Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГ"

Препис

1 Заявление по чл. 41, ал. 1, т. 3 от Наредба 1 от г. за регулиране на цените на електрическата енергия ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИ ЦЕНИ От Електроразпределение Север АД (фирма на заявителя) България, гр. Варна 9009, бул Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, кула Г (седалище и адрес на управление) България, гр. Варна 9009, бул Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, кула Г (пълен и точен адрес за кореспонденция) ЕИК Телефон: 02/ ; факс: 052/ , Притежаващо Лицензия Л / г. за дейността Разпределение на електрическа енергия. представлявано от Николай Йорданов Николов, ЕГН, документ за самоличност: л.к. изд. на г. от МВР гр., на длъжност Председател на Управителния съвет и Румен Георгиев Лалев, ЕГН, документ за самоличност: л.к., изд. на г. от МВР-. (имена съгласно документ за самоличност) УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 1. Моля, на основание чл.41, ал.1, т.3 от НЕЦЕЕ да утвърдите (изписва се нормативен документ) изменение на действащите цени на Електроразпределение Север АД считано от г., като предлагаме следните цени: 1.1 Цена за достъп до електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД BGN/kWh; 1.2 Цена за пренос на електрическа енергия на средно напрежение през електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД- BGN/kWh; 1.3 Цена за пренос на електрическа енергия на ниско напрежение през електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Север АД - лв./квтч. (изброяват се предлаганите цени по компоненти и тарифи, ако такива се предвиждат) 2. Прилагам следните документи: 2.1 Финансово-счетоводен отчет за 2018 г. (приложение 1); 2.2 Технико-икономически данни, част от заявлението за утвърждаване на цени на електрическата енергия на електроразпределителните дружества за втори ценови период на пети регулаторен период (приложение 2); 2.3 Доказателства за оповестяване на предложението за изменение на цените за достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на

2 дружеството (приложение 3); 2.4 Предложение ю, обосновка на предложението за утвърждаване на цени и искане за признаване на разходи и утвърждаване на необходими приходи за периода г г. (приложение 4); 2.5 Копие от документ за платена такса за разглеждане на заявлението Платежно нареждане (приложение 5). (подробен опис на прилаганите документи) Желаем да получим Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по следния начин: на място в сградата на КЕВР, на адрес: гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; чрез куриер/лицензиран пощенски оператор на посочения адрес за кореспонденция; по електронен път, на посочен електронен адрес, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за връчване: (посочва се електронен адрес) факс. (Моля, отбележете Вашето желание чрез натискане в едно от квадратчетата ) Задължавам се да представя всички документи, които КЕВР ми поиска допълнително в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба. Дата: Подписи: Николай Николов Румен Лалев Д Е К Л А Р А Ц И Я* Долуподписаният.., (трите имена по документ за самоличност) в качеството ми на. (длъжност) ДЕКЛАРИРАМ, че предоставената информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства нося отговорност по чл. 311 от Наказателния кодекс. Задължавам се да уведомя КЕВР в 7-дневен срок от настъпването на промяна в декларираните данни и обстоятелства. Дата: Подписи: Николай Николов Румен Лалев *Декларацията се попълва в случай, че заявлението и приложените документи към него се подават по електронен път чрез Единния портал за предоставяне на информация и услуги от КЕВР

3 П Ъ Л Н О М О Щ Н О За представител, който да представлява заявителя в отношенията с КЕВР, упълномощаваме Пламен Стоянов Стефанов (имена съгласно документ за самоличност) ЕГН/ЛНЧ *роден/а на в гр. (дд.мм.гггг) (град, държава) (*попълва се за пълномощници, които нямат присвоен ЕГН или ЛНЧ) документ за самоличност изд. на г. от МВР- (дд.мм.гггг) (орган по издаване) Дата: Подписи: Николай Николов Румен Лалев (Заявлението се попълва на компютър, пишеща машина или четливо на ръка. Приложенията към заявлението следва да са изготвени или заверени от лице с представителна власт, освен ако не са в оригинал, изготвен от трети лица. Към заявлението се прилага декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, подписана от заявителя. Когато заявлението не се подава от лице, законно представляващо енергийното предприятие, към заявлението се прилага и пълномощно с нотариално заверен подпис на това лице. Заявлението и приложенията към него се подават на място в деловодството на КЕВР (на хартиен и електронен носител), по пощата/куриер (на хартиен и електронен носител) или чрез Единния портал за предоставяне на информация и услуги от КЕВР (подписани от заявителя с квалифициран електронен подпис). Към заявление, подадено по електронен път, се прилага декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, подписана от заявителя с квалифициран електронен подпис. Когато заявлението се подава по електронен път от лице, което не представлява енергийното предприятие по закон, се представя електронен образ на пълномощно с нотариално заверен подпис на това лице.) Указания за формата и съдържанието на приложените документи: На основание чл. 44, ал. 2 от Наредба 1 от г.за регулиране на цените на електрическата енергия (обн., ДВ, бр. 25 от г., в сила от г., изм. и доп., бр. 52 от г.), към заявлението за изменение на утвърдените цени се прилага необходимата информация за доказване на обстоятелствата, водещи до промяна на цената на основното гориво, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до съществено изменение на утвърдените им ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на енергийното предприятие. Забележки: I. По искане на комисията или при необходимост за допълнителна обосновка дружеството представя към заявлението допълнителна писмена информация относно ценообразуващите елементи; II. Документите се представят в комисията на електронен и на хартиен носител, заверени с подпис на представляващия енергийното предприятие и печат на енергийното предприятие. III. За разглеждане на заявлениeто е необходимо да бъде заплатена такса в размер на 1000,00 лв., внесена по сметката на КЕВР в БНБ-Централно управление, IBAN: BG78 BNBG , BIC код: BNBG BGSD, на основание чл. 1, ал. 1, т. 3 от Тарифа за таксите, които се събират от КЕВР по Закона за енергетиката.

4 Електроразпределение Север АД Варна Тауърс, кула Е, бул. Владислав Варненчик 258, гр. Варна 9009 Електроразпределение Север АД Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 гр. Варна 9009 ЕИК Предложението за цени и справките към него съдържат конфиденциална информация! Предложение, обосновка на предложението, за утвърждаване на цени за втората година от V -ти регулаторен период и искане за изменение на разходи и определяне на необходими приходи за периода 01 юли юни 2020 г. Варна март 2019 г. 1/8

5 І. ВЪВЕДЕНИЕ На основание разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ), Наредба 3 от г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) и Наредба 1 от г. на КЕВР за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), Електроразпределение Север АД e разработило настоящето предложение за изменение на цени и искане за определяне на необходимите приходи за втория ценови период от V -ти регулаторен период. Приложимият метод на ценообразуване за електроразпределителните дружества е методът горна граница на приходи. Прилагайки този метод, регулаторният орган- Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР/Комисията), след извършване на регулаторен преглед, утвърди необходими приходи (НП) за първата година от регулаторния период. В рамките на периода КЕВР изменя НП с нивото на отчетената инфлация за предходен период, коефициент за подобряване на ефективността на компанията, отклоненията от заложената прогнозна пазарна цена за закупуване на технологичния разход и отчетената среднопретеглена както и с корекция за неизпълнение/преизпълнение на инвестиционната програма и фактор Z. По своята същност, този метод на регулиране (регулиране чрез стимули) следва да дава възможност на компанията, чрез повишаване на своята ефективност и намаляване на оперативните разходи да осигури спестявания и да подобрява финансовия си резултат. Съгласно изискванията на ЗЕ, при определяне на цените на енергийните предприятия по чл. 23, т. 4 и чл. 24, ал. 1, т. 1, следва да се спазват принципите за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите, както и да се осъществи справедливо разпределяне на икономическите последици от либерализирането на електроенергийния пазар. В изпълнение на чл. 36а от ЗЕ, в едномесечен срок преди подаване на заявлението за утвърждаване на нови цени и коригиране на необходими приходи в Комисията, оповестихме в средствата за масова информация намерението си да подадем заявление за утвърждаване на новите цени. Публикациите бяха направени на г. в национален всекидневник в. 24 часа и регионалната преса- в. Черно море, гр. Варна. II. ОСНОВНИ ДОПУСКАНИЯ при изготвянето на заявлението за утвърждаване на необходими приходи и цени за периода 01 юли юни 2020 г. на Електроразпределение Север АД При формирането на необходимите приходи за втора ценова година от V -ти регулаторен период сме се придържали към изискванията на НРЦЕЕ, като сме взели предвид следното: V -ти регулаторен период започнал на 1 юли 2018 г. е с продължителност от три години; Методът на регулиране е регулиране чрез стимули горна граница на приходи; При определяне на необходимите приходи и формирането на цените за втората ценова година от регулаторния период, изцяло сме се ръководили от изискванията на ЗЕ, НРЦЕЕ и Минималните изисквания на Комисията за енергийно и водно регулиране към заявленията за утвърждаване на цени на електрическата енергия на 2/8

6 електроразпределителните дружества за първата ценова година на петия регулаторен период (Изискванията); Отчетени са изискванията на ПТЕЕ във връзка с начина на балансиране на електроразпределителните дружества; Предложението на Електроразпределение Север АД се базира на утвърдените с решение Ц-11 от на КЕВР прогнозна пазарна цена на електрическата енергия, по която електроразпределителните предприятия купуват от организиран борсов пазар електрическа енергия за покриване на технологичния разход за пренос през електроразпределителната мрежа, както и действащите към момента на подаване на заявлението цени за предоставяните от ЕСО ЕАД услуги и цена за задължение към обществото. Електроразпределение Север АД Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 гр. Варна 9009 ЕИК Предложението за цени и При разработване на настоящето предложение за цени и НП е отчетено следното: Приспособяване към новите изисквания на пазара, при най-високо постижимо ниво на съобразяване с изискванията за равноправен достъп до разпределителната мрежа на отделните групи потребители; Поддържане на съществуващата и изграждане на нова разпределителна мрежа; Присъединяване на всички потребители, заявили желание за това; Подобряване качеството на доставената електрическа енергия; Подобряване на търговската дейност, чрез подновяване на уредите за измерване на продадената електрическа енергия и технологично подобряване на мрежите СрН и НН; Оптимизиране на разходите, като фактор за подобряване на финансовите резултати от дейността; Следване на политика за развитие на човешките ресурси и формиране на фирмена култура в персонала на дружеството. справките към него съдържат конфиденциална информация! Не на последно място, при изчисляване на необходимите приходи и формирането на предложените цени, сме спазили основните принципи за ценообразуване, така че: цените да не са дискриминационни; цените да са определени по прозрачен начин; цените да са основани на обективни критерии; изменението на цените да осигурява възстановяването на необходимите разходи за закупуване на енергия по веригата. Предложените цени са изцяло функция на разходите свързани с пренос на електрическа енергия до потребителите на съответното ниво на напрежение. Бихме искали да отбележим, че Заявлението за цени е разработено, без да се отчитат допълнителните разходи за Електроразпределение Север АД, които биха възникнали предвид изскването заложено в чл. 42, ал. 5 на новия Проект на Правила за измерване на количествата електрическа енергия. Запазваме си правото да допълним заявлението когато бъде приет вариант на Правилата, който би предизвикал допълнителни разходи за компанията. 3/8

7 Чрез така предложените необходими приходи и цени, Електроразпределение Север АД цели да покрие единствено икономически обоснованите си разходи за регулираната дейност на компанията, като в разходите са отразени: управлението, експлоатацията и поддръжката на енергийните обекти, собственост на компанията; разходите свързани с осигуряване на надеждно снабдяване на потребителите; реалната инвестиционна програма за изминалия ценови период; амортизационни отчисления на активите, които ще бъдат въведени в експлоатация, след началото на регулаторния период, в резултат на предвидените инвестиции; в необходимите приходи не са отразени активите и амортизационните отчисления на активите придобити чрез финансирания. III. ОБОСНОВКА на заявените необходими приходи и цени за периода 01 юли юни 2020 год. на Електроразпределение Север АД. 1) Признати необходими приходи за първа ценова година от V -ти регулаторен период Със свое решение Ц-11/ г. КЕВР е определила необходими приходи (НП) на Електроразпределение Север АД за първа ценова година на V -ти регулаторен период в размер на хил.лв., в т.ч.: Технологични разходи хил. лв.; Разходи за балансиране хил. лв.; Експлоатационни и административни разходи хил. лв.; Разходи за амортизации хил. лв.; Възвръщаемост хил. лв Корекция с фактор Z - хил. лв. Корекция за неизпълнени инвестиции хил. лв. В така определените НП са отразени корекциите съгласно чл. 38 на НРЦЕЕ за първата ценова година. Без да са отразени корекциите за първи ценови период, НП са в размер на хил. лв. 2) Кореккция на необходимите приходи с инфлационния индекс за предходен ценови период Съгласно НРЦЕЕ, признатите разходи за дейността следва да се коригират с инфлационен индекс (И) за предходен период, на основата на данни от Националния статистически институт. За 2018 г. отчетената инфлация е в размер на 2.8%. Съгласно решение Ц-11/ г. признатите разходи за първата година от регулаторния период са хил.лв. Прилагайки инфлационния индекс, посочен от НСИ, разходите следва да се коригират със хил.лв. Предвид горепосоченото, на основание чл. 38, ал, 3, т. 2 ор НРЦЕЕ, Електроразпределение Север АД заявява за изменение експлоатационни и административни разходи за втори ценови период на V -ти регулаторен период от хил.лв. на xxхил.лв. 4/8

8 3) Корекция на признатите необходимите приходи с размер на разликата между прогнозни и отчетени разходи за покупка и продажба на електрическа енергия за предходен ценови период ( фактор Z) Съгласно прилагания метод на регулиране горна граница на приходи, в случаите когато е налице разлика между утвърдените и отчетените количества електрическа енергия доставени до крайни клиенти за предходен ценови период, необходимите приходи за следващия ценови период се коригират с фактор Z. Електроразпределение Север АД реализира повече пренесени количества от очакваните за последния ценови период. Вследствие на тези по-високи количества за пренос и достъп прогнозираме корекция с фактор Z в размер на хил.лв. В тази корекция е отразена и разликата между прогнозните и отчетените количества електрическа енергия за пренос до крайни клиенти за последните три месеца от по-предходен ценови период (април 2018 г. юни 2018 г.). Електроразпределение Север АД Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 гр. Варна 9009 ЕИК Предложението за цени и справките към него съдържат конфиденциална информация! Предвид гореизложеното, на основание чл. 38, ал. 6 от НРЦЕЕ, Електроразпределение Север АД заявява за утвърждаване корекция на необходимите приходи за втори ценови период от V -ти регулаторен период, свързана с фактор Z в размер на хил.лв. 4) Корекция на необходимите приходи с размер на разликата между прогнозни и отчетени разходи за инвестиции за последния ценови период от четвърти регулаторен период За първи ценови период от V -ти регулаторен период, Електроразпределение Север АД е заявило и КЕВР е утвърдил инвестиционна програма в размер на хил.лв. В края на финансовата година Електроразпределение Север АД отчита капитализирани инвестиции в размер на хил.лв. При определяне на необходимите приходи за втори ценови период от V -ти регулаторен период, Електроразпределение Север АД калкулира корекция, вследствие на неизпълнени инвестиционни намерения в размер на хил. лв. Таблица 1- Разлики в заявените и отчетените разходи за инвестиции за втори ценови период на V -ти регулаторен период, в хил. лв. Показател Инвестиции, общо Финансирания Амортизация общо в т.ч. амортизация на активи придобити чрез финансиране Нетна амортизация Номинален размер на инвестициите Среден номинален размер на инвестициите Признат номинален размер на инвестициите Среден размер на амортизациите Признат номинален размер на амортизациите Корекция за инвестиции годишно - 5/8

9 Корекцията е изчислена, в съответствие с приложимия от КЕВР подход за определяне на размера на надвзетия/недовзетия приход в следствие на неизпълнени/преизпълнени инвестиции. Предвид гореизложеното, на основание чл. 38, ал. 3, т.3 от НРЦЕЕ, Електроразпределение Север АД заявява корекция на Необходимите приходи за втори ценови период от V -ти регулаторен период, свързана с непълно изпълнение на инвестиционната програма в размер на хил. лв. 5) Корекция на необходимите приходи с размер на разликата между прогнозни и отчетени разходи за инвестиции за последния ценови период от четвърти регулаторен период От г. операторите на електроразпределителни следва да закупуват електрическата енергия необходима за покриване на технологичните разходи на организаран борсов пазар. Електроразпределение Север АД закупва тази електрическа енергия изцяло от Българската независима енергийна борса (БНЕБ/IBEX) основно от сегмента ден напред, както и от сегмента в рамките на деня. Постигнатата от компанията среднопретеглена пазарна цена за периода г г. е BGN/. КЕВР е определила с решение Ц-11/ г. прогнозна пазарна цена за операторите на електроразпределителни мрежи в размер на BGN/. Съгласно чл. 38, ал. 7 от НРЦЕЕ, в случаите когато постигнатата среднопретеглена пазарна цена е с повече от 5% по-висока или по-ниска от прогнозната пазарна то разходите за закупуване на електрическа енергия за технологични разходи подлежи на корекция в следващата ценова година. Към края на фервуари 2019 г. постигнатата сренопретеглена цена електрическата енергия за покриване на технологичния разход е BGN/. Разликата между постигнатата среднопретеглена пазарна цена и прогнозната пазрна повишена с 5% е BGN/. Отчитайки утвърдения технологичен разход за V -ти регулаторен период в размер на (равняващи се на 9% върху отчетените пренесени количества), разходите за компенсиране са в размер на хил.лв. Предвид гореизложеното, на основание чл. 38, ал. 7, т. 2 от НРЦЕЕ, Електроразпределение Север АД заявява корекция на Необходимите приходи за втори ценови период от V -ти регулаторен период, свързана с отклонение между постигнатата среднопретеглена пазарна цена и прогнозната пазарна цена в размер на хил. лв. 6) Корекция на възвръщаемостта, във връзка с изменение на необходимия оборотен капитал Във връзка с посочената в т.2 корекция на експлоатационните и оперативни разходи, Електроразпределение Север АД заявява за коригиране и възвръщаемостта върху регулаторната база на активите с размер на хил. лв. Регулаторната база на активите се състои от три елемента- балансова стойност на активите, среден номинален размер на инвестициите и необходим оборотен капитал (НОК). НОК, съгласно последното ценово решение е определен, като 1/8 от паричните 6/8

10 разходи. Имайки предвид, че паричните разходи подлежат на корекция, свързана с инфлацията, на такава корекция би следвало да подлежи и НОК. Отчитайки утвърдения размер на НВ в размер на 6.67%, възвръщаемостта следва да се повиши с хил.лв. Предвид гореизложеното, Електроразпределение Север АД заявява корекция на възвръщаемостта за втори ценови период на V -ти регулаторен период от хил.лв. на хил.лв. 7) Необходими приходи Електроразпределение Север АД Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 гр. Варна 9009 ЕИК Признатите необходими приходи за V -ти регулаторен период са в размер на хил. лв., като са намалени с корекции за първи ценови период с хил.лв. В резултат на корекциите, утвърдените необходимите приходи за първи ценови период от V -ти регулаторен период са хил.лв. След корекциите, които Електроразпределение Север АД калкулира за втори ценови период от регулаторния период, необходимите приходи за втори ценови период са в размер на хил.лв. Предложението за цени и справките към него съдържат конфиденциална информация! Отчитайки всички посочени по-горе корекции на ценообразуващите елементи, Електроразпределение Север AД заявява необходими приходи за втори ценови период от V -ти регулаторен период (от 01 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г.) в размер на хил. лв. IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ за нови необходими приходи и цени за втори ценови период от V -ти регулаторен период При определяне на цените за услугите по пренос и достъп за втори ценови период на V - ти регулаторен период от г. до г., Електроразпределение Север АД се е водило от следните принципи: Покриване на разходите, свързани с лицензионната дейност; Покриване на реално очакваните разходи за покупка на електрическа енергия за технологични разходи и на реалните разходи за балансиране; Спазване на изискванията на чл. 31, ал. 2 от ЗЕ за справедливо разпределяне на разходите между всички участници на пазара и и по недискриминационен начин. Електроразпределение Север АД предлага следните ценообразуващи елементи и цени за разпределение на електрическа енергия и за достъп до електроразпределителната мрежа, собственост на дружеството, които да са приложими за периода от г. до г.: А. Ценообразуващи елементи: Необходими приходи хил. лв. в т.ч. възвръщаемост хил. лв. Регулаторна база на активите хил. лв. Норма на възвращаемост % Количества електрическа енергия за крайни клиенти Количества електрическа енергия за ТР 7/8

11 Б. Цени на база заявeна тарифна структура Цени BGN/kWh, без ДДС и акциз 1. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа 2. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на средно напрежение 3. Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение Забележки: Цената за достъп се заплаща от всички потребители, присъединени на средно и ниско напрежение; Цената за краен потребител, присъединен към мрежа средно напрежение е сума от цената за достъп до електроразпределителната мрежа и цената за пренос през електроразпределителната мрежа на средно напрежение, (точка 1 + точка 2); Цената за краен потребител, присъединен към мрежа ниско напрежение е сума от цената за достъп до електроразпределителната мрежа и цената за пренос през електроразпределителната мрежа на ниско напрежение (точка 1 + точка 3); Предлаганите цени са изчислени с актуалните цени на НЕК ЕАД и на ЕСО ЕАД към момента на подаване на заявлението; Предлаганите цени по т. 1, т. 2 и т. 3 не включват цена за пренос през електропреносната мрежа, както и цена за достъп до електропреносната мрежа; В съответствие с действащото законодателство Електроразпределение Север АД си запазва правото, при промяна на цените на своите доставчици или на нормативната уредба, да поиска промяна на цените за достъп и пренос през електроразпределителната мрежа за потребителите, присъединени към нея. Изготвили: 8/8

12 Електроразпределение Север АД Справка 1 Необходими приходи за периода 01 юли юни 2020 г. Показатели хил. лв. Оперативни разходи в т.ч. Разходи за закупена енергия за технологични разходи Разходи за балансиране Експлоатационни и административни разходи, в т.ч. Експлоатационни и административни разходи, утвърдени с Решение Ц-11/ Корекция с инфлация за предходен 12 месечен период (2.8% за 2018 г.), съгласно чл. 38, ал. 3, т.1 от НРЦЕЕ Разходи за амортизации Регулаторна база на активите (РБА) утвърдена с Решение Ц-11/ Балансова стойност на активите, намалени с активите, придобити по безвъзмезден начин Среден номинален размер на инвестициите Необходим оборотен капитал Възвръщаемост Корекция с фактор Z, съгласно чл. 38, ал.6 от НРЦЕЕ Корекция във връзка с неизпълнени инвестиции Корекция във връзка с отклонение на ППЦ, съгласно чл. 38, ал. 7 от НРЦЕЕ Корекция на възвръщаемостта във връзка с корекция на необходим оборотен капитал Необходими приходи за втора ценова година на пети регулаторен период Изготвили:

13 Електроразпределение Север АД Справка 2 Разпределение на необходимите приходи по тарифи за периода 01 юли юни 2020 г. Описание цена цена цена цена цена на разхода достъп трансоформ. ВН/СН Пренос СН трансоформ. СН/НН Пренос НН Общо Общо пренесена през мрежата ел. Енергия 2019/2020. Цени съгласно последно ценово решение Необходими приходи преди корекции Коефициент за разпределение на допълнителните разходи Допълнителни разходи Коефициент за разпределение на Възвръщаемостта Раапределение на възвръщаемостта Необходими приходи за услугата Общо пренесена през мрежата ел. Енергия 2016/ Цена за услугата Изготвили:

14 Електроразпределение Север АД Справка 3 Закупена електрическа енергия за технологични разходи и пренесена енергия през електроразпределителната мрежа до крайни потребители за периода 01 юли юни 2020 Ппоказатели Прогнозна година ( ) хил.kwh % хил.лв Покупки 1 Закупена енергия за покриване на технологичния разход 9.00% Пренесена енергия 1 Пренесена енергия до група 1 (директно присъединени Ср.Н ) 2 Пренесена енергия до група 2 (индиректни Ср.Н ) 3 Пренесена енергия до група 3 (небитови клиенти НН) 4 Пренесена енергия до група 4 (битови клиенти НН) Общо Пренесена енергия Изготвили:

15 Електроразпределение Север АД Справка 4 Прогнозни количества електрическа енергия за периода 01 юли юни 2020 година и приходи по действащи и предлагани цени Показатели Прогноза по заявление Действащи цени, без акцизи и ДДС Приходи по действащи цени Предлагани цени Приходи по предлагани цени хил.kwh хил.лв. хил.лв. (%) Достъп Пренос на средно напрежение Пренос на ниско напрежение Общо Изменение на цени Изготвили:

16 Електроразпределение Север АД Справка 5 Корекция на необходими приходи във връзка с неизпълнени инвестиции за първи ценови период Инвестиции, общо Финансирания Амортизация общо в т.ч. амортизация на активи придобити чрез финансиране Нетна амортизация Номинален размер на инвестициите Среден номинален размер на инвестициите Признат номинален размер на инвестициите Среден размер на амортизациите Признат номинален размер на амортизациите Корекция за инвестиции годишно Изготвили:

17 Електроразпределение Север АД Справка 6 P фактор и Z фактор Параметри заявена енергия, пренесена енергия, Разлика Приходи, заявена пренесена енергия, Разлика Приходи, заявена пренесена енергия, Разлика Приходи, заявена пренесена енергия, Разлика Приходи, хил.лв. апр.17 май.17 юни.17 за периода отчет отчет отчет Отчетено за регулаторния период І. Пренесена и разпределена електрическа енергия в т.ч. 1. Приходи от цена за достъп за небитови клиенти 2. Приходи от цена за достъп за битови клиенти 3. Приходи от цена за пренос СрН 4. Приходи от цена за пренос НН ІІ. Технологични разходи ІІІ. Технологични разходи % 9% P factor Параметри пренесена Приходи, енергия, хил.лв. юли.18 авг.18 сеп.18 окт.18 ное.18 дек.18 яну.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 юни.19 за периода отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет прогноза прогноза прогноза прогноза Отчетено за регулаторния период І. Пренесена и разпределена електрическа енергия в т.ч. 1. Приходи от цена за достъп за небитови клиенти 2. Приходи от цена за достъп за битови клиенти 3. Приходи от цена за пренос СрН 4. Приходи от цена за пренос НН ІІ. Технологични разходи ІІІ. Технологични разходи % НП утвърдени ТР утвърдени НП отчет ТР отчет Z factor Съставили:

18 Електроразпределение Север АД Справка 7 Среднопретеглена постигната пазарна цена CET+1/EET Ден напред лева/ Общо В рамките на деня лева/ Общо юли юли август август септември септември октомври октомври ноември ноември декември декември януари януари февруари февруари март март април април май май юни юни За периода За периода Среднопретеглена постигната цена (Цп.) Цена по Решение Ц-11/ (Цутв.) Цутв.*5% Цена за компенсиране (Цп.-Цутв.*(1+5%)) Утвърдено количество за ценовия период (К) Корекция с надвзет/недовзет приход (Н) BGN/ BGN/ BGN/ BGN/ BGN Съставили:

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ДО

ДО ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 28 от 12.08.2013 г. на закрито заседание,

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

ДО

ДО КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 38 от 09.11.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване ИНСТРУКЦИЯ от 2.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор

Подробно

FS BG Agro AD

FS BG Agro AD Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември 2009 2008 000 лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия 3 40 637 40 637 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3-40 640 40 637 Краткотрайни

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

vazrajenia

vazrajenia КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 14 от 30.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД към 31 декември 2003 година Раздели, групи, статии Прило жение 31.12.2003 31.12.2002 А. Дълготрайни активи І. Дълготрайни материални активи 3 1,117 1,118

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от 11.04.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

Приложение 2

Приложение 2 Приложение 2 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ APOSTILLE НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО НЕРЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / , РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: oblevski@abv.bg Д О К Л А Д Относно: Изготвянето на Проект на План-сметка

Подробно

Приложение

Приложение ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По Чл.417 от ГПК 1. Съд Съд:... Адрес:...... Град:...... Пощенски код... Получено от съда на... / попълва се от съда / Дело... / попълва се от съда / 2. Заявител/кредитор:

Подробно