v4.doc

Microsoft Word - USSS_03_PLL_v4.doc Изследване на фазово затворени вериги (PLL). Приложения Блокова схема Принципът на работа на фазово затворени вериги е даден на фиг.. фиг. Сигналът от входния генератор и изходният сигнал на ГУН (VCO)

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ Тема 9: Параметри на синусоидалните напрежения и токове Символично представяне на синусоидални и несинусоидални величини Елементарни двуполюсници в установен синусоидален режим Теоретична част Параметри

Подробно

Microsoft PowerPoint - Model_Dec_2008_17_21

Microsoft PowerPoint - Model_Dec_2008_17_21 Структура. Теория на графите общи понятия. Същност на мрежовите модели. Приложение на мрежови модели при управление на проекти и програми Общи понятия от Теорията на графите, използвани при мрежовите модели

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

Microsoft Word - ACxT_OK&OD_lab_2_2016.doc

Microsoft Word - ACxT_OK&OD_lab_2_2016.doc 2 Изследване на усилвателни стъпала по схема с ОК (общ колектор) и с ОД (общ дрейн) за средни честоти и в широка честотна област Цел на упражнението: 1 Да се изследват теоретично и експериментално основните

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Модели на топлопреносните процеси в пасивни слънчеви системи

Модели на топлопреносните процеси в пасивни слънчеви системи Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - С О Ф И Я Е н е р г о м а ш и н о с т р о и т е л е н ф а к у л т е т Катедра Топлинна и хладилна техника маг. инж. Момчил Петров Василев ПАРАМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

Microsoft Word - EShT_lab6_powerAmplifier.doc

Microsoft Word - EShT_lab6_powerAmplifier.doc Лабораторно упражнение 6 1 Изследване на нискочестотни усилватели на мощност Основни съотношения Полезната мощност е P L = I o U o, където I o и U o са ефективните стойности на изходния ток и изходното

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ Тема : Анализ на сложни елетричеси вериги чрез заоните на Кирхоф Теоретична част Ао броят на лоновете в една ел. верига е р а броят на възлите q то броят на уравненията с оито веригата може да бъде анализирана

Подробно

Slide 1

Slide 1 11. Количествено ориентирани методи за вземане на решения в обкръжение на неопределеност и риск 1 Структура Матрица на полезността Дърво на решенията 2 11.1. Матрица на полезността 3 Същност на метода

Подробно

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит

Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит Лекция Класификация с линейна обучаваща машина Обучаващата машина може да бъде дефинирана като устройство, чиито действия са повлияни от миналия опит [1]. Линейната обучаваща машина (ЛОМ) е стравнително

Подробно

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До 11.4.016 г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До този момент разглеждахме електрически вериги, захранвани

Подробно

I

I . Числено решаване на уравнения - метод на Нютон. СЛАУ - метод на проста итерация. Приближено решаване на нелинейни уравнения Метод на допирателните (Метод на Нютон) Това е метод за приближено решаване

Подробно

8. Вземане на последователни решения в обкръжение на риск. Конструиране на дърво на решенията

8. Вземане на последователни решения в обкръжение на риск. Конструиране на дърво на решенията 8. Вземане на последователни решения в обкръжение на риск. Конструиране на дърво на решенията 1 Дърво на решенията Дървото на решенията е графичен метод за избор на алтернатива чрез изследване на последователни

Подробно

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс . Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Кратка история Матричното умножение е въведено от немския математик

Подробно

Homework 3

Homework 3 Домашно 3 по дисциплината Дискретни структури за специалност Информатика I курс летен семестър на 2015/2016 уч г в СУ ФМИ Домашната работа се дава на асистента в началото на упражнението на 25 26 май 2016

Подробно

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc

Microsoft Word - stokdovo saprotivlenie.doc Движения при наличие на Стоксово съпротивление При един често срещан вид движения неподвижно тяло започва да се движи под действие на сила с постоянна посока Ако върху тялото действа и Стоксова съпротивителна

Подробно

Управление на перална машина с размита логика Пералните машини в наши дни са обикновен уред в дома. Най-голяма изгода, която потребителя получава от п

Управление на перална машина с размита логика Пералните машини в наши дни са обикновен уред в дома. Най-голяма изгода, която потребителя получава от п Управление на перална машина с размита логика Пералните машини в наши дни са обикновен уред в дома. Най-голяма изгода, която потребителя получава от пералната машина е, че имат почистване, центрофугиране

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc ВЪПРОС КИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПО ОКРЪЖНОСТ Във въпроса Кинематика на движението на материална точка по окръжност вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Задача D

Задача D Задача 1. РЕЗУЛТАТ В час по математика Дора Янкова написала на дъската последователно n числа: първо, второ, трето, четвърто и т.н. Първият ученик от първото число извадил второто, прибавил третото, извадил

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc Лекция 6 6 Теорема за съществуване и единственост Метричното пространство C [ a b] Нека [ a b] е ограничен затворен интервал и да разгледаме съвкупността на непрекъснатите функции f ( определени в [ a

Подробно

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс на инерцията на тази квадратична форма. Броят на отрицателните

Подробно

Microsoft Word - nbb2.docx

Microsoft Word - nbb2.docx Коректност на метода на характеристичното уравнение за решаване на линейно-рекурентни уравнения Стефан Фотев Пиша този файл, тъй като не успях да намеря в интернет кратко и ясно обяснение на коректността

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дмн Тодор Желязков Моллов професор във ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" на дисертационен труд за получаване на образователната и науч

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дмн Тодор Желязков Моллов професор във ФМИ при ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за получаване на образователната и науч РЕЦЕНЗИЯ от проф. дмн Тодор Желязков Моллов професор във ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор по професионално направление 4.5 Математика

Подробно

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc

Microsoft Word - Lecture 14-Laplace Transform-N.doc Лекция 4: Интегрално преобразувание на Лаплас 4.. Дефиниция и образи на елементарните функции. Интегралното преобразувание на Лаплас Laplac ranorm се дефинира посредством израза: Λ[ ] преобразувание на

Подробно

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc

Microsoft Word - VM-2-7-integrirane-na-racionalni-funkcii-seminar.doc 7. Интегриране на рационални функции Съдържание. Пресмятане на неопределен интеграл от елементарни дроби. Интегриране на правилни рационални функции. Интегриране на неправилни рационални функции ТЕОРИЯ

Подробно

Microsoft Word - ch2.4.doc

Microsoft Word - ch2.4.doc 9 Кинематика на сложни движения на твърдо тяло 9 Сферично движение на твърдо тяло Определение Сферично движение на твърдо тяло или движение на тяло около неподвижна точка наричаме такова движение при което

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА (НА БЪЛГАРСКИ) (14 PT TIMES NEW ROMAN)

ЗАГЛАВИЕ НА ДОКЛАДА (НА БЪЛГАРСКИ) (14 PT TIMES NEW ROMAN) ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВОВИДНИ СТРУКТУРИ ЗА АНАЛИЗ НА ЛИНЕЙНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ ПРИ ПОСТОЯННИ ВХОДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ Цветелина Симеонова Резюме: Предложена е методика за анализ на лийна електрическа верига с един

Подробно

Вариант 1 Писмен Изпит по Дискретни Структури 14/02/2018 г. Оценката се образува по следния начин: 2 + бр. точки, Наредени двойки бележим с ъглови ско

Вариант 1 Писмен Изпит по Дискретни Структури 14/02/2018 г. Оценката се образува по следния начин: 2 + бр. точки, Наредени двойки бележим с ъглови ско Вариант Писмен Изпит по Дискретни Структури 4/02/208 г. Оценката се образува по следния начин: 2 + бр. точки, Наредени двойки бележим с ъглови скоби, напр., b. Зад.. Намерете: а) (0.25 т.) подмножествата

Подробно