СТАНОВИЩЕ от доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова за дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ от доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова за дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ от доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова за дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции за придобиване на образователна и научна степен доктор в професионално направление Архитектура, строителство и геодезия по докторска програма Техника на безопасността на труда и противопожарна техника на Автор: Осман Тургут, докторант на самостоятелна подготовка в катедра Строителство на сгради и съоръжения при Архитектурен факултет на Варненски свободен университет Черноризец Храбър 1. Кратки биографични данни. Докторантът Осман Тургут е роден на 1 януари 1966г. в гр. Истанбул, Р. Турция. Завършва бакалавърска степен през 1989г. в Yıldız Technical University, Faculty of Civil Engineering İstanbul. През 2012 придобива сертификат Occupational Safety Certificate Training and Examination. През 2014г. завършва магистърска степен в Yeni Yüzyıl University, Graduate Program, Occupational Safety and Health ( ), İstanbul. Понастоящем работи във Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. İstanbul като Expert and Project leader. 2. Актуалност на разработената тема. Актуалността на темата на дисертационния труд се обуславя от необходимостта да се гарантира спазване на правилата и техниките на безопасност чрез повишаване културата на безопасност на всички служители, ангажирани в дейността на аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции. Необходимо е също да се подобри климатът на безопасност в екипите. Това ще доведе до усъвършенстване дейността на ремонтните екипи, поради все повече увеличаващите се изисквания към техниката на безопасност на техният труд. В частност, това е особено актуално за екипите, обслужващи базовите GSM станции, поради нарастващата цифровизация на комуникационната мрежа и увеличаване на изискванията за техника на безопасност, от една страна, а от друга поради липсата на сериозни научни изследвания и приложни разработки за научнообоснованата организация на тяхната работа, които да обогатят управленския инструментариум и да облекчат по-нататъшното развитие и усъвършенстване на тази дейност.

2 3. Кратка аналитична характеристика на дисертационния труд. Представеният материал е с обем от 128 страници и се състои от увод, изложение в 4 глави, обобщения и изводи, заключение, списък с използвана литературa. Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни параграфи, като в края на всяка глава са направени конкретни изводи. Основният текст съдържа 46 фигури. Списъкът на литературните източници се състои от 154 заглавия на турски и английски език. В увода са описани безопасните условия на труд, които се осигуряват във фазата на проектиране, изграждане, реконструкция, модернизация, въвеждане в експлоатация, експлоатация, ремонт и извеждане от действие на съответното съоръжение. В дисертационият труд е направено изследване на зависимостта на БУТ от културата на безопасност на членовете на аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции и климатът на безопасност на работното място и организационната култура като фактор за превенция на безопасността в работната среда. Предмет на научен анализ е тезата, че културата и климатът на безопасност на работното място определят равнището на ефективност на организационните политики за превенция на техническата безопасност в организацията. За осъществяване целите на изследването е съставена анкета за изследване културата на безопасност на членовете на аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции и на населението, което живее и работи в близост до такива станции. Разработена е скала за измерване на равнището на ефективност на организационните политики за превенция на безопасността на персонала в базовите GSM станции и на населението в района на местоположението им. В първа глава на дисертационния труд е направено описание на архитектурата на GSM мрежата, разгледано е разположението на базовите GSM станции и възможните аварии при тяхната експлоатация. Описани са факторите, влияещи върху безопасността на труда на аварийните екипи, като са разделени на фактори, дължащи се на средата и фактори, дължащи се на човека. Във втора глава на дисертационният труд е разгледана културата на безопасност и климата на безопасност като важни елементи от техниката на безопасност и организационната култура. Поддържането на висока култура на безопасност в аварийните екипи, обслужващи базовите GSM

3 станции се налага като ключово изискване за безопасната експлоатация и ремонт на тези съоръжения. Описани са контролни дейности по културата на безопасност, фактори, влияещи върху културата на безопасност, влияние на ръководството на екипа за културата на безопасност. Разгледани са различни модели на култура на безопасност. В трета глава от дисертационния труд е създаден модел на изследването. Авторовата теза е, че най-важен елемент от техниката на безопасност на аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции е културата на безопасност на членовете на екипа и климата на безопасност в екипа. Показан е теоретичният модел на изследването. Формулирана е основната цел на изследването: проучване на равнището на културата на безопасност на членовете на аварийните екипи и населението от района на местоположение на базовите GSM станции, както и за равнището на климата на безопасност на работното място и в района, в който е разположена базовата GSM станция. Представени са седем изследователски хипотези, изведени въз основа на представения теоретичен модел на изследване и са формулирани четири задачи за доказване верността на тези хипотези. В изследването са включени 128 членове на аварийни екипи, обслужващи базови GSM станции в квартал Бешикташ на град Истанбул, Република Турция. Това е приблизително 14% от служителите на Turk Telekom в разглежданият район. Анкетирани са също 96 жители на този район. Изследваните лица са от различни нива на организационната йерархия в аварийните екипи. Демографският профил на извадката е очертан чрез групиране на изследваните лица по пол, възраст, семеен статус, брой на децата в семейството, образователен ценз, трудов стаж в аварийните екипи, категория персонал, позиция, стаж на конкретната позиция и сменност. В четвърта глава от дисертационния труд се представят резултатите от проведеното емпирично изследвани. С цел проверка на издигнатите хипотези, данните от проведеното изследване са обработени със статистическата програма IBM SPSS Statistics, версия Таблиците от проведените анализи са представени като приложения към дисертационния труд. Потвърдени са всички седем, предварително формулирани хипотези. 4. Обобщение на резултатите и оценка на приносите на докторанта

4 Проведеното емпирично изследване в дисертационият труд потвърждава наличието на взаимозависимост между културата и климата на безопасност, създава модел на влияние на културата на безопасност върху климата на безопасност както на членовете на аварийните екипи в базовите GSM станции, така и на населението, живеещо в района на тези станции. Резултатите от проведеното изследване показват, че значението на културата на безопасност и климатът на безопасност за формиране на безопасна работна среда в аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции има решаваща роля. Изключително важна е ролята на ръководството на екипите за формиране на такава среда чрез обучение на персонала и неговото стимулиране за спазване на установените правила за безопасност и свеждане до минимум на рисковото поведение. Много важна е и ролята на местната власт за формиране на култура на безопасност в населението, което води до повишаване равнището на климата на безопасност в района и формиране на безопасна среда за населението. По отношение на приносите в дисертационния труд приемам, че: 1.Създаден е и е валидиран модел, който показва влиянието на културата на безопасност на членовете на аварийните екипи и населението в районите на базовите GSM станции, върху климата на безопасност. Създаден е и е валидиран въпросник за изследване културата на безопасност на населението в районите на местоположение на базовите GSM станции. Въз основа на направения анализ е установено, че за повишаване безопасността на членовете на аварийните екипи, обслужващи базовите GSM станции, е необходимо подобряване култура им на безопасност и климатът на безопасност на работното място. 2.За повишаване климатът на безопасност на населението в районите на местоположение на базовите GSM станции е необходимо повишаване културата на безопасност на населението в пряка връзка с местната власт. 3.Установено е значително влияние на фактори, като категория персонал и позиция в организационната йерархия на аварийните екипи, върху тяхната безопасност. 5. Публикации по дисертационния труд. Във връзка с дисертацията са представени 2 публикации, една от които е самостоятелна, а другата е в съавторство. Те са представени на две

5 международни научни конференции, организирани от Варненски свободен университет Черноризец Храбър и Научно - техническите съюзи по строителство в България. 6. Оценка на състоянието на автореферата. Представеният ми автореферат е изготвен съгласно изискванията. Той отразява правилно използваните методи и получените резултати в дисертационния труд. 7. Бележки и препоръки. Дисертационния труд е структуриран правилно, като целта и задачите на дисертацията са коректно дефинирани, обектът, предметът и границите на изследването са определени правилно. Графичното оформление на труда и автореферата е много добро, като в текстовата част са налице някои правописни и стилови грешки. Считам, че дисертацията и автореферата са разработени професионално, на високо ниво, с използване на сериозен статистически апарат, в нужния обем и с необходимото качество. Имам следните препоръки към докторанта: 1.Да насочи усилията си резултатите от дисертацията да станат достояние на ръководните органи на мобилните оператори в Р.Турция за осигуряване обучение и контрол на дейността на аварийните екипи на базовите GSM станции с цел осигуряване на безопасни условия на труд. 2.В бъдещата си дейност докторанта да насочи вниманието си към мултиплициране на резултатите към по-широк кръг от населението в района на базовите GSM станции с цел осигуряване на обучението му и повишаване културата на безопасност и климата на безопасност. Заключение В заключение приемам, че представеният дисертационен труд е дисертабилен. Критичните бележки и препоръки не намаляват качествените характеристики на дисертацията. Приемам, че дисертационният труд на Осман Тургут отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника към него и Наредба 12 за придобиване на образователно и научна степен доктор и научна степен доктор на науките във ВСУ.

6 Въз основа на изложеното, давам положителна оценка на дисертационния труд на Осман Тургут и препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди на Осман Тургут образователната и научна степен Доктор по програмата Техника на безопасността на труда и противопожарна техника г. Изготвил становището: /доц. д-р инж. Нели Тризлова/

РЕЗЕНЦИЯ На дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции представен от Осман Тургут доктор

РЕЗЕНЦИЯ На дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции представен от Осман Тургут доктор РЕЗЕНЦИЯ На дисертационен труд на тема: Техника на безопасността на труда на аварийните екипи в базовите GSM станции представен от Осман Тургут докторант на самостоятелна подготовка към катедра Строителство

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяван ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР РЕЦЕНЗИЯ На дисертационен труд на тема: Препоръчителен модел на трудова безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строите

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен Доктор Професионално направление 5.7. Архитектура, строите С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, докторска програма: Техника на безопасността

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР по докторска програма Техника на безопасността на труда и про

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР по докторска програма Техника на безопасността на труда и про РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР по докторска програма Техника на безопасността на труда и противопожарна техника Автор на дисертационния труд: маг.

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТСКА РЕЧ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Научна специалност: Информатика

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. Валери Стоилов Стоянов, д.пс.н., кат. Психология, Юридически факултет на Варненски свободен университет Черноризец Храбър относно дисертационен труд на тема Организационна култура

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в

Подробно