Microsoft Word - ЯЕ-ПП_11_12 клас_В2.docx

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - ЯЕ-ПП_11_12 клас_В2.docx"

Препис

1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Приложение 13 към т. 13 Настоящата учебна програма е продължение на учебната програма за VIII, IX и X клас по учебен план с интензивно изучаване на японски език и е предназначена за обучение на ученици във Ⅱ гимназиален етап за постигане на ниво, еквивалентно на ниво В2 по Общата европейска езикова рамка. Програмата е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чужди езици, като е съобразена с Общата европейска езикова рамка (CEF) на Съвета на Европа, а също и с изискванията за получаване на международно признат сертификат от Японската фондация, която е единствената оторизирана институция в тази област. Тематичните области, езиковите средства, речевите и писмените дейности в програмата са съобразени с интересите, възрастта и опита на учениците. Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се за всеки клас и етап на обучение. Държавните образователни изисквания по чужди езици определят скала на владеене на езика, която до голяма степен е съобразена с първите четири равнища на Общата европейска рамка. Постигането на петото равнище, доближаващо се до владеенето на езика от представител на съответната култура, не е цел на обучението в българското средно училище. От друга страна, изискванията за професионално владеене на японски език, изготвени от The Japan Foundation and Association of International Education, са структурирани в пет равнища, като най-високо е първото, което съответства на шестото равнище от Общата европейска езикова рамка. Всяко от петте равнища съдържа три типа тестове, чрез които се проверяват следните аспекти: йероглифи и лексика; четене с разбиране; слушане с разбиране. Аспектът говорене (диалогична и монологична реч) не е застъпен и по тази причина обучението в средното училище не може да бъде ориентирано изцяло към изискванията на Японската фондация. От друга страна, изискванията, заложени в Общата европейска езикова рамка, са ориентирани към традиционните и за чуждоезиковото обучение в България ядра на учебното съдържание, но не са съобразени със спецификата на японската писменост, която налага обучението по йероглифика да се разглежда като относително самостоятелен аспект в процеса на овладяването на езика. Основа на лексикалния и йероглифен минимум за втори гимназиален етап са изискванията за трето равнище на изпита за професионално владеене на японски език (JLPT N-3), с надграждане с част от йероглифите, предвидени за ниво JLPT N-2.

2 Профилираното обучение по японски език във втори гимназиален етап на средната образователна степен се провежда в четири модула Устно общуване, Писмено общуване, Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване, които представляват единно цяло. Тази учебна програма представя профилираната подготовка по японски език за модул Устно общуване за ученици от ХІ и ХІІ клас, които след интензивно или разширено обучение в VІІІ клас в края на ХІІ клас профилирана подготовка, постигат ниво B2 по Общата европейска езикова рамка. Учебната програма конкретизира резултатите, които учениците трябва да постигнат в края на ХІІ клас профилирана подготовка, в съответствие с Приложение 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба 7 от г. за профилираната подготовка. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Тематични области 1.ЛИЧНОСТ И ХАРАКТЕР (Задълбочено самопредставяне, външен вид, характер, занятие, произход, лична история) 2.БЪЛГАРИЯ И ЯПОНИЯ (моята страна и другите страни, местоположение, климат, история и култура, обичаи и празници, подготовка за пътуване) 3.ОБИЧАИ И НРАВИ Очаквани резултати (компетентности) по четирите основни умения: СЛУШАНЕ: Ученикът може: да разбира диалози във всекидневни ситуации, представени със скорост на говорене, сходна с естествената; да разбира общия смисъл на различни в жанрово и стиловоотношение текстове (автентични, адаптирани или учебни) ида извлича основната информация от тях; да разбира основното съдържание и взаимоотношенията на говорещите; да различава и разбира разговорния стил Futsutai и уважителния стил Keigo; Нови знания ГРАМАТИКА И СИНТАКСИС Ученикът : затвърждава граматиката от предходните години, равняваща се на ниво N4/3 по JLPT, с акцент върху уважителни и скромни форми, модалност; конструкции за прогнози и тенденции; страдателен залoг; причнителен залог; причинително-страдателен залог. усвоява граматически конструкции, равняващи се на ниво N3 и N2 по JLPT; задълбочава познанията си по речеви етикет в Япония с aкцент върху използването на скромни и

3 (обичаи, нрави, табу, културен шок, различен начин на живот, народопсихология; културата на моята страна и тази в другите страни) 4.МЕЧТИ И ЦЕЛИ (цели, мечти, прогнози, светът след години, проблеми в обществото, промененото всекидневие) 5.СЛУЧКИ И СЪБИТИЯ (събития, факти, заключения, преса, очевидци, различни гледни точки ) 6.КАК ОБЩУВАМ С ДРУГИТЕ (връзките ми с другите хора, социални контакти, съученици и колеги, партньори) 7.ЗДРАВЕ (здраве, здравословно хранене, здравословен начин на живот, анкети и данни) да се ориентира и в някои поспецифични текстове (новини, документални предавания), включващи определена тематична лексика (технлогии, туризъм, история, география, здравно образование, обществени науки и др.) да използва набор от стратегии при слушане на текстове от оригинални източници (напр. езикова догадка на база контекст, използване на визуални опори и пр.). ГОВОРЕНЕ При диалогична реч: Ученикът може: да води активен разговор на всекидневни теми, като използва изучен набор от изразни средства; да започва, поддържа и завършва разговор на определена тема, съобразен с целта на общуването и с останалите участници в него; да обменя или представя фактологична информация по теми, свързани с неговите интереси и по обществени теми (туризъм, история, география, съвременно общество, здраве и др.); уважителни форми (Sonkeigo i Kenjougo) и разговорен стил (Futsutai); ЛЕКСИКА Лексикалният минимум включва основни лексикални единици, необходими за самостоятелно използване на езика по предвидените от програмата тематични области - география, история, туризъм, технологии, обществени науки, здравно образование и др. Набляга се на уместното използване на изучената лексика и на съчетаемостта на думите идиоми, устойчиви словосъчетания и др. Обръща се внимание на употребата на думите спрямо стила на говорене уважителен стил keigo, разговорен стил (futsutai), характерни за социокултурните сфери на общуване, както и в различните функционални стилове (художествен, административноделови, научен, публицистичен, разговорен). Включват се езикови средства за осъществяване на следните речеви актове на различни стилистични равнища (официално и разговорно):

4 8.МОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ (образователни системи, средно и визше образование в България и Япония, различни гледни точки родител, ученик, учител, проблемите на образователната система, добри примери и практики )) да изразява отношение и лично мнение към определени събития и преживявания и да придава аргументи; да описва в подробности дадени обстоятелсва, събития и др. При монологична реч: да подготвя изложения по определени теми и да прави презентации; да описва в подробности дадени обстоятелсва, събития и др. да изразява отношение и лично мнение към определени събития и преживявания и да придава аргументи; да създава самостоятелно устно изложение (със или без предварителна подготовка), като се съобразява с целта на общуването, потенциалния слушател и комуникативната ситуация. поздрав, представяне, самопредставяне, запознаване, сбогуване, извинение, съгласие/несъгласие, благодарност, молба, покана, съвети, предложения, описание, съпоставителна характеристика, планиране на съвместна дейност, разказване, изразяване на аргументирано мнение, преценка и изводи и др. Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас 36 часа Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас 31 часа

5 Препоръчително разпределение на учебните часове за учебна година XI клас XII клас За нови знания 12 часа 10 часа За упражнения, преговор и обобщение 14 часа 13 часа За проекти и собствени проучвания 10 часа 8 часа СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Текущи оценки за учебен срок XI клас XII клас Устни изпитвания и участие в работа в клас минимум 1 оценки минимум 1 оценки Домашни работи и проекти минимум 1 оценки минимум 1 оценки Допълнителни уточнения за модула Устно общуване : Препоръчва се да се работи с автори и текстове от модулите Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване. Една урочна единица следва да бъде с продължителност два учебни часа последователни или слети в блок. Препоръчва се използването на интерактивни методи на преподаване, както и насърчаването на проектната работа и на самостоятелните проучвания на учениците по темите според интересите им. ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ Учебната програма по японски език за XI клас дава възможност на учителя да използва различни подходи, методи и стратегии на обучение, съобразени с възрастта на учениците, с тяхната мотивация за учене и стимулиращи индивидуалното им развитие. ПОДХОДИ И МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК Обучението по японски език се осъществява чрез: личностно-ориентирано обучение, което позволява индивидуализиран и диференциран подход; формиране на богата обща култура (история, география и др. обществени науки) развиване на критичното мислене на учениците; развиване на езикови и ключови компетентности; интегрирано изграждане на четирите езикови умения; използване предимно на чуждия език по време на учебния процес; активна работа по проекти / творчески задачи; използване на съвременни технологии в учебния процес.

6 КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане чрез разбиране и съставяне на устни и писмени послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в устна, така и в писмена форма в предвидими и познати ситуации; използване на помощни материали и техника. обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст, правилен подбор на изразни средства при превод на текстове от чужд език на български език, връзка с учебен предмет български език и литература. дейности за запознаване с основни математически концепции и с основни принципи и методи на природните науки и технологиите, както и отражението им върху природната среда, обработване на анкети и проучвания, връзка с изучавания материал по учебните предмети математика, природни науки. използване на системи за електронно обучение в часовете по японски език за развиване на езикови умения чрез ИКТ, използване на онлайн ресурсите по японски език, връзка с учебен предмет информационни технологии. натрупване на знания и опит чрез: ролеви игри и симулации; самостоятелни творчески задачи по зададени теми; представяне на съчинения, художествени текстове, песни и пиеси; работа по проекти и презентации; дидактически игри в устна или писмена форма; извънкласна дейност, обвързана с учебния процес (посещения на кино, театрални или оперни постановки на японски език, или свързани с културния контекст на Япония, изложби, уроци изнесени сред природата и свързани със

7 СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ КУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО УМЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И СПОРТ заобикалящата среда, участие в училищни и извънучилищни проекти, представления, тържества, срещи с носители на езика и др.). използване на съвременни и класически средства за обучение: аудио-и мултимедийни материали; печатни материали (разкази, комикси, откъси от книги, проспекти, брошури и др.); електронно обучение (образователен софтуер, онлайн ресурси), връзка с всички учебни предмети. участие в екипни проекти и индивидуални дейности, възпитаване в норми на поведение и изграждане на ценностна система и гражданско самосъзнание; осмисляне на националната културна идентичност чрез опознаване културите на другите народи, връзка с всички учебни предмети. работа в екип и изпълнение на индивидуални задачи, приучаване към спазване на срокове, развиване на критично мислене и иновативни подходи към разрешаване на поставените задачи, приемане на нови идеи, връзка с всички учебни предмети. дейности за опознаване на националната култура в контекста на световното и европейското културно наследство, проекти, творчески инициативи, участие в постановки, празници и др., посветени на България и на страните на изучавания език, и за развиване на креативност, връзка с учебните предмети български език и литература, музика и изобразително изкуствo. дейности, формиращи навици за природосъобразен и здравословен начин на живот, положително отношение към световното и националното културно наследство, връзка с учебния предмет физическо възпитание и спорт.

8 Приложение 14 към т. 14 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 МОДУЛ ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Настоящата учебна програма е продължение на учебната програма за VIII, IX и X клас по учебен план с интензивно изучаване на японски език и е предназначена за обучение на ученици във Ⅱ гимназиален етап за постигане на ниво, еквивалентно на ниво В2 по Общата европейска езикова рамка. Програмата е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чужди езици, като е съобразена с Общата европейска езикова рамка (CEF) на Съвета на Европа, а също и с изискванията за получаване на международно признат сертификат от Японската фондация, която е единствената оторизирана институция в тази област. Тематичните области, езиковите средства, речевите и писмените дейности в програмата са съобразени с интересите, възрастта и опита на учениците. Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се за всеки клас и етап на обучение. Държавните образователни изисквания по чужди езици определят скала на владеене на езика, която до голяма степен е съобразена с първите четири равнища на Общата европейска рамка. Постигането на петото равнище, доближаващо се до владеенето на езика от представител на съответната култура, не е цел на обучението в българското средно училище. От друга страна, изискванията за професионално владеене на японски език, изготвени от The Japan Foundation and Association of International Education, са структурирани в пет равнища, като най-високо е първото, което съответства на шестото равнище от Общата европейска езикова рамка. Всяко от петте равнища съдържа три типа тестове, чрез които се проверяват следните аспекти: йероглифи и лексика; четене с разбиране; слушане с разбиране. Аспектът говорене (диалогична и монологична реч) не е застъпен и по тази причина обучението в средното училище не може да бъде ориентирано изцяло към изискванията на Японската фондация. От друга страна, изискванията, заложени в Общата европейска езикова рамка, са ориентирани към традиционните и за чуждоезиковото обучение в България ядра на учебното съдържание, но не са съобразени със спецификата на японската писменост, която налага обучението по йероглифика да се разглежда като относително самостоятелен аспект в процеса на овладяването на езика.

9 Основа на лексикалния и йероглифен минимум за втори гимназиален етап са изискванията за трето равнище на изпита за професионално владеене на японски език (JLPT N-3), с надграждане с част от йероглифите, предвидени за ниво JLPT N-2. Профилираното обучение по японски език във втори гимназиален етап на средната образователна степен се провежда в четири модула Устно общуване, Писмено общуване, Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване, които представляват единно цяло. Тази учебна програма представя профилираната подготовка по японски език за модул Писмено общуване за ученици от ХІ и ХІІ клас, които след интензивно или разширено обучение в VІІІ клас в края на ХІІ клас профилирана подготовка, постигат ниво B2 по Общата европейска езикова рамка. Учебната програма конкретизира резултатите, които учениците трябва да постигнат в края на ХІІ клас профилирана подготовка, в съответствие с Приложение 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба 7 от г. за профилираната подготовка. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Тематични области 1.ЛИЧНОСТ И ХАРАКТЕР (Задълбочено самопредставяне, външен вид, характер, занятие, произход, лична история) 2.БЪЛГАРИЯ И ЯПОНИЯ (моята страна и другите страни, местоположение, климат, история и култура, обичаи и празници, подготовка за пътуване) 3.ОБИЧАИ И НРАВИ Очаквани резултати (компетентности) по четирите основни умения: ЧЕТЕНЕ: Ученикът може : да чете и да разбира 800 иероглифа (N3/2 от JLPT); да чете и разбира основната идея в писмени текстове със специфично съдържание, както на теми от всекидневието, така и на научни и обществени теми без прекомерна терминология; да разбира основната идея и обобщава информация от статии, както и заглавия в печатните издания; Нови знания ГРАМАТИКА И СИНТАКСИС Ученикът : затвърждава граматиката от предходните години, равняваща се на ниво N4/3 по JLPT, с акцент върху уважителни и скромни форми, модалност; конструкции за прогнози и тенденции; страдателен залoг; причнителен залог; причинително-страдателен залог. усвоява граматически конструкции, равняващи се на ниво N3 и N2 по JLPT;

10 (обичаи, нрави, табу, културен шок, различен начин на живот, народопсихология; културата на моята страна и тази в другите страни) 4.МЕЧТИ И ЦЕЛИ (цели, мечти, прогнози, светът след години, проблеми в обществото, промененото всекидневие) 5.СЛУЧКИ И СЪБИТИЯ (събития, факти, заключения, преса, очевидци, различни гледни точки ) 6.КАК ОБЩУВАМ С ДРУГИТЕ (връзките ми с другите хора, социални контакти, съученици и колеги, партньори) 7.ЗДРАВЕ (здраве, здравословно хранене, здравословен начин на живот, анкети и данни) 8.МОЕТО ОБРАЗОВАНИЕ (образователни системи, средно и визше образование в България и Япония, различни гледни точки родител, ученик, да се ориентира в схематично представена информация от брошури, обявления, реклами и др. да разбира основната информация от интернет източници (блогове, информационни сайтове и др.) да чете с речник и да разбира основнатата информация от лична кореспонденция; да използва набор от стратегии при четене на текстове от оригинални източници (напр. открива значението на нови думи и изрази в контекст, търси ключови/опорни думи, разчита на международна лексика, прави справка с речник и/или друг подходящ източник и др.). ПИСАНЕ: Ученикът може да пише около 800 йероглифи (ниво N3/2 от JLPT); да пише текстове по разнообразни и/или изучавани теми; да обобщава информация от различни източници и да пише резюме; да води лична кореспонденция и официална кореспонденция на всекидневни теми; да разработва проект по зададена тема, като използва различни източници на информация; задълбочава познанията си по речеви етикет в Япония с aкцент върху използването на скромни и уважителни форми (Sonkeigo i Kenjougo) и разговорен стил (Futsutai); разширява познанията си по синтаксис с кацент върху сожните изречения; ЛЕКСИКА Лексикалният минимум включва основни лексикални единици, необходими за самостоятелно използване на езика по предвидените от програмата тематични области - география, история, туризъм, технологии, обществени науки, здравно образование и др. Набляга се на уместното използване на изучената лексика и на съчетаемостта на думите идиоми, устойчиви словосъчетания и др. Обръща се внимание на употребата на думите спрямо стила на говорене уважителен стил keigo, разговорен стил (futsutai), характерни за социокултурните сфери на общуване, както и в различните функционални стилове (художествен, административно-

11 учител, проблемите на образователната система, добри примери и практики ) да прилага техническите изисквания за графично оформяне на текст; да води записки по теми от изучаваните тематични области и да предава информацията точно и много близко до оригинала. делови, научен, публицистичен, разговорен). Общият брой на йероглифи, които трябва да се усвоят до края на този гимназиален етап, достига до около 800 иероглифа, включени в N3/2 по JLPT; Включват се езикови средства за осъществяване на следните речеви актове на различни стилистични равнища (официално и разговорно): поздрав, представяне, самопредставяне, запознаване, сбогуване, извинение, съгласие/несъгласие, благодарност, молба, покана, съвети, предложения, описание, съпоставителна характеристика, планиране на съвместна дейност, разказване, изразяване на аргументирано мнение, преценка и изводи и др. Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас 36 часа Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас 31 часа Препоръчително разпределение на учебните часове за учебна година XI клас XII клас За нови знания 12 часа 10 часа За упражнения, преговор и обобщение 14 часа 13 часа За проекти и собствени проучвания 10 часа 8 часа

12 СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Текущи оценки за учебен срок XI клас XII клас Устни изпитвания и участие в работа в клас минимум 1 оценки минимум 1 оценки Домашни работи и проекти минимум 1 оценки минимум 1 оценки Допълнителни уточнения за модула Писмено общуване : Препоръчва се да се работи с автори и текстове от модулите Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване. Една урочна единица следва да бъде с продължителност два учебни часа последователни или слети в блок. Препоръчва се използването на интерактивни методи на преподаване, както и насърчаването на проектната работа и на самостоятелните проучвания на учениците по темите според интересите им. ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ Учебната програма по японски език за XI клас дава възможност на учителя да използва различни подходи, методи и стратегии на обучение, съобразени с възрастта на учениците, с тяхната мотивация за учене и стимулиращи индивидуалното им развитие. ПОДХОДИ И МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК Обучението по японски език се осъществява чрез: личностно-ориентирано обучение, което позволява индивидуализиран и диференциран подход; формиране на богата обща култура (история, география и др. обществени науки) развиване на критичното мислене на учениците; развиване на езикови и ключови компетентности; интегрирано изграждане на четирите езикови умения; използване предимно на чуждия език по време на учебния процес; активна работа по проекти / творчески задачи; използване на съвременни технологии в учебния процес.

13 КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане чрез разбиране и съставяне на устни и писмени послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в устна, така и в писмена форма в предвидими и познати ситуации; използване на помощни материали и техника. обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст, правилен подбор на изразни средства при превод на текстове от чужд език на български език, връзка с учебен предмет български език и литература. дейности за запознаване с основни математически концепции и с основни принципи и методи на природните науки и технологиите, както и отражението им върху природната среда, обработване на анкети и проучвания, връзка с изучавания материал по учебните предмети математика, природни науки. използване на системи за електронно обучение в часовете по японски език за развиване на езикови умения чрез ИКТ, използване на онлайн ресурсите по японски език, връзка с учебен предмет информационни технологии. натрупване на знания и опит чрез: ролеви игри и симулации; самостоятелни творчески задачи по зададени теми; представяне на съчинения, художествени текстове, песни и пиеси; работа по проекти и презентации; дидактически игри в устна или писмена форма; извънкласна дейност, обвързана с учебния процес (посещения на кино, театрални или оперни постановки на японски език, или свързани с културния контекст на Япония, изложби, уроци изнесени сред природата и свързани със заобикалящата среда, участие в училищни и извънучилищни проекти, представления, тържества, срещи с носители на езика и др.).

14 СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ КУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО използване на съвременни и класически средства за обучение: аудио-и мултимедийни материали; печатни материали (разкази, комикси, откъси от книги, проспекти, брошури и др.); електронно обучение (образователен софтуер, онлайн ресурси), връзка с всички учебни предмети. участие в екипни проекти и индивидуални дейности, възпитаване в норми на поведение и изграждане на ценностна система и гражданско самосъзнание; осмисляне на националната културна идентичност чрез опознаване културите на другите народи, връзка с всички учебни предмети. работа в екип и изпълнение на индивидуални задачи, приучаване към спазване на срокове, развиване на критично мислене и иновативни подходи към разрешаване на поставените задачи, приемане на нови идеи, връзка с всички учебни предмети. дейности за опознаване на националната култура в контекста на световното и европейското културно наследство, проекти, творчески инициативи, участие в постановки, празници и др., посветени на България и на страните на изучавания език, и за развиване на креативност, връзка с учебните предмети български език и литература, музика и изобразително изкуствo. УМЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И СПОРТ дейности, формиращи навици за природосъобразен и здравословен начин на живот, положително отношение към световното и националното културно наследство, връзка с учебния предмет физическо възпитание и спорт.

15 Приложение 15 към т. 15 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 МОДУЛ ЕЗИКЪТ ЧРЕЗ ЛИТЕРАТУРАТА КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Настоящата учебна програма е продължение на учебната програма за VIII, IX и X клас по учебен план с интензивно изучаване на японски език и е предназначена за обучение на ученици във Ⅱ гимназиален етап за постигане на ниво, еквивалентно на ниво В2 по Общата европейска езикова рамка. Програмата е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чужди езици, като е съобразена с Общата европейска езикова рамка (CEF) на Съвета на Европа, а също и с изискванията за получаване на международно признат сертификат от Японската фондация, която е единствената оторизирана институция в тази област. Тематичните области, езиковите средства, речевите и писмените дейности в програмата са съобразени с интересите, възрастта и опита на учениците. Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се за всеки клас и етап на обучение. Държавните образователни изисквания по чужди езици определят скала на владеене на езика, която до голяма степен е съобразена с първите четири равнища на Общата европейска рамка. Постигането на петото равнище, доближаващо се до владеенето на езика от представител на съответната култура, не е цел на обучението в българското средно училище. От друга страна, изискванията за професионално владеене на японски език, изготвени от The Japan Foundation and Association of International Education, са структурирани в пет равнища, като най-високо е първото, което съответства на шестото равнище от Общата европейска езикова рамка. Всяко от петте равнища съдържа три типа тестове, чрез които се проверяват следните аспекти: йероглифи и лексика; четене с разбиране; слушане с разбиране. Аспектът говорене (диалогична и монологична реч) не е застъпен и по тази причина обучението в средното училище не може да бъде ориентирано изцяло към изискванията на Японската фондация. От друга страна, изискванията, заложени в Общата европейска езикова рамка, са ориентирани към традиционните и за чуждоезиковото обучение в България ядра на учебното съдържание, но не са съобразени със спецификата на японската писменост, която налага обучението по йероглифика да се разглежда като относително самостоятелен аспект в процеса на овладяването на езика.

16 Основа на лексикалния и йероглифен минимум за втори гимназиален етап са изискванията за трето равнище на изпита за професионално владеене на японски език (JLPT N-3), с надграждане с част от йероглифите, предвидени за ниво JLPT N-2. Профилираното обучение по японски език във втори гимназиален етап на средната образователна степен се провежда в четири модула Устно общуване, Писмено общуване, Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване, които представляват единно цяло. Тази учебна програма представя профилираната подготовка по японски език за модул Езикът чрез литературата за ученици от ХІ и ХІІ клас, които след интензивно или разширено обучение в VІІІ клас в края на ХІІ клас профилирана подготовка, постигат ниво B2 по Общата европейска езикова рамка. Учебната програма конкретизира резултатите, които учениците трябва да постигнат в края на ХІІ клас профилирана подготовка, в съответствие с Приложение 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба 7 от г. за профилираната подготовка. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Тематични области 1.ЛИЧНОСТ И ХАРАКТЕР 2.ПЪТУВАНЕ 3.ОБИЧАИ И НРАВИ 4.МЕЧТИ И ЦЕЛИ 5.СЛУЧКИ И СЪБИТИЯ Очаквани резултати (компетентности) по четирите основни умения: ЧЕТЕНЕ: Ученикът може да чете и да разбира 800 иероглифа (N3/2 от JLPT); да чете и разбира основната идея в писмени текстове със специфично съдържание, както на теми от всекидневието, така и в художествени текстове; да разбира основната идея и обобщава информация от художествени текстове; Нови знания Избрани произведения от следните автори: Yasunari Kawabata 康成川端 Ryunoske Akutagawa 芥川 之介 Shigeru Mizuki しげる Haruki Murakami 村上春樹 Banana Yoshimoto 吉本バナナ Kaori Ekuni 江国 り

17 6.КАК ОБЩУВАМ С ДРУГИТЕ да разбира подробната и имплицитната информация в текста; Shinichi Hoshi 星新 7.ЗДРАВЕ 8. ОБРАЗОВАНИЕ да разбира позицията и намерението на автора в художествен текст и/или откъс от текст; Както и класически адаптирани текстове и откъси: ПИСАНЕ: Ученикът може да пише около 800 йероглифи (ниво N3/2 от JLPT); да пише текстове по разнообразни и/или изучавани теми; да обобщава информация от художествени текстове и да пише резюме; да разработва проект по зададена тема, като използва различни източници на информация; да изгражда логически свързан и структуриран текст, съответстващ на темата, адресата, стила и жанра и съобразен с граматичните и правописните норми на езика; 枕の草紙 清少納 御伽草 物語 上 秋成 取物語 東海道中膝栗 СЛУШАНЕ: Ученикът може: да разбира диалози във всекидневни ситуации, представени със скорост на говорене, сходна с естествената;

18 да разбира общия смисъл на различни в жанрово и стиловоотношение текстове (автентични, адаптирани или учебни) ида извлича основната информация от тях; да разбира основното съдържание и взаимоотношенията на говорещите; да различава и разбира разговорния стил Futsutai и уважителния стил Keigo; да се ориентира и в някои поспецифични текстове (новини, документални предавания), включващи определена тематична лексика (технлогии, туризъм, история, география, здравно образование, обществени науки и др.) да използва набор от стратегии при слушане на текстове от оригинални източници (напр. езикова догадка на база контекст, използване на визуални опори и пр.). ГОВОРЕНЕ При диалогична реч: Ученикът може:

19 да води активен разговор на теми по художествен текст, като използва изучен набор от изразни средства; да започва, поддържа и завършва разговор на определена тема, съобразен с целта на общуването и с останалите участници в него; да обменя или представя фактологична информация по теми, свързани теми по художествен текст; да изразява отношение и лично мнение към определени събития и преживявания и да придава аргументи; да описва в подробности дадени обстоятелсва, събития и др. да изразява и аргументира лична позиция по проблем от художествен текст. При монологична реч: да подготвя изложения по определени теми от художествен текст и да прави презентации; да описва в подробности дадени обстоятелсва, събития и др. да изразява отношение и лично мнение към определени събития и

20 преживявания и да придава аргументи; да дефинира, описва, обяснява и оценява проблем от художествен текст; да резюмира художествени текстове или откъси от тях; да създава самостоятелно устно изложение (със или без предварителна подготовка), като се съобразява с целта на общуването, потенциалния слушател и комуникативната ситуация. Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас 36 часа Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас 31 часа Препоръчително разпределение на учебните часове за учебна година XI клас XII клас За нови знания 18 часа 15 часа За упражнения, преговор и обобщение 12 часа 11 часа За проекти и собствени проучвания 6 часа 5 часа СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Текущи оценки за учебен срок XI клас XII клас Устни изпитвания и участие в работа в клас минимум 1 оценки минимум 1 оценки Домашни работи и проекти минимум 1 оценки минимум 1 оценки

21 Допълнителни уточнения за модула Езикът чрез литературата : Обучението в модула Езикът чрез литературата предполага запознаване с автентични художествени произведения (или откъси от тях), които служат за основа при дискусии и разработка на проекти по предложени теми. Препоръчва се да се следва разпределението на тематичните области по класове и да се комбинира с произведения на авторите, посочени в колона Нови знания. Допустимо е използването на откъси от различни произведения по една и съща тема с цел да се направи съпоставка и да се откроят смисловите, идейните и стилистичните различия между тях в контекста на тяхното създаване и с оглед на съвременното им възприемане. При запознаването с отделните текстове учениците се насърчават да: правят самостоятелно проучвания относно историческия и културния контекст, както и за автора на творбата; откриват в изучавания текст особеностите на съответната епоха и на породилата ги социокултурна среда. дискутират смисъла и възприемането на произведенията на литературната класика през очите на съвременния млад читател; използват тематичните области като интерпретативна рамка за откриване на подтемите и идеите на разглеждания текст. дискутират върху разпознатите основни теми и изразяват и аргументират лично мнение върху тях в писмен и устен вид. анализират сюжета и структурирането на текста. коментират героите на творбата и техните позиции, като изразяват собствено виждане върху тях. анализират стиловите средства в текста и езика като градивен материал и среда на литературното произведение; превеждат самостоятелно и обсъждат преводи на откъси от съвременни прозаични художествени текстове. ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ Учебната програма по японски език за XI клас дава възможност на учителя да използва различни подходи, методи и стратегии на обучение, съобразени с възрастта на учениците, с тяхната мотивация за учене и стимулиращи индивидуалното им развитие. ПОДХОДИ И МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК Обучението по японски език се осъществява чрез: личностно-ориентирано обучение, което позволява индивидуализиран и диференциран подход; формиране на богата обща култура (история, география и др. обществени науки) развиване на критичното мислене на учениците; развиване на езикови и ключови компетентности; интегрирано изграждане на четирите езикови умения; използване предимно на чуждия език по време на учебния процес; активна работа по проекти / творчески задачи;

22 използване на съвременни технологии в учебния процес. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане чрез разбиране и съставяне на устни и писмени послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в устна, така и в писмена форма в предвидими и познати ситуации; използване на помощни материали и техника. обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст, правилен подбор на изразни средства при превод на текстове от чужд език на български език, връзка с учебен предмет български език и литература. дейности за запознаване с основни математически концепции и с основни принципи и методи на природните науки и технологиите, както и отражението им върху природната среда, обработване на анкети и проучвания, връзка с изучавания материал по учебните предмети математика, природни науки. използване на системи за електронно обучение в часовете по японски език за развиване на езикови умения чрез ИКТ, използване на онлайн ресурсите по японски език, връзка с учебен предмет информационни технологии. натрупване на знания и опит чрез: ролеви игри и симулации; самостоятелни творчески задачи по зададени теми; представяне на съчинения, художествени текстове, песни и пиеси; работа по проекти и презентации; дидактически игри в устна или писмена форма; извънкласна дейност, обвързана с учебния процес (посещения на кино, театрални или оперни постановки на японски език, или свързани с културния контекст на Япония, изложби, уроци изнесени сред природата и свързани със заобикалящата

23 СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ КУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО УМЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И СПОРТ среда, участие в училищни и извънучилищни проекти, представления, тържества, срещи с носители на езика и др.). използване на съвременни и класически средства за обучение: аудио-и мултимедийни материали; печатни материали (разкази, комикси, откъси от книги, проспекти, брошури и др.); електронно обучение (образователен софтуер, онлайн ресурси), връзка с всички учебни предмети. участие в екипни проекти и индивидуални дейности, възпитаване в норми на поведение и изграждане на ценностна система и гражданско самосъзнание; осмисляне на националната културна идентичност чрез опознаване културите на другите народи, връзка с всички учебни предмети. работа в екип и изпълнение на индивидуални задачи, приучаване към спазване на срокове, развиване на критично мислене и иновативни подходи към разрешаване на поставените задачи, приемане на нови идеи, връзка с всички учебни предмети. дейности за опознаване на националната култура в контекста на световното и европейското културно наследство, проекти, творчески инициативи, участие в постановки, празници и др., посветени на България и на страните на изучавания език, и за развиване на креативност, връзка с учебните предмети български език и литература, музика и изобразително изкуствo. дейности, формиращи навици за природосъобразен и здравословен начин на живот, положително отношение към световното и националното културно наследство, връзка с учебния предмет физическо възпитание и спорт.

24 Приложение 16 към т. 16 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 МОДУЛ КУЛТУРА И МЕЖДУКУЛТУРНO ОБЩУВАНЕ КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Настоящата учебна програма е продължение на учебната програма за VIII, IX и X клас по учебен план с интензивно изучаване на японски език и е предназначена за обучение на ученици във Ⅱ гимназиален етап за постигане на ниво, еквивалентно на ниво В2 по Общата европейска езикова рамка. Програмата е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чужди езици, като е съобразена с Общата европейска езикова рамка (CEF) на Съвета на Европа, а също и с изискванията за получаване на международно признат сертификат от Японската фондация, която е единствената оторизирана институция в тази област. Тематичните области, езиковите средства, речевите и писмените дейности в програмата са съобразени с интересите, възрастта и опита на учениците. Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се за всеки клас и етап на обучение. Държавните образователни изисквания по чужди езици определят скала на владеене на езика, която до голяма степен е съобразена с първите четири равнища на Общата европейска рамка. Постигането на петото равнище, доближаващо се до владеенето на езика от представител на съответната култура, не е цел на обучението в българското средно училище. От друга страна, изискванията за професионално владеене на японски език, изготвени от The Japan Foundation and Association of International Education, са структурирани в пет равнища, като най-високо е първото, което съответства на шестото равнище от Общата европейска езикова рамка. Всяко от петте равнища съдържа три типа тестове, чрез които се проверяват следните аспекти: йероглифи и лексика; четене с разбиране; слушане с разбиране. Аспектът говорене (диалогична и монологична реч) не е застъпен и по тази причина обучението в средното училище не може да бъде ориентирано изцяло към изискванията на Японската фондация. От друга страна, изискванията, заложени в Общата европейска езикова рамка, са ориентирани към традиционните и за чуждоезиковото обучение в България ядра на учебното съдържание, но не са съобразени със спецификата на японската писменост, която налага обучението по йероглифика да се разглежда като относително самостоятелен аспект в процеса на овладяването на езика.

25 Основа на лексикалния и йероглифен минимум за втори гимназиален етап са изискванията за трето равнище на изпита за професионално владеене на японски език (JLPT N-3), с надграждане с част от йероглифите, предвидени за ниво JLPT N-2. Профилираното обучение по японски език във втори гимназиален етап на средната образователна степен се провежда в четири модула Устно общуване, Писмено общуване, Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване, които представляват единно цяло. Тази учебна програма представя профилираната подготовка по японски език за модул Култура и междукултурно общуване за ученици от ХІ и ХІІ клас, които след интензивно или разширено обучение в VІІІ клас в края на ХІІ клас профилирана подготовка, постигат ниво B2 по Общата европейска езикова рамка. Учебната програма конкретизира резултатите, които учениците трябва да постигнат в края на ХІІ клас профилирана подготовка, в съответствие с Приложение 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба 7 от г. за профилираната подготовка. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Тематични области Очаквани резултати по компетенции: Нови знания 1. Административно деление на Япония 2. Всекидневие 3. Семейни връзки 4. Климат и сезони 5. Сезонни празници 6. Обичаи и традиции 7. Писменни системи и език 8. Религия 9. Дзен 10. Прояви на дзен в японската култура 11. Туризъм Когнитивни: да разбира в подробности текстове от различни източници на теми, свързани с историята, традициите, съвременността и модерните културни процеси, представени на стандартен език; да сравнява културни и обществени явления в България и Япония; да познава стереотипите на дадената страна; да събира, обработва и представя информация на определени теми, Административно деление, префектури, основни градове, управление Градове, по-малки населени места, жилища, традиционна кухня, транспорт и др. Традиционно семейство, съвременно семесйство; Климат, климатини особености, сезони, сезонни символи, отражение на сезоните във всекидневието на японците;

26 12. Японски традиционни изкуства 13. Образователна система 14. Съвременна култура музика, филми, анимация, комикси и др. 15. Икономика и политика 16. Международни връзки 17. Съвременни технологии свързана с определени културни събития, забележителности и тенденции Поведенчески: да се ориентира и реагира адекватно в ежедневни ситуации в различна културна среда. да пренася опита си от родната култура и да го използва за придобиване на нов в културната среда на страната, чийто език изучава. да прилага нормите на речевия и поведенческия етикет да разбира невербалното съдържание на посланието (жестове, мимика, поведение). да установява и поддържа контакти с хора, които принадлежат към друга културна и езикова общност. да не се влияе от популярните стереотипи за съответната страна. да прилага знанията си за различни сфери на културния и обществения живот, като се съобразява с конкретната ситуация. Ценностна: Нова година, празника на снега в Сапоро, празника Сецубун, Хина мацури, Златната седмца, Кодомо но хи, дъждовен сезон, Танабата, летни празници,ханаби, О-бон, есенни празници посветени на плодородието, Цукими, и др. Хирагана, катакана, йероглифи, различни стилове на речта, мъжка и женска реч, невербална комуникация; Шинтоизъм, будизъм, конфуцианство, народни вярвания и легенди; Дзен Хайку, чайна церемония, икебана, калиграфия и др. Сценични изкуства в Япония; Туристически места в Япония, замъци, минерални извори, планини, храмове и др. Образователна система в Япония, училища, всекидневието в японските училища, постъпване в университет и др. Попмузика, анимация, комиксиманга, кино и сериали; Политическа система в Япония; Икономика, известни японски производители; продукти;

27 да познава и се съобразява с ценностната система, заложена в японската култура. да разпознава и осмисля артефакти и японски културни символи. да дава оценка и аргументира мнението си за информация от различни медийни източници, както и за произведения на изкуството от Япония. да разбира етичната и моралната нагласа на другия в междукултурна среда. да проявява толерантност и емоционална съпричастност към чуждоезиковата култура. История и международни връзки; Съвременни технологии Стратегически: да използва набор от стратегии за успешно поддържане на контакти с хора от други култури (предимно Япония); да решава проблеми на комуникацията, които възникват поради липса на умения у събеседниците за установяване и поддържане на междукултурно общуване. Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас 36 часа Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас 31 часа

28 Препоръчително разпределение на учебните часове за учебна година XI клас XII клас За нови знания 18 часа 15 часа За упражнения, преговор и обобщение 11 часа 10 часа За проекти и собствени проучвания 7 часа 6 часа СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Текущи оценки за учебен срок XI клас XII клас Устни изпитвания и участие в работа в клас минимум 1 оценки минимум 1 оценки Домашни работи и проекти минимум 1 оценки минимум 1 оценки Допълнителни уточнения за модула Култура и междукултурно общуване : Обучението в модула Култура и междукултурно общуване предполага работа по определени метатекстове (теоретико-критични или теоретико-аналитични текстове), които да зададат насока при групови обсъждания на събития, явления и факти и да осигурят основата за формулиране на собствено мнение. При работата по модула се препоръчва работа със специализирани текстове, както и с актуални статии, предавания, брошури, гидове и др. ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ Учебната програма по японски език за XI клас дава възможност на учителя да използва различни подходи, методи и стратегии на обучение, съобразени с възрастта на учениците, с тяхната мотивация за учене и стимулиращи индивидуалното им развитие. ПОДХОДИ И МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК Обучението по японски език се осъществява чрез: личностно-ориентирано обучение, което позволява индивидуализиран и диференциран подход; формиране на богата обща култура (история, география и др. обществени науки) развиване на критичното мислене на учениците;

29 развиване на езикови и ключови компетентности; интегрирано изграждане на четирите езикови умения; използване предимно на чуждия език по време на учебния процес; активна работа по проекти / творчески задачи; използване на съвременни технологии в учебния процес. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане чрез разбиране и съставяне на устни и писмени послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в устна, така и в писмена форма в предвидими и познати ситуации; използване на помощни материали и техника. обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст, правилен подбор на изразни средства при превод на текстове от чужд език на български език, връзка с учебен предмет български език и литература. дейности за запознаване с основни математически концепции и с основни принципи и методи на природните науки и технологиите, както и отражението им върху природната среда, обработване на анкети и проучвания, връзка с изучавания материал по учебните предмети математика, природни науки. използване на системи за електронно обучение в часовете по японски език за развиване на езикови умения чрез ИКТ, използване на онлайн ресурсите по японски език, връзка с учебен предмет информационни технологии. натрупване на знания и опит чрез: ролеви игри и симулации; самостоятелни творчески задачи по зададени теми; представяне на съчинения, художествени текстове, песни и пиеси; работа по проекти и презентации;

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Microsoft Word - КрЕ-ПП_11_12 клас_B2.docx

Microsoft Word - КрЕ-ПП_11_12 клас_B2.docx Приложение 9 към т. 9 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Профилираното

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

Microsoft Word - 6 kl ivrit

Microsoft Word - 6 kl ivrit Приложение 6 към т. 6 Кратко представяне на учебната програма УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА VI КЛАС Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения

Подробно

Microsoft Word - АрE-ПП_11_12 klas_B2.docx

Microsoft Word - АрE-ПП_11_12 klas_B2.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Приложение 1 към т. 1 Профилираното

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

Microsoft Word - AE_PP_B2_Modul_1

Microsoft Word - AE_PP_B2_Modul_1 Приложение 13 към т. 13 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Профилираното обучение по английски

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК-ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Приложение 1 към т. 1 Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx Приложение 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната

Подробно

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XI КЛАС, ВТОРИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като втори чужд език са съобразно ДОИ по чужди езици

Подробно

Microsoft Word - romanian_12kl.doc

Microsoft Word - romanian_12kl.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XII КЛАС, ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като първи чужд език са разработени в съответствие

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

Microsoft Word - 2 kl ivrit

Microsoft Word - 2 kl ivrit Приложение 2 към т. 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА II КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

Microsoft Word - B1 ivrit

Microsoft Word - B1 ivrit Приложение 10 към т. 10 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 Кратко представяне на учебната програма Обучението по чужд език- иврит в първи гимназиален етап е насочено към овладяване на знания,

Подробно

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Подробно

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация 3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация в темпо, динамика. 6. Провокиране и стимулиране потребност

Подробно

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU Проект! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД..2015 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за степента на

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърска програма: (код и наименование)... УЧЕБНА ПРОГРАМА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно