Microsoft Word - АрE-ПП_11_12 klas_B2.docx

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - АрE-ПП_11_12 klas_B2.docx"

Препис

1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Приложение 1 към т. 1 Профилираното обучение по арабски език във втори гимназиален етап на средната образователна степен е насочено към разширяване и обогатяване на основни знания, умения и отношения, свързани с изграждането на езикова, социолингвистична, прагматична и междукултурна компетентност като компоненти на комуникативната компетентност на ученика и се провежда в четири модула Устно общуване, Писмено общуване, Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване, които представляват единно цяло. В модулите Устно общуване, Писмено общуване и Езикът чрез литературата се посочват очакваните резултати по уменията слушане/четене/говорене/писане, заложени в програмата на съответния модул. В модул Култура и междукултурно общуване се посочват очакваните резултати по компетентности. Тази учебна програма представя профилираната подготовка по арабски език за модул Устно общуване за ученици от ХІ и ХІІ клас, които след интензивно или разширено обучение в VІІІ клас в края на ХІІ клас профилирана подготовка, постигат ниво, еквивалентно на ниво B2 по Общата европейска езикова рамка. Учебната програма конкретизира резултатите, които учениците трябва да постигнат в края на ХІІ клас профилирана подготовка, в съответствие с Приложение 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба 7 от г. за профилираната подготовка. Тематичните области, езиковите средства, устните и писмените речеви дейности в програмата са съобразени с интересите, възрастовите особености и опита на учениците. Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се за целия етап на обучение. Модулното обучение по арабски език в ХІ и ХІІ клас дава възможност на учителя да прилага различни подходи, методи и стратегии на обучение за стимулиране на индивидуалното развитие на учениците и за самостоятелност при учене, както и за насърчаване на мотивацията им в перспективата на ученето през целия живот.

2 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Тематични области 1.* Човекът в съвременния свят 1.1. Държава и институции. Гражданско общество 1.2. Социална ангажираност. Доброволчество 2.* Човек и наука 2.1. Земя и Космос. Овладяване на Космоса реалност и фантастика 2.2. Обществени науки постижения и перспективи Очаквани резултати по умения Устно общуване - слушане и говорене СЛУШАНЕ Ученикът може: да разбира основната информация от автентични сложни текстове от различни стилове и жанрове; да разбира детайлно автентична реч от различни тематични области на стандартен език при различно темпо на говорене; да разбира сложни конструкции, често употребявани идиоматични и разговорни изрази, да извлича имплицитна информация, като се опира на общите си знания, култура и опит; да следи аргументацията на позната тема, дори когато логическите структура и връзки не са ясно изразени. ГОВОРЕНЕ Ученикът може: При диалогична реч да участва в различни форми на спонтанна и подготвена Нови знания ГРАМАТИКА Придобитите граматични знания се разширяват и задълбочават, като се акцентира върху трудностите на арабската граматична система и се обръща внимание на взаимовръзката между форма и съдържание, морфосинтаксис и семантика. Въвеждат се знания за организация на дискурса. 1. МОРФОЛОГИЯ Глагол Употреба на деятелен и страдателен залог на глагола в минало и сегашно време تم جرى Употреба на функционалните глаголи Употреба на глаголи за осезание سمع شعر ب),(را ى глаголи за знание عد اعتبر حسب ظن ( предположение и глаголи за (علم عرف وجد را ى) (زعم تخيل Съществително име Абстрактни съществителни имена, навлезли в арабския език без превод ديمقراطية توتاليتارية ليبرالية и др. ف ع لة и ف ع لة Употреба на абсолютен масдар по модела Числителни имена Процентни съотношения, числително дробно име نصف и числителни дробни имена, образувани по модела.ف ع ل Образуване на двойствено и множествено число от тях.

3 3. Медии и информация 3.1. Езикът на медиите 3.2. Силата на словото 4. Личност и общество 4.1.Идентичност и ценности 4.2. Историческа памет и приемственост диалогична реч и да реагира адекватно на ситуация чрез подходящо подбрани и съответстващи на стила езикови средства; да формулира аргументирано, ясно и точно изказванията си в съответствие със ситуацията; да разбира и обменя информация и мнения по широк кръг от изучавани теми; да говори непринудено и свободно, с нормално темпо, без видимо затруднение в подбора на думите, със стандартно произношение и интонация; да участва като медиатор в двуезичен разговор на ежедневни теми; да владее компенсаторни комуникативни стратегии. При монологична реч да представя самостоятелно подготвени изложения по различни теми; да съобразява устната си реч (логически и езиково) с целите, аудиторията и ситуацията; да говори свободно и правилно, с нормално темпо, със стандартно произношение, като използва богат репертоар от езикови Местоимения ما من Употреба на общите относителни местоимения Служебни думи كما مثلما كا ن Употребата на съюзите ا لا ماعدا Употреба на частиците 2. СИНТАКТИС Употреба на ا ن ا ذا в подчинено изречение, изразяващо реално условие, употреба на لو в подчинено изречение, изразяващо нереално условие, и употреба на لو.. ل Вметнати думи и изрази Употреба на изразите من جانب من طرف من قبل и ل بهدف بسبب Употреба на ЛЕКСИКА Включва основни лексикални единици по предвидените от програмата тематични области. Изучената лексика се активизира и систематизира и се разширяват знанията за нейната уместна употреба. Обогатяват се лексикалните полета, свързани с тематичните области, изучавани на предишните етапи от обучението по английски език. Лексикалните единици се организират в синонимни гнезда, като се отчита употребата им в различни езикови регистри (книжен, разговорен, жаргонен), характерни за социокултурните сфери на общуване, както и в различните функционални стилове (художествен, административноделови, научен, публицистичен, разговорен). Въвежда се неспециализирана основна терминология от предвидените по програмата тематични области. Включват се езикови средства за осъществяване на следните речеви

4 средства, в зависимост от контекста и ситуацията. актове на различни стилистични равнища (официално и разговорно): поздрав, обръщение, представяне, запознаване, сбогуване, извинение, съгласие/несъгласие, благодарност, молба, покана, поздравление, пожелания за празници, предложения и планиране на съвместна дейност, желания и предпочитания, мнения и препоръки, преценка и изводи, разказване и описание, съпоставителна характеристика. *Препоръчва се тематичните области 1 и 2 да се разработват в ХІ клас, а тематичните области 3 и 4 в ХІІ клас. Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас 36 часа Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас 31 часа Препоръчително разпределение на учебните часове за учебна година XI клас XII клас За нови знания 12 часа 10 часа За упражнения, преговор и обобщение 14 часа 13 часа За проекти и собствени проучвания 10 часа 8 часа СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Текущи оценки за учебен срок XI клас XII клас Устни изпитвания и участие в работа в клас минимум 1 оценка минимум 1 оценка Домашни работи и проекти минимум 1 оценка минимум 1 оценка Допълнителни уточнения за модула Устно общуване : Препоръчва се да се работи с автори и текстове от модулите Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване. Една урочна единица следва да бъде с продължителност два учебни часа последователни или слети в блок. Препоръчва се използването на интерактивни методи на преподаване, както и насърчаването на проектната работа и на самостоятелните проучвания на учениците по темите според интересите им. С цел разширяване на езиковата компетентност по арабски език се препоръчват часове по допълнително избираемите модули: 1. Бизнес арабски

5 2. Сирийски диалект КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане чрез разбиране и съставяне на устни и писмени послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в устна, така и в писмена форма в предвидими и познати ситуации; използване на помощни материали и техника. обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст, връзка с учебен предмет български език и литература. дейности за запознаване с основни математически действия и концепции и с основни принципи и методи на природните науки и технологиите, както и отражението им върху природната среда, връзка с изучавания материал по учебните предмети математика, природни науки. използване на системи за електронно обучение в часовете по арабски език за развиване на езикови умения чрез ИКТ, връзка с учебен предмет информационни технологии. натрупване на знания и опит за осъзнаване на потребност от мотивирано учене и необходимост от постоянно самоусъвършенстване чрез: ролеви игри и симулации; самостоятелни задачи, отговарящи на индивидуалните интереси на учениците; представяне на съчинения, стихотворения, песни и пиеси; работа по проекти и презентации; дидактически игри в устна или писмена форма (съставяне на фрази, истории с определени думи, групиране на думи, кръстословици, и т.н.); извънкласна дейност, обвързана с учебния процес (посещения на кино, театрални или оперни постановки на арабски език, или свързани с културния контекст на арабоговорящите страни, изложби, уроци изнесени сред природата и свързани със заобикалящата среда, участие в

6 СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ КУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО УМЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И СПОРТ училищни и извънучилищни проекти, представления, тържества, срещи с носители на езика и др.). използване на съвременни и класически средства за обучение: аудио- и мултимедийни материали; печатни материали (разкази, комикси, откъси от книги, проспекти, брошури и др.); електронно обучение (образователен софтуер, онлайн ресурси), връзка с всички учебни предмети. участие в екипни проекти и индивидуални дейности, възпитаване в норми на поведение и изграждане на ценностна система и гражданско самосъзнание; осмисляне на националната културна идентичност чрез опознаване културите на другите народи, връзка с всички учебни предмети. работа в екип и изпълнение на индивидуални задачи, приучаване към спазване на срокове, развиване на новаторско мислене и приемане на нови идеи, връзка с всички учебни предмети. дейности за опознаване на националната култура в контекста на световното и европейското културно наследство, проекти, творчески инициативи, участие в постановки, празници и др., посветени на България и на страните на изучавания език, и за развиване на креативност, връзка с учебните предмети български език и литература, музика и изобразително изкуствo. дейности, формиращи навици за природосъобразен и здравословен начин на живот, положително отношение към световното и националното културно наследство, връзка с учебния предмет физическо възпитание и спорт.

7 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ Приложение 2 към т. 2 Профилираното обучение по арабски език във втори гимназиален етап на средната образователна степен е насочено към разширяване и обогатяване на основни знания, умения и отношения, свързани с изграждането на езикова, социолингвистична, прагматична и междукултурна компетентност като компоненти на комуникативната компетентност на ученика и се провежда в четири модула Устно общуване, Писмено общуване, Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване, които представляват единно цяло. В модулите Устно общуване, Писмено общуване и Езикът чрез литературата се посочват очакваните резултати по уменията слушане/четене/говорене/писане, заложени в програмата на съответния модул. В модул Култура и междукултурно общуване се посочват очакваните резултати по компетентности. Тази учебна програма представя профилираната подготовка по арабски език за модул Писмено общуване за ученици от ХІ и ХІІ клас, които след интензивно или разширено обучение в VІІІ клас в края на ХІІ клас профилирана подготовка, постигат ниво, еквивалентно на ниво B2 по Общата европейска езикова рамка. Учебната програма конкретизира резултатите, които учениците трябва да постигнат в края на ХІІ клас профилирана подготовка, в съответствие с Приложение 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба 7 от г. за профилираната подготовка. Тематичните области, езиковите средства, устните и писмените речеви дейности в програмата са съобразени с интересите, възрастовите особености и опита на учениците. Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се за целия етап на обучение. Модулното обучение по арабски език в ХІ и ХІІ клас дава възможност на учителя да прилага различни подходи, методи и стратегии на обучение за стимулиране на индивидуалното развитие на учениците и за самостоятелност при учене, както и за насърчаване на мотивацията им в перспективата на ученето през целия живот.

8 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Тематични области 1.* Човекът в съвременния свят 1.1. Държава и институции. Гражданско общество 1.2. Социална ангажираност. Доброволчество 2.* Човек и наука 2.1. Земя и Космос. Овладяване на Космоса реалност и фантастика 2.2. Обществени науки постижения и перспективи 3. Медии и Очаквани резултати по умения Писмено общуване четене и писане ЧЕТЕНЕ Ученикът може: да разбира без речник основната идея на дълги текстове на познати теми от различни области, стилове и жанрове, като извлича значението на думите/фразите от контекста; да осъзнава логиката на текста, текстовата свързаност и текстовите връзки и да разбира подробната информация в текстове от различни области, стилове и жанрове; да интерпретира текстове от различни области, стилове и жанрове и да извлича от тях необходимата експлицитна и имплицитна информация; да разбира сложни конструкции, често употребявани идиоматични и разговорни изрази, да разпознава разнообразни Нови знания ГРАМАТИКА Придобитите граматични знания се разширяват и задълбочават, като се акцентира върху трудностите на арабската граматична система и се обръща внимание на взаимовръзката между форма и съдържание, морфосинтаксис и семантика. Въвеждат се знания за организация на дискурса. 1. МОРФОЛОГИЯ Глагол Употреба на деятелен и страдателен залог на глагола в минало и сегашно време تم جرى Употреба на функционалните глаголи Употреба на глаголи за осезание سمع شعر ب),(را ى глаголи за знание عد اعتبر حسب ظن ( предположение и глаголи за (علم عرف وجد را ى) (زعم تخيل Съществително име Абстрактни съществителни имена, навлезли в арабския език без превод ديمقراطية توتاليتارية ليبرالية и др. ف ع لة и ف ع لة Употреба на абсолютен масдар по модела Числителни имена Процентни съотношения, числително дробно име نصف и числителни дробни имена, образувани по модела.ف ع ل Образуване на двойствено и множествено число от тях. Местоимения

9 информация 3.1. Езикът на медиите 3.2. Силата на словото 4. Личност и общество 4.1. Идентичност и ценности 4.2. Историческа памет и приемственост стилистични похвати и да ги тълкува правилно в рамките на контекста; да търси, намира и използва творчески информация в интернет среда; да осмисля информацията в текстовете, като се опира на общите си знания, култура и опит. ПИСАНЕ Ученикът може: да създава собствен логически свързан и структуриран текст (писмо, есе, доклад, резюме, анализ и др.) по даден проблем, с ясно формулирана теза, съобразен с граматичните и правописните норми на езика, като използва специфични за стила и жанра изразни средства; да аргументира позицията си с убедителни доказателства и подходящ илюстративен материал (таблици, статистики, схеми, графики, цитати); да използва различни речници и справочна литература; ما من Употреба на общите относителни местоимения Служебни думи كما مثلما كا ن Употребата на съюзите ا لا ماعدا Употреба на частиците 2. СИНТАКТИС Употреба на ا ن ا ذا в подчинено изречение, изразяващо реално условие, употреба на لو в подчинено изречение, изразяващо нереално условие, и употреба на لو.. ل Вметнати думи и изрази Употреба на изразите من جانب من طرف من قبل и ل بهدف بسبب Употреба на ЛЕКСИКА Включва основни лексикални единици по предвидените от програмата тематични области. Изучената лексика се активизира и систематизира и се разширяват знанията за нейната уместна употреба. Обогатяват се лексикалните полета, свързани с тематичните области, изучавани на предишните етапи от обучението по английски език. Лексикалните единици се организират в синонимни гнезда, като се отчита употребата им в различни езикови регистри (книжен, разговорен, жаргонен), характерни за социокултурните сфери на общуване, както и в различните функционални стилове (художествен, административно-делови, научен, публицистичен, разговорен). Въвежда се неспециализирана основна терминология от предвидените по програмата тематични области. Включват се езикови средства за осъществяване на следните речеви актове на различни стилистични равнища (официално и разговорно): поздрав, обръщение, представяне, запознаване, сбогуване, извинение, съгласие/несъгласие, благодарност, молба, покана, поздравление, пожелания за празници, предложения и

10 да прилага техническите изисквания за графично оформяне на текст; да води записки по теми от изучаваните тематични области и да предава информацията точно и много близко до оригинала. планиране на съвместна дейност, желания и предпочитания, мнения и препоръки, преценка и изводи, разказване и описание, съпоставителна характеристика. *Препоръчва се тематичните области 1 и 2 да се разработват в ХІ клас, а тематичните области 3 и 4 в ХІІ клас. Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас 36 часа Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас 31 часа Препоръчително разпределение на учебните часове за учебна година XI клас XII клас За нови знания 12 часа 10 часа За упражнения, преговор и обобщение 14 часа 13 часа За проекти и собствени проучвания 10 часа 8 часа СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Текущи оценки за учебен срок XI клас XII клас Устни изпитвания и участие в работа в клас минимум 1 оценка минимум 1 оценка Домашни работи и проекти минимум 1 оценка минимум 1 оценка Допълнителни уточнения за модула Писмено общуване : Препоръчва се да се работи с автори и текстове от модулите Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване. Една урочна единица следва да бъде с продължителност два учебни часа последователни или слети в блок. Препоръчва се използването на интерактивни методи на преподаване, както и насърчаването на проектната работа и на самостоятелните проучвания на учениците по темите според интересите им.

11 С цел разширяване на езиковата компетентност по арабски език се препоръчват часове по допълнително избираемите модули: 1. Бизнес арабски 2. Сирийски диалект КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане чрез разбиране и съставяне на устни и писмени послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в устна, така и в писмена форма в предвидими и познати ситуации; използване на помощни материали и техника. обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст, връзка с учебен предмет български език и литература. дейности за запознаване с основни математически действия и концепции и с основни принципи и методи на природните науки и технологиите, както и отражението им върху природната среда, връзка с изучавания материал по учебните предмети математика, природни науки. използване на системи за електронно обучение в часовете по арабски език за развиване на езикови умения чрез ИКТ, връзка с учебен предмет информационни технологии. натрупване на знания и опит за осъзнаване на потребност от мотивирано учене и необходимост от постоянно самоусъвършенстване чрез: ролеви игри и симулации; самостоятелни задачи, отговарящи на индивидуалните интереси на учениците; представяне на съчинения, стихотворения, песни и пиеси; работа по проекти и презентации; дидактически игри в устна или писмена форма (съставяне на фрази, истории с определени думи, групиране на думи, кръстословици, и т.н.); извънкласна дейност, обвързана с учебния процес (посещения на кино, театрални или оперни постановки на арабски език, или свързани с

12 СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ КУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО УМЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И СПОРТ културния контекст на арабоговорящите страни, изложби, уроци изнесени сред природата и свързани със заобикалящата среда, участие в училищни и извънучилищни проекти, представления, тържества, срещи с носители на езика и др.). използване на съвременни и класически средства за обучение: аудио- и мултимедийни материали; печатни материали (разкази, комикси, откъси от книги, проспекти, брошури и др.); електронно обучение (образователен софтуер, онлайн ресурси), връзка с всички учебни предмети. участие в екипни проекти и индивидуални дейности, възпитаване в норми на поведение и изграждане на ценностна система и гражданско самосъзнание; осмисляне на националната културна идентичност чрез опознаване културите на другите народи, връзка с всички учебни предмети. работа в екип и изпълнение на индивидуални задачи, приучаване към спазване на срокове, развиване на новаторско мислене и приемане на нови идеи, връзка с всички учебни предмети. дейности за опознаване на националната култура в контекста на световното и европейското културно наследство, проекти, творчески инициативи, участие в постановки, празници и др., посветени на България и на страните на изучавания език, и за развиване на креативност, връзка с учебните предмети български език и литература, музика и изобразително изкуствo. дейности, формиращи навици за природосъобразен и здравословен начин на живот, положително отношение към световното и националното културно наследство, връзка с учебния предмет физическо възпитание и спорт.

13 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ ЕЗИКЪТ ЧРЕЗ ЛИТЕРАТУРАТА Приложение 3 към т. 3 Профилираното обучение по арабски език във втори гимназиален етап на средната образователна степен е насочено към разширяване и обогатяване на основни знания, умения и отношения, свързани с изграждането на езикова, социолингвистична, прагматична и междукултурна компетентност като компоненти на комуникативната компетентност на ученика и се провежда в четири модула Устно общуване, Писмено общуване, Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване, които представляват единно цяло. В модулите Устно общуване, Писмено общуване и Езикът чрез литературата се посочват очакваните резултати по уменията слушане/четене/говорене/писане, заложени в програмата на съответния модул. В модул Култура и междукултурно общуване се посочват очаквани резултати по компетентности. Тази учебна програма представя профилираната подготовка по арабски език за модул Езикът чрез литературата за ученици от ХІ и ХІІ клас, които след интензивно или разширено обучение в VІІІ клас в края на ХІІ клас профилирана подготовка, постигат ниво, еквивалентно на ниво B2 по Общата европейска езикова рамка. Учебната програма конкретизира резултатите, които учениците трябва да постигнат в края на ХІІ клас профилирана подготовка, в съответствие с Приложение 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба 7 от г. за профилираната подготовка. Тематичните области, езиковите средства, устните и писмените речеви дейности в програмата са съобразени с интересите, възрастовите особености и опита на учениците. Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се за целия етап на обучение. Модулното обучение по арабски език в ХІ и ХІІ клас дава възможност на учителя да прилага различни подходи, методи и стратегии на обучение за стимулиране на индивидуалното развитие на учениците и за самостоятелност при учене, както и за насърчаване на мотивацията им в перспективата на ученето през целия живот.

14 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Тематични области Очаквани резултати Нови знания 1.* ЧОВЕКЪТ И ДРУГИТЕ СЛУШАНЕ Ученикът може: Закария Тамер, Семейството (разказ от сб. Дамаск на пожарите ) 1.1. Семейството 1.2. Детството да разбира автентични художествени текстове от основните стилове и жанрове и изказвания за тях, представени от различни източници (жива реч, аудио- и видеоматериали); Закария Тамер, Сухият хляб (разказ от сб. Дамаск на пожарите ) Азиз Несин, Задължен съм ти за моето щастие (откъс) Май Зияде, Писмата на Джубран Халил 1.3. Приятелството да разбира основната информация в Джубран (откъс) текста; Низар Каббани, Кратко любовно писмо да разбира основната тема, идеи и (поема) проблеми в текста; Рада Самман, Обявих ти любов (откъс) 1.4. Любовта да разбира подробната и имплицитната Добрият съсед (народна приказка) информация в текста; Махмуд Даруиш, Убит 48 (поема) да разбира информацията в текстовете, Адонис, Песен за детството (поема) като се опира на знанията и уменията си Ханна Мина, Останали образи (откъс) в други области (наука, култура и др.); Ахлам Мустаганими, Паметта на тялото да разбира позицията и намерението на (откъс) автора/говорещия; да разбира логическата и езиковата свързаност на текста. 2.* ВЪПРОСЪТ ЗА ДРУГИЯ 2.1. Светът на жената 2.2. Раса, етничност, глобализация ЧЕТЕНЕ Ученикът може: да разбира автентични художествени текстове от различни стилове и жанрове и отзиви (рецензии) за тях; да разбира основната информация в текста; Рада Самман, Освобождаване на жената от жената (откъс) Азис Несин, Ако бях жена (откъс) Салех Брик, Омразата или нетолерантността към другия (откъс) Низар Каббани, Брюнетката ми каза (поема)

15 3. ЧОВЕКЪТ В ПРИРОДАТА 4. ЧОВЕКЪТ В ОБЩЕСТВОТО 4.1. Властта и враждебното общество 4.2. Войната и нейните последици 4.3. Протест и отчуждение да определя основната тема, идеи и проблеми в текста; да разбира подробната и имплицитната информация в текста; да разбира информацията в текстовете, като се опира на знанията и уменията си в други области (наука, култура и др.); да разбира позицията и намерението на автора в художествен текст и/или откъс от текст; да разбира логическата и езиковата свързаност на текста; да разбира сложни конструкции, идиоматични изрази и основни художествени похвати; да съзнава многозначността на художествения текст и образните (фигуративните) употреби на езика в него; да извлича значението на фраза или израз въз основа на контекста. ГОВОРЕНЕ Ученикът може: При диалогична реч Ибн ал-мукаффаа, Гарванът и змията (разказ от Калила и Думна ) Илия Абу Мади, Умиращата пеперуда Абу Таммам, Пролетта Имру-л-Кайс (природата в неговата Муаллака) Закария Тамер, Зелената птица (откъс) Низар Каббани, С родината в бутилка бренди (поема) Ханна Мина, Платното и бурята (откъс) Гассан Канафани, Пушките в лагера (откъс) Мухаммад ал-магут, Ще предам родината си (откъс)

16 да участва в различни форми на спонтанно и подготвено обсъждане на теми, идеи и проблеми от художествен текст (разговор, дискусия, интервю): да започва, поддържа и завършва разговор при дискусия и интервю; да формулира аргументирано и логически свързано изказванията си; да реагира адекватно на изказвания като използва подходящо подбрани езикови средства. да изразява и аргументира лична позиция по проблем от художествен текст; да говори правилно и свободно, като използва разнообразни езикови средства; да формулира изказванията си с произношение и интонация, отговарящи на езиковите норми; да говори гладко и с нормално темпо. При монологична реч да прави спонтанни и подготвени изказвания по теми и проблеми от художествен текст (мнения, съобщения, презентации, доклади и др.); да дефинира, описва, обяснява и оценява проблем от художествен текст;

17 да резюмира художествени текстове или откъси от тях; да изразява, аргументира и защитава собствено мнение; да формулира аргументирано и логически свързано изказванията си; да говори правилно и свободно като използва разнообразни езикови средства; да формулира изказванията си с произношение и интонация, отговарящи на езиковите норми; да говори гладко и с нормално темпо. ПИСАНЕ Ученикът може: да създава собствен текст с ясно формулирана теза по проблем от художествен текст (коментар, анотация, резюме, есе и др.); да изгражда логически свързан и структуриран текст, съответстващ на темата, адресата, стила и жанра и съобразен с граматичните и правописните норми на езика; да коментира, описва, обяснява и оценява проблем от художествен текст; да аргументира позицията си с убедителни доказателства и да използва подходящи примери; да прилага стратегии и езикови средства за оформянето на текст (структуриране, кохезия и др.).

18 *Препоръчва се тематичните области 1 и 2 да се разработват в ХІ клас, а тематичните области 3, 4 и 5 в ХІІ клас. Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас 36 часа Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас 31 часа Препоръчително разпределение на учебните часове за учебна година XI клас XII клас За нови знания 18 часа 15 часа За упражнения, преговор и обобщение 12 часа 11 часа За проекти и собствени проучвания 6 часа 5 часа СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Текущи оценки за учебен срок XI клас XII клас Устни изпитвания и участие в работа в клас (практически задачи, групови дискусии) минимум 1 оценка минимум 1 оценка Домашни работи и проекти минимум 1 оценка минимум 1 оценка Допълнителни уточнения за модула Езикът чрез литературата : Обучението в модула Езикът чрез литературата предполага запознаване с автентични художествени произведения (или откъси от тях), които задават рамка за тълкуване на обсъжданите проблеми и осигуряват основата за информирани дискусии по предложените теми. Препоръчва се да се следва разпределението на тематичните области по класове и да се работи с авторите и произведенията, посочени в колона Нови знания. Предложените по темите автори и произведения са в някои случаи повече от един/едно, за да се даде възможност за избор. Допустимо е използването на откъси от различни произведения по една и съща тема с цел да се направи съпоставка и да се откроят смисловите, идейните и стилистичните различия между тях в контекста на тяхното създаване и с оглед на съвременното им възприемане. Една урочна единица следва да бъде с продължителност два учебни часа последователни или слети в блок. Препоръчва се използването на интерактивни методи на преподаване, както и насърчаването на проектната работа и на самостоятелните проучвания на учениците по темите според интересите им. При четенето на отделните текстове учениците се насърчават да:

19 събират самостоятелно информация за историческия и културния контекст, както и за автора на творбата. Тази дейност предполага самостоятелна работа и работа в екип с електронни бази данни и библиотечни фондове; откриват в изучавания текст особеностите на съответната епоха и на породилата ги социокултурна среда. Тази дейност ангажира връзки с модула Култура и междукултурно общуване от профилираната подготовка по чужд език; дискутират смисъла и възприемането на произведенията на литературната класика през очите на съвременния млад читател; правят паралели между текстове от различни автори, школи, направления и епохи, на базата на тяхното третиране на тематичната област, към която тези текстове принадлежат; използват тематичните области като интерпретативна рамка за откриване на подтемите и идеите на разглеждания текст. Тази дейност ангажира интерпретативни умения, развивани в цялостния курс на обучение; дебатират върху разпознатите основни теми и изразяват и аргументират лично мнение върху тях в писмен и устен вид. Тази дейност предполага връзки с модулите Писмено общуване и Устно общуване. Възможни конкретни форми дискусия, работни групи, презентация, писмен проект, писмен коментар върху цитат, есе, интерпретативно съчинение, писмен отговор на литературен въпрос, както и симулационни игри, театрални постановки, използване на мултимедия; проследяват разгъването на сюжета и структурирането на текста. Тази дейност включва умения за резюмиране на съдържанието и сегментиране на неговото хронологично представяне. Ангажират се аналитични и структуриращи умения, развивани в целия курс на обучение; коментират героите на творбата и техните позиции, като изразяват собствено виждане върху тях. Тази дейност включва връзки с модулите Писмено общуване и Устно общуване. Възможни конкретни форми дискусия, работни групи, презентация писмен проект, симулационни игри, театрални постановки, използване на мултимедия; анализират текстовете на формално ниво, като обръщат внимание на стиловите средства и езика като градивен материал и среда на литературното произведение; превеждат самостоятелно и обсъждат преводи на откъси от съвременни прозаични художествени текстове. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане чрез разбиране и съставяне на устни и писмени послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в устна, така и в писмена форма в предвидими и познати ситуации; използване на помощни материали и техника.

20 КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст, връзка с учебен предмет български език и литература. дейности за запознаване с основни математически действия и концепции и с основни принципи и методи на природните науки и технологиите, както и отражението им върху природната среда, връзка с изучавания материал по учебните предмети математика, природни науки. използване на системи за електронно обучение в часовете по арабски език за развиване на езикови умения чрез ИКТ, връзка с учебен предмет информационни технологии. натрупване на знания и опит за осъзнаване на потребност от мотивирано учене и необходимост от постоянно самоусъвършенстване чрез: ролеви игри и симулации; самостоятелни задачи, отговарящи на индивидуалните интереси на учениците; представяне на съчинения, стихотворения, песни и пиеси; работа по проекти и презентации; дидактически игри в устна или писмена форма (съставяне на фрази, истории с определени думи, групиране на думи, кръстословици, и т.н.); извънкласна дейност, обвързана с учебния процес (посещения на кино, театрални или оперни постановки на арабски език, или свързани с културния контекст на арабоговорящите страни, изложби, уроци изнесени сред природата и свързани със заобикалящата среда, участие в училищни и извънучилищни проекти, представления, тържества, срещи с носители на езика и др.). използване на съвременни и класически средства за обучение: аудио- и мултимедийни материали; печатни материали (разкази, комикси, откъси от книги, проспекти, брошури и др.); електронно обучение (образователен софтуер, онлайн ресурси), връзка с всички учебни предмети. участие в екипни проекти и индивидуални дейности, възпитаване в норми на поведение и изграждане на ценностна система и гражданско самосъзнание; осмисляне на националната културна идентичност чрез опознаване културите на

21 ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ КУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО УМЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И СПОРТ другите народи, връзка с всички учебни предмети. работа в екип и изпълнение на индивидуални задачи, приучаване към спазване на срокове, развиване на новаторско мислене и приемане на нови идеи, връзка с всички учебни предмети. дейности за опознаване на националната култура в контекста на световното и европейското културно наследство, проекти, творчески инициативи, участие в постановки, празници и др., посветени на България и на страните на изучавания език, и за развиване на креативност, връзка с учебните предмети български език и литература, музика и изобразително изкуствo. дейности, формиращи навици за природосъобразен и здравословен начин на живот, положително отношение към световното и националното културно наследство, връзка с учебния предмет физическо възпитание и спорт.

22 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 МОДУЛ КУЛТУРА И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ Приложение 4 към т. 4 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Профилираното обучение по арабски език във втори гимназиален етап на средната образователна степен е насочено към разширяване и обогатяване на основни знания, умения и отношения, свързани с изграждането на езикова, социолингвистична, прагматична и междукултурна компетентност като компоненти на комуникативната компетентност на ученика и се провежда в четири модула Устно общуване, Писмено общуване, Езикът чрез литературата и Култура и междукултурно общуване, които представляват единно цяло. В модулите Устно общуване, Писмено общуване и Езикът чрез литературата се посочват очакваните резултати по уменията слушане/четене/говорене/писане, заложени в програмата на съответния модул. В модул Култура и междукултурно общуване се посочват очакваните резултати по компетентности. Тази учебна програма представя профилираната подготовка по арабски език за модул Култура и междукултурно общуване за ученици от ХІ и ХІІ клас, които след интензивно или разширено обучение в VІІІ клас в края на ХІІ клас профилирана подготовка, постигат ниво, еквивалентно на ниво B2 по Общата европейска езикова рамка. Учебната програма конкретизира резултатите, които учениците трябва да постигнат в края на ХІІ клас профилирана подготовка, в съответствие с Приложение 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба 7 от г. за профилираната подготовка. Тематичните области, езиковите средства, устните и писмените речеви дейности в програмата са съобразени с интересите, възрастовите особености и опита на учениците. Програмата следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване на знанията, уменията и компетентностите, отнасящ се за целия етап на обучение. Модулното обучение по арабски език в ХІ и ХІІ клас дава възможност на учителя да прилага различни подходи, методи и стратегии на обучение за стимулиране на индивидуалното развитие на учениците и за самостоятелност при учене, както и за насърчаване на мотивацията им в перспективата на ученето през целия живот.

23 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ Тематични области Очаквани резултати по компетентности Нови знания 1. Институции, законност и Когнитивна (познавателна) държавно устройство на арабските страни; ежедневни практики да разбира в подробности текстове от различни източници, свързани със съвременността и модерните културни видове власт (законодателна, изпълнителна и съдебна) светски и теократични режими; шериат процеси в арабоезичния свят; национална идентичност и арабски 1.1. Правова система и да сравнява културни събития, национализъм обичаи забележителности и тенденции от Арабската лига и нейните органи, Съветът 1.2. Политическа България и арабоезичния свят; за сътрудничество на страните от организация, да познава популярните стереотипи за Персийския залив, ОПЕК институции и власт социокултурата на арабоезичните начини на изразяване на принадлежност в 1.3. Културни практики на култури; ежедневието. идентичност да намира, обработва и обобщава информация по дадена тема, свързана с определени културни събития, забележителности и тенденции в арабоезичния свят; 2. Начин на живот. Ежедневие 2.1. Важни етапи в човешкия живот и техните проекции в ежедневието 2.2. Организация на ежедневието да осмисля различията в начина на възприемане на света и в езиковия изказ на български и арабски; в контекст на многоезичие да прави културни паралели между езиците и културите, които познава. Поведенческа раждане; избор на училище и завършване на средно образование; сватба; майчинство и модели на отглеждане на деца; погребение и др.; ученически и студентски живот; еманципиране на индивида от семейството и самостоятелност; съседите; общност; грижа за възрастните; роднински връзки и др.;

24 2.3. Модели на невербална комуникация 3. Изкуство, култура и наука. Митове и легенди, приказки 3.1. Арабската музика 3.2. Арабската калиграфия 3.3. Средства за масова комуникация. Интернет 3.4. Кино и сценични изкуства 3.5. Ролята на средновековните арабски учени за развитието на съвременната цивилизация да се ориентира и реагира адекватно в ежедневни ситуации в арабоезична културна среда; да изразява и аргументира в писмена и устна форма лична позиция в ситуации, свързани с културни събития, забележителности и тенденции от арабоезичния свят; да пренася опита си от родната култура и да го използва за придобиване на нов в арабоезична културна среда; да прилага нормите на речевия и поведенческия етикет и да използва подходящи регистри на общуване в съответствие с културния и ситуативния контекст; да разбира невербалното съдържание на посланието (жестове, мимика, поведение) на носителите на арабоезични култури; да установява и поддържа контакти с хора, които принадлежат към арабоезичните култури и езикови общности; да преодолява в междукултурното общуване популярните стереотипи за арабоезичните култури; да представя резултатите от самостоятелни проучвания за културни събития, забележителности и тенденции по зададена тема, свързана с културното многообразие на арабоезичния свят; социални услуги различия в предоставянето на социални услуги в зависимост от режима на управление; образование видове училища; изпити; популярни модели за прекарване на свободното време (посещение на близки и роднини, библиотеки, изложения, пазаруване и др.); най-типични жестове и мимики; кодът на облеклото; бедуините и животът в пустинята; храненето като ежедневна практика (арабската улична храна, магазини за сладки, ресторанти и др.). фолклорна и съвременна арабска музика; арабски музикални инструменти; известни арабски музикални изпълнители видове шрифтове в арабската калиграфия (куфи, диуани, сулус и др.); калиграфията в арабската архитектура влиятелни медии в Арабския свят телевизии: Ал-Джазира, Ем Би Си, Ал- Маядин, вестници: Ал-Хаят, Аш-Шарк ал- Аусат, Ас-Сафир, Ал-Ахрам и др. справочна информация в интернет (електронни библиотеки, виртуални музеи и изложби, учебни сайтове); общуване в интернет; социални мрежи; популярни (телевизионни) филми/филмови сериали.

25 3.6. Митове и легенди, приказки да прилага знанията си за различни сфери на културния и обществения живот, като се съобразява с конкретната ситуация. биографии на видни арабски учени (напр. Ибн Сина Бащата на медицината, Джабир бин Хаям Бащата на химията, Ибн ал- Хайтам Бащата на оптиката, Мухаммад Ценностна ал-хуарезми Бащата на алгебрата и др.); да познава и се съобразява с ценностната система, заложена в арабоезичните култури; шумерски митове и легенди ( Епосът за Гилгамеш, шумерски богове Инана, Бел, Ану и др.), известни персонажи от арабски да разпознава и осмисля артефакти и културни символи от културите на приказки ( Хиляда и една нощ, приказки за Джуха) 4. Културно-историческо арабоезичните страни; Основни туристически забележителности в наследство. Туризъм да дава оценка и аргументира мнението си за информация от различни медийни източници, както и за произведения на изкуството от арабоезичните култури; Арабския свят (Палмира, Афамия, Угарит, Вавилон, Картаген, Пирамидите в Гиза, Петра и др.) 5. Празници и традиции да сравнява собствената си оценка с тази на други участници в общуването за Честване на националните и религиозни празници в арабоезичните страни: Айд ал Традиционни празници в факти, събития и процеси от родната и Адха, Айд ал-фитр, празнуване на Коледа арабоезичните страни арабоезичните култури; и Великден в някои арабски страни (Сирия, да разбира етичната и моралната нагласа Ливан) на другия в междукултурна среда; Арабското гостоприемство рисуване с 5.2. Арабската кухня да проявява толерантност и емоционална къна като символ за късмет и здраве; съпричастност към арабоезичните арабското кафе като израз на щедрост и култури, без да омаловажава собствената си. уважение към гостите; специфични ястия и сладки, които се поднасят на мюсюлмански и християнски празници Стратегическа Разнообразието на традиционната арабска да използва набор от стратегии за успешно поддържане на контакти с хора кухня от други култури (предимно арабоезични); 6. Междукултурна комуникация основни принципи и проблеми да решава проблеми на комуникацията, които възникват поради липса на умения отражение на стереотипите в езика. Културно-специфични метафори и модели на образност. Идиоми и поговорки (идиоми, свързани с различни културни

26 6.1. Културни стереотипи и толерантност у събеседниците за установяване и поддържане на междукултурно общуване. общности, разделени на религиозна, етническа, административно-териториална основа); културни различия между отделните класи в арабското общество; положението на жената в арабското общество; глобализация и културна специфичност Мултикултуралност и комуникативни кодове. Глобализация и транснационалност Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас 36 часа Годишен брой часове за изучаване на модула в XII клас 31 часа Препоръчително разпределение на учебните часове за учебна година XI клас XII клас За нови знания 18 часа 15 часа За упражнения, преговор и обобщение 11 часа 10 часа За проекти и собствени проучвания 7 часа 6 часа СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Текущи оценки за учебен срок XI клас XII клас Устни изпитвания и участие в работа в клас (практически задачи, групови дискусии) минимум 1 оценка минимум 1 оценка Домашни работи и проекти минимум 1 оценка минимум 1 оценка Допълнителни уточнения за модула Култура и междукултурно общуване :

27 Обучението в модула Култура и междукултурно общуване предполага запознаване с определени метатекстове (теоретико-критични или теоретико-аналитични текстове), които задават рамка за тълкуване на обсъжданите събития, явления и факти и осигуряват основата за информирани дискусии. Описанието на новите знания в програмата няма изчерпателен и/или затворен характер изброените примери в съответните тематични области имат по-скоро илюстративна цел и могат да бъдат допълвани и разширявани според интересите на учениците; т. е. залага се на проектната работа и самостоятелните проучвания на учениците по темите според интересите им. Междукултурните знания следва да се поднасят в дух на толерантност към различието и в съпоставителен план със съответните проявления в родната култура. Една урочна единица следва да бъде с продължителност от два учебни часа - последователни или групирани в блок. Препоръчва се използването на интерактивни методи на преподаване, както и поощряването на самостоятелната работа на учениците. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ ДЕЙНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане чрез разбиране и съставяне на устни и писмени послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в устна, така и в писмена форма в предвидими и познати ситуации; използване на помощни материали и техника. обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, подходящи за конкретен контекст, връзка с учебен предмет български език и литература. дейности за запознаване с основни математически действия и концепции и с основни принципи и методи на природните науки и технологиите, както и отражението им върху природната среда, връзка с изучавания материал по учебните предмети математика, природни науки. използване на системи за електронно обучение в часовете по арабски език за развиване на езикови умения чрез ИКТ, връзка с учебен предмет информационни технологии. натрупване на знания и опит за осъзнаване на потребност от мотивирано учене и необходимост от постоянно самоусъвършенстване чрез: ролеви игри и симулации; самостоятелни задачи, отговарящи на индивидуалните интереси на учениците; представяне на съчинения, стихотворения, песни и пиеси; работа по проекти и презентации;

28 СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ КУЛТУРНА КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО УМЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И СПОРТ дидактически игри в устна или писмена форма (съставяне на фрази, истории с определени думи, групиране на думи, кръстословици, и т.н.); извънкласна дейност, обвързана с учебния процес (посещения на кино, театрални или оперни постановки на арабски език, или свързани с културния контекст на арабоговорящите страни, изложби, уроци изнесени сред природата и свързани със заобикалящата среда, участие в училищни и извънучилищни проекти, представления, тържества, срещи с носители на езика и др.). използване на съвременни и класически средства за обучение: аудио- и мултимедийни материали; печатни материали (разкази, комикси, откъси от книги, проспекти, брошури и др.); електронно обучение (образователен софтуер, онлайн ресурси), връзка с всички учебни предмети. участие в екипни проекти и индивидуални дейности, възпитаване в норми на поведение и изграждане на ценностна система и гражданско самосъзнание; осмисляне на националната културна идентичност чрез опознаване културите на другите народи, връзка с всички учебни предмети. работа в екип и изпълнение на индивидуални задачи, приучаване към спазване на срокове, развиване на новаторско мислене и приемане на нови идеи, връзка с всички учебни предмети. дейности за опознаване на националната култура в контекста на световното и европейското културно наследство, проекти, творчески инициативи, участие в постановки, празници и др., посветени на България и на страните на изучавания език, и за развиване на креативност, връзка с учебните предмети български език и литература, музика и изобразително изкуствo. дейности, формиращи навици за природосъобразен и здравословен начин на живот, положително отношение към световното и националното културно наследство, връзка с учебния предмет физическо възпитание и спорт.

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Microsoft Word - КрЕ-ПП_11_12 клас_B2.docx

Microsoft Word - КрЕ-ПП_11_12 клас_B2.docx Приложение 9 към т. 9 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Профилираното

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

Microsoft Word - AE_PP_B2_Modul_1

Microsoft Word - AE_PP_B2_Modul_1 Приложение 13 към т. 13 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Профилираното обучение по английски

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Приложение 1 към т. 1 Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx

Microsoft Word - UP_ArE_B1.docx Приложение 1 към т. 1 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АРАБСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО B1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по арабски език в първи гимназиален етап на средната

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

Microsoft Word - ЯЕ-ПП_11_12 клас_В2.docx

Microsoft Word - ЯЕ-ПП_11_12 клас_В2.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО, ЕКВИВАЛЕНТНО НА НИВО В2 МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ Приложение 13 към т. 13 Настоящата учебна

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

Microsoft Word - 6 kl ivrit

Microsoft Word - 6 kl ivrit Приложение 6 към т. 6 Кратко представяне на учебната програма УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА VI КЛАС Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_sh-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК-ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

Microsoft Word - 2 kl ivrit

Microsoft Word - 2 kl ivrit Приложение 2 към т. 2 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА II КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс

Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърс Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФСФ Специалност: (код и наименование) Българска филология - ЗО Магистърска програма: (код и наименование)... УЧЕБНА ПРОГРАМА

Подробно

Microsoft Word - romanian_12kl.doc

Microsoft Word - romanian_12kl.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XII КЛАС, ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като първи чужд език са разработени в съответствие

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XI КЛАС, ВТОРИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като втори чужд език са съобразно ДОИ по чужди езици

Подробно

Microsoft Word - B1 ivrit

Microsoft Word - B1 ivrit Приложение 10 към т. 10 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО B1 Кратко представяне на учебната програма Обучението по чужд език- иврит в първи гимназиален етап е насочено към овладяване на знания,

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc

Microsoft Word - armenski_ezik_proekt-1.doc МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ОСМИ КЛАС София, 2009 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІІI КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

Microsoft Word - UP_VIII_L

Microsoft Word - UP_VIII_L УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Приложение 1 към т.1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по литература в VIII

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното о

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното о УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК ЗА XI КЛАС (II ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧАСОВЕ) Класическото образование представлява ядрото на хуманитарното образование, а изучаването на класическите езици е неразделна

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и Наредба 10 за организация на дейностите в училищното

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

Microsoft Word - УП-КрЕ-В1.docx

Microsoft Word - УП-КрЕ-В1.docx Приложение 8 към т. 8 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по корейски език в първи гимназиален етап на средната образователна степен

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обу РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на културата З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 13д, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и

Подробно

Microsoft Word - FR_PP_MODUL1_B2

Microsoft Word - FR_PP_MODUL1_B2 1 Приложение 73 към т. 73 УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 МОДУЛ УСТНО ОБЩУВАНЕ XI и ХІІ клас КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Профилираното обучение

Подробно

Microsoft Word - 4 kl ivrit

Microsoft Word - 4 kl ivrit Приложение 4 към т. 4 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК-ИВРИТ ЗА IV КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в начален етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения и отношения,

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно