R4BP 3 Print out

Размер: px
Започни от страница:

Download "R4BP 3 Print out"

Препис

1 Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Dr. Mort Brodi Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3): BG

2 Съдържание Административна информация 1.1. Търговско наименование на продукта 1.2. Притежател на разрешение 1.3. Производител(и) на биоцидите 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а) 2. Състав и формулиране на продукта 2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида 2.2. Тип на формулирането 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност 4. Разрешена(и) употреба(и) Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени

3 4.4.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на Специфични инструкции за употреба Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на 5. Общи указания за употреба 5.1. Инструкции за употреба 5.2. Мерки за намаляване на риска 5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни 5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка 5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на 6. Друга информация

4 Административна информация 1.1. Търговско наименование на продукта Dr. Mort Brodi DDD-Expert Brodi Rat-Bilen Active Brodi Rat-Bittex Brodi RatStop Brodi Plahotox Brodi Bromtox Brodi Halek Brodi Mishemor Brodi Plahomor Brodi DDD Brodi Inferno Brodi 1.2. Притежател на разрешение Име и адрес на притежателя на разрешението Име Адрес Farmavit OOD zh.k. Hipodruma, bl. 139A, office 1 and Sofia България Номер на разрешението Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3) Дата на издаване на разрешението Дата на изтичане срока на валидност на разрешението BG /03/ /08/ Производител(и) на биоцидите 1

5 1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а) Активно вещество 11 - Бродифакум Име на производителя Activa s.r.l Адрес на производителя Местонахождение на производствените обекти via Feltre Milano Италия Tezza S.r.l - via Tre Ponti S. Maria Di Zevio Италия 2. Състав и формулиране на продукта 2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида Общоприето име IUPAC име Функция CAS номер EО номер Бродифакум 3-[3-(4'-bromobiphenyl- 4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro - 1-napthyl]-4- hydroxycoumarin Активно вещество Съдържание (%) 2.2. Тип на формулирането RB - Готова за употреба примамка 3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност 2

6 Категория на опасност Може да причини увреждане на органите (blood). Препоръки за безопасност Да се съхранява извън обсега на деца. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. ПРИ явна или предполагаема експозиция:потърсете медицински съвет. Да се изхвърли съдържанието в aсъответствие с националната уредба. 4. Разрешена(и) употреба(и) 4.1 Описание за използване Употреба 1 - Домашна мишка професионална употреба на закрито Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Област на употреба Не е от значение за родентициди. Mus musculus-домашна мишка-juveniles to adults На закрито Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на пелети за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия. Дозировка(и) и честота на прилагане 20 g - 40 g пелети за дератизационна кутия - 0, Ако е необходима повече от една дератизационна кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра. Категория(и) потребители Професионална Размери и материал на опаковките От 1,5 Kg до 25Kg (съдържащи родентицидна примака под форма на пелети). Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер 3

7 4.1.1 Специфични инструкции за употреба Кутиите с примамка трябва да бъдат наблюдавани на всеки 2 до 3 дни в началото на приложението, а след това веднъж седмично, за да се провери дали примамката е приета, дали дератизационната кутия е непокътната и да се премахнат телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Когато поставяте станции с примамки близо до системи за отвеждане на вода, уверете се, че контактът с водата е избегнат Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение 4.2 Описание за използване Употреба 2 - Плъхове - професионална употреба на закрито Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Не е от значение за родентициди. Rattus norvegicus-кафяв плъх-juveniles to adults 4

8 Област на употреба На закрито Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на пелети за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия. Дозировка(и) и честота на прилагане 100 g g за дератизационна кутия. - 0, Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра. Категория(и) потребители Професионална Размери и материал на опаковките От 1,5 Kg до 25Kg (съдържащи родентицидна примака под форма на пелети) Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер Специфични инструкции за употреба Кутиите с примамка трябва да бъдат наблюдавани 5 до 7 дни след началото на приложението, а след това веднъж седмично, за да се провери дали примамката е приета, дали дератизационната кутия е непокътната и да се премахнат телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Когато поставяте станции с примамки близо до системи за отвеждане на вода, уверете се, че контактът с водата е избегнат Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение 5

9 4.3 Описание за използване Употреба 3 - Домашни мишки и плъхове професионална употреба около сгради Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Не е от значение за родентициди. Mus musculus-домашна мишка-juveniles to adults Rattus norvegicus-кафяв плъх-juveniles to adults Област на употреба Other Около сгради Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на пелети за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия. Дозировка(и) и честота на прилагане Домашна мишка: g пелети за дератизационна кутия; Кафяв плъх: 100 g g пелети за дератизационна кутия. - 0, Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра. Категория(и) потребители Професионална Размери и материал на опаковките От 1,5 Kg до 25Kg (съдържаща родентицидна примамка под формата на пелети) Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер Специфични инструкции за употреба - Защитавайте примамката от атмосферните условия (напр. дъжд, сняг и др.). Поставете дератизационните кутии в зони, които не подлежат на наводняване. - Дератизационните кутии трябва да бъдат наблюдавани [за мишки - най-малко на всеки 2 до 3 дни в] [за плъхове - само 5 до 7 дни след] началото на лечението и най-малко веднъж седмично след това, за да се провери дали примамката е приета, дали дератизационните кутии са непокътнати и да се премахват телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията. - Заменете всяка примамка в дератизационна кутия, в която примамката е била повредена от вода или замърсена с мръсотия. 6

10 4.3.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Не използвайте този продукт директно в дупките Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда При поставянето на дератизационните кутии близо до повърхностни води (напр. реки, езера, водни канали, диги, напоителни канавки) или системи за отводняване на водата да се избягва контактът с вода Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение 4.4 Описание за използване Употреба 4 - Домашна мишка масова употреба на закрито Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Област на употреба Не е от значение за родентициди Mus musculus-домашна мишка-juveniles to adults На закрито Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на пелети за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия. Дозировка(и) и честота на прилагане 20 g - 40 g пелети за дератизационна кутия - 0, Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра. 7

11 Категория(и) потребители Масова употреба (непрофесионален) Размери и материал на опаковките До 150 g (съдържащи родентицидна примамка под форма на пелети предварително дозирани в пакетчета от g). Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер Специфични инструкции за употреба Кутиите с примамка трябва да бъдат наблюдавани на всеки 2 до 3 дни в началото на приложението, а след това веднъж седмично, за да се провери дали примамката е приета, дали е дератизационната кутия е непокътната и да се премахнат телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение 4.5 Описание за използване Употреба 5 - Плъхове масова употреба на закрито Продуктов тип 8

12 Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Област на употреба Не е от значение за родентициди. Rattus norvegicus-кафяв плъх-juveniles to adults На закрито Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на пелети за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия. Дозировка(и) и честота на прилагане 100 g g за деразтизационна кутия - 0, Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра. Категория(и) потребители Масова употреба (непрофесионален) Размери и материал на опаковките До 150g (съдържащи родентицидна примамка под форма на пелети в предварително дозирани вътрешни опаковки от g) Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер Специфични инструкции за употреба Кутиите с примамка трябва да бъдат наблюдавани 5 до 7 дни в началото на приложението, а след това веднъж седмично, за да се провери дали примамката е приета, дали е дератизационната кутия е непокътната и да се премахнат телата на гризачите. Ако е необходимо добавете нова примамка в кутията Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда 9

13 4.5.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение 4.6 Описание за използване Употреба 6 - Плъхове масова употреба около сгради Продуктов тип Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие) Област на употреба Не е от значение за родентициди. Rattus norvegicus-кафяв плъх-juveniles to adults Other Около сгради Метод(и) на прилагане Залагане на примамки - Готова за употреба родентицидна примамка, под формата на пелети за употреба в дератизационни кутии, защитени срещу неправилна употреба или атмосферни условия Дозировка(и) и честота на прилагане 100 g g пелети за дератизационна кутия - 0, Ако е необходима повече от една кутия, минималното разстояние между кутиите с примамки трябва да бъде 5 метра. Категория(и) потребители Масова употреба (непрофесионален) Размери и материал на опаковките До 150g (съдържащи родентицидна примамка под форма на пелети предварително дозирана във вътрешни опаковки от g) Материал на опаковката: PE/Алуминий/Полиестер 10

14 4.6.1 Специфични инструкции за употреба - Поставете дератизационните кутии в зони, които не подлежат на наводняване. - Заменете всяка примамка в дератизационна кутия, в която примамката е била повредена от вода или замърсена с мръсотия. - Дератизационните кутии трябва да бъдат наблюдавани само 5 до 7 дни след началото на третирането Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение 5. Общи указания за употреба 5.1. Инструкции за употреба 11

15 Професионални потребители - Прочетете и следвайте информацията за продукта, както и всяка информация, придружаваща продукта или предоставена на мястото на продажба, преди да го използвате. - Извършете предварителен преглед на заразената зона и оценка на място, за да се идентифицират видовете гризачи, местата на тяхната дейност и да се определи вероятната причина и степента на заразяване. - Отстранете храната, която е лесно достижима за гризачите (например разсипани зърна или хранителни отпадъци). Освен това не почиствайте заразената зона точно преди третиране, тъй като това само смущава популацията на гризачите и прави приемането на примамки по-трудно постижимо. - Продуктът следва да се използва само като част от интегрирана система за борба с вредителите (IPM), включваща, наред с другото, хигиенни мерки и, където е възможно, физически методи за контрол. - Помислете за превантивни мерки за контрол (например да се запушат отворите, да се премахнат потенциалните храни и напитки, доколкото е възможно), за да подобрите приема на продукта и да намалите вероятността от повторно нападение. - Станциите за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата, където преди това е наблюдавана активността на гризачите (напр. пътеки за преминаване, места за гнездене и складиране на храна, дупки и т.н.). - Където е възможно, станциите за примамки трябва да бъдат закрепени към земята или други конструкции. - Станциите за примамка трябва да бъдат ясно обозначени, да показват, че съдържат родентициди и че не трябва да се преместват или отварят (вж. точка 5.3 за информацията, която трябва да бъде показана на етикета). - Когато продуктът се използва на обществени места, обработените площи трябва да бъдат маркирани по време на периода на третиране и в близост до примамките трябва да бъде предоставено обявление, обясняващо риска от първично или вторично отравяне с антикоагуланта, както и посочващо първите мерки, които трябва да се вземат в случай на отравяне. - Примамката трябва да бъде закрепена така, че да не може да бъде извадена от станцията. - Поставете продукта далеч от деца, птици, домашни любимци, селскостопански животни и други нецелеви животни. - Поставете продукта далеч от храна, напитки и фуражи, както и от съдове или повърхности, които са в контакт с тях. - Когато използвате продукта, не яжте, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и директно изложената кожа след употребата на продукта. - Ако поглъщането на примамки е ниско в сравнение с очевидния размер на заразяването, помислете за замяната на станциите за примамка на допълнителни места и възможността да се преминете към друга формулировка на примамки. - Ако след период на лечение от 35 дни примамките продължават да се консумират и не може да се наблюдава спад в активността на гризачите, трябва да се определи вероятната причина. В случаите, когато са изключени други елементи, има вероятност да има устойчиви гризачи, така че да се обмисли използването на не-антикоагулантен родентицид, когато има такъв, или по-мощен антикоагулантен родентицид. Също така помислете за използването на капани като алтернативна мярка за контрол. - Отстранете останалите примамки или станции в края на периода на третиране. - Поставяейте примамката в дератизационните кутии чрез дозиращо устройство. Масова употреба: - Прочетете и следвайте информацията за продукта, както и всяка информация, придружаваща продукта или предоставена на мястото на продажба, преди да го използвате. - Преди да се използват родентицидните продукти, следва да се обмислят нехимични методи за контрол (например капани). - Отстранете храната, която е лесно достижима за гризачите (например разсипани зърна или хранителни отпадъци). Освен 12

16 това не почиствайте заразената зона точно преди третиране, тъй като това само смущава популацията на гризачите и прави приемането на примамки по-трудно постижимо. - Станциите за примамка трябва да се поставят в непосредствена близост до местата, където преди това е наблюдавана активността на гризачите (напр. пътеки за преминаване, места за гнездене и складиране на храна, дупки и т.н.). - Където е възможно, станциите за примамки трябва да бъдат закрепени към земята или други конструкции. - Не отваряйте сашетата с примамка. - Поставете продукта далеч от деца, птици, домашни любимци, селскостопански животни и други нецелеви животни. - Поставете продукта далеч от храна, напитки и фуражи, както и от съдове или повърхности, които са в контакт с тях. - Не поставяйте дератизационните кутии близо до системи за отвеждане на вода, където те могат да попаднат в контактът с водата. - Когато използвате продукта, не яжте, не пийте и не пушете. Измийте ръцете и директно изложената кожа след употребата на продукта. - Отстранете останалите примамки или станции в края на периода на третиране Мерки за намаляване на риска 13

17 За професионална употреба: - Не започвайте работа, докато не прочетете и не разберете всички предпазни мерки. - Носете защитни ръкавици. - Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате този продукт. - Където е възможно, преди третирането информирайте всички потенциални свидетели (например ползватели на третираната област и околностите) за контролната кампания за гризачи [в съоветствие с правилата за добри практики, ако са налични]. - За да се намали рискът от вторично отравяне, търсете и отстранявайте мъртвите гризачи на чести интервали по време на третирането (например поне два пъти седмично). - Продуктите не трябва да се използват повече от 35 дни без оценка на състоянието на заразяването и на ефикасността на лечението. - Не използвайте примамки, съдържащи антикоагулантни активни вещества, като постоянни примамки за предотвратяване на заразяване с гризачи или за мониторинг на активността на гризачи. - Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да показва, че: Продуктът не трябва да се доставя за масова употреба (например "само за професионалисти"). Продуктът трябва да се използва в подходящи устойчиви станции за примамки (например "използвайте само в станции за примамка, които са устойчиви на разрушаване"). Потребителите трябва правилно да обозначават станциите с примамка с информацията, посочена в раздел 5.3 от Кратката характеристика на продукта (например "етикетиране на станциите с примамка съгласно препоръките на продукта"). - Използването на този продукт трябва да елиминира гризачите в рамките на 35 дни. Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да препоръчва в случай на съмнение за липса на ефикасност в края на третирането (т.е. все още се наблюдава активност на гризачи), потребителят да търси съвет от доставчика на продукта или да се обади на служба за контрол на вредителите. - Не мийте станциите за стръв с вода между приложенията. - Изхвърлете мъртвите гризачи в съответствие с местните изисквания. За масова употреба: - Не започвайте работа, докато не прочетете и не разберете всички предпазни мерки.- Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате този продукт. - Помислете за превантивни мерки за контрол (запушване на дупки, премахване на потенциални храни и напитки, доколкото 14

18 е възможно), за да подобрите приема на продукта и да намалите вероятността от повторно заразяване. - Не използвайте примамки, съдържащи антикоагулантни активни вещества, като постоянни примамки за предотвратяване на заразяване с гризачи или за мониторинг на активността на гризачи.- Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да показва, че: Продуктът трябва да се използва в подходящи устойчиви станции за примамки (например "използвайте само в станции за примамка, които са устойчиви на разрушаване"). Потребителите трябва правилно да обозначават станциите с примамка с информацията, посочена в раздел 5.3 от Кратката характеристика на продукта (например "етикетиране на станциите с примамка съгласно препоръките на продукта"). - Използването на този продукт трябва да елиминира гризачите в рамките на 35 дни. Информацията за продукта (т.е. етикет и / или листовка) трябва ясно да препоръчва в случай на съмнение за липса на ефикасност в края на третирането (т.е. все още се наблюдава активност на гризачи), потребителят да търси съвет от доставчика на продукта или да се обади на служба за контрол на вредителите. - Търсете и отстранявайте мъртвите гризачи по време на третирането, поне толкова често, колкото се наблюдават дератизационните кутии. - Изхвърлете мъртвите гризачи в съответствие с местните изисквания Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда За професионална и масова употреба: - Този продукт съдържа антикоагулантно вещество. При поглъщане симптомите, които могат да бъдат забавени, могат да включват кървене от носа и кървене от венците. В тежки случаи може да има кръвонасядане и наличие на кръв във фекалиите или урината. - Антидот: Витамин К1 се прилага само от медицински / ветеринарен персонал. - В случай на: Излагане на кожата, измийте кожата с вода и след това с вода и сапун. Излагане на очите, изплакнете очите с течности за изплакване на очите или вода, задръжте клепачите отворени най-малко 10 минути. Поглъщане, изплакнете внимателно с вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Не предизвиквайте повръщане. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета на продукта. Свържете се с ветеринарен хирург в случай на поглъщане от домашен любимец. Допълнителни инструкции за професионална употреба: - Станциите за примамка трябва да бъдат етикетирани със следната информация: "не се премествайте или отваряйте"; "Съдържа родентицид"; "Име на продукта или номер на разрешението"; "Активно вещество (а)" и "в случай на инцидент, се обадете на център по токсикология. - Опасен за дивата природа. 15

19 5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка В края на третирането, изхвърлете неизядените примаки и опаковката в съответствие с местните изисквания Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение - Да се съхранява на сухо, хладно и добре проветриво място. Съхранявайте контейнера затворен и далеч от пряка слънчева светлина. - Да се съхранява на места, които не са достъпни за деца, птици, домашни любимци и селскостопански животни. - Срок на годност: 24 месеца. 6. Друга информация - Поради забавения си начин на действие, антикоагулантните родентициди отнемат от 4 до 10 дни, за да бъдат ефективни след консумацията на примамката. - Гризачите могат да бъдат носители на болести. Не докосвайте мъртвите гризачи с голи ръце, използвайте ръкавици или използвайте инструменти като щипци, когато ги изхвърляте. - Този продукт съдържа горчив агент и багрило. 16

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIBLOCK-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 63-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROD Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 694-3 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPASTA-BROD Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2308-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: ACTIPELLET-BROM Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: -4 Референтен номер на актива

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Murin Facoum Pasta Продуктов(и) тип(ове): ПТ 14 - Родентициди ПТ 14 - Родентициди Номер на разрешението: 2489-1

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: DIFETEC P-29F Продуктов(и) тип(ове): Номер на разрешението: 2420-1 Референтен номер на актива от Регистъра за

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Райд примамка за хлебарки с абамектин Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS зърна против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 674-4, 674-

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: BROS блокчета против мишки и плъхове Продуктов(и) тип(ове): ПТ 4 - Родентициди Номер на разрешението: 68-, 68-6

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia Tropical insettorepellente lozione no gas profumata Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Zig Zag Insettivia spray corpo profumato Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти и репеленти Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGITA 0WG Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AQUA KOTHRIN Продуктов(и) тип(ове): ПТ 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи ПТ 18

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди Наименование на групата: Aqua K-Othrine Продуктов(и) тип(ове): ПТ 8 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: AGRI IODE FLUIDE Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Sikkens Cetol WV 880(BPD) Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер

Подробно

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома скоро ще се появи нова предупредителна информация. Някои

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Tanalith E 347 Продуктов(и) тип(ове): ПТ 08 - Консерванти за дърво Номер на разрешението: 9-, 9-2 Референтен номер

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: Detia Pellets Brodifacoum Product type(s): PT14 - Rodenticides (Pest control) Authorisation number: 1669-3,1669-5 R4BP 3 asset reference

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Summary of product characteristics for a biocidal product Product name: RATIBROM PASTE Product type(s): PT4 - Rodenticides (Pest control) Authorisation number: 70-3 R4BP 3 asset reference number: BG-0009959-0000

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Dip-io YB MAX Продуктов(и) тип(ове): ПТ 0 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението: EU-00897-0000 Референтен

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Liq-io concentrate Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: Liq-io 5500 Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението:

Подробно

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx

Microsoft Word - Ecocid PIL.docx Екоцид S Ecocid S Наименование на всяко активно вещество в състава на биоцидния препарат и концентрацията му в метрични единици. Pentapotassium bis(peroxymono sulphate) bis(sulphate) 50 g/100 g Sulphamidic

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: MEPA Barrier Spray D Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена Номер на разрешението: EU-008398-0000

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да

СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да СКАБ 80 ВГ ФУНГИЦИД ЗА ПРЕВАНТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета! ОПАСНО! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната

Подробно

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/avent Български 1 Важно Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство

Подробно

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ПРОЧЕТEТЕ ВНИМАТЕЛНО ETИКЕТА И ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА! За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба! Сигнална дума:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт Наименование(я) на продукта: TARMIBLOK PIÈGES À MITES ALIMENTAIRES Продуктов(и) тип(ове): ПТ 9 - Атрактанти и репеленти Номер на разрешението:

Подробно

Xn-ВРЕДЕН

Xn-ВРЕДЕН И К У Е Й Ш Ъ Н ПРО ФУНГИЦИД ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Преди употреба прочетете внимателно етикета и листовката. За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно